Dato for udgivelse
25 okt 2007 14:13
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 jun 2007 12:52
SKM-nummer
SKM2007.762.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-163708
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning + Erhvervsejendomme
Emneord
Afvisning, bindende svar, ekspropriationssituation
Resumé

Skatterådet afviste en anmodning om bindende svar, idet spørgsmålet som følge af manglende dokumentation og modstridende oplysninger ikke kunne besvares med fornøden sikkerhed, jf. skatteforvaltningslovens § 24, stk. 3.

Hjemmel

06-161747

Reference(r)
Skatteforvaltningsloven § 24, stk. 3
Henvisning
Procesvejledningen 2007-4 C.1.2.5
Spørgsmål  

Det ønskes oplyst, om spørgers fortjeneste, der er indvundet i 2006 ved modtagelse af en erstatningssum i anledning af vådområdeprojekter, hvor amtsrådet har besluttet at iværksætte ekspropriation, vil være fritaget for beskatning jf. Ejendomsavancebeskatningslovens § 11.

Svar

Spørgsmålet afvises, da det ikke kan besvares med fornøden sikkerhed, jf. skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har efter det oplyste modtaget en erstatning på x kr. i forbindelse med et vådområdeprojekt ved  E.

Det er oplyst, at Amtsrådet i Y Amt på et møde den 31. januar 2005 i forbindelse med amtets arbejde med etablering af vådområder, der har som formål at forbedre vandmiljøet i Y Fjord, besluttede, at der kunne iværksættes ekspropriation i to sager i hhv. område E og område G, såfremt amtet ikke opnåede frivillige aftaler med de af vådområdeprojekterne berørte lodsejere.

Det er endvidere oplyst, at Y Amt, Teknik og Miljø, tidligere har forespurgt ToldSkat Vestjylland omkring beskatningsforhold i den pågældende sag og fået bekræftende svar. Ligeledes er Y Kommune, Økonomi- og skatteforvaltningen, blevet spurgt og har udtrykt enighed i besvarelsen fra ToldSkat Vestjylland.

Som dokumentation for, at spørger har indgået frivillig aftale med Y Amt om etablering af vådområde er alene fremlagt en jordfordelingsoverenskomst, der er underskrevet den 13. juni 2006. Det fremgår af overenskomsten, at spørger fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Direktoratet for FødevareErhverv, Jordfordelingskontoret, skal modtage et beløb på x kr. for salg af z ha jord som led i en jordfordeling. Overdragelsen af arealet finder sted den 1. september 2006.

Endvidere er fremlagt kopi af en deklaration om vådområde, jfr. § 2, stk. 2, i Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse nr. 784 af 1. september 2001 hvorefter de ejere, der er omfattet af deklarationen, skal være indforstået med, at ejendommene pålægges servitutbestemmelser om rådighedsindskrænkning som følge af gennemførelse af vådområdeprojekt i E. Påtaleretten vedr. de forhold der er omtalt i deklarationen, tilkommer Y Amt.

Det fremgår af deklarationen, at ejerne ved deres underskrift samtidig erklærer at have modtaget en økonomisk kompensation for rådighedsindskrænkningerne.

Deklarationen er underskrevet af spørger den 9. maj 2007. Herudover er deklarationen ikke underskrevet heller ikke af det daværende Y Amt. 

Det er oplyst, at deklarationen er udarbejdet af landinspektørfirmaet P  A/S.

Foranlediget af ovenstående har SKAT kontaktet den tidligere projektleder for E-projektet, nn, for at få klarlagt, om der er udbetalt en kompensation til spørger i forbindelse med, at han har indgået frivillig aftale om deltagelse i vådområdeprojektet ved E. 

Projektlederen har i anledning heraf oplyst, at der ikke fra amtet er udbetalt nogen økonomisk kompensation til spørger i forbindelse med det angivne vådområdeprojekt.

Spørgers bemærkninger til sagsfremstilling

Repræsentanten har ikke kommentarer til sagsfremstillingen men forventer at få en afgørelse fra Skatterådet på den konkrete sag og ikke en afvisning af sagen.

SKATs indstilling og begrundelse

SKAT skal indledningsvis bemærke, at den i sagen fremlagte udtalelse fra ToldSkat Vestjylland af 30. maj 2005 ikke er gengivet korrekt.

Det fremgår således af udtalelsen, at det daværende ToldSkat Vestjylland den 30. maj 2005 på forespørgsel fra Y Amt udtalte sig skriftligt men uforpligtende om skattefritagelsesspørgsmålet. Det var ToldSkat Vestjyllands opfattelse, at materialet fra amtsrådet pegede i retning af, at skattefritagelsesbestemmelsen i ejendomsavancebeskatningslovens § 11, 1. pkt. (ekspropriation) eller i § 11, 2. pkt. (ekspropriationssituation) kunne anvendes, idet det samtidigt blev understreget, at spørgsmålets endelige afgørelse lå hos den (daværende) kommunale skattemyndighed.

Den daværende skatteforvaltning i Y Kommune udtalte i brev af 14. juni 2006 til Y Amt, at man var enig i besvarelsen fra ToldSkat Vestjylland. Samtidig henledte skatteforvaltningen opmærksomheden på muligheden for at få et bindende svar.

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næring ved handel med fast ejendom, medregnes som udgangspunkt ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter ejendomsavancebeskatningsloven.

Dette gælder dog ikke for fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en erstatningssum i anledning af ekspropriation af fast ejendom. En sådan fortjeneste er skattefri efter § 11, 1. pkt., i ejendomsavancebeskatningsloven (EBL). Reglen om skattefritagelse gælder efter lovens § 11, 2. pkt., også for fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen.

Det er ved en højesteretsdom fastslået, at det efter sammenhængen med EBL § 11, 1. pkt., må være en betingelse for anvendelse af EBL § 11, 2. pkt., at det på aftaletidspunktet må påregnes, at dispositionen vil blive gennemtvunget ved ekspropriation, såfremt en frivillig aftale ikke bliver indgået, jf. SKM2006.438.SKAT og Ligningsvejledningen 2007-2, afsnit E.J.2.8.

Følgende betingelser skal være opfyldt på aftaletidspunktet, for at overdragelsen af en fast ejendom kan anses for sket i en ekspropriationssituation:

  1. Der skal på aftaletidspunktet være ekspropriationshjemmel i lovgivningen til det pågældende formål. 
  2. På aftaletidspunktet må det kunne påregnes, at ekspropriation vil ske i mangel af frivillig aftale, dvs. at den eksproprierende myndighed skal udvise vilje til at ekspropriere. Der skal foreligge ekspropriationsrealitet. 
SKAT har forgæves anmodet repræsentanten om at fremlægge relevant dokumentation for, at spøger har indgået frivillig aftale med amtet om rådighedsindskrænkning, herunder nærmere oplysninger om det modtagne beløb. 

Repræsentanten har hertil oplyst, at der ikke forefindes anden dokumentation i sagen end den allerede fremlagte.

SKAT indstiller på det foreliggende grundlag, at sagen afvises, da spørgsmålet ikke kan besvares med den fornødne sikkerhed, jf.  skatteforvaltningslovens § 24, stk. 2.

Repræsentanten har til sagsfremstillingen bemærket, at der ønskes et svar på spørgsmålet og ikke en afvisning. SKAT finder imidlertid ikke, at der på det foreliggende grundlag kan afgives et svar på det stillede spørgsmål og fastholder derfor indstillingen.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet er enig i indstillingen og begrundelsen.

Klagevejledning

Der kan ikke klages administrativt over afgørelsen, jf. skatteforvaltningslovens § 24, stk. 3.

Afgørelsen kan påklages til domstolene efter de herom gældende regler, jf. nærmere § 48 m.fl. i skatteforvaltningsloven.