Dato for udgivelse
07 dec 2007 14:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 jul 2007 11:48
SKM-nummer
SKM2007.874.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-184 090
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Salg + Ekspropriation + Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ekspropriationssituation, afståelse, frivillig aftale
Resumé
Skatterådet finder, at betingelserne for skattefritagelse efter EBL § 11, 2. pkt. i ejendomsavancebeskatningsloven var opfyldt ved frivillig aftale om overdragelse et areal til kommunen.
Hjemmel
07-040798
Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 11, 2. pkt.

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 E.J.2.8.

Spørgsmål

Vil fortjeneste ved afståelse af matr. nr. x til K  kommune være skattefri i medfør af ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 2. pkt. ?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ejer landbrugsejendommen matr. nr. x og matr. nr. y  i K kommune.

K kommune har i brev af ... 2006 meddelt spørgeren, at kommunen ønsker at erhverve hele matr. nr. x til byudvikling. Arealet er på ... ha. 

K kommune har med hjemmel i Planlovens § 47 derfor besluttet at ekspropriere de arealer og rettigheder, der er nødvendige til virkeliggørelse af kommuneplanens udbygningsplaner.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling.

Spørgeren er af den opfattelse, at betingelserne for skattefritagelse i medfør af ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 2. pkt., er tilstede ved afståelse af arealet til kommunen.

Der er ikke kommet bemærkninger til sagsfremstillingen fra spørgeren.

SKATs indstilling og begrundelse

Efter ejendomsavancebeskatningslovens § 1 medregnes fortjeneste ved afståelse af fast ejendom ved indkomstopgørelsen.

Dette gælder dog ikke fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en erstatningssum i anledning af ekspropriation. Denne fortjeneste er skattefri efter § 11,1. pkt., i ejendomsavancebeskatningslove.

Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2.pkt., også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen.

Det er ved TfS 1995,575 HRD fastslået, at det efter sammenhængen med ejendomsbeskatningslovens § 11, 1. pkt., må være en betingelse for anvendelse af  § 11, 2. pkt., at det på aftaletidspunktet må påregnes, at dispositionen vil blive gennemtvunget ved ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke bliver indgået, jf. SKM2006.438.SKAT og Ligningsvejledningen 2007, afsnit E.J.2.8.  

Følgende betingelser skal således være opfyldt på aftaletidspunktet, for at overdragelse af fast ejendom kan anses for sket i en ekspropriationssituation:

1) Der skal på aftaletidspunktet være ekspropriationshjemmel i lovgivningen til det pågældende formål.   

2) På aftaletidspunktet må det kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af en frivillig aftale, dvs. at den eksproprierende myndighed skal udvise vilje til at ekspropriere. Der skal således foreligge ekspropriationsrealitet.

K kommune har over for spørgeren oplyst, at hjemmelen til at ekspropriere findes i planlovens § 47.

Af planlovens § 47 fremgår, at  kommunalbestyrelsen kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for at sikre gennemførelsen af en byudvikling i overensstemmelse med kommuneplanen eller for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt.  

SKAT finder, at det kan anses for godtgjort, at der efter kommuneplanen, der er endelig godkendt af kommunalbestyrelsen den ... 2006, er hjemmel til at ekspropriere omhandlede arealer.

Den første betingelse om, at der skal være hjemmel til ekspropriation på aftaletidspunktet, ses således opfyldt.

Miljø- og Teknikudvalget har behandlet spørgsmålet om ekspropriation som et ekstraordinært dagsordenpunkt den ... 2007 og spørgsmålet er endeligt behandlet på et Byrådsmøde den ... 2007.

Det fremgår af indstillingen til Byrådet, at da det er væsentligt for kommunen for gennemførelse af den fremtidige byudvikling i området, ønsker Miljø- og Teknik bemyndigelse til at forhandle med ejerne om overtagelse af arealerne.

Såfremt der ikke kan opnås enighed i forhandlingerne, finder Miljø og Teknik det nødvendigt, at gennemtvinge overtagelsen ved ekspropriation.

Byrådets godkendte herefter indstillingen på sit møde den ... 2007.

Den anden betingelse om, at der skal være udvist ekspropriationsvilje fra den eksproprierende myndigheds side, ses således også opfyldt.   

SKAT finder herefter, at det stillede spørgsmål kan besvares med et Ja.

Det forudsættes herved, at der ikke er indgået frivillig aftale om overdragelse af arealet til kommunen, før end Byrådets beslutning om evt. ekspropriation forelå.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende i 5 år fra afgørelsens dato.