Dato for udgivelse
18 dec 2003 10:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25. november 2003
SKM-nummer
SKM2003.573.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-1229-0178
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ægtefælle, død, medarbejdende, arbejdsmarkedsbidrag
Resumé

En skatteyder, der drev selvstændig erhvervsvirksomhed og som sad i uskiftet bo, var berettiget til fradrag for medarbejdende ægtefælles arbejdsmarkedsbidrag ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori ægtefællen var afgået ved døden.

Reference(r)
Ligningsloven § 8 M, stk. 1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2004-1, Beskatning ved dødsfald, afsnit B.C.1.5.

A’s klage vedrører fradrag for medarbejdende ægtefælles arbejdsmarkedsbidrag ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for klagerens selvstændige erhvervsvirksomhed, da ægtefællen er afgået ved døden i løbet af det omhandlede indkomstår.

Landsskatterettens afgørelse

Ved opgørelsen af den personlige indkomst for det omhandlede indkomstår kan klageren fratrække det for ægtefællen betalte arbejdsmarkedsbidrag, 4.667 kr.

Den talmæssige opgørelse af den skattepligtige indkomst overlades til ligningsmyndigheden, jf. Landsskatterettens forretningsordens § 17, stk. 2.

Sagens oplysninger

Klageren driver selvstændig virksomhed med landbrug i virksomhedsordningen, og klagerens ægtefælle har været registret som medarbejdende ægtefælle i virksomheden frem til 5. august 2001, hvor hun afgik ved døden.

Klageren sidder i uskiftet bo, og hans årsopgørelse indeholder derfor ægtefællens indkomster. Ved opgørelsen af klagerens personlige indkomst er der fratrukket klagerens egne arbejdsmarkedsbidrag, men ikke ægtefællens.

Klagerens ægtefælles arbejdsmarkedsbidrag er betalt med 4.667 kr. for perioden fra 1. januar til 5. august 2001.

Skatteankenævnets afgørelse

Fradrag for det betalte arbejdsmarkedsbidrag ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst er ikke godkendt.

Ligningslovens § 8 M fastsætter fradragsret i skattepligtig indkomst for arbejdsmarkedsbidrag, bl.a. for bidrag efter arbejdsmarkedsfondslovens § 10.

Ægtefællens bidrag er fastsat efter arbejdsmarkedsfondslovens § 12, og anset for endeligt ifølge § 13. Bidrag efter disse paragraffer er ikke medtaget i ligningslovens § 8 M som værende fradragsberettigede for den efterlevende.

Der er derfor ikke lovhjemmel til at fratrække klagerens ægtefælles arbejdsmarkedsbidrag, hverken i den personlige indkomst eller i den skattepligtige indkomst.

Klagerens påstand og argumenter

Repræsentanten har nedlagt påstand om fradrag for det for klagerens afdøde ægtefælle betalte arbejdsmarkedsbidrag, 4.667 kr., ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Arbejdsmarkedsfondslovens § 12 handler om à conto opkrævning af arbejdsmarkedsbidrag for selvstændigt erhvervsdrivende. Hvis der i dødsåret ikke er fradrag for en selvstændig erhvervsdrivendes indbetalte arbejdsmarkedsbidrag ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, sker der en diskriminering af selvstændigt erhvervsdrivende i forhold til lønmodtagere.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det bemærkes, at klageren i det hele succederer i sin afdøde ægtefælles skattemæssige stilling efter reglerne om uskiftet bo i dødsboskattelovens § 59.

Det lægges ved afgørelsen til grund, at klagerens afdøde ægtefælle i det forudgående indkomstår har fået udbetalt 165.000 kr. efter reglerne om medhjælpende ægtefælle i kildeskattelovens § 25 A, stk. 3-6.

Klagerens ægtefælle er som medhjælpende ægtefælle arbejdsmarkedsbidragspligtig efter bestemmelsen i arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 2, og bidragsgrundlaget opgøres efter reglerne i arbejdsmarkedsfondslovens § 10.

Bidrag for personer omfattet af arbejdsmarkedsfondslovens § 10 opkræves løbende som foreløbige bidrag efter bestemmelsen i arbejdsmarkedsfondslovens § 12, hvorefter bidragets grundlag og størrelse opgøres endeligt af de statslige told- og skattemyndigheder efter indkomstårets afslutning, jf. arbejdsmarkedsfondslovens § 11, stk. 7.

Det følger af bestemmelsen i arbejdsmarkedsfondslovens § 13, stk. 8, at såfremt en person omfattet af arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 1 eller stk. 2, afgår ved døden, anses foretagne betalinger af foreløbige bidrag efter § 12 i dødsåret for endelige i det omfang, bidragene er forfaldne før dødsfaldet.

Det indbetalte bidrag vedrørende klagerens afdøde ægtefælle, 4.667 kr., er således at anse for endelig betaling af arbejdsmarkedsbidrag for klagerens ægtefælle for det omhandlede indkomstår, og det skal derefter ikke reguleres efterfølgende af de statslige told- og skattemyndigheder efter § 11, stk. 7, jf. § 13, stk. 8.

Det fremgår af bestemmelsen i ligningslovens § 8 M, stk. 1, at arbejdsmarkedsbidrag for personer omfattet af arbejdsmarkedsfondslovens § 10 fragår ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, bidraget vedrører.

Da klagerens afdøde ægtefælle er omfattet af arbejdsmarkedsfondslovens § 10, fragår det betalte arbejdsmarkedsbidrag ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. ligningslovens § 8 M.

Det forhold, at bidraget er opkrævet som foreløbigt efter arbejdsmarkedsfondslovens § 12, og endeligt efter arbejdsmarkedsfondslovens § 13, stk. 8, har alene betydning for opgørelsen af arbejdsmarkedsbidragets størrelse for det omhandlede indkomstår.

Den påklagede ansættelse ændres herefter i overensstemmelse med klagerens påstand.