Dato for udgivelse
18. december 2007
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 dec 2007 18:59
SKM-nummer
SKM2007.915.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-189761
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Moms, momsfritagelse, musikforening, velgørende arrangement
Resumé

Skatterådet udtalte vejledende, at Musikforeningen A ikke har karakter af at være velgørende eller på anden måde almennyttig i den forstand udtrykket anvendes i momslovens § 13, stk. 1, nr. 18. Foreningen anses som momspligtig koncertarrangør.

Skatterådet afviste at give bindende svar på forholdet vedrørende foreningens opfyldelse af betingelserne for momsfritagelse for velgørende arrangementer, da der er tale om et bevillingsspørgsmål. Spørgsmålet drejede sig i øvrigt ikke om egne forhold.

Hjemmel

LBK nr. 966/2005

SR 07-146607

Reference(r)
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 18.
Henvisning
Momsvejledningen 2007-4 D.11.18
Spørgsmål

Opfylder den musikforening, som spørgeren ønsker at stifte, momslovens bestemmelser og SKATs praksis for momsfritagelse for velgørende arrangementer - musikforeninger, således at foreningen anses for velgørende og dermed kan opnå momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 18?

Svar

Spørgsmålet afvises. Se vejledende udtalelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgeren, der selv er momspligtig koncertarrangør, ønsker på baggrund af SKM2007.432.SKAT, hvor SKAT præciserer reglerne for momsfritagelse for velgørende arrangementer i forbindelse med afholdelse af koncerter, herunder musikfestivaler, at stifte en velgørende musikforening med det formål at afholde kulturelle arrangementer, navnlig musikfestivaler, med henblik på at udlodde et eventuelt overskud i overensstemmelse med foreningens formål eller til anden velgørende formål, jf. vedtægternes § 10.

Der ønskes et bindende svar, idet der på området har været betydelig usikkerhed omkring "momsningen" af velgørende foreninger.

Vedtægter for den endnu ikke stiftede forening forventes at indeholde følgende bestemmelser:

§ 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

1. Foreningens navn er "Musikforeningen A".

2. Foreningens hjemsted er X Kommune

3. Foreningens formål er at støtte og øge udbudet af kulturelle aktiviteter i Danmark, navnlig i X og omegn.

Foreningens formål er navnlig at støtte og fremme interessen for musik samt udbrede forståelse af og kendskabet til musikkens kunst, gennem afholdelse af kulturelle arrangementer, herunder men ikke begrænset til, afholdelse af musikarrangementer og musikfestivaler for børn og unge.

Foreningen har ydermere til formål, at øge X's ungdoms og udsatte gruppers deltagelse i og interesse for større kulturelle arrangementer med henblik på at styrke ungdommens kulturelle forståelse samt at give disse grupper store oplevelser.

§ 2 Medlemmer

1. Som medlem af foreningen kan optages erhvervsdrivende samarbejdspartnere til foreningens arrangementer.

2. Medlemmer er forpligtet til at overholde foreningens love og leve op til dens formålsbestemmelse.

§ 3 Kontingent

1. Kontingent kan fastsættes af styrelsen.

§ 4 Udarbejdelse af budgetter

1. Forud for afviklingen af større arrangementer, skal styrelsen udarbejde og fremlægge et budget, der udviser et passende overskud, der kan anvendes i overensstemmelse med vedtægternes § 9, således at styrelsen i videst muligt omfang sikrer, at der ikke afvikles underskudsgivende arrangementer i foreningen.

§ 5 Styrelse og tegningsret

1. Foreningen ledes af en styrelse på mindst 4 medlemmer, der af sin midte vælger en formand og en næstformand. Tillige udpeges en kasserer. Derudover vælges en revisor uden for styrelsen.

2. Styrelsen varetager alle foreningens anliggender og disponerer over dens midler. Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen udadtil af formanden, i dennes forfald næstformanden, og kassereren i fællesskab

3. Styrelsen kan meddele enkeltpersoner prokura til varetagelse af bestemte forretninger på vegne af foreningen, herunder den daglige drift og/eller projektledelse af foreningens arrangementer.

4. Styrelsens beslutninger træffes, når andet ikke er fastsat i nærværende love, ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens, respektive næstformandens stemme udslagsgivende.

5. Styrelsen er selvsupplerende, således at nye styrelsesmedlemmer vælges med 2/3 majoritet. Med samme majoritet kan et styrelsesmedlems deltagelse i styrelsen ophæves.

§ 6 Hæftelse

1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller styrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 7 regnskabsår og beretning

1. Foreningen årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af den samlede styrelse.

2. Regnskabsåret løber fra d. 1.1 - 31.12.

3. Regnskabet revideres af en revisor uden for styrelsen og forelægges medlemmernes herefter.

4. Styrelsen skal løbende holde medlemmerne orienteret om sin forretningsførelse. Orienteringen kan ske ved en til regnskabet hørende beretning eller løbende gennem udsendelse af nyhedsmails til medlemmerne.

§ 8 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

1. Forslag om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning kan kun vedtages af styrelsen med 2/3 majoritet.

2. I tilfælde af foreningens opløsning, skal en eventuel formue anvendes i overensstemmelse med foreningen formål eller til andet almennyttigt formål.

§ 9 Anvendelse af overskud

1. Eventuelle overskud fra de af foreningen afviklede arrangementer, skal ubeskåret gå til støtte og fremme af interesser i overensstemmelse med foreningens formål.

2. Styrelsen kan tillige træffe beslutning om, at eventuelle overskud i stedet for at støtte foreningens formål, skal udloddes til et andet velgørende eller almennyttigt formål, eksempelvis sygdomsbekæmpelse, forebyggende ungdomsforsorg eller ulandshjælp.

§ 10 Voldgift

1. Stridigheder om anvendelsen af denne vedtægt afgøres ved voldgift

2. Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger én, samt en af disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af opmand, udpeges han af dommeren i den retskreds, hvori foreningen har hjemsted. I øvrigt henvises til lov nr. 553 af 24. juni 2005.

Spørgers opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstillinglling

Spørger mener, at det rejste spørgsmål skal besvares med Ja. Der henvises til støtte herfor til SKM2007.432.SKAT

Der henvises endvidere til TfS 1996, 681 - Momsnævnets afgørelse af 10. september 1996, j.nr. 96-281-90, hvor Momsnævnet fandt, at en musikforening kunne opnå momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 1. nr. 18, om velgørende arrangementer, idet overskuddet anvendes fuldt ud til fremme af musikinteressen efter foreningens formålsparagraf.

 

SKATs indstilling og begrundelse

Der kan ikke gives bindende svar om den skattemæssige virkning for andre end spørgeren selv. Dette fremgår af skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1, der har følgende ordlyd:

"§ 21. Enhver kan hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmålet om den skattemæssige virkning for spørgeren af en disposition, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet, jf. dog stk. 3. Det kan være om en disposition, som spørgeren har foretaget eller påtænker at foretage."

Spørger kan således ikke få bindende svar på en disposition, der foretages af den forening, spørger ønsker af stifte.

Da momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, som spørgsmålet omhandler, er en bevillingsbestemmelse, skal det endvidere anføres, at der ikke gives bindende svar på spørgsmål om bevillinger, hvilket fremgår af skatteforvaltningslovens § 21, stk. 3, sidste punkt, der har følgende ordlyd:

"Bindende svar gives heller ikke på spørgsmål om bevillinger eller dispensationer vedrørende påtænkte dispositioner."

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet afvises, og at Skatterådet afgiver en vejledende udtalelse omkring spørgsmålet.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

SKATs indstilling og begrundelse tiltrædes på mødet den 18. december 2007, hvormed Skatterådet afviser spørgsmålet.

Skatterådet udtaler vejledende om foreningens mulighed for opnåelse af momsfritagelse for enkeltstående arrangementer:

Lovhenvisning:

Hjemlen hertil findes i momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, der har følgende ordlyd:

"[Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift: (...)]

18) Varer og ydelser, der leveres i forbindelse med afholdelse af velgørende arrangementer. Afgiftsfritagelsen meddeles efter forudgående ansøgning til de statslige told- og skattemyndigheder. Som velgørende arrangementer anses arrangementer af kortere varighed, hvis overskud fuldt ud anvendes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Det er en betingelse for meddelelse af afgiftsfritagelse, at leveringen sker for arrangørens regning og risiko, og at arrangøren ikke i øvrigt driver virksomhed med levering af tilsvarende varer og ydelser. (...)"

Momslovens bestemmelse er en implementering af Momssystemdirektivet (Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem), artikel 132, stk. 1, litra o, hvoraf fremgår:

"[Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner: (...)]

o) levering af ydelser og varer, der præsteres af organer, hvis transaktioner er fritaget i overensstemmelse med litra b), g), h), i), l), m) og n) i forbindelse med indsamlingsarrangementer, der foretages udelukkende til egen fordel, under forudsætning af at denne fritagelse ikke vil kunne skabe konkurrenceforvridning."

Litra b), g), h), i), l), m) og n) er bestemmelser, der svarer til de fritagelsesbestemmelser, der findes i momslovens § 13, stk. 1, nr. 1, stk. 1 - 6. I disse 6 bestemmelser fritages især hospitalsbehandling, social forsorg og bistand, skoleundervisning, foreninger med aktiviteter af politisk, fagforeningsmæssig, filantropisk m.v. art, amatøridræt samt kulturelle aktiviteter, dog ikke koncerter og lignende.

Bestemmelsen i § 13, stk. 1, nr. 18, jf. systemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra o, medfører, at der kan opnås momsfritagelse for arrangementer, hvor overskuddet anvendes netop til sygdomsbekæmpelse, forebyggende børne- og ungdomsforsorg, visse undervisningsformål, ulandshjælp, kirkeligt arbejde, amatøridrætsarbejde og visse kulturelle aktiviteter.

Regler vedrørende hyppighed og varigheden af velgørende arrangementer findes i § 1 i bekendtgørelse om momsloven, bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006.

Henvisning til praksis:

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt for, at en arrangør kan opnå momsfritagelse for et arrangement i henhold til den nævnte bestemmelse.

Helt afgørende er det, at arrangementet kan karakteriseres som almennyttigt eller velgørende. Efter bestemmelsen skal et velgørende arrangement forstås som et arrangement af kortere varighed, hvis overskud fuldt ud anvendes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål.

Det er dermed også et krav, at overskuddet kommer en bred kreds af personer til gavn.

Det bærende hensyn bag et velgørende arrangement må ikke være selve det momspligtige arrangement, men skal være at skabe midler til det velgørende formål. I den forbindelse er det vigtigt at holde sig for øje, at afholdelse af koncerter og musikfestivaler ikke i sig selv anses for at være almennyttige eller på anden måde alment velgørende.

Arrangøren af det velgørende arrangement skal derfor ved ansøgningen om momsfritagelsen til SKAT oplyse, hvilket formål der skal tilgodeses med overskuddet fra arrangementet. Der kan enten være tale om et velgørende arrangement, hvor arrangøren i sig selv er velgørende eller på anden måde almennyttig, (dermed kan arrangøren beholde og anvende overskuddet til egne velgørende/almennyttige aktiviteter) eller der kan være tale om et arrangement afholdt af "hvem som helst", hvor overskuddet umiddelbart efter arrangementets afholdelse skal udloddes til et velgørende eller på anden måde almennyttigt formål, fx sygdomsbekæmpelse eller udøvelse af amatøridræt.

Praksis vedrørende musikforeninger.

Momsnævnet traf i 1996 (TfS1996, 681) afgørelse om, at en musikforening var berettiget til momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, for de ansøgte 8 koncertarrangementer, hvor overskuddet fuldt ud anvendes til fremme af musikinteressen efter foreningens formålsparagraf. Nævnet lagde herved vægt på, at foreningens musikaktiviteter med undtagelse af de omhandlede koncerter må anses som fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 6, 1. pkt., om kulturelle aktiviteter. Da foreningen således er fritaget for moms, kan den opnå momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, om velgørende/almennyttige arrangementer, i det omfang betingelserne herfor er opfyldt. Efter fast praksis anses foreningens formål som velgørende/almennyttigt i henseende til momslovens fritagelsesbestemmelse.

Landsskatteretten har afgjort (SKM2002.516.LSR), at en musikforening, der ønskede at afholde en friluftskoncert, hvor overskuddet skulle anvendes i overensstemmelse med musikforeningens formål, ikke kunne opnå momsfritagelse herfor. Det fremgår nærmere af sagen, at foreningens formål var at formidle og udbrede kendskab til rytmisk musik blandt unge såvel som ældre ved at afholde koncerter i lokalområdet. Landsskatteretten bemærkede, at det bl.a. er en betingelse for momsfritagelsen, at overskuddet for det pågældende arrangement anvendes fuldt ud til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Afholdelse af musikkoncerter kan ikke i sig selv anses for et velgørende eller på anden måde almennyttigt formål i momslovens forstand. Landsskatteretten fandt således i overensstemmelse med det af told- og skatteregionen anførte, at det en betingelse for meddelelse af momsfritagelse for friluftskoncerten, at overskuddet fuldt ud anvendes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål, jf. herved det angivne i bestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, og at foreningen ikke opfylder denne betingelse ved at overføre en del af overskuddet til senere koncerter.

For at en musikforening kan anses for en musikforening i den betydning, som begrebet er anvendt i Momsnævnets afgørelse, er det en forudsætning, at foreningen har aktiviteter for medlemmer, som er finansieret af medlemmernes bidrag (typisk kontingenter), og som efter sin karakter er egnet til fremme af foreningens formål fx "at støtte og fremme interessen for musik".

I Momsnævnets afgørelse undtages da også specifikt de omtvistede koncertarrangementer fra momsfritagelsen for kulturelle aktiviteter, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 6. De nævnte arrangementer kan efter afgørelsen alene fritages efter § 13, stk. 1, nr. 18, og altså med de begrænsninger, som følger af denne bestemmelse med hensyn til antallet og varigheden heraf, jf. bekendtgørelsens § 1.

Det er efter afgørelsen tillige en forudsætning, at overskuddet anvendes til foreningens momsfritagne aktiviteter. Det vil altså sige til medlemsaktiviteter, og dermed ikke de omhandlede koncertarrangementer, der er momspligtige.

Ovenstående praksis er gengivet i Momsvejledningen, afsnit D.11.18 og i vejledningen E. nr. 39, Momsfritagelse for velgørenhed og almennytte.

Kan musikforeningen A opfattes som en musikforening, der må afholde momsfritagne koncerter til eget formål?

Ifølge vedtægterne, § 1, sker opfyldelsen af Musikforeningen A's formål gennem afholdelse af kulturelle arrangementer, herunder, men ikke begrænset til, afholdelse af musikarrangementer og musikfestivaler for børn og unge.

Ifølge vedtægterne, § 2, er Musikforeningen A's medlemmer erhvervsdrivende samarbejdspartnere til foreningens arrangementer. Dette må efter Skatterådets opfattelse medføre, at også spørger er medlem.

Da spørger er stifter af foreningen, vil selskabet angiveligt også deltage i foreningens ledelse, jf. § 5 i vedtægterne.

Dels fordi medlemskredsen er begrænset til samarbejdspartnere med erhvervsmæssige interesser i arrangementerne og dels fordi Musikforeningen A i henhold til det anførte ikke har velgørende aktiviteter, finder Skatterådet samlet set ikke, at foreningen er en musikforening, der kan opnå momsfritagelse for sine koncertarrangementer, hvor overskuddet anvendes til egne formål.

Kan musikforeningen A afholde momsfritagne koncerter og derefter udlodde overskuddet til velgørenhed?

Spørger er selv, jf. bestemmelsens ordlyd, afskåret fra at opnå momsfritagelse, idet selskabet driver momspligtig virksomhed som koncertarrangør.

Den anførte konstruktion indebærer i henhold til det ovenfor anførte, at også foreningen afskæres fra at opnå momsfritagelse.

Realiteterne bag konstruktionen medfører, at Skatterådet ikke anser Musikforeningen A for at være den egentlige arrangør af arrangementerne. Allerede af den årsag, kan foreningen ikke opnå momsfritagelse efter bestemmelsen.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Da der ikke er afgivet at bindende svar, er der ingen bindingsperiode.