Dato for udgivelse
04 dec 2007 09:21
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 nov 2007 15:58
SKM-nummer
SKM2007.851.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-180967
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ekspropriation
Emneord
Serieekspropriation, afståelse,frivillig aftale
Resumé
Skatterådet finder, at  betingelserne for skattefritagelse efter EBL § 11. 2.pkt i ejendomsavancebeskatningsloven var opfyldt ved frivillig aftale om overdragelse af en ejendom til statsejet aktieselskab.
Hjemmel

07-133695

Reference(r)

Eejendomsavancebeskatningsloven § 11, 2. pkt.

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 E.J.2.8

Spørgsmål.

Kan ejendommen X sælges til  Y skattefrit, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 11? 

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ejer sammen med A  ejendommen X.  

Ejendommen er en landsbrugsejendom med et areal på ca. ...  ha.

Y som er et statsejet aktieselskab med særlig offentlig virksomhed og som blev stiftet den 1. januar 2005, ønsker nu at overtage hele ejendommen i forbindelse med etablering af en .... station ved ...

Dette skyldes at regeringens Energistrategi 2025 indebærer, at der skal etableres en 600 MW jævnstrømsforbindelse, fra ...  på Fyn til ... på Sjælland.

Transport- og Energiministeren har godkendt projektet i foråret 2007.

Z k ommune har i samarbejde med Y igangsat udarbejdelsen af kommuneplan og lokalplan for etablering af et 400 kv- ... anlæg med et ... anlæg ved ...   

Z kommune har afsluttet den første offentlige høring om plangrundlaget, og Y forventer, at kommunen primo november 2007 sender forslag til kommuneplantillæg samt forslag til lokalplan i offentlig høring i 8 uger.

Af lokalplanen vil fremgå, at det er en forudsætning, at bygningerne på  X skal nedrives.

Hele projektet søges gennemført ved at erhverve rettighederne på såvel private som offentlige ejendomme gennem frivillig forhandling.

Såfremt en forhandlingssituation ikke er mulig, vil  Y søge Sikkerhedsstyrelsen om ekspropriation, idet der i stærkstrømslovens § 18 forefindes en ekspropriationshjemmel.

Stærkstrømslovens § 18 har følgende ordlyd:

"Når almenvellet kræver det, kan Sikkerhedsstyrelsen tillade ekspropriation til anlæg for produktion, transmission og distribution af elektricitet. Reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendoms følges."  

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgers repræsentant havde ingen bemærkninger til sagsfremstillingen.

SKATs indstilling og begrundelse

Efter ejendomsavancebeskatningslovens § 1 medregnes fortjeneste ved afståelse af fast ejendom ved indkomstopgørelsen.

Dette gælder dog ikke fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en erstatningssum i anledning af ekspropriation. Denne fortjeneste er skattefri efter § 11,1. pkt. i ovennævnte lov.

Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11,  2.pkt. også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at eksproprier ejendommen.

Det er ved TFS 1995,575 HRD fastslået, at det efter sammenhængen med ejendomsbeskatningslovens § 11, 1.pkt. må være en betingelse for anvendelse af § 11. 2. pkt., at det på aftaletidspunktet må påregnes, at dispositionen vil blive gennemtvunget ved ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke bliver indgået, jf. SKM2006.438.SKAT og Ligningsvejledningen 2007-4, afsnit E.J.2.8.

Følgende betingelser skal således være opfyldt på aftaletidspunktet, for at overdragelse af fast ejendom kan anses for sket i en ekspropriationssituation:

1) Der skal på aftaletidspunktet være ekspropriationshjemmel i lovgivningen til det pågældende formål.   

2) På aftaletidspunktet må det kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af en frivillig aftale, dvs. at den eksproprierende myndighed skal udvise vilje til at ekspropriere. Der skal således foreligge ekspropriationsrealitet.

Ad 1) Iflg. stærkstrømslovens § 18 kan Sikkerhedsstyrelsen ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når almenvellet kræver det til anlæg for produktion, transmission og distribution af elektricitet.

SKAT anser herefter, at den første af de angivne betingelser for skattefritagelse for opfyldt. 

Ad 2) Efter den næste betingelse skal der være vilje til at ekspropriere ejendommen på aftaletidspunktet, dvs. at det også skal kunne sandsynliggøres, at den ekspropriationsberettigede myndighed vil ekspropriere ejendommen, såfremt frivillig aftale ikke kan blive indgået.

Selv om der i denne konkrete sag ikke foreligger en erklæring fra Sikkerhedsstyrelsen, om at styrelsen agter at skride til ekspropriation, såfremt frivillig aftale mellem spørger og Y ikke skulle blive indgået, så finder SKAT dog, at det må påregnes at en ekspropriation om fornødent vil finde sted.

SKAT har herved henset til projektets, godkendt af Transport- og Energiministeren, relevans for hele landets energiforsyning.

Når et projekt fordrer en serie af erhvervelser, som f.eks. ved etablering af en strømforbindelse, taler alt for, at der vil blive gennemført en formel ekspropriation, hvis en enkelt lodsejer skulle sætte sig imod. Der forligger således en serieekspropriationssituation.

SKAT anser derfor anden betingelse, om at der skal kunne sandsynliggøres, at en ekspropriation om fornødent vil blive foretaget, for opfyldt.

SKAT indstiller herefter, at spørgsmålet besvares med et ja.

Der er, iflg. det af repræsentanten oplyste, ingen genvundne afskrivninger på bygninger til beskatning.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Svaret er bindende i 5 år fra afgørelsens dato.