Dato for udgivelse
19 Dec 2007 14:42
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Aug 2007 13:56
SKM-nummer
SKM2007.923.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-5-1853-0291
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ekspropriation + Personlig indkomst
Emneord
Skattepligt, erstatning, flytteomkostninger, ekspropriation af ejendom
Resumé

I forbindelse med ekspropriation af en landbrugsejendom blev der ydet en godtgørelse på 100.000 kr. for flytteudgifter, herunder 25.000 kr. for flytning af erhverv. Det blev antaget, at en del af godtgørelsen, 75.000 kr., kunne anses for skattefri som kompensation for påtvungne flytteudgifter, mens de 25.000 kr., måtte anses at være kompensation for fradragsberettigede udgifter og derfor skattepligtige.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4, stk. 1, litra a
Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a
Ejendomsavancebeskatningsloven § 11

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 E.A.1.3.3
Klagen vedrører, om erstatning for flytteomkostninger i forbindelse med ekspropriation af ejendom er skattefri.

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2003

Personlig indkomst

Skatteankenævnet har anset erstatning for flytteomkostninger

på 100.000 kr. for skattepligtig.

Landsskatteretten nedsætter skatteankenævnets afgørelse med 75.000 kr.

Sagens oplysninger

Klageren har siden 1967 drevet landbrug med mælkeproduktion og salg af planteprodukter. Der er tale om en ejendom med ca. 28,46 ha.

I 2003 blev ejendommen eksproprieret af X og Y Kommuner. Der kunne ikke opnås enighed mellem parterne om ekspropriationserstatningens størrelse. Overtaksationskommissionen afgjorde den 20. oktober 2004 sagen.

Ifølge opgørelse fra Overtaksationskommissionen fik klageren 7.791.580 kr. i erstatning, herunder 6.121.580 kr. for jord, 70.000 kr. i erstatning for stuehusgrund, 1.000.000 kr. i erstatning for stuehus, 500.000 kr. i erstatning for driftsbygninger samt 100.000 kr. i erstatning for flytteomkostninger. Under punktet flytteomkostninger gør kommunernes advokat gældende:

Som anført i Taksationskommissionens kendelse side 16 øverst vedrørende denne erstatningspost har Overtaksationskommissionen ved kendelser fra december 2003 fastsat erstatning for flytteudgifter til 75.000,00 kr. for hver ejendom, uanset om der var tale om beboelsesejendomme eller landbrugsejendomme.

Overtaksationskommissionen har i afgørelsen udtalt følgende om flytteomkostninger:

Overtaksationskommissionen finder efter en konkret vurdering, at erstatningen for flytteudgifter henset til ejendommens karakter og anvendelse bør forhøjes til 100.000 kr.

Klageren har efter ekspropriationen indgået lejeaftaler med X og Y Kommuner omfattende den samlede landbrugsejendom.

Jordarealet har siden 1. januar 2004 været bortforpagtet til klageren på almindelige markedsvilkår. Ejendommens stuehus og driftsbygninger inklusive grund på 1.400 m2 har siden 1. februar 2004 været udlejet til klageren for 5.000 kr. pr. måned. Lejemålet er tidsubegrænset. Opsigelse af aftalen er mulig for begge parter efter lejelovens regler.

Skatteankenævnets afgørelse

Skatteankenævnet har anset modtaget flyttegodtgørelse på 100.000 kr. for skattepligtig.

Skatteankenævnet har bemærket indledningsvis, at fortjeneste, der er opnået ved klagerens modtagelse af en ekspropriationserstatning fra X og Y Kommuner, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen, er fritaget for beskatning i medfør af ejendomsavancebeskatningslovens § 11.

Skatteankenævnet har endvidere bemærket, at der er aftalt en leje på 5.000 kr. pr. måned for leje af samtlige de af klagerens tidligere ejede bygninger samt 1.400 m2 jord, samt at lejemålet er tidsubegrænset.

Herefter har skatteankenævnet henvist til, at det af Landsskatterettens kendelse af 4. juli 2002 fremgår, at i det omfang den foreliggende erstatning ikke skal henføres under ejendomsavancebeskatningslovens § 11, foretages den skattemæssige bedømmelse i henhold til reglerne i statsskattelovens §§ 4-6.

Skatteankenævnet har ikke anset den modtagne flyttegodtgørelse på 100.000 kr. for omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 11, og har fundet, med henvisning til praksis på området samt ligningsvejledningens 2005, afsnit A.F.1.5. og E.J.2.8, at det er med rette, at den modtagne flyttegodtgørelse er anset som en skattepligtig indtægt, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a.

Klagerens påstand og argumenter

Repræsentanten nedlægger påstand om, at erstatning for flytteomkostninger i forbindelse med ekspropriationssag ikke er skattepligtig, hvorefter indkomsten skal nedsættes med 100.000 kr.

Subsidiært nedlægger repræsentanten påstand om, at erstatning for flytteomkostninger ydet vedrørende flytning i forbindelse med ekspropriationssag ikke er skattepligtig, hvorefter indkomsten skal nedsættes med 75.000 kr.

Repræsentanten bemærker, at klageren i forbindelse med ekspropriationen blev tilkendt 100.000 kr. som godtgørelse for flytteomkostninger. Af erstatningsopgørelsen til Taksationskommissionen fremgår, at der i andre sager vedrørende alene bolig og ikke landbrugsejendom er tilkendt flytteomkostninger med 75.000 kr.

Repræsentanten henviser til bemærkningerne til LF 102 94/95 hvor det fremgår, at skattemæssigt vil godtgørelserne blive omfattet af de almindelige skatteregler for erstatninger, hvorefter erstatningens skattemæssige behandling afhænger af, hvad erstatningen træder i stedet for. Efter disse regler vil en godtgørelse, der udbetales til en lejer i forbindelse med fraflytning af et beboelseslejemål, være skattefri, idet der kompenseres for en privat udgift. Repræsentanten er af den opfattelse, at bemærkningerne om de skattemæssige forhold ved ekspropriation af beboelseslejere, jf. LF 102 94/95 kan anvendes parallelt i nærværende sag. Repræsentanten henviser endvidere til Vestre Landsrets dom af 10. august 1990, gengivet i SKATM-1990.537, Landsskatterettens kendelse af den 24. februar 2005, gengivet i SKATM-2005-27-01 samt Landsskatterettens kendelse af den 22. november 1994, gengivet i SKATM-1995-26-12, som efter repræsentantens opfattelse er sammenlignelige med nærværende sag, og støtter repræsentantens påstand.

Repræsentanten påpeger, at skatteankenævnet henviser til Vestre Landsrets dom af 2. juni 1993, gengivet i TfS 1993.345 V. Repræsentanten er af den opfattelse, at nærværende situation ikke er sammenlignelig med denne dom. I nærværende sag er der tale om et erstatningsbeløb og retspraksis viser, at erstatningsbeløb skal behandles som det tab, erstatningen vedrører. Erstatningen udgør en del til flytning af den private del (75.000 kr.) og et tillæg for erhvervsdelen (25.000 kr.).

Repræsentanten oplyser, at i det omfang erstatningen for erhvervsdelen vedrører fradragsberettiget udgifter, må erstatningen anses for skattepligtig. Det er dog ikke udspecificeret, hvad erhvervsdelen af erstatningen nærmere dækker. Erstatningen kan vedrøre ikke fradragsberettigede beløb. Det bemærkes dog af repræsentanten, at flyttegodtgørelsen på 25.000 kr. ikke vedrører driftstab, idet driftstab erstattes særskilt. Det er repræsentantens opfattelse, at hele, eller i hvert fald en del af den erhvervsmæssige erstatning på 25.000 kr., vedrører ikke fradragsberettigede erhvervsmæssige flytteudgifter, og at der derfor også er skattefrihed for hele, eller i hvert fald en del, af den erhvervsmæssige erstatning.

Repræsentanten anfører, at man i retspraksis har fastslået, at erstatninger der udbetales som engangsbeløb, som udgangspunkt beskattes på samme måde som det tab der erstattes. Da flytteudgifter er indkomstopgørelsen uvedkommende, skal erstatningen ikke beskattes.

I nærværende sag er der tale om udbetaling af en flyttegodtgørelse. Repræsentanten påpeger, at flyttegodtgørelsen er ment til at dække de udgifter, som klageren har i forbindelse med flytning, for eksempel handelsomkostninger ved køb af erstatningsejendom, stempel, flytteudgifter vedrørende bohave m.v. Boligejere der alene flytter den private husstand, har i lignende sager fået tilkendt en flytteerstatning på 75.000 kr. I nærværende sag ydes der yderligere 25.000 kr. under hensyntagen til, at der er tale om flytning fra en landbrugsejendom (bolig og erhverv). Erstatningen dækker således ikke fradragsberettigede udgifter, som klageren påføres til flytning på grund af ekspropriation af den faste ejendom. Erstatningen er beregnet som en nettoerstatning.

Repræsentanten påpeger, at det er klagerens opfattelse, at der maksimalt kan være tale om beskatning af en andel af de 25.000 kr. ydet særligt, på grund af at der er tale om en landbrugsejendom.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

En erstatning bedømmes som udgangspunkt skatteretligt som den indtægt, den udgift eller det aktiv, erstatningen træder i stedet for. I det omfang den foreliggende erstatning ikke kan henføres under ejendomsavancebeskatningslovens § 11, foretages den skattemæssige bedømmelse i henhold til reglerne i statsskattelovens §§ 4-6.

En erstatning for flytteomkostninger er ikke skattefri efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11. Godtgørelse for erhvervsmæssige flytteomkostninger er derimod skattepligtig i medfør af statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a, mens flytteudgifter kan være fradragsberettigede i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Hvis en erstatning derimod dækker et ikke fradragsberettiget formuetab, skal erstatningen ikke beskattes. Dette fremgår tillige af ligningsvejledningens afsnit E.A.1.3.3.

Herefter finder retten, at 75.000 kr. af den til klageren ydede erstatning på 100.000 kr. for flytteomkostninger er skattefri, idet det er rettens opfattelse, at beløbet er ydet til kompensation af påtvungne private flytteomkostninger. Beløbet er fremkommet ved et skøn, hvor retten har lagt vægt på det anførte i ekspropriationsmyndighedens afgørelse. Retten finder ikke, at det har betydning for beløbets kategorisering, om klageren vitterligt fraflytter ejendommen, idet det var intentionen med ekspropriationserstatningens udbetaling, der lægger til grund for vurderingen.

Skatteankenævnets afgørelse ændres i overensstemmelse hermed.