Dato for udgivelse
26 nov 2007 09:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 okt 2007 13:48
SKM-nummer
SKM2007.822.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 99-9/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger + Virksomheder
Emneord
Fødselsdag, repræsentationsudgifter, ledelsesstrukturer, kommerciel, gæstfrihed
Resumé

Sagsøgeren havde i 2003 afholdt udgifter dels til en reception, dels til en middag, og spørgsmålet i sagen var, om udgifterne kunne fradrages som repræsentationsudgifter.

Til receptionen var indbudt forretningsforbindelser og venner af huset i anledning af, at virksomhedens grundlægger, A fyldte 60 år. Der forelå ingen oplysninger om, at der havde deltaget private venner. Middagen blev afholdt nogle dage senere med deltagelse af forretningsforbindelser, ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer med ægtefæller.

Sagsøgeren gjorde bl.a. gældende, at receptionen havde til formål at præsentere nye ledelsesstrukturer i selskaberne, og at middagsarrangementet havde til formål at pleje personlige kontakter mellem ledelse og nøglemedarbejdere.

Retten fandt, at arrangementerne ikke havde tilstrækkelig karakter af repræsentation i sagsøgerens interesse.

Retten lagde herved til grund, at anledningen til receptionen og middagen var As 60 års fødselsdag, at gæsterne blev indbudt til arrangementerne, og at forretningsforbindelser og venner af huset i en annonce blev indbudt til receptionen. Der blev endvidere lagt vægt på, at arrangementerne blev holdt på en restaurant, og at der i begge arrangementerne deltog både forretningsforbindelser, medarbejdere og familiemedlemmer med tilknytning til virksomheden samt ægtefæller. På denne baggrund samt efter oplysningerne om ledelsesstrukturen i selskabet i 2003 fandt retten ikke, at sagsøgeren havde bevist, at formålet med arrangementerne var at knytte eller bevare forretningsforbindelser, således at arrangementerne væsentligst blev afholdt i en konkret, erhvervsmæssig anledning med karakter af kommerciel gæstfrihed.

Retten fandt endvidere, at Landsskatteretten med rette havde anset udgifterne for et løntillæg for A, der kunne fradrages af sagsøgeren.

Reference(r)
Ligningsloven § 8, stk. 4
Henvisning

Ligningsvejledningen 2007-4 E.B.3.7.6

Parter

H1 International A/S

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvaten v/Birgitte Kjærulff Vognsen)

Sagens baggrund

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren, H1 International A/S, for indkomståret 2003 kan fradrage udgifter til en reception og en middag som repræsentationsudgifter. I benægtende fald drejer sagen sig også om, hvorvidt udgifterne til receptionen og middagen skal fradrages som et løntillæg til selskabets stifter og kommercielle direktør A.

Parternes påstande

Sagsøgerens påstande er

Principalt

Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at den skattepligtige indkomst for H1 international A/S for indkomståret 2003 ansættes til kr. 4.652.695,00.

Subsidiært

Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at den skattepligtige indkomst for H1 international A/S for indkomståret 2003 ansættes til kr. 4.679.278,00."

Sagsøgtes påstand er frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Den 6. oktober 2006 afsagde landsskatteretten følgende kendelse:

"...

Klagen vedrører fradrag for udgifter til reception og middagsselskab.

Landsskatterettens afgørelse

Skattepligtig indkomst

Skatteforvaltningen har ikke godkendt fradrag for udgifter til repræsentation selvangivet med 25% af 106.333 kr. eller 26.583 kr.

Skatteforvaltningen har godkendt fradrag for udgifter til reception/middagsselskab som yderligere løn til selskabets direktør med 106.333 kr. - momsrefusion på 5.317 kr. eller 101.016 kr.

Landsskatteretten stadfæster Skatteforvaltningens afgørelse.

Møde mv.

Sagen har været forhandlet med selskabets repræsentant, der tillige har haft lejlighed til at udtale sig ved et retsmøde.

Sagens oplysninger

H1 International A/S, der er stiftet pr. 1. januar 2000, har i indkomståret 2003 afholdt udgifter til reception og middagsselskab på henholdsvis 51.671 kr. og 54.662 kr., i alt 106.333 kr. inkl. moms.

Om receptionen er oplyst, at denne foregik den 14. april 2003 kl. 13.00 - 17.00 på ... i anledning af, at selskabets bestyrelsesformand, A fyldte 60 år. Invitation til receptionen skete dels ved personlig indbydelse, dels ved annoncering i dagspressen. Invitationen var rettet til forretningsforbindelser samt venner af huset. Der deltog ca. 100 personer i receptionen, herunder leverandører, aftagere, ansatte og øvrige samarbejdspartnere.

Om middagsselskabet, der blev afholdt den 19. april 2003 i ..., er oplyst, at deltagerne heri var udvalgte forretningsforbindelser med ægtefæller, ledende medarbejdere med ægtefæller og medlemmer af selskabets bestyrelse med ægtefæller, i alt 36 personer.

A er formand i selskabets bestyrelse samt grundlægger af den koncern, hvori selskabet indgår, samt fader til selskabets ejere, BA og CA. Den administrerende direktør, DA er svigersøn til direktøren.

Skatteforvaltningens afgørelse

I forbindelse med As 60 års fødselsdag afholdes reception og aftenfest på .... Udgiften udgør i alt 106.333 kr. fordelt ligeligt mellem de to arrangementer.

Selskabet har anset udgiften for omfattet af ligningslovens § 8, stk. 4, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Skatteforvaltningen har anset anledningen til udgiften for privat. Mærkedagen har ikke noget med selskabets drift at gøre. Når anledningen er af privat karakter, anses udgiften efter praksis, jf. SKM2004.454.VLR, for løn til direktøren. Om der deltager forretningsforbindelser, og om der i øvrigt er en forretningsmæssig begrundelse ændrer ikke på dette. Således anses hele udgiften for en fradragsberettiget lønudgift for selskabet, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Skatteforvaltningen har efterfølgende anført, at As døtre er de formelle ejere af koncernen, men disse sidder ikke i bestyrelsen for hverken H1 International A/S eller de ultimative holdingselskaber. I stedet er A bestyrelsesmedlem i disse, herunder formand i H2 Holding A/S. Dette forhold er uændret siden stiftelsen af selskaberne.

Klagerens påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har principalt påstået skatteansættelsen for selskabet foretaget i overensstemmelse med selvangivelsen, således at den samlede udgift på 101.016 kr. excl. moms til reception og middag udgør en repræsentationsudgift, som er fradragsberettiget med 25% af udgiften efter ligningslovens § 8, stk. 4.

Subsidiært har repræsentanten påstået, at selskabet ikke er berettiget til fradrag for 26.583 kr. svarende til 25% af den samlede udgift på 106.333 kr. Det er anført, at selv om det måtte lægges til grund, at den omhandlede udgift ikke kan kvalificeres som en repræsentationsudgift for selskabet, er der ikke grundlag for at betragte udgiftsafholdelsen som et løntillæg til A. Det er derfor gjort gældende, at A ikke har realiseret nogen skattepligtig økonomiske fordel ved selskabernes afholdelse af de angivne udgifter. Som sådan er der ikke hjemmel hverken i statsskattelovens § 4 eller ligningslovens § 16, stk. 1, til at anse selskabets udgiftsafholdelse som et skattepligtigt lønaccessorium. Mere subsidiært påstås det, at i hvert fald middagen har været rent forretningsmæssig.

Repræsentanten har anført, at selskabet har en nominel aktiekapital på 1 mio. kr. og indgår i HH-koncernen bestående af en række selskaber, som helt eller delvist ejes af H3 Holding A/S og H2 Holding A/S. Disse selskaber ejes 100% af henholdsvis CA og BA, som er døtre af koncernens grundlægger, A. Koncernens ultimative ejere er således BA og CA, medens A ikke ejer og aldrig har ejet aktier i nogen af koncernselskaberne, herunder H1 International A/S. A var oprindelig leder af selskabet og har været af afgørende betydning for selskabets afvikling.

H1 International A/S driver grossistvirksomhed vedrørende ... Andre virksomheder i koncernen driver tillige virksomhed med dagligvarer. De nævnte dagligvarevirksomheder har i de sidste 8 år været ledet af administrerende direktør DA, der er gift med en af hovedaktionærerne i H1 international A/S, CA. DA er følgelig svigersøn til A.

A har tidligere ledet virksomhederne, men har i de sidste 8 år ikke været administrerende direktør. I stedet har A været ansat som kommerciel direktør med særligt ansvar for større og omfattende erhvervsmæssige dispositioner på salgssiden. Som sådan har A haft den direkte og daglige kundekontakt overfor selskabernes store aftagere.

A har imidlertid haft reference til den administrerende direktør og således været formelt omfattet af dennes ledelses-, instruktionsbeføjelser etc.

Ved receptionen, hvori alene deltog erhvervsmæssigt relaterede gæster samt ansatte, blev serveret en buffet med lette retter samt øl/vand/vin og kaffe, jf. kopi af regning.

Afholdelse af receptionen var besluttet af administrerende direktør DA uden As mellemkomst. Der deltog ingen af As private venner eller familie udover de familiemedlemmer, som havde en erhvervsmæssig tilknytning til selskaberne.

Udover en styrkelse af de almindelige samarbejdsrelationer mellem selskaberne og gæsterne havde receptionen til formål at skabe en personlig kontakt mellem selskabets forretningsforbindelser og flere af selskabernes salgsmedarbejdere, som skulle overtage salget til de respektive kunder. Forud for receptionens afholdelse havde især A haft den personlige kontakt til de væsentlige kunder og som sådan varetaget meget væsentlige salgsfremmende aktiviteter.

I foråret 2003 var det imidlertid selskaberne og As hensigt og beslutning, at han skulle nedtrappe sine aktiviteter i selskaberne, således at medarbejderne skulle tage over.

Receptionen havde derfor i høj grad til formål at præsentere de yngre medarbejdere i selskaberne for forretningsforbindelser og til gavn for selskaberne skabe personlige kontakter. Ikke mindst sidstnævnte er af væsentlig betydning for en virksomhed, der beskæftiger sig med køb og salg. Herudover havde receptionen også til formål mere generelt at pleje kundekontakter, forretningsforbindelser samt personalepleje m.v.

For god ordens skyld er oplyst, at A afholdt en privat fødselsdagsfest for sin familie, venner og bekendte den 28. april 2004 sammen med As ægtefælle, der samtidig på denne dag fejrede sin egen 60 års fødselsdag.

Ved middagsarrangementet, der blev afviklet som et aftenarrangement uden særskilt tilknytning til As fødselsdag, deltog 36 personer inkl. ægtefæller. Arrangementet havde dels karakter af et sædvanligt repræsentationsarrangement overfor forretningsforbindelser og dels karakter af et sædvanligt arrangement for en virksomheds ledelse og bestyrelse.

Deltagerne omfattede såvel selskabets ledelse - herunder A og yngre ledende medarbejdere - samt selskabernes bestyrelse som ledende medarbejdere hos en af selskabets hovedforretningsforbindelser.

Formålet med arrangementet var navnlig at pleje forretningsforbindelser med ledende medarbejdere fra G1, idet selskaberne havde en meget betydelig samhandel med denne virksomhed i 2003. Et væsentligt formål med aftenarrangementet var derfor at etablere og udbygge kontakten mellem de yngre medarbejdere og nøglepersonerne fra G1. Dette formål blev bl.a. opfyldt ved, at der ved udarbejdelse af bordplanen var sørget for, at personer som havde professionelt samarbejde var placeret ved samme bord.

Formålet med aftenarrangementet var tillige at afholde et internt arrangement for selskabets ledelse og bestyrelse.

Også repræsentations- og bestyrelsesmiddagen blev besluttet og arrangeret af selskabernes administrerende direktør DA, uden As beslutning og mellemkomst.

Til støtte for den principale påstand er gjort gældende, at den samlede udgift på 101.016 kr. excl. moms til reception og middag udgør en repræsentationsudgift, som er fradragsberrettiget med 25% af udgiften efter ligningslovens § 8, stk. 4.

På trods af receptionen blev afholdt på As 60 års fødselsdag er det anført, at receptionen havde den fornødne erhvervsmæssige relevans. Dette begrundes navnlig med, at receptionen udover et almindeligt repræsentationsmæssigt og derved erhvervsmæssigt formål havde en særlig konkret årsag, nemlig at præsentere de yngre medarbejdere, som skulle overtage nøglepositionerne i selskaberne efter A. Formålet med receptionen var således at udvise en kommerciel gæstfrihed i forbindelse med præsentation af nye ledelsesstrukturer i selskaberne.

Afholdelse af receptionen på en restaurant skyldes alene den omstændighed, at der i selskaberne ikke forefandtes egnede lokaler.

Vedrørende middagsarrangement er anført, at dette ikke havde anden sammenhæng med As fødselsdag 5 dage forud for middagen, end at fødselsdagen var den ydre sammenhæng til gennemførelse af arrangementet.

For god ordens skyld er gjort gældende, at den omstændighed, at der har deltaget ægtefæller i middagsarrangementet, ikke har indflydelse på fradragsretten.

Til støtte for den subsidiære påstand er gjort gældende, at selv om det måtte lægges til grund, at den omhandlede udgift ikke kan kvalificeres som en repræsentationsudgift for selskabet, er der ikke grundlag for at betragte udgiftsafholdelsen som et løntillæg for A, idet han ikke har realiseret nogen skattepligtig økonomisk fordel ved selskabernes afholdelse af de angivne udgifter. Der er ikke hjemmel hverken i statsskattelovens § 4 eller ligningslovens § 16, stk. 1, til at anse selskabets udgiftsafholdelse for et skattepligtigt lønaccessorium. Tværtimod er udgiftsafholdelsen af erhvervsmæssig karakter uden sammenhæng med As privatøkonomi.

Repræsentanten har henvist til SKM2003.286.LSR, hvor Landsskatteretten anerkendte fradrag for udgifter til reception i anledning af bestyrelsesformandens 70 års fødselsdag og vicedirektørens 60 års fødselsdag. Afgørende for denne bedømmelse var, at udgiften var afholdt som led i "kommerciel gæstfrihed" for at gøre virksomheden fordelagtigt bemærket.

Endvidere er henvist til TfS 1996, 161, hvor Vestre Landsret anerkendte fradrag for udgifter afholdt i forbindelse med en direktør og hovedaktionærs 60 års fødselsdag. Landsretten lagde til grund, at receptionen havde en konkret forretningsmæssig begrundelse for virksomheden.

Tilsvarende TfS 1997, 773, hvor Landsskatteretten anerkendte fradrag for udgifler til reception i anledning af hovedaktionærens 50 års fødselsdag. Der blev navnlig henvist til, at der udelukkende havde deltaget forretningsforbindelser.

Til illustration af, at praksis ikke har anset en hovedaktionær personlig skattepligtig af udgifterne til en reception afholdt af selskabet i anledning af aktionærens 60 års fødselsdag henvises til TfS 1987,91. Landsskatteretten lagde vægt på, at receptionen var konkret forretningssmæssigt begrundet. Ikke mindst på baggrund af, at der på tidspunktet for receptionen blev afviklet et glidende generationsskifte.

Repræsentanten har efterfølgende oplyst, at virksomheden er påbegyndt i 1970'erne, og A har været administrerende direktør og stået for salget. I midten af 1990'erne overtog As svigersøn posten som administrerende direktør, medens A bibeholdt ansvaret for salget. Efter As ophør som administrerende direktør har han været formand for bestyrelsen i selskabet, hvilket han også var i 2003.

Repræsentanten har anført, at den konkrete erhvervsmæssige anledning til etablering af arrangementerne var et generationsskifte, som var i gang i 2003.

De personlige relationer mellem kunder og personale er helt afgørende for selskabets udvikling. H1 International A/S indgår i en koncern med flere selskaber, som driver grossistvirksomhed indenfor dagligvarebranchen. H1 international A/S omsætter ... og virker samtidig som administrationsselskab for de øvrige selskaber.

Repræsentanten har tillige anført, at det var direktionens opfattelse, at firmaet ville blive opfattet som "fedtet", såfremt der ikke blev afholdt en reception. Direktionen har derfor lagt vægt på, at kunderne vidste, at A fyldte 60 år.

SKAT's udtalelse

SKAT har indstillet afgørelsen stadfæstet med henvisning til SKM2004.454.VLR. Det er anført, at udgifterne ikke er afholdt i selskabets interesse, men derimod i As interesse i hans egenskab af stifter af selskabet samt bestyrelsesmedlem.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Fradrag for reklame- og repræsentationsudgifter eller ligningslovens § 8, stk. 1 og stk. 4, forudsætter, at udgifterne er afholdt for at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Landsskatteretten finder, at den direkte anledning til afholdelsen af receptionen og middagsselskabet har været en privat mærkedag. Uanset det oplyste om betydningen af at styrke samarbejdsrelationerne mellem selskaberne og gæsterne og mellem den forretningsforbindelser og salgsmedarbejdere, som skulle overtage salget til de respektive kunder, samt det oplyste om middagsselskabet, er det ikke godtgjort, at formålet med arrangementerne ikke først og fremmest var at fejre As 60 års fødselsdag. Retten har således lagt vægt på, at invitation til receptionen i dagspressen henvendte sig til forretningsforbindelser og venner af huset, at der ikke er fremlagt indbydelse til aftenarrangementet, samt at arrangementerne blev afholdt på ... og ikke i virksomhedens lokaler.

Retten finder herefter, at arrangementerne ikke har adskilt sig fra et sædvanligt fødselsdagsarrangement. Udgifterne har derfor ikke haft den fornødne direkte og entydige tilknytning til virksomhedens indkomsterhvervelse, jf. ligningslovens § 8, stk. 4, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, og den påklagede afgørelse, hvor der ikke er godkendt fradrag for repræsentationsudgifter med 26.583 kr., men derimod godkendt fradrag for udgifterne til receptionen/middagsselskabet som yderligere løn til A med 101.106 kr., hvilket er i overensstemmelse med fast praksis, stadfæstes derfor".

Sagsøgeren har oplyst, at selskabet i 2003 havde en omsætning med G1 på 337 mio. kr.

HH koncernen består nu af mere end 20 selskaber med godt 300 medarbejdere, og koncernen havde i 2006 en omsætning på ca. 1,2 mia. kr.

Af et referat af et bestyrelsesmøde den 23. oktober 2001 i H1 International Food A/S fremgår bl.a., at spørgsmålet omkring selskabets fremtidige personalemæssige situation blev drøftet, og at der burde skabes forudsætninger for, at der kunne ske et glidende generationsskifte. Af referatet fremgår endvidere, at A havde kundekontakterne til G1, at DA fremover ville være beskæftiget i forhold til G2 og G3, og at NN tog sig af øvrige kunder. Af referatet fremgår yderligere, at problemstillingen omkring ansættelse af en ny direktør blev drøftet.

Af et referat af et bestyrelsesmøde den 8. april 2003 i samme selskab fremgår bl.a., at KS blev budt velkommen som ny salgsdirektør og nyt bestyrelsesmedlem.

Af referater af bestyrelsesmøder den 22. august 2002 og den 5. maj 2003 i H1 International Interiør A/S fremgår bl.a., at man arbejdede med planer om et nyt byggeri.

Annoncen om receptionen den 14. april 2003 indeholder et foto af A og følgende tekst

"A runder 60 år.

I den anledning vil det glæde os at se forretningsforbindelser samt venner af huset til en uformel reception mandag den 14. april 2003 kl. 13.00 - 17.00 på ...

H1 International AS".

Forklaringer

A har bl.a. forklaret, at han stiftede H1 International A/S omkring 1999/2000. Inden da havde han solgt en virksomhed, og han havde 3-4 medarbejdere med fra denne virksomhed. Hans 2 døtre ejede hver halvdelen af selskabet, hvori han var administrerende direktør og havde kontakten til kunderne, bl.a. G1. Selskabet udviklede sig godt, og DA, der er hans svigersøn, blev ansat som direktør. Selskabet blev opsplittet i flere selskaber. I 2003 var der 5-6 selskaber i koncernen, og der er nu ca. 20 selskaber i koncernen, heraf 4 salgsselskaber. Koncernen havde og har en række store kunder, bl.a. G1, G2, G3 og G4. I 2006 havde koncernen en omsætning på 1,2 mia. kr., heraf en omsætning på ca. 400 mio. kr. med G1. Koncernen ejes hovedsagelig af hans døtre, og han er ikke ejer, men han har været den drivende kraft i koncernen. DA har som direktør stået for administration, personale og byggeri, medens han har stået for køb og salg. I selskaberne er der løbende ansat nye medarbejdere.

Han fyldte 60 år den 14. april 2003. Han ønskede ikke nogen "festivitas" i den anledning, men han accepterede, at der blev holdt en reception, da han godt kunne se, at det var en fordel, at de medarbejdere, der var blevet ansat i de enkelte selskaber, lærte de kunder at kende, som han, der ønskede at trappe ned, havde kontakten til. DA indbød til receptionen. Han husker ikke, hvem der indrykkede annoncen om receptionen i avisen. Annonceteksten stammer sandsynligvis fra en anden tilsvarende annonce. Receptionen blev holdt den 14. april 2003, og der deltog ca. 80-110 personer, som var indkøbere hos koncernens store kunder, leverandører samt koncernens advokat- og bankforbindelse. Det blev ikke noteret, hvem der deltog i receptionen, men de, der er nævnt i replikken side 2, deltog i receptionen. Der blev ikke holdt foredrag eller lignende i forbindelse med receptionen.

Den 19. april 2003 blev der afholdt et middagsselskab for 36 personer, som dels var indkøbere hos G1, dels medarbejdere i koncernen, bestyrelsesmedlemmer og ægtefæller. De, der er nævnt i replikken side 4, deltog i middagen. Deltagerne i middagen fik tilsendt personlige indbydelser. De enkelte medarbejdere var placeret sammen med indkøberne fra G1 inden for de enkelte områder, således at indkøberne kunne blive præsenteret for de kommende samarbejdspartnere i koncernen. KS var afdelingsleder, og han blev senere udnævnt til direktør. VR og SM blev udnævnt til salgsdirektører efter 2003. Han husker ikke, hvornår JJ blev udnævnt til salgsdirektør. Han "prøvede de pågældende af", og i 2003 havde han en fornemmelse af, at de 4 var de rigtige personer til at overtage opgaver fra ham.

Der var ikke musik under receptionen, men under middagen den 19. april 2003. Den 21. april 2003 holdt hans kone, der også fyldte 60 år, og han en privat fødselsdagsfest, som de havde inviteret til ca. 1- 1½ måned tidligere.

DA har bl.a. forklaret, at han er koncerndirektør i HH Group. Han var tidligere ansat i H1 International A/S, hvor han afløste A som administrerende direktør. A fortsatte som salgsdirektør, og A varetog indkøb og salg af handelsvarer til bl.a. G1, G2 og G3. Hans ansættelse var det første led i et generationsskifte, og der blev senere ansat flere salgsdirektører i koncernen, som voksede.

I 2003 besluttede han, at der skulle afholdes en reception og en middag i forbindelse med, at A fyldte 60 år, idet dette var en anledning til at sende et signal til samarbejdspartnerne om, at der stod et hold bagved A, som primært havde haft kontakten udadtil. A accepterede under pres arrangementerne, og A havde indflydelse på gæstelisten. Receptionen blev holdt både for at fejre A og af hensyn til koncernen, som havde behov for at vise de nye kræfter i forbindelse med et generationsskifte. I receptionen deltog kunder, leverandører, financielle rådgivere og familiemedlemmer med tilknytning til koncernen. Koncernens daværende lokaler var for små og for dårlige til, at receptionen kunne holdes der. Da han besluttede, at der skulle holdes en reception, havde han fået indbydelse fra A til en privat fødselsdagsfest hos denne.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har i sit påstandsdokument gjort følgende anbringender, som sagsøgeren har uddybet under hovedforhandlingen, gældende:

"Til støtte for den principale påstand gøres det gældende, at den samlede udgift på kr. 101.016,00 til reception og middag udgør en repræsentationsudgift, som er fradragsberettiget med 25 % af udgiften efter Ligningslovens § 8, stk. 4.

Det gøres endvidere gældende, at receptionen havde den fornødne erhvervsmæssige relevans, idet receptionen udover et almindeligt repræsentationsmæssigt og dermed erhvervsmæssigt formål havde en særlig konkret årsag, nemlig at præsentere de yngre medarbejdere, som skulle overtage nøglepositioner i selskaberne efter selskabets grundlægger, A og formålet ned receptionen var således, at udvise en kommerciel gæstfrihed i forbindelse med præsentationen af nye ledelsesstrukturer i selskaberne.

Til støtte for det virksomhedsrelaterede formål frem for formålet med at afholde As private mærkedag gøres det yderligere gældende, at samtlige deltagere til receptionen havde en erhvervsmæssig tilknytning til virksomheden, og at ingen af deltagerne deltog i privat eller familiemæssig sammenhæng.

Det gøres navnlig gældende, at udgiften til middagsarrangementet på kr. 54.662,00, hvori deltog ledende medarbejdere, bestyrelse og ledende medarbejdere hos en af selskabets hovedforretningsforbindelser, G1 udgør en erhvervsmæssig repræsentationsudgift, idet formålet navnlig var at pleje forretningsforbindelserne med G1.

Det gøres yderligere gældende, at middagsarrangementet tillige havde karakter af et internt ledelses- og bestyrelsesarrangement, hvor formålet var at pleje personlige kontakter mellem ledelse og nøglemedarbejdere og bestyrelsen i HH-selskaberne.

Det gøres tillige gældende, at middagsarrangementet ikke havde anden sammenhæng med As fødselsdag 5 dage forud for middagen end, at fødselsdagen var den ydre anledning til gennemførelse af arrangementet.

For god ordens skyld gøres det gældende, at den omstændighed, at der har deltaget ægtefæller i middagsarrangementet ikke har indflydelse på fradragsretten.

Til støtte for den subsidiære påstand gøres det gældende, at selv om det måtte lægges til grund, at den omhandlede udgift ikke kan kvalificeres som en repræsentationsudgift for selskabet, er der ikke grundlag for at betragte udgiftsafholdelsen som et løntillæg for A, idet han ikke har realiserede nogen skattepligtig økonomisk fordel ved selskabernes afholdelse af de angivne udgifter.

Det gøres navnlig gældende, at der ikke er tale om, at selskabet har afholdt en privatudgift for A som krævet i bestemmelsen om beskatning af lønaccessorier i Ligningslovens § 16, stk. 1.

Det gøres gældende, at afholdelse af receptionen på en restaurant alene skyldes den omstændighed, at der i koncernen ikke på daværende tidspunkt forefandtes egnede lokaler.

Det gøres endvidere gældende, at en lønmodtager ikke bør kunne pålignes indkomst for begivenheder, der er bestemt af andre og som lønmodtageren således ikke har haft bestemmende indflydelse på."

Sagsøgeren har yderligere anført, at sagsøgte ikke ved syn og skøn eller på anden måde har bevist, at receptionen kunne have været holdt i sagsøgerens daværende lokaler. Sagsøgeren har henvist til afgørelserne i SKM2003.286.LSR, TfS 1996,161 V og TfS 1997,773 LSR, der har godkendt fradrag for lignende arrangementer, og til afgørelsen i TfS 1987,91 LSR, hvor en hovedaktionær ikke blev anset for indkomstskattepligtig af udgifter til en reception afholdt af selskabet i forbindelse i forbindelse med hovedaktionærens 60 års dag. Da selskabet i særlig grad er knyttet til A, der har grundlagt virksomheden, er udgifterne fradragsberettigede.

Sagsøgte har i sit påstandsdokument gjort følgende anbringender, som sagsøgte har uddybet under hovedforhandlingen, gældende:

"Hovedanbringender

Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det gældende, at sagsøgeren ikke har godtgjort, at de omhandlede udgifter er fradragsberettigede repræsentationsudgifter.

Udgifterne blev tværtimod afholdt i anledning af en privat begivenhed, nemlig As 60 års fødselsdag.

Det er derfor korrekt, at Landsskatteretten har anset udgifterne som yderligere løn til A, der var direktør i selskabet.

Det følger af retspraksis, at fradrag for udgifter til receptioner, middage o.lign. som det helt klare udgangspunkt er udelukket, når anledningen er en privat mærkedag, medmindre det påvises, at arrangementet i øvrigt har haft en klar og entydig forbindelse til virksomheden.

Dette gælder også, selv om der udelukkende eller i det væsentlige har deltaget forretningsforbindelser og ansatte i arrangementet, jf: navnlig TfS 1986, nr. 603 H, TfS 1998, nr. 217 V, SKM2003.424.VLR og SKM2004.454.VLR.

Til støtte for at de af sagsøgeren afholdte udgifter ikke kan anses for repræsentationsudgifter kan navnlig henvises til:

at

festligholdelse af en fødselsdag i sig selv er af privat karakter,

 

at

receptionen den 14. april 2003 og middagen den 19. april 2003 blev afholdt i anledning af As 60 års fødselsdag den 14. april 2003, jf. for så vidt angår receptionen bilag 3, underbilag 4,

 

at

ingen af arrangementerne blev afholdt i sagsøgerens lokaler,

 

at

der til receptionen udover forretningsforbindelser også blev inviteret "venner af huset", jf bilag 3, underbilag 4, ligesom en række personer deltog med ægtefæller, jf. replikken, side 2, nederst,

 

at

flere af de personer med tilknytning til koncernen, der deltog i arrangementerne, er i familie med A, jf. replikken, side 2 og 4, og

 

at

sagsøgeren ikke har påvist en konkret forretningsmæssig begrundelse for at afholde udgifterne.

..."

Sagsøgte har yderligere anført, at fradrag for repræsentationsudgifter efter ligningslovens § 8, stk. 4, som en driftsomkostning efter statsskattelovens § 6, stk. 1, kræver, at udgiften har en direkte tilknytning til indkomsterhvervelsen. Anledningen til, at arrangementet holdes, er afgørende for, om udgifterne kan fradrages, og beviskravene er efter retspraksis strenge. Sagsøgte har henvist ,til afgørelserne i UfR 1980.548 H, TfS 1986,603 H, TfS 1993,21 V, TfS 1996,161 V, TfS 1998,218 V, SKM2003.424.VLR, og SKM2004.454.VLR, der viser, at retspraksis ikke anerkender fradrag for sådanne udgifter, når anledningen er en privat mærkedag, og når arrangementet ikke har en konkret og væsentlig forretningsmæssig begrundelse. Sagsøgeren har ikke godtgjort, at receptionen og middagen havde en sådan forretningsmæssig begrundelse, herunder at arrangementerne havde til formål at præsentere en ny ledelsesstruktur. Udgifterne må derfor anses for private udgifter for A, som selskabet, med hvem A har et interessefælleskab, har afholdt.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at anledningen til receptionen den 14. april 2003 og middagen den 19. april 2003 primært var den private begivenhed As 60 års fødselsdag.

Gæsterne blev indbudt til arrangementerne, og i en annonce blev forretningsforbindelser og venner af huset indbudt til receptionen.

Begge arrangementer blev holdt på en restaurant.

I begge arrangementerne deltog både forretningsforbindelser, medarbejdere og familiemedlemmer med tilknytning til virksomheden samt ægtefæller.

Herefter, og efter oplysningerne om ledelsesstrukturen i selskabet i 2003 finder retten ikke, at sagsøgeren har bevist, at formålet med arrangementerne var at knytte eller bevare forretningsforbindelser, således at arrangementerne væsentligst blev afholdt i en konkret erhvervsmæssig anledning med karakter af kommerciel gæstfrihed.

Da arrangementerne ikke har haft tilstrækkelig karakter af repræsentation i sagsøgerens interesse og efter oplysningerne om As tilknytning til virksomheden, tager retten sagsøgtes frifindelsespåstand til følge.

Sagsøgeren har afholdt udgifter til retsafgift med 4.000 kr.

Sagsøgte har afholdt udgifter til materialesamling med 621 kr.

Efter parternes påstande, sagens forberedelse og sagens udfald skal sagsøgeren i sagsomkostninger til sagsøgte betale 621 kr. til dækning af udgifter til materialesamling og 10.000 kr. til dækning af udgifter til advokatbistand.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøgeren, H1 International A/S, skal inden 14 dage i sagsomkostninger til sagsøgte, Skatteministeriet, betale 10.621 kr.