Dato for udgivelse
19 dec 2003 14:05
SKM-nummer
SKM2003.589.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/03-412-00711
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Værdi af fri bil, koncerninterne overdragelser, anskaffelsestidspunkt
Resumé

Et selskab påtænkte at overdrage en mere end 3 år gammel bil til et af de to holdingselskaber, som ejede henholdsvis 40% og 60% af selskabet. Bilen, der var stillet til rådighed for selskabets direktør, skulle herefter leases tilbage til selskabet. Spørgsmålet var, om markedsværdien på overdragelsestidspunktet kunne anvendes ved fastsættelsen af værdi af fri bil for direktøren. Ligningsrådet svarede, at bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 4, efter sit formål skal anvendes således, at en bil skal anses for anskaffet på det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren første gang erhvervede eller leasede den pågældende bil. Bilen, der oprindeligt var anskaffet af det ene holdingselskab, var overdraget til selskabet ved skattefri tilførsel af aktiver pr. 1. januar 2001. Hvis direktøren fik stillet bilen til rådighed som led i en ansættelsesaftale med dette holdingselskab, skulle værdi af fri bil fastsættes på grundlag af holdingselskabets oprindelige anskaffelsestidspunkt i august 2000.

Reference(r)

Ligningsloven § 16, stk. 4

Henvisning

Ligningsvejledningen 2003-2 A.B.1.9.2

Spørgsmål

1. Kan værdi af fri bil sættes til markedsværdi på overdragelsestidspunktet ved en koncerninternt etableret sale and lease back aftale?

2. Kan markedsværdien af fri bil ansættes til den pris, som en autoriseret forhandler vurderer at ville kunne sælge den pågældende bil til?

3. Ændres svaret på spørgsmål 1 og 2, hvis der sker skift i bruger af bilerne?

4. Ændres svaret på spørgsmål 1 og 2, hvis brugeren indgår ansættelsesaftale med holdingselskabet og som vederlag herfra får fri bil stillet til rådighed?

5. Ændres svaret på spørgsmål 1 og 2, hvis sale and lease back aftalen sker med et eksternt leasingfirma?

Svar

1. Nej.

2. Nej.

3. Nej.

4. Nej.

5. Afvises.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgeren er et statsautoriseret revisionsaktieselskab (selskabet), som ejes af statsautoriseret revisionsaktieselskab A med 60% og statsautoriseret revisionsaktieselskab B med 40%.

I august 2000 erhvervede A en fabriksny Peugeot 406 3,0 SV til en samlet værdi af 370.149 kr. plus eftermonteret ekstraudstyr til en samlet værdi af 37.419 kr., i alt 407.559 kr. Bilen har siden købet været stillet til rådighed for selskabets direktør.

Pr. 1. januar 2001 blev aktiviteten i A tilført selskabet som nystiftet datterselskab ved en skattefri tilførsel af aktiver og B indskød herefter ved en skattepligtig transaktion sin aktivitet i selskabet mod at få en ejerandel på 40%.

Beregningsgrundlaget for værdi af fri bil udgør følgende (3. år efter bilens første indregistreringsår):

75% af 370.149 kr.:

277.605 kr.

25% af 277.605 kr. =

69.401 kr.

Bilen vil efter august 2003 være mere end 3 år gammel.

Det overvejes at overdrage bilen til et leasingselskab. Enten et helt eksternt selskab eller et af de to holdingselskaber.

Efter overdragelsen til leasingselskabet påtænkes det at lease bilen tilbage til selskabet på en kortsigtet leasingaftale (1-2 år). Der vil være tale om operationelle leasingaftaler, idet aftalerne af begge parter skal kunne opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal. Leasingafgifterne skal ikke inkludere driftsomkostningerne såsom forsikring, afgifter, brændstof og service. Disse omkostninger skal afholdes af selskabet som leasing-tager.

Selskabet skønner, at en tilsvarende bil efter august 2003 kunne erhverves for ca. 250.000 kr. Ved en eventuel overdragelse vil bilen blive overdraget til en værdi fastsat af en autoriseret bilforhandler.

Med hensyn til spørgsmål 3 er det anført, at det overvejes at stille bilen til rådighed for en anden medarbejder.

Selskabets direktør er tillige ulønnet direktør i A, som ikke har nogen aktivitet ud over at eje 60% af selskabet. Det overvejes at udvide aktiviteterne i A som følge af ændringen af revisorlovgivningen. Som konsekvens heraf overvejes det, at direktøren ansættes i A og i den forbindelse får honorar i form af fri bil, jf. spørgsmål 4.

Det er selskabets opfattelse, at værdi af fri bil skal beregnes på baggrund af bilens markedspris på den dag, hvor selskabet erhverver brugsretten til den leasede bil, uanset at der er tale om en sale and lease back aftale.

Styrelsens indstilling og begrundelse

Den skattepligtige værdi af en bil, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse af en arbejdsgiver, sættes til en årlig værdi på 25 % af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr. og 20% af resten. Bilens skattepligtige værdi beregnes dog mindst af 160.000 kr. For biler, der er anskaffet af arbejdsgiveren højst tre år efter første indregistrering, opgøres bilens værdi i det indkomstår, hvori første indregistrering er foretaget, og i de to følgende indkomstår til den oprindelige nyvognspris og herefter til 75% af nyvognsprisen. For biler, der er anskaffet mere end tre år efter første indregistrering, opgøres bilens værdi til arbejdsgiverens købspris inklusive eventuelle istandsættelsesudgifter.

Styrelsen finder, at bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 4, efter sit formål skal anvendes således, at en bil skal anses for anskaffet på det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren første gang erhvervede eller leasede den pågældende bil. Anskaffelsestidspunktet påvirkes således ikke af koncerninterne overdragelser kombineret med tilbagekøb eller lejeaftaler, der reelt ikke medfører ændringer i arbejdsgiverens rådighed over bilen. Der henvises til SKM2002.585LSR, hvor Landsskatteretten fandt, at overdragelse af 2 biler til og fra et 25% ejet datterselskab ikke kunne tillægges betydning ved afgørelsen om indeholdelsespligt vedrørende værdien af fri bil, idet der ikke var nogen forretningsmæssig begrundelse for de foretagne overdragelser.

Hvis bilen overdrages til A, vil der være tale om tilbagekøb, som ikke kan tillægges skattemæssig betydning i relation til værdi af fri bil. Arbejdsgiverens anskaffelsestidspunkt vil således være tidspunktet for den oprindelige anskaffelse i august 2000, selv om bilen i den mellemliggende periode har været ejet af datterselskabet.

For så vidt angår spørgsmål 5 finder Styrelsen, at det ikke er muligt at besvare dette spørgsmål med den fornødne sikkerhed, hvorfor det indstilles at afvise spørgsmålet under henvisning til skattestyrelseslovens § 20 A, stk. 4. Det vil således afhænge af de konkrete vilkår i forbindelse med overdragelsen og lejeaftalen, om dispositionen kan tillægges skattemæssig betydning i relation til værdi af fri bil.

Ligningsrådet tiltrådte indstillingen.