Dato for udgivelse
25 Oct 2007 12:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Oct 2007 10:50
SKM-nummer
SKM2007.761.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-163099
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Sambeskatning, administrationsselskab
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, når der skiftes administrationsselskab under sambeskatningen efter selskabsskatteloven § 31, stk. 4, at den betalingsforpligtelse, som skal påtages af det hidtidige administrationsselskab efter SEL § 31, stk. 4, 5. pkt., senest indtræder på de tidspunkter, hvor det nye administrationsselskabs forpligtelser overfor SKAT forfalder.

Skatterådet kan ligeledes bekræfte, at i det tilfælde, hvor betalingsforpligtelsen efter SEL § 31, stk. 4, 5. pkt. ikke indtræder fuldstændigt, vil det ikke medføre en beskatning af hverken hidtidig eller nyudpeget administrationsselskab på det grundlag.

Skatterådet kan desuden bekræfte, at den betalingsforpligtelse, som efter SEL § 31, stk. 4, 5. pkt. er påtaget af det hidtidige administrationsselskab først forrentes fra de tidspunkter, hvor det nye administrationsselskabs forpligtelser overfor SKAT forfalder.
Hjemmel
07-133993
Reference(r)
Selskabsskatteloven § 31, stk. 4
Selskabsskatteloven § 31 A
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 S.D.4.3
Henvisning

Ligningsvejledningen 2007-4 S.D.4.2.2

Spørgsmål
  1. Kan Skatterådet bekræfte, at hvor et hidtidigt administrationsselskab skal forpligte sig til betaling for overførsel af forpligtelser til et nyt administrationsselskab, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 4, i de situationer, hvor der er valgt international sambeskatning, jf. selskabsskattelovens § 31 A, kan betaling til det nye administrationsselskab ske i takt med at forpligtelsen indtræder?
  2. Hvis svaret på spørgsmål 1 er "ja", kan det så bekræftes, at i det tilfælde, hvor forpligtelsen ikke indtræder i fuldt omfang, vil en manglende afregning af den fulde forpligtelse, ikke medføre beskatning af hverken tidligere eller det nye administrationsselskab?
  3. Hvis svaret på spørgsmål 2 er "ja" ønskes det bekræftet, at den udskudte betaling ikke skal forrentes mellem det nye og det gamle administrationsselskab?

Svar

  1. Ja.
  2. Ja.
  3. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A ApS er stiftet i forbindelse med to skattefrie aktieombytninger den 1. maj 2006. A ApS er det ultimative moderselskab i koncernen X, hvor B A/S hidtil har været moderselskab. I forbindelse med aktieombytningen udvides den eksisterende sambeskatning i koncernen X med C ApS og A ApS, der herefter bliver administrationsselskab.

A ApS ejer 54,89 % af stemmerne og 17,41 % af aktiekapitalen i B A/S. Der er således minoritetsaktionærer i det børsnoterede B A/S svarende til ca. 83 % af kapitalen, dvs. en betydelig del af det økonomiske ejerskab er hos minoritetsaktionærerne.

B A/S havde tilvalgt international sambeskatning, jf. selskabsskattelovens § 31A. A ApS har ligeledes tilvalgt international sambeskatning.

Selskaberne har regnskabsår 1. maj-30. april.

B A/S havde pr. 30. april 2006 en genbeskatningsforpligtelse på DKK 25.272.000, som følge af udnyttede underskud fra udenlandske sambeskattede datterselskaber.

Som følge af, at A ApS bliver nyt administrationsselskab pr. 1. maj 2006, skal det hidtidige administrationsselskabs (B A/S) rettigheder og forpligtelser overføres til det nye administrationsselskab (A ApS). Det tidligere administrationsselskab skal forpligte sig til betaling af et beløb svarende til de forpligtelser, der overføres til det nye administrationsselskab, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 4.

Endvidere skal den udskudte beskatning ved udnyttelse af underskud i udlandet indregnes separat som en udskudt skatteforpligtelse i administrationsselskabets årsregnskab, jf. selskabsskattelovens § 31 A, stk. 4. Dette foretages i A ApS' årsrapport for 2006/2007.

Endvidere har B A/S forpligtet sig til betaling af et beløb svarende til den overførte genbeskatningsforpligtelse.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Som nævnt vil genbeskatningsforpligtelsen blive afsat i A ApS' årsrapport for 2006/07. Tilsvarende er forpligtelsen til at afregne overfor administrationsselskabet afsat i B A/S' årsrapport for 2006/07.

Når et administrationsselskab har tilvalgt international sambeskatning, skal den fulde genbeskatningsforpligtelse afsættes som en udskudt skatteforpligtelse, jf. selskabsskattelovens § 31 A, stk. 4, ligesom det hidtidige administrationsselskab skal forpligte sig til at afregne overfor et nye administrationsselskab for, at det nye administrationsselskab overtager forpligtelsen, jf. selskabsskattelovens § 31A, stk. 4.

Ingen af bestemmelserne beskriver dog på hvilket tidspunkt afregningen mellem selskaberne skal ske.

A ApS og B A/S ønsker, at afregningen skal ske i takt med at forpligtelsen indtræder, det vil sige i takt med, at A ApS genbeskattes af underskud. Dette sker på følgende måder:

1) I takt med at datterselskaberne giver overskud

2) Ved konkurs, likvidation eller afståelse af datterselskaber

3) Ved afbrydelser af international sambeskatning inden 10 års periodens udløb

4) Ved udløb af 10 års perioden, hvor der ikke træffes et nyt tilvalg af international sambeskatning

A ApS og B A/S ønsker således, at der foretages en årlig afregning af den del af genbeskatningsforpligtelsen på DKK 25. 272.000, der er kommet til betaling hos A ApS for det pågældende indkomstår. Betalingen vil ske i forbindelse med, at A ApS foretager indbetaling af skatten til de danske skattemyndigheder vedrørende det pågældende indkomstår.

Som følge af at genbeskatningsforpligtelsen ikke forrentes, er det A ApS' og B A/S' opfattelse, at der heller ikke skal foretages forrentning af forpligtelsen, førend forpligtelsen til betaling af genbeskatningsforpligtelsen indtræder.

Såfremt den fulde genbeskatningsforpligtelse ikke indtræder, ved udløb af den 10 årige bindingsperiode, jf. selskabsskattelovens § 31 A, stk. 3, og A ApS ikke tilvælger international sambeskatning for en ny 10 årig periode, er det selskabernes opfattelse, at et resterende forpligtelsesbeløb ikke skal afregnes mellem selskaberne.

Spørgsmål 1

Selskabsskattelovens § 31, stk. 4 angiver, at ved overførsel af forpligtelser til et nyt administrationsselskab, skal det hidtidige administrationsselskab forpligte sig til betaling af et beløb svarende til de forpligtelser, der overføres til det nye administrationsselskab. Det angives ikke i bestemmelsen hvornår og i hvilket omfang selve betalingen skal ske.

Det forekommer mest rimeligt, at betaling sker i takt med og i det omfang forpligtelsen indtræder. Dette kan illustreres på følgende måde. Såfremt B A/S kun havde et udenlandsk datterselskab, vedrørte genbeskatningsforpligtelsen pr. 30. april 2006 kun dette datterselskab. Hvis det dernæst forudsættes, at datterselskabet går konkurs og der som følge heraf ikke udløses genbeskatnings, vil A ApS have modtaget betaling for overtagelse af forpligtelsen på DKK 25.272.000 uden, at denne forpligtelse realiseres.

Da A ApS ikke er 100 % ejer af B A/S vil der i denne situation ske en forrykkelse mellem aktionærkredsene i det børsnoterede B A/S i det omfang forpligtelsen ikke realiseres. Forrykkelsen vil tilgodese majoritetsaktionæren A ApS på bekostning af minoritetsaktionærerne, som ejer den betydeligste del af kapitalen. Dette ønsker de to aktionærer i A ApS ikke, jfr. også de i tilladelsen til skattefrie aktieombytninger anførte argumenter. Formålet med aktieombytningerne har ikke været "at komme til penge" i A ApS ved at modtage betaling for overtagelse af genbeskatningsforpligtelsen fra B A/S eller i øvrigt skabe en forrykkelse mellem aktionærkredsene i det børsnoterede B A/S.

Efter selskabsskattelovens § 31, stk. 6, skal administrationsselskabet forpligte sig til betaling til underskudsselskabet af et beløb svarende til skatteværdien af det udnyttede underskud senest på dagen for rettidig skattebetaling efter § 30. Danske selskaber og faste driftssteder i Danmark, hvis indkomstskat betales af administrationsselskaber, eller som udnytter underskud i danske selskaber eller faste driftssteder i Danmark, skal forpligte sig til betaling til administrationsselskabet af et beløb svarende til henholdsvis den betalte indkomstskat og skatteværdien af underskudsudnyttelsen.

Skatteministeren har i forbindelse med lovforslagets behandling oplyst, at der på tidspunktet for rettidig skattebetaling automatisk opstår fordringer mellem koncernselskaberne (Skatteministerens besvarelse af spørgsmål 69, 127 og 136 fra Folketingets Skatteudvalg samt besvarelse af spørgsmål fra FSR af 25. maj 2005).

I disse situationer opstår forpligtelsen til betaling i takt med at administrationsselskabet skal afregne skatten overfor skattemyndighederne. Tilsvarende er det vores opfattelse, at der først opstår en fordring mellem det hidtidige og det nye administrationsselskab i takt med at det nye administrationsselskab afregner skatten (som følge af forpligtelsen) overfor skattemyndighederne, og at betalingen derfor først skal foretages på dette tidspunkt. Dette ændrer ikke ved, at det hidtidige administrationsselskab forpligter sig til at betale for at det nye administrationsselskab overtager forpligtelserne allerede i forbindelse med udpegningen af det nye administrationsselskab.

Spørgsmål 2

Som anført ovenfor er det vores opfattelse, at der først opstår en "automatisk" fordring mellem koncernselskaberne i takt med, at det nye administrationsselskab skal afregne skatten vedrørende den overtagne forpligtelse til skattemyndighederne. Såfremt den fulde genbeskatningssaldo ikke kommer til beskatning ved den 10 årige bindingsperiodes udløb, er det vores opfattelse, at der ikke opstår en fordring vedrørende den "resterende" forpligtelse og dermed skal det hidtidige administrationsselskab ikke betale den forpligtelse til det nye administrationsselskab. Dette ændrer ikke ved at det hidtidige administrationsselskab forpligter sig til at betale for at det nye administrationsselskab overtager forpligtelserne allerede i forbindelse med udpegningen af det nye administrationsselskab.

Det er vores opfattelse, at det ikke har skattemæssige konsekvenser for hverken det hidtidige og det nye administrationsselskab, såfremt det viser sig at den fulde genbeskatningsforpligtelse ikke udløses og der derfor ikke foretages fuld betaling herfor overfor det nye administrationsselskab.

Spørgsmål 3

Som anført ovenfor er det vores opfattelse, at der først opstår en "automatisk" fordring mellem koncernselskaberne i takt med at det nye administrationsselskab skal afregne skatten vedrørende den overtagne forpligtelse til skattemyndighederne. Der skal derfor ikke foretages nogen forrentning af forpligtelsesbeløbet, førend der er opstået en fordring. Først på dette tidspunkt skal der foretages forrentning, såfremt det hidtidige administrationsselskab ikke foretager betaling overfor det nye administrationsselskab.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det følger af selskabsskattelovens § 31, stk. 4, 4. pkt., at når der udpeges et nyt administrationsselskab, skal det tidligere administrationsselskabs rettigheder og forpligtelser overføres til det nye administrationsselskab. Denne overførsel af rettigheder og forpligtelser skal ske på samme dag som den dag, hvor der sker udpegning af det nye administrationsselskab.

Spørger påpeger, at denne nok skal indregne den udskudte skatteforpligtelse i A ApS' årsregnskab fra 2006/07, jf. SEL § 31A, stk. 4, 6. pkt. Men ønsker som udgangspunkt ikke at overføre betalingen fra B A/S' tid som administrationsselskab på samme tid, idet det ønskes at foretage betalingen efterhånden, som betalingsforpligtelsen indtræder for A ApS.

Det følger af SEL § 31, stk. 4, 5. pkt., at udpegning af nyt administrationsselskab betyder, at det tidligere administrationsselskab skal forpligte sig til betaling af et beløb svarende til de forpligtelser, der overføres til det nye administrationsselskab.

Det er SKATs opfattelse, at overførslen af rettigheder og forpligtelser til det nye administrationsselskab, jf. SEL § 31, stk. 4, 4. pkt., sker uafhængigt af B A/S' faktiske betaling af et beløb svarende til de overførte forpligtelser. Der er på den baggrund ikke nødvendigvis sammenhæng mellem, hvornår overførslen af rettigheder og forpligtelser overføres til det nye administrationsselskab, og det hidtidige administrationsselskabs forpligtelse til faktuelt at betale et beløb svarende til de forpligtelser, som overføres til det nye administrationsselskab.

Det er derfor SKATs opfattelse, at den pligt til betaling, som omtales i SEL § 31, stk. 4, 5. pkt. senest indtræder på de tidspunkter, hvor det nye administrationsselskabs forpligtelser, SEL § 31, stk. 4, 6. og 7. pkt. og SEL § 31A, stk. 10 og 11, overfor SKAT forfalder, jf. herved nedennævnte besvarelse af spørgsmål 69 og 127.

SKAT indstiller således, at der svares "ja" til spørgsmål 1.

Spørgsmål 2

Som det fremgår af ovenstående vedrørende spørgsmål 1 er det SKATs opfattelse, at den betalingsforpligtelse som fremgår af SEL § 31, stk. 4, 5. pkt. først bliver aktuel på det tidspunkt, hvor det nyudpegede administrationsselskabs forpligtelser overfor SKAT forfalder.

Spørger uddyber i sin redegørelse for spørgsmål 2, at spørgsmålet især drejer sig om genbeskatningsforpligtelsen.

Det er SKATs opfattelse, at i den forpligtelse, som overføres til det nye administrationsselskab, jf. SEL § 31, stk. 4, 4. pkt., også ligger genbeskatningsforpligtelsen. Det betyder dermed, at i den betalingsforpligtelse, som det hidtidige administrationsselskab påtager sig efter SEL § 31, stk. 4, 5. pkt. også ligger en forpligtelse til at betale et beløb svarende til den genbeskatningsforpligtelse, som det nye administrationsselskab bliver pålagt.

Genbeskatningsforpligtelsen som formuleret i SEL § 31A, stk. 10 og 11, indtræder dog kun under visse omstændigheder. I forlængelse heraf vil det kun være i de situationer, hvor disse omstændigheder indtræder, at det nye administrationsselskab vil skulle forestå indbetalingen af et forfaldent krav til SKAT. Det vil samtidig betyde, at i de situationer, hvor genbeskatningsforpligtelsen ikke indtræder, vil SKAT ikke rette sådan et krav mod det nye administrationsselskab.

Det er på baggrund heraf SKATs holdning, at i de tilfælde hvor genbeskatningsforpligtelsen ikke indtræder, skal det tidligere administrationsselskab heller ikke overføre et beløb til det nye administrationsselskab af den grund, at SKAT ikke har et krav, baseret på genbeskatningsforpligtelsen, overfor det nye administrationsselskab.

Det er på baggrund af ovenstående SKATs indstilling, at der svares "ja" til spørgsmål 2.

Spørgsmål 3

Det fremgår af SEL § 31, stk. 4, 5. pkt., at det hidtidige administrationsselskab skal forpligte sig til betaling af et beløb svarende til de forpligtelser, som der overføres til det nye administrationsselskab.

Det er derfor en hovedregel, at der skal afregnes mellem de to selskaber senest på det tidspunkt, hvor det nye administrationsselskab er forpligtet til at honorere en fordring til SKAT.

Det fremgår af Skatteministerens svar på spørgsmål 69 og 127 under L121s behandling, at "Selskaberne skal forpligte sig til betaling. Dette medfører, at hvis der ikke betales, opstår der en fordring mellem selskaberne på tidspunkt for rettidig skattebetaling. Fordringen forrentes på markedsvilkår i overensstemmelse med arms længde princippet. Renterne vil være fradragsberettigede for debitor og skattepligtige for kreditor."(spørgsmål 69). "... Denne fordring skal bogføres på samme måde som andre fordringer mellem de pågældende selskaber. Endvidere skal fordringen skattemæssigt behandles som enhver anden fordring mellem de pågældende selskaber" (spørgsmål 127).

Det er SKATs opfattelse, at disse svar kan overføres til den betalingsforpligtelse, som opstår mellem det tidligere og nuværende administrationsselskab, jf. SEL § 31, stk. 4, 5. pkt.

På baggrund af ovenstående indstiller SKAT, at der svares "ja" til spørgsmål 3.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

Ifølge skatteforvaltningslovens § 25, stk. 1, er svaret bindende for skattemyndighederne i forhold til spørger ved behandlingen af det beskrevne forhold i 5 år.

Ifølge skatteforvaltningslovens § 25, stk. 2, er svaret dog ikke bindende, i det omfang der er sket ændringer i forudsætninger, som har været afgørende for indholdet af svaret, herunder ændringer i love eller bekendtgørelser, der har ligget til grund for svaret.