Dato for udgivelse
05 dec 2007 16:12
SKM-nummer
SKM2007.869.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-100294
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Momsfritagelse, skibe
Resumé
Skatteministeriet har meddelt, at et museumsskib kan anses for at være et skib som omhandlet i momslovens § 34, stk. 1, nr. 8, jf. nr. 9, om leverancer til nul-sats af visse skibe og reparationsydelser mv. på visse skibe.
Reference(r)
Momslovens § 34, stk. 1, nr. 8, jf. nr. 9
Henvisning
Momsvejledningen 2007-4 I.1.4
Henvisning
Momsvejledningen 2007-4 I.1.5

Efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 8, skal der ikke beregnes moms ved salg og udlejning af luftfartøjer og skibe med en bruttotonnage på 5/en bruttoregistertonnage på 5 tons eller derover bortset fra sportsfly og lystfartøjer.

Der skal heller ikke beregnes moms af reparations-, vedligeholdelses- og ombygningsarbejder på de i § 34, stk. 1, nr. 8, omhandlede fly og skibe samt levering, udlejning, reparation og vedligeholdelse af disses faste udstyr, jf. lovens § 34, stk. 1, nr. 9.

Skatteministeriet har vedrørende udførelse af vedligeholdelsesarbejder på Fregatten Jylland udtalt følgende om den momsmæssige status for fregatten, som i 1979 blev overdraget fra staten til den Selvejende Institution Fregatten Jylland med henblik på restaurering og fremtidig anvendelse som museum:

"Efter momslovens § 34, stk. 1, nr,. 9, kan reparation, vedligeholdelse og ombygning af skibe med en bruttoregistertonnage på 5 t og derover ske momsfrit. Momsloven har ikke nogen egentlig definition af skibe.

Fregatten Jylland blev fra 1988 og frem til 1998 anset for et skib i momslovens forstand.

Med virkning fra 1. januar 1998 trak SKAT tilladelsen tilbage med den begrundelse, at skibet ikke lever op til 6. momsdirektivs definition af skibe (fartøjer til sejlads i rum sø til forskellige former for erhvervsmæssig anvendelse). Desuden indgår i SKATs vurdering, at fregatten i lang tid ikke har været anvendt til sejlads og ikke forventes fremover at blive anvendt til sejlads.

Den danske momslovs regler om leverancer og reparationer mv. til skibe er notificeret og godkendt af Kommissionen. Dermed må den danske momslovs regler på dette område anses for at være i fuld overensstemmelse med EU-retten.

Der ses ikke at være hindringer for, at Fregatten Jylland kan anses for at være et skib i momslovens forstand."

SKAT skal i tilknytning hertil meddele, at Skatteministeriets lempelse af praksis har virkning fra tidspunktet for Skatteministeriets meddelelse herom den 26. oktober 2007.