Dato for udgivelse
23 Oct 2007 13:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 Oct 2007 11:27
SKM-nummer
SKM2007.752.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
13. afdeling, B-697-06
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger + Virksomheder
Emneord
Driftsomkostninger, periodeafgrænsning, feriepenge, bøder, lokaleomkostninger, regnskabsassistance, kontingenter, biludgifter, annoncer, incassoomkostninger
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt sagsøgeren, der i en del af indkomståret 1999 drev advokatvirksomhed, var berettiget til at fradrage en række udgifter som driftsomkostninger i advokatvirksomheden, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Landsretten fastslog, at incassoomkostninger ikke kan anses for omfattet af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Landsretten fastslog, at et feriepengetilgodehavende for en tidligere ansat, der forfaldt i indkomståret 1998, ikke kunne fratrækkes af sagsøgeren i indkomståret 1999.

Sagsøgeren havde fratrukket udgifter til annoncer og reklame afholdt i forbindelse med sagsøgerens forsøg på at sælge en ejendom, der af sagsøgeren og dennes tidligere ægtefælle havde været anvendt til privat beboelse i omkring 10 år. Under disse omstændigheder fandt landsretten, at det påhvilede sagsøgeren at godtgøre, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, der gav grundlag for at anse udgifterne for fradragsberettigede. Dette havde sagsøgeren ikke godtgjort.

Da sagsøgeren ikke ved fremlæggelse af kørselsregnskab eller lignende havde godtgjort omfanget af den erhvervsmæssige anvendelse af et køretøj, blev skattemyndighedernes skøn over den private anvendelse af bilen ikke tilsidesat.

Sagsøgeren havde fratrukket udgifter til lokaleomkostninger vedrørende en ejendom. Sagsøgeren havde imidlertid ikke dokumenteret, at ejendommen blev anvendt erhvervsmæssigt, hvorfor landsretten fastslog, at de opgjorte udgifter ikke var fradragsberettigede.

Afholdte udgifter til bøder til Advokatnævnet fandtes ikke at udgøre en sådan naturlig og sædvanlig driftsomkostning i en advokatvirksomhed, at der var grundlag for at anse udgifterne for fradragsberettigede. På tilsvarende måde forholdt det sig med revisorudgifter til gennemførelse af en undersøgelse af, hvorvidt sagsøgeren havde overholdt reglerne om behandling af betroede midler, som Advokatsamfundet havde pålagt sagsøgeren at afholde.

Udgifter til regnskabsassistance fandtes forfalden til betaling forud for indkomståret 1999, hvorfor der ikke kunne ske fradrag for udgiften i dette indkomstår.

Endelig havde sagsøgeren fradraget udgifter til kontingent til Advokatsamfundet og bidrag til Erstatningsfonden. Skattemyndighederne havde alene godkendt fradrag for halvdelen af denne udgift, idet sagsøgeren pr. 1. juli 1999 havde deponeret sin advokatbeskikkelse og som følge heraf var berettiget til delvis tilbagebetaling af kontingent. Landsretten fandt det ikke dokumenteret, at sagsøgeren ikke ved henvendelse til Advokatsamfundet havde eller kunne have modtaget en delvis tilbagebetaling af kontingentet. På dette grundlag blev udgiften ikke anset for en fradragsberettiget driftsomkostning.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, stk. 1 litra a

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 E.A.2.1.2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 E.A.3.2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 E.B.5.3.1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 E.B.5.5
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 E.B.3.1.6
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 E.B.3.6
Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 E.B.3.15

Parter

A

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Sune Riisgaard)

Afsagt af landsdommerne

M. Levy, Kaspar Linkis og Bo Linderoth Rasmussen (kst.)

Under denne sag, der er anlagt den 28. februar 2006, har sagsøgeren, A, efter sin endelige påstand principalt påstået sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtet at anerkende, at sagsøgerens indkomst for indkomståret 1999 nedsættes med yderligere 288.180,24 kr. Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at opgørelsen af hans skattepligtige indkomst for indkomståret 1999 hjemvises til fornyet behandling ved skattemyndighederne.

Skatteministeriet har påstået frifindelse mod anerkendelse af, at sagsøgeren i indkomståret 1999 er berettiget til yderligere fradrag for driftsomkostninger med 1.945,00 kr.

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren, der i en del af indkomståret 1999 drev advokatvirksomhed, i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, er berettiget til at fradrage en række nærmere angivne udgifter som driftsomkostninger i advokatvirksomheden.

Sagens omstændigheder

Landskatteretten afsagde den 28. november 2005 kendelse vedrørende skatteansættelsen for sagsøgeren for indkomståret 1999. Af kendelsen fremgår blandt andet:

"...

Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for en række fratrukne driftsudgifter.

Landsskatterettens afgørelse

Personlig indkomst

 

Skatteankenævnet har forhøjet indkomsten med 663.925 kr.

 

Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til

573.257 kr.

...

Sagens oplysninger

Klageren drev i 1999 advokatvirksomhed. Advokatbestallingen blev imidlertid deponeret pr. 30. juni 1999. Klageren har selvangivet et overskud ved selvstændig virksomhed for indkomståret 1999 på 54.526 kr.

Skatteankenævnets afgørelse

Skatteankenævnet har ikke godkendt fradrag for udgifter på i alt 663.925 kr., jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Der er tale om følgende udgifter:

Fremmed arbejde

 

64.151 kr.

Lønninger

   

18.625 kr.

 

...

 

Annoncer og reklamer

 

13.465 kr.

 

...

 

Autodrift

   

37.800 kr.

 

Småanskaffelser

Ifølge regnskab

22.281 kr.

 

Godkendt

 

10.168 kr.

12.113 kr.

Lokaleomkostninger

 

165.817 kr.

...

 

Gebyrer bank mv.

Ifølge regnskab

28.817 kr.

 

Godkendt

 

18.092 kr.

10.725 kr.

Regnskabsassistance

 

69.190 kr.

Forsikringer

   

10.902 kr.

Kontingenter

   

 29.694 kr.

I alt

   

663.925 kr.

Skatteankenævnet har begrundet ansættelsesændringerne således

"...

Fremmed arbejde, kr. 69.931

Bilag dateret bogført den 16.06.99, advokat R1, kr. 64.151. Der foreligger kun en girotalon, som ikke kan anses for gyldig dokumentation for afholdt driftsomkostning. De øvrige poster er godkendt.

Den af Dem i klagen anførte faktura, som kan dokumentere at der er tale om en driftsomkostning er ikke vedlagt klagen. Indkomsten forhøjes med kr. 64.151.

Lønninger, kr. 18.625

Bilag dateret bogført den 9/8 1999, feriepenge til advokatsekretær NT. Der foreligger kun en dags dato nota, kvitteret af Advokaterne R2. Ifølge brev af 15.11.01, fremgår det at beløbet dækker feriepenge til sekretæren, ansat i perioden 12.08.96 til 31.08.98.

Der er ikke indberettet lønoplysninger i 1999.

Ligningsmyndigheden har ved telefonisk henvendelse til kommunen fået oplyst, at det ikke fremgår af sekretærens oplysningsskema R75 mv. for 1999, at hun har modtaget feriepenge kr. 18.625.

Det fremgår af Deres klage af 14.08.03, at betalingen kan dokumenteres i form af fremlæggelse af krav fra sekretærens fagforening HK. Da dokumentationen ikke er vedlagt klagen er der ikke tilstrækkelig dokumentation for at der er tale om en driftsomkostning. Indkomsten forhøjes med kr. 18.625.

...

Annoncer og reklamer, kr. 15.254

Udgifterne vedrører hovedsageligt annonceudgifter vedrørende salg af lystejendom, som ikke kan anses for en driftsomkostning, da lystejendommen tilhører den private formuesfære jf. statsskattelovens § 5. Udgifterne til annoncer vedrørende salg af ejendom kan jf. bilagene opgøres til kr. 13.465. Indkomsten forhøjes med kr. 13.465.

...

Autodrift (Land Rover - varevogn), kr. 91.724. Selvstændige erhvervsdrivende, der ikke anvender virksomhedsordningen, kan fratrække udgifter vedrørende den erhvervsmæssige kørsel enten med de dokumenterede faktiske afholdte udgifter eller med Ligningsrådets satser for erhvervsmæssig kørsel i egen bil jf. ligningsvejledningen for 1999, afsnit A.F .3.4.2. Det fremgår af Deres selvangivelse for 1999, at De ikke anvender virksomhedsordningen. Da der ikke er ført kørselsbog må den private andel af kørslen ansættes skønsmæssigt jf. ligningsvejledningen for 1999, afsnit A.F. 3.4.1.

Det fremgår af udskrift fra Det Centrale Person Register, at Deres daværende ægtefælle i perioden 10.05.99 - 25.08.99 boede på adressen ...1. Dette er ligeledes oplyst af Deres hustru. De boede selv på adressen ...2 fra 27.03.90 til 09.09.2000. Skatteankenævnet skønner på baggrund heraf, at den private benyttelse udgør 25 % henset til, at De i en periode på små fire måneder alene har rådet over Land Roveren, idet Deres anden bil, Mercedes Benz fra 1981, først blev anskaffet 09.09.99, samt at det er sandsynligt at Land Roveren også herefter i et vist omfang er blevet benyttet rent privat.

...

Småanskaffelser, kr. 22.281

Udgifter til videobånd, havemøbler, flyttekasser, drænspade mv. ikke er driftsudgifter, som relaterer sig til driften af en advokatvirksomhed. De samlede ikke-fradragsberettigede udgifter beløber sig til kr. 12.113. Der henvises til ligningsmyndighedens kendelse for en specificering af udgifterne. Indkomsten forhøjes med kr. 12.113.

Lokaleomkostninger, kr. 181.858.

- Vedr. ...1

Der er ikke i klagen vedlagt dokumentation for erhvervsmæssig virksomhed på adressen, hvilket medfører at udgifterne til husleje (kr. 81.000), vand (kr. 4.384), varme (kr. kr. 10.564) og el (kr. 9.054) ikke kan anses for driftsmæssige udgifter. Ejendomsskatter (kr. 5.120) skal afholdes af sælger i perioden 01.10.98 - 01.10.99 ifølge det betingede skøde og kan således ikke fradrages af Dem som køber.

- Vedr. vedligeholdelse, kr. 30.106

Posten dækker over dørbeslag, tapet, tæpper, maling, bryggersvask mv. og anses for at vedrøre ...1, som De ifølge skødet har den indvendige og udvendige vedligeholdelse af.

...

Indkomsten forhøjes samlet med kr. 165.817

...

Diverse gebyrer, kr. 28.817

Posten dækker bl.a. over rykkergebyrer fra kommune, bøde jf. kendelse fra Advokatnævnet, samt stempelafgift og -gebyr vedr. ...1 - i alt kr. 10.725. Der henvises til ligningsmyndighedens kendelse for en specificering. Der ydes ikke fradrag for rykkergebyrer, da disse ikke anses for naturlige og sædvanlige driftsomkostninger. Udgifterne til stempelafgift og stempelgebyr vedrører den private formuesfære jf. statsskattelovens § 5 og kan således ikke fradrages. Indkomsten forhøjes med kr. 10.725.

Regnskabsassistance, kr. 69.190

Der mangler dokumentation for hvad udgifterne dækker over og dermed relationen til det at drive advokatvirksomhed. Der henvises til ligningsmyndighedens kendelse. Indkomsten forhøjes med kr. 69.190.

Forsikringer, kr. 22.520

- Ansvarsforsikring, kr. 14.035

Betaling af præmie for en erhvervsdrivendes ansvarsforsikring er fradragsberettigede som en sædvanlig driftsomkostning. Af praksis kan nævnes TfS 1993, 162. De reelle præmiebetalinger udgør imidlertid efter oplysning fra Codan Konto Service alene kr. 10.954. Indkomsten forhøjes med differencen kr. 3.081.

- Ejendomsforsikring, ...1, kr. 7.822

Der ydes ikke fradrag for forsikring af privat ejendom jf. statsskattelovens § 5. Der er ikke ført beviser for at der i ejendommen er drevet erhvervsvirksomhed. Ifølge skødet er det endvidere sælger - og ikke køber, der skal afholde udgifterne hertil i perioden 19.10.98 - 31.08.99. Indkomsten forhøjes samlet med kr. 10.902.

Kontingenter, kr. 34.644

Posten dækker over dom over fogedforretning for Det danske Advokatsamfund, kr. 25.244, hvor der mangler dokumentation for hvad dommen dækker over. Kontingenter for et år til Advokatsamfundet, kr. 7.000 og Erstatningsfonden, kr. 1.900 kan fratrækkes som driftsomkostning. Det er oplyst at kontingenter til Advokatsamfundet samt Erstatningsfonden tilbagebetales ved deponering af bestalling for den periode som resterer, i alt kr. 4.450. Dvs. der skulle være sket en tilbagebetaling svarende til et halvt år. Endelig kontingent til G1, kr. 500.

Indkomsten forhøjes med kr. 29.694.

..."

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har fremsat påstand om, at den påklagede ansættelse nedsættes med 663.925 kr. Til støtte herfor har klageren anført, at alle de nævnte udgifter er afholdt med rette i forbindelse med drift af advokatvirksomheden, og at han overfor skattemyndighederne har foretaget den for ligningen nødvendige dokumentation for at nævnte fradrag kan finde sted. Klageren har anført følgende i klagen til Landsskatteretten:

"...

De enkelte poster kan oplistes og begrundes således

1) Fremmed arbejde betalt med kr. 64.151,- til advokatfirmaet R1 den 16.06.99. På trods af, at girokvittering er fremlagt har kommunen ikke godkendt fradraget. Jeg anmoder om udsættelse af sagen indtil dokumentation for den skete indbetaling er fremskaffet fra advokatfirma R1. Dokumentation for den afholdte udgift vil herefter blive fremsendt til Landsskatteretten.

2) Lønninger betalt med kr. 18.625,- til advokaterne R2 den 09.08.99. På trods af, at kvittering for beløbet (feriepenge til tidligere ansat sekretær) er fremlagt har kommunen ikke godkendt fradraget. Jeg anmoder om udsættelse af sagen indtil dokumentation for den skete indbetaling er fremskaffet fra førnævnte advokatfirma. Dokumentation for den afholdte udgift vil herefter blive fremsendt til Landsskatteretten.

...

6) Annoncer og reklame fratrukket med kr. 15.254,-. Det fastholdes at alle annonceudgifter er afholdt driftsmæssigt.

...

8) Autodrift fratrukket med kr. 37.800,- idet det gøres gældende at de nævnte omkostninger er relateret til drift af virksomheden.

9) Småanskaffelser fratrukket med kr. 22.281,- idet det gøres gældende, at alle de afholdte udgifter relation til drift af virksomheden.

10) Lokaleomkostninger fratrukket med kr. 181.858,-. Beløbet vedrører driften af kontoradresserne ...3, og ...1 hvilke lokaler alene blev anvendt til erhvervsbrug. Det skal anføres at der på begge adresser har været oprettet tlf-forbindelse med nummeret ... hos TDC (denne dokumentation ligger i regnskabsmaterialet )

...

14) Regnskabsassistance er fratrukket med kr. 69.190,- hvilke beløb alle relaterer til drift af virksomheden. Bilag er fremlagt i regnskabet. Det gøres gældende at beløbet er fradragsberettiget.

15) Forsikring er fratrukket med kr. 22.520,- hvilket beløb alene relaterer sig til drift af virksomheden. Beløbet er derfor fradragsberettiget.

16) Kontingent er fratrukket med kr. 34.644,- hvilket beløb relaterer sig til drift af virksomheden. Beløbet er fradragsberettiget. Dokumentation vil blive fremsendt til Landsskatteretten.

Sammenfattende gøres det gældende at hhv. kommunen og Skatteankenævnet med urette har nægtet fradrag for udgifter der med rette af afholdt for at drive virksomhed og at hhv. kommunen og Skatteankenævnet skal tilpligtes at anerkende ret til de nævnte fradrag, i alt kr. 663.925.

..."

Klageren har efterfølgende ved breve af 14. februar 2005 og 30. marts 2005 suppleret klagen og vedlagt 65 kopier af diverse regnskabsbilag, som dokumentation for afholdelsen af de omtvistede udgifter.

Fremmed arbejde

Der er fremlagt en kopi af et kontokort fra advokatfirmaet R1 som dokumentation for, at 64.151 kr. er modtaget hos advokatfirmaet den 21. juni 1999. Fakturaen er bortkommet.

Lønninger

Feriepenge på 18.625 kr. optjent i 1998 til advokatsekretær NT er indbetalt til advokatfirmaet G2 den 9. august 1999. Der skal modregnes 922,24 kr., som er indbetalt for meget. Det indbetalte beløb på 17.702,76 kr. er fradragsberettigede i virksomhedsregnskabet for 1999. Ved en beklagelig fejl har klageren ikke indberettet de betalte feriepenge, idet han lagde til grund at advokatfirmaet R1 eller HK foretog den lovpligtige indberetning til Skattemyndighederne.

...

Annoncer og reklame

Udgifterne vedrører avisannoncer vedrørende salg af ejendom for BA - klagerens ekskone. De blev skilt i september 1999. Klageren og ægtefællen havde særeje, hvorfor han ikke havde noget med ejendommen at gøre. Han har aldrig fået refunderet sit udlæg. Advokater og ejendomsmæglere har ret til at udbyde fast ejendom til salg. Der er derfor ikke noget odiøst i, at klageren i 1999 indrykkede annoncer for klienten.

...

Udgiften vedrørende ejendommen ...1 er fradragsberettiget, idet der er tale om en erhvervsejendom, hvorfra der blev drevet advokatvirksomhed, jf. brevpapir/telefax af 25. marts 1999 og faktura fra TDC hvoraf fremgår, at der var installeret forretningstelefon på adressen.

...

Autodrift

Varebilen har været anvendt 100 % erhvervsmæssigt, idet klageren indtil medio september var gift med Karin Klintbøl, der ejede en privatbil af mærket Peugeot 306. Efter skilsmissen anskaffede klageren en Mercedes 230 E for 38.000 kr. til brug for privatkørsel. Der gælder derfor ikke en formodningsregel om privatkørsel i varebilen.

Småanskaffelser

Videobåndene er alle indkøbt til brug for advokatvirksomheden, idet videobånd bruges ved kopiering af bevismateriale modtaget fra politiet i f.eks. sædelighedssager overfor børn/kopiering af bevismateriale - f.eks. optaget fra TV - til brug for fremlæggelse i retten. I landsretten skal der f.eks. bruges 4 bånd til hhv. rettens 3 dommere samt modpartens advokat.

Havemøbler er indkøbt til brug på virksomhedens advokatfilialkontor i ...1. Spærtræ er brugt til etablering af arkivrum på samme ejendom. Flyttekasserne bruges til opbevaring af "gamle" sager, der skulle opbevares i 5 år efter henlæggedato. Spaden bruges til vedligeholdelse af haven bag ejendommen.

Lokaleomkostninger

Ejendommen ...1 er alene anvendt erhvervsmæssigt, hvorfor alle udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af ejendommen er fradragsberettigede. Ejendommen anvendtes som filialkontor for advokatvirksomheden, idet der i ...1 var indrettet kontor i ejendommens stueetage til brug for afholdelse af møder med de af virksomhedens klienter, der kom med toget til ... Der var på ejendommens adresse oprettet forretningstelefon med nummeret .... Uagtet det af skødet fremgår, at sælger skulle betale ejendomsskatter for ejendommen har klageren afholdt disse udgifter, der dermed er fradragsberettigede i virksomhedens drift.

Klageren bestrider, at have haft kendskab til, at hans daværende ægtefælle og hendes søn skulle have boet på ejendommen og således være tilmeldt Folkeregistret kommune. Dette bestyrkes af det lave energiforbrug på ejendommen, samt at klageren aldrig har modtaget en såkaldt logiværterklæring fra kommunen, hvoraf det skulle fremgå, at BA eller andre skulle have været tilmeldt adressen på den nævnte ejendom. At BA i perioden mellem den 10. maj 1999 og 27. august 1999 skulle have boet i ...1 afsvækkes yderligere ved det faktum, at BA den 29. juli 1999 overfor Stævningsmanden fra Retten dels erklærede at være klagerens hustru og dels erklærede at høre til samme husstand - ...2. Klageren har henvist til en bopælsattest for klageren, hvoraf det fremgår, at klagerens adresse i perioden 27. marts 1990 - 9. september 2000 var ...2 samt efterfølgende ...4. Klageren har således aldrig boet eller været tilmeldt på adressen ...1.

...

Klageren har henvist til et brev af 15. oktober 1998 fra Tele Danmark vedrørende flytning af forretningstelefon ... fra den tidligere forretningsadresse ...3 til adressen ...1.

...

Diverse gebyrer m.v

Klageren ønsker fradrag for 3 bøder vedrørende Advokatnævnets kendelser af 1. september 1998, 6. maj 1999 og 6. maj 1999 på henholdsvis 2.500 kr., 5.000 kr. og 10.000 kr. Bøderne til Advokatnævnet og gebyr til politiet er fradragsberettiget i virksomhedens drift for 1999, hvor de er betalt. Gebyret dækker over et tilsvarende forhold som bøden, men opkræves blot af politiet.

...

Regnskabsassistance

Klageren har betalt klientundersøgelsen, der blev iværksat af Advokatrådet, hvorfor udgiften på 18.000 kr. kan fratrækkes. ... Udgifterne til R3 vedrører revisorarbejde. Klageren har fremlagt 4 revisorregninger for indkomståret 1997 på 6.875 kr., 14.750 kr., 21.656 kr. og 15.328 kr. Der er endvidere fremlagt en faktura på 11.461 kr. vedrørende 1. kvartal 1998. Disse poster er ikke tidligere er fratrukket i regnskaberne under posten bogføringsassistance, jf. regnskabet for 1998, hvor der er fratrukket 2.950 kr. Revisorudgiften var tilbage i 1997 18.300 kr., der blev betalt i 1997. I 1998 var udgiften 15.454,15 kr. (hovedstolen i dommen), hvilket først blev betalt den 4. januar 1999, jf. kvittering fra Posthuset.

Forsikringer

Forsikringspræmierne er fradragsberettigede i virksomhedens drift, idet forsikringspræmien vedrører ...1, der er en erhvervsejendom til brug for advokatkontor.

Kontingenter

Der ønskes fradrag for 7.244 kr. vedrørende dom fra Advokatsamfundet. Der ønskes endvidere fradrag for de bogførte beløb på 7.000 kr. og 1.900 kr., der er den reelle kontingentudgift til Advokatsamfundet. Det er en fejlagtig opfattelse hos skattemyndighederne, at Advokatsamfundet tilbagebetaler kontingent og bidrag til erstatningsfond for ½ år.

...

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Driftsudgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, kan fradrages ved indkomstopgørelsen, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Det påhviler klageren at dokumentere de fratrukne driftsudgifter. Der skal foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Dette kræver, dels at udgiftsafholdelsen ligger inden for de naturlige rammer af selskabets virksomhed, dels at udgiften ikke kan karakteriseres som en privatudgift for klageren, som er indkomstopgørelsen uvedkommende.

Fremmed arbejde 64.151 kr.

Der er fremlagt en girotalon og en kopi af et kontokort fra advokatfirmaet R1 som dokumentation for klagerens betaling af 64.151 kr. til advokatfirmaet den 21. juni 1999. Fakturaen vedrørende betalingen er bortkommet. Det fremgår af kontokortet fra advokatfirmaet R1, at sagen angår Det Danske Advokatsamfund, og at klagerens betaling er videreafregnet til advokatfirmaets klient. Beløbet fremtræder derfor ikke som en driftsomkostning vedrørende et fremmedarbejde udført for klageren, men som en sag ført mod klageren. Da klageren ikke har dokumenteret, at have afholdt en fradragsberettiget driftsomkostning på 64.151 kr., stadfæstes ansættelsen på dette punkt.

Lønninger 18.625 kr.

De omhandlede feriepenge er optjent i 1998 af advokatsekretær NT, der var ansat i perioden 12. august 1996 til 31. august 1998. Beløbet er først betalt til advokatfirmaet G2 den 9. august 1999. Forpligtelsen til at betale feriepengene er opstået i 1998. Der er derfor ikke er tale om en driftsudgift for indkomståret 1999. Forhøjelsen på 18.625 kr. stadfæstes derfor.

Annoncer og reklamer 13.465 kr.

Udgifterne vedrører avisannoncer vedrørende salg af ejendom for BA klagerens ægtefælle indtil september 1999. Klageren har oplyst, at han ikke fået refunderet sit udlæg. Uanset advokater har ret til at udbyde fast ejendom til salg, kan de omhandlede annonceudgifter ikke anses for en driftsomkostning, da ejendommen tilhørte den private formuesfære. Forhøjelsen på 13.465 kr. stadfæstes derfor.

...

Bøder kan ikke anses som naturlige og sædvanlige driftsomkostninger i virksomheden. Der kan endvidere ikke godkendes fradrag for inkassoomkostninger på 1.440 kr. vedrørende inddrivelse af ikke betalte bøger. Inkassoomkostninger kan ikke anses som naturlige og sædvanlige driftsomkostninger, jf. Højesterets Dom refereret i TfS 1985.438.

...

Autodrift 37.800 kr.

Skatteankenævnet har nægtet fradrag for låneomkostninger ved oprettelse af lån i AB Finans samt afdrag på lånet. Nævnet har endvidere nægtet fradrag for udgifter til sodavand, slik mv., samt ansat en privat andel af biludgifterne på 25 %. Der er ikke grundlag for en ændring af den af skatteankenævnet trufne afgørelse, der fastholdes med den givne begrundelse. Forhøjelsen på 37.800 kr. stadfæstes derfor.

Småanskaffelser 12.113 kr.

Skatteankenævnet har nægtet fradrag for udgifter til videobånd, havemøbler, flyttekasser, drænspade mv. Der er ikke grundlag for en ændring af den af skatteankenævnet trufne afgørelse, der fastholdes med den givne begrundelse. Forhøjelsen på 12.113 kr. stadfæstes derfor.

Lokaleomkostninger 165.817 kr.

Skatteankenævnet har nægtet fradrag for udgifter vedrørende ejendommen ...1. Der er tale om følgende udgifter: Husleje 81.000 kr., vand 4.384 kr., varme 10.564 kr., el 9.054 kr., ejendomsskatter 5.120 kr. og vedligeholdelse 30.106 kr. Nævnet har endvidere nægtet fradrag for udgifter til husleje 25.143 kr. og el 446 kr. vedrørende ejendommen ...3.

Klageren drev advokatvirksomhed indtil 30. juni 1999. Det fremgår af alle virksomhedens fakturaer for 1999, at virksomhedens forretningsadresse er ...2. Dette fremgår også af hovedparten af virksomhedens telefaxer for hele perioden. Der foreligger imidlertid også nogle telefaxer, hvor der endvidere er anført et filialkontor på adressen ...1. Klagerens daværende ægtefælle og hendes søn har forud for skilsmissen været tilmeldt Folkeregistret kommune på adressen ...1. Klageren har aldrig været tilmeldt på adressen ...1. Der er ikke fremlagt tilstrækkelig dokumentation for at klageren i 1999 har drevet erhvervsmæssig advokatvirksomhed på adressen ...1. Forhøjelserne vedrørende ejendommen stadfæstes derfor.

For så vidt angår lejemålet ...3 har klageren fremlagt en rundskrivelse af 1. februar 1998 fra Retten, hvor klagerens navn og forretningsadresse ...3 er nævnt. Klageren har endvidere henvist til et brev af 15. oktober 1998 fra Tele Danmark vedrørende flytning af et telefonnummer fra ...3. til adressen ...1. Der foreligger således forskellige oplysninger, der forbinder lokalerne i ...3 til advokatvirksomheden allerede i 1998. Når der endvidere henses til, at klageren skulle drive virksomhed i retskredsen for at kunne beskikkes i ..., og at der ikke har været nogen tilmeldt nogen fra husstanden på adressen, må lejemålet anses for erhvervsmæssigt. Der godkendes derfor fradrag for udgifterne vedrørende lejemålet på 25.143 kr. og 446 kr. Den påklagede forhøjelse vedrørende lokaleudgifter på 165.817 kr. nedsættes således med 25.589 kr. til 140.228 kr.

...

Gebyrer 10.725 kr.

De omhandlede gebyrer vedrører ejendommen ...1, rykkergebyrer fra kommunen og bøder vedrørende Advokatnævnets kendelser af 1. september 1998 og 6. maj 1999. Klageren ønsker herudover fradrag for endnu en bøde vedrørende en kendelse af 6. maj 1999. Bøder og rykkergebyrer kan ikke anses som naturlige og sædvanlige driftsomkostninger i virksomheden. Ejendommen ...1 er ikke anvendt erhvervsmæssigt. Forhøjelsen på 10.725 kr. stadfæstes derfor.

Regnskabsassistance 69.190 kr.

Klageren har selv udarbejdet årsregnskabet for indkomståret 1999. Han har imidlertid fratrukket udgifter til regnskabsassistance på 69.190 kr., der hovedsageligt vedrører revisorregninger vedrørende tidligere indkomstår. Klageren har endvidere betalt klientundersøgelsen, der blev iværksat af Advokatrådet. Klientundersøgelsen angår ikke virksomhedens løbende drift, hvorfor der ikke kan godkendes fradrag herfor. Forpligtelsen til at betale for regnskabsassistancen er opstået forud for 1999. Der er derfor ikke er tale om en driftsudgift for indkomståret 1999. Forhøjelsen på 69.190 kr. stadfæstes derfor.

Forsikringer 10.902 kr.

Ejendommen ...1 er ikke anvendt erhvervsmæssigt. Der kan derfor ikke godkendes fradrag for ejendomsforsikring. Fradraget for præmiebetaling vedrørende ansvarsforsikringen er korrigeret efter oplysning fra forsikringsselskabet. Forhøjelsen på 10.902 kr. stadfæstes derfor.

Kontingenter 29.694 kr.

Posten dækker blandt andet over dom over fogedforretning for Det danske Advokatsamfund, samt kontingent for et år til Advokatsamfundet og Erstatningsfonden. Skattemyndigheden har fået oplyst at kontingenter til Advokatsamfundet og Erstatningsfonden tilbagebetales ved deponering af bestalling for den periode, som resterer. Klageren har ikke fremlagt dokumentation for, at dette ikke skulle være tilfældet. Bøder kan ikke anses som naturlige og sædvanlige driftsomkostninger i virksomheden. Forhøjelsen på 29.694 kr. stadfæstes derfor.

..."

Ud over det i Landsskatterettens kendelse anførte, er der i sagen følgende yderligere omstændigheder:

Af betinget skøde af 4. oktober 1998 vedrørende overdragelse af ejendommen matr. nr. ..., beliggende ...1 til A fremgår blandt andet:

"Erklæring om ejendommens anvendelse

Ejendommen er udelukkende til helårsbeboelse, og den var indtil overtagelsen eller bliver ved overdragelsen bestemt til brug for ejeren."

Af BBR-udskrift af 11. april 2003 fremgår, at registeret senest er ajourført den 1. januar 1999 samt at ejendommen beliggende ...1, benyttes til beboelse.

Af udskrift fra Det Centrale Personregister af 11. april 2003 vedrørende ejendommen ...1 fremgår, at BA er tilflyttet ejendommen den 10. maj 1999 og fraflyttet ejendommen den 25. august 1999. Af samme udskrift fremgår, at CA er tilflyttet ejendommen den 10. maj 1999 og fraflyttet ejendommen den 15. september 1999.

Sagsøgeren har under hovedforhandlingen endeligt opgjort de krav, der for landsretten gøres gældende at være fradragsberettigede, således:

Fremmed arbejde

kr.

4.200,00

Lønninger

kr.

17.702,24

Annoncer og reklame

kr.

13.465,00

Autodrift

kr.

22.931,00

Småanskaffelser

kr.

10.168,00

Lokaleomkostninger

kr.

140.228,00

Gebyrer

kr.

17.050,00

Regnskabsassistance

kr.

41.500,00

Forsikringer

kr.

3.286,00

Kontingenter

kr.

 17.650,00

I alt

kr.

288.180,24

Forklaringer

Der er for landsretten afgivet forklaring af A og BA

A har forklaret blandt andet, at han ophørte med at drive advokatvirksomhed den 30. juni 1999. Han deponerede med virkning fra samme dag sin advokatbestalling. I perioden fra den 1. juli 1999 til den 1. november 1999 ryddede han op på kontoret og afholdt ferie. Den 1. november 1999 blev han ansat i G3.

Udgiften, der er fratrukket til fremmed arbejde, er en udgift til advokatbistand i forbindelse med en restance med betalingen af kontingent til Advokatsamfundet. Han var tvunget til at være medlem af Advokatsamfundet, og beløbet skulle derfor betales. Der er ikke tale om en inkassoomkostning. Der er derimod tale om et salær betalt til advokatfirmaet R1 for udført arbejde. Advokat R1 var antaget af Advokatsamfundet.

Advokatsekretær NT var ansat i advokatvirksomheden indtil den 31. august 1998. Hun var ikke ansat i indkomståret 1999. Ved en fejl blev der ikke indbetalt feriepenge til advokatsekretæren. I 1999 blev der rejst krav om betaling af de manglende feriepenge fra advokatsekretærens fagforening. Betalingsforpligtelsen opstod, da fagforeningen fremsatte krav.

Udgifterne til annoncer og reklamer i forbindelse med bestræbelserne på at sælge ejendommen på ...2 er ikke refunderet af hans tidligere hustru. Han og hustruen havde boet på ejendommen i 10 år forud for salget. Ejendommen var hustruens særeje. Advokatkontoret var beliggende i en særskilt fløj af ejendommen. Advokatvirksomheden betalte husleje til hustruen. Han og hans tidligere hustru blev skilt i september 1999. Der blev ført nøje og særskilt regnskab vedrørende ejendommen. Ejendommen blev sat til salg i foråret 1999, da ægteskabet gik skidt. Han påtog sig, at sælge ejendommen for at spare salæret til en ejendomsmægler. Det blev aftalt, at hans tidligere hustru skulle dække de positive omkostninger ved salget.

Land Roveren blev overdraget til ham i september 1999. Indtil dette tidspunkt lejede han bilen af sin hustru. Hustruen indbetalte moms, da hun afhændede bilen til ham. I perioden, hvor han lejede bilen, var han registreret som bruger, og betalte alle udgifter vedrørende bilen. Hustruen købte bilen i 1998. Det var udelukkende sagsøgeren, der anvendte bilen. Bilen blev købt af hustruen, fordi sagsøgeren ikke kunne låne pengene til at købe bilen.

Land Roveren blev ikke anvendt til privat kørsel. Al privatkørsel skete i hustruens anden bil. Land Roveren stod på deres privatadresse, hvorfra også advokatvirksomheden blev drevet. Han var ikke, før skattesagen opstod, bekendt med, at hustruen har været tilmeldt adressen i ...1. Han har anvendt Land Roveren til at køre til filialkontoret ... samt til møder i .... Bortset herfra har bilen stået på ...2. Transport til og frajobbet i G3 blev foretaget i den Mercedes, han da havde købt. I perioden efter lukningen af advokatkontoret holdt Land Roveren parkeret på ...2, idet han ikke vidste, hvad han skulle bruge bilen til. Hans tidligere hustru har ikke anvendt bilen.

Småanskaffelserne er erhvervet til brug for ejendommen i ...1. Havemøblerne skulle anvendes til gårdhaven bag huset. Møblerne blev om sommeren anvendt til at holde udendørs møder med klienter. Drænspaden blev anvendt til ejendommens udvendige vedligeholdelse. Videobånd blev f.eks. anvendt i advokatforretningen i forbindelse med sædelighedssager.

Lokaleomkostningerne til ejendommen i ...1 skal fradrages, fordi der blev drevet advokatvirksomhed på adressen. Ejendommen er aldrig blevet anvendt til privat brug. Ejendommen er udelukkende blevet anvendt som advokatvirksomhedens filialkontor. Som advokat for "Foreningen G4" deltog han i møder i .... Efter disse generelle møder gik han ofte med klienter til ejendommen i ...1 og drøftede klienternes individuelle forhold. Han havde klienter, der boede ... og .... For disse klienter var adgangen med offentlig transport nemmere til .... Købet af ejendommen gik tilbage, fordi han ikke længere drev advokatvirksomhed. På ejendommens 2. sal var der arkivrum. Bortset herfra blev de øvrige etager ikke anvendt. Hans tidligere hustru har ikke boet på adressen. Først under sagen for Landsskatteretten fandt han ud af, at hans tidligere hustru har været tilmeldt adressen. Hans tidligere hustru gik til hånde i advokatvirksomheden.

Advokatmyndighederne ville på et tidspunkt gennemgå hans regnskaber. I den forbindelse fandt man enkelte fejl. Derfor blev han selv pålagt at betale for den regnskabsmæssige assistance i den forbindelse. Han anser denne udgift som en fradragsberettiget udgift. Udgifterne på 23.500 kr. til R3 vedrører assistance forud for indkomståret 1999. Forpligtelsen til at betale opstod imidlertid først ved Rettens dom af 28. maj 1999, hvorved han blev dømt til at betale beløbet. Assistancen vedrørte selvangivelsen for 1997.

Han har modtaget en faktura til betaling forud for 1999, men betalte og bogførte den ikke det pågældende år.

Udgifterne til forsikring vedrører en erhvervsforsikring på ejendommen i ....

Han har ikke forsøgt at få tilbagebetalt kontingentet fra Advokatsamfundet. Han blev først opmærksom på, at der eventuelt kunne ske tilbagebetaling efter mere end 5 år, hvorfor et eventuelt tilbagebetalingskrav er forældet.

BA har forklaret blandt andet, at hun og sagsøgeren blev gift i 1990. De havde fuldstændigt særeje. Ejendommen på ...2 tilhørte hende som særeje.

Salget af ejendommen på ...2 skete i en turbulent periode af hendes liv. Hun og sagsøgeren blev enige om, at sagsøgerens advokatfirma skulle forsøge at sælge ejendommen. Deres økonomi var fuldstændig adskilt. Hun bad sagsøgeren sørge for, at gården blev solgt. Da det ikke lykkedes sagsøgeren at sælge ejendommen, kontaktede hun efterfølgende en ejendomsmægler, der solgte gården. Det kan godt passe, at hun ikke har betalt for de annoncer, som sagsøgeren indrykkede. Hun skulle betale omkostningerne ved salget, men intet salær. Hun modtog ikke opkrævning for disse omkostninger, idet det hele blev samlet og udlignet i forbindelse med det økonomiske opgør ved skilsmissen.

Familien havde to biler. En Land Rover og en Peugeot 206. Peugeot'en var familiebilen, og Land Roveren var til advokatfirmaet. Sagsøgeren brugte Land Roveren. Hun har aldrig ført Land Roveren. Hun har kørt i den som passager, når de kørte til ejendommen i ...1. De brugte begge Peugeot'en. Land Roveren blev købt af hende, fordi hun havde pengene. I forbindelse med skilsmissen blev Land Roveren overdraget til sagsøgeren. I den forbindelse blev der indbetalt moms.

Ejendommen i ...1 blev udelukkede anvendt til advokatvirksomhed. Hun og hendes søn var i en periode i foråret og sommeren 1999 tilmeldt folkeregisteret på ejendommen. Dette skete imidlertid udelukkende for at sikre, at hendes søn, der var syg, kunne få den bedst mulige hjælp. Hun var bekendt med, at behandlingstilbudet var væsentligt bedre i ... Kommune end i ... Kommune. Derfor blev deres adresser flyttet, således at hendes søn kunne flyttes til en skole i .... Hertil kom, at sagsøgeren og hendes søn ikke kunne enes og derfor ikke kunne bo samme sted. Hendes søn benyttede ejendommen i ...1 som et eftermiddagsfristed. Hun og hendes søn har få gange overnattet på ejendommen ...1.

Procedure

Sagsøgeren har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med det fremlagte påstandsdokument, hvori sagsøgeren overordnet har gjort gældende, at de af sagsøgeren afholdte udgifter i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, er sædvanlige driftsomkostninger og således fradragsberettigede i sagsøgerens årsregnskab for 1999, og at der er en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelse af udgifterne i virksomheden og erhvervelsen af indkomsten. Sagsøgeren har anført følgende om de enkelte beløb, der indgår i hans påstand:

Beløbet på 4.200 kr. udgør "fremmed arbejde" i form af salær til advokatfirmaet R1 for inddrivelse af mellemværende med Advokatsamfundet. Sagsøgeren har gjort gældende, at beløbet er fradragsberettiget.

Beløbet på 17.702,24 kr. udgør "lønninger" i form af feriepenge til en advokatsekretær. Sagsøgeren har gjort gældende, at forpligtelsen til at betale feriepengebeløbet først opstod i indkomståret 1999, idet virksomhedens daværende advokatsekretær oprindelig ikke var omfattet af ferielovens § 24, idet hun havde oppebåret fuld løn betalt af sagsøgeren under afholdelse af alle ferier under ansættelsen hos sagsøgeren, uden at have optjent feriepenge i tidligere ansættelsesforhold. Forpligtelsen til betaling af feriepenge opstod derfor først, da fagforeningen HK på vegne advokatsekretæren rejste krav om betaling af feriepenge i indkomståret 1999. Beløbet udgør en fradragsberettiget driftsomkostning i virksomheden.

Beløbet på 13.465,00 kr. udgør "annoncer og reklame" i forbindelse med bestræbelser på at sælge ...2. Sagsøgeren har gjort gældende, at sagsøgeren og BA havde fuldstændig særeje, og at ejendommen ...2 var ejet af BA som hendes særeje. BA refunderede trods aftale herom ikke de af sagsøgeren udlagte annonceudgifter. Under ægteskabet med BA betalte sagsøgeren husleje til BA for brug advokatkontorets lokaler beliggende ...2. Sagsøgeren betalte efter ophævelsen af ægteskabet med BA husleje for at bebo ...2. De udlagte annonceudgifter er derfor en fradragsberettiget driftsomkostning i virksomheden.

Beløbet på 22.931,00 kr. udgør "Autodrift". Sagsøgeren har gjort gældende, at han indtil erhvervelsen af en personbil af mærket Mercedes den 9. september 1999 indgik i samme husstand som BA. Ægteskabet mellem sagsøgeren og BA blev opløst den 11. september 1999. Varebilen var ikke tillagt tillægsafgift for anvendelse til privat kørsel. Varebilen var fradraget moms af anskaffelsessummen. Det er ikke af skattemyndighederne dokumenteret eller på anden måde sandsynliggjort, at der har været kørt privat i firmabilen. Der har ikke været kørsel mellem hjem og arbejde, idet sagsøgerens bopæl og arbejdsplads havde samme adresse. De betalte udgifter for firmabilen er derfor en fradragsberettiget udgift i virksomheden.

Beløbet på 10.168,00 kr. udgør "Småanskaffelser". Sagsøgeren har gjort gældende, at småanskaffelserne er bogført i hans regnskab for indkomståret 1999, og at samtlige småanskaffelser udgør fradragsberettigede driftsomkostninger i virksomheden.

Beløbet 140.228,00 kr. udgør "Lokaleomkostninger" til ejendommen ...1. Sagsøgeren har gjort gældende, at han i 1999 drev advokatvirksomhed i ejendommen, uagtet at ejendommen var registreret som beboelse. Sagsøgeren har ikke anvendt boligen som privat bolig, idet sagsøgeren havde folkeregisteradresse på ...2. Udgifter til kontorlokaler, der ikke er sammenfaldende med sagsøgerens bopæl, betragtes som en driftsudgift. Sagsøgerens hustru har ikke anvendt ejendommen som privat bolig til trods for registreringen i folkeregisteret.

Beløbet på 17.050,00 kr. udgør "Gebyrer". Sagsøgeren har gjort gældende, at bøder til sagsøgerens brancheforening, Advokatsamfundet, er fradragsberettigede.

Beløbet på 41.500,00 kr. udgør "Regnskabsassistance". Sagsøgeren har gjort gældende, at udgifterne til en klientkontoundersøgelse iværksat af Advokatrådet er en fradragsberettiget udgift i virksomheden, og at udgifter til revisor m.v. - der ikke er fratrukket i indkomstårene 1997 og 1998 - er en fradragsberettiget udgift i indkomståret 1999, idet fradragene ellers ville gå tabt for sagsøgeren.

Beløbet på 3.228,00 kr. udgør forsikringer.

Beløbet på 17.650,00 kr. udgør "Kontingenter". Sagsøgeren har gjort gældende, at påstanden er opgjort korrekt, idet Advokatsamfundet i 1999 har opkrævet 7.000,- kr. den 4. januar 1999 og 8.750,- kr. den 12. april 1999. Begge beløb er bidrag til Advokatsamfundet. Den 15. februar 1999 blev opkrævet 1.900,- kr. i bidrag til Erstatningsfonden. I alt blev opkrævet 17.650,- kr. Der er ikke sket tilbagebetaling fra Advokatsamfundet for 2. halvår 1999, dels fordi sagsøgeren ikke var klar over, at der eventuelt kunne ske tilbagebetaling, og dels fordi sagsøgeren ikke rettede henvendelse til Advokatsamfundet med krav om tilbagebetaling. Skattemyndighederne ikke har dokumenteret, at der skulle være sket tilbagebetaling af noget beløb fra advokatmyndighederne.

Skatteministeriet har ligeledes i det væsentlige procederet i overensstemmelse med det fremlagte påstandsdokument, hvoraf fremgår blandt andet følgende:

"Til støtte for den principale påstand om frifindelse gøres det overordnet gældende, at det påhviler sagsøgeren at dokumentere, at de i sagen omhandlede omkostninger udgør fradragsberettigede driftsomkostninger, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Der skal således foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelse af indkomsten.

Det gøres gældende, at sagsøgeren ikke har løftet denne bevisbyrde.

...

Fremmed arbejde

...

Beløbet hævdes at udgøre advokatfirmaets R1s salær for arbejde udført for Advokatsamfundet.

Til dokumentation for udgiftsposten har sagsøgeren fremlagt kontoudtog fra Advokatsamfundet udvisende en række posteringer Sagsøgeren har endvidere fremlagt kontoudtog fra Advokatfirmaet R1 ..., hvoraf det fremgår, at der den 15. juli 1999 er afregnet kr. 60.247,25 til Advokatsamfundet. Endvidere fremgår det, at sagen er afregnet med kr. 4.250,- ... I øvrigt har sagsøgeren ikke dokumenteret, at denne udgift (kr. 4.250,-) udgør en fradragsberettiget driftsomkostning, jf. statsskattelovens § 6.

...

Lønninger

Sagsøgeren ønsker fradrag for udgifter til feriepenge med kr. 17.702,24.

Da forpligtelsen til at betale de omhandlede feriepenge opstod allerede i indkomståret 1998, kan beløbet ikke fratrækkes i indkomståret 1999, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Det af sagsøgeren anførte omkring det omhandlede feriepengekravs opståen bestrides som udokumenteret. Det af sagsøgeren fremlagte dokumenterer ikke feriepengekravets opståen.

...

Annoncer og reklamer

...

Udgifterne vedrører avisannoncer i forbindelse med salget af sagsøgerens ægtefælles ejendom.

Sagsøgeren har ikke dokumenteret, at der foreligger en aftale med sagsøgerens hustru om, at denne skulle refundere udlagte annonceudgifter m.v. i forbindelse med salget af ejendommen ...2 . Det bemærkes, at ...2 i over 10 år fungerede som sagsøgerens hjem, og at sagsøgeren også efter hustruens fraflytning i 1999 blev boende på ejendommen. På denne baggrund er der ikke grundlag for at anse udgifterne for at vedrøre driften i virksomheden, hvorfor der er tale om private udgifter, der ikke er fradragsberettigede. Udgifterne er således afholdt i sagsøgerens interesse.

...

Autodrift

Sagsøgeren er blevet forhøjet med kr. 22.931,-, vedrørende et af myndighederne foretaget skøn over den private benyttelse af ... Land Rover.

På baggrund af sagsøgerens bopælsforhold, øvrige biler m.v. gøres det gældende, at varevognen er benyttet privat. Da der ikke foreligger dokumentation for den private benyttelse i form af kørebog, har skattemyndighederne været berettiget til at foretage et skøn over den private benyttelse af bilen. Sagsøgeren har ikke godtgjort, at det foretagne skøn kan tilsidesættes som værende åbenbart urimeligt eller udøvet på et klart fejlagtigt grundlag.

...

Småanskaffelser

...

Sagsøgeren har ikke dokumenteret, at de pågældende udgifter er afholdt. Uddrag fra sagsøgerens eget årsregnskab godtgør ikke afholdelsen af udgifterne. Sagsøgeren har heller ikke dokumenteret, at udgifterne udgør fradragsberettigede driftsomkostninger, hvorfor Skatteministeriet skal frifindes på dette punkt.

...

Lokaleomkostninger

...

Sagsøgerens advokatvirksomheds forretningsadresse var ...2. ...1 er i BBR registreret som en beboelsesejendom .... Hertil kommer, at sagsøgerens tidligere ægtefælle og hendes søn i en periode i indkomståret 1999 var tilmeldt Folkeregisteret på adressen ...1..., hvilket er i overensstemmelse med den tidligere ægtefælles oplysninger .... I øvrigt har sagsøgeren ikke opfyldt sagsøgtes gentagne opfordringer til at fremlægge nærmere dokumentation for ejendommens anvendelse i 1999. Sagsøgeren har således på ingen måde godtgjort, at ejendommen - eller dele heraf - var indrettet således, at der alene kunne drives og blev drevet advokatvirksomhed.

På dette grundlag gøres det gældende, at sagsøgeren ikke har dokumenteret, at udgifterne udgør fradragsberettigede driftsomkostninger. Udgifterne må karakteriseres som privatudgifter.

Det gøres videre gældende, at sagsøgeren kun i meget begrænset omfang har dokumenteret, at udgifterne er afholdt. Således har sagsøgeren fremlagt et antal a'contoafregninger vedrørende udgifter til el, vand mv .... Sagsøgeren har imidlertid ikke ved opgørelsen af de samlede udgifter taget højde for, at der har været foretaget endelig opgørelse af nogle af udgiftsposterne på baggrund af måleraflæsninger ... Hertil kommer, at en sammentælling af beløbene indeholdt i fakturaerne for de enkelte udgiftsposter ikke svarer til sagsøgerens opgørelser. De betydelige hævdede afholdte udgifter til husleje er slet ikke dokumenteret.

For så vidt angår de hævdede afholdte udgifter til husleje bemærkes det videre, at der ikke er tale om huslejeudgifter henset til, at sagsøgeren i 1999 var ejer af ejendommen. De hævdede afholdte udgifter må derimod anses for yderligere købesum, hvorfor betalingerne i 1999 må anses for afdrag på gæld. Afdrag på gæld udgør ikke en fradragsberettiget driftsomkostning, jf. statsskattelovens § 6, litra a.

...

Gebyrer

...

Det gøres gældende, at de afholdte udgifter til bøder fra Advokatnævnet ikke er fradragsberettigede driftsomkostninger.

...

Regnskabsassistance

...

Beløbet vedrører kr. 18.000,-, vedrørende en klientkontoundersøgelse iværksat af Advokatrådet ... og kr. 23.500,- vedrørende R3 for arbejde foretaget i 1997. Udgifterne til ... R3 ... vedrører ... 1997.... Der kan derfor ikke foretages fradrag for udgifterne i indkomståret 1999.

Udgifter til klientkontoundersøgelsen udgør ikke en fradragsberettiget udgift i sagsøgerens virksomhed.

...

Forsikringer

...

Posten vedrører en ejendomsforsikring af ejendommen beliggende ...1. Til dokumentation herfor har sagsøgeren i forbindelse med den administrative behandling af sagen fremlagt opkrævninger fra Codan ... Endvidere gøres det gældende, at sælger af ejendommen beliggende ...1 i henhold til det betingede skøde var forpligtet til at afholde udgifterne På dette grundlag gøres det gældende, at sagsøgeren ikke er berettiget til at fradrage udgiftsposten som en driftsomkostning, jf. statsskattelovens § 6. Endvidere har sagsøgeren ... ikke fremlagt dokumentation for, at sagsøgeren har drevet virksomhed fra adressen ...1, hvorfor det gøres det gældende, at den hævdede afholdte udgift til ejendomsforsikring ikke udgør en fradragsberettiget driftsomkostning.

...

Kontingenter

...

Sagsøgeren ønsker fradrag for udgifter til kontingenter med kr. 17.650,-. Udgiftsposten er sammensat af kontingent til Advokatsamfundet og bidrag til Erstatningsfonden ... Den beløbsmæssige opgørelse af udgiftsposten er forkert, idet sagsøgeren har fratrukket udgiften til kontingent to gange ...

Sagsøgerens advokatvirksomhed ophørte ... juni 1999, hvorefter sagsøgeren har været berettiget til tilbagebetaling af kontingent for den periode, der resterer ... På den baggrund har skattemyndighederne alene anerkendt fradrag for halvdelen af det årlige kontingent på i alt kr. 8.900,vedrørende Advokatsamfundet og Erstatningsfonden ...

Sagsøgeren har ikke dokumenteret, at der ikke er sket delvis tilbagebetaling af kontingentet vedrørende Advokatsamfundet og Erstatningsfonden, hvorfor sagsøgte skal frifindes på dette punkt."

Rettens begrundelse og resultat

Driftsomkostninger, der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, kan fradrages ved beregningen af den skattepligtige indkomst, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Det lægges til grund, at udgiften, der af sagsøgeren er benævnt fremmed arbejde, er afholdt af Advokatsamfundet i forbindelse med inddrivelse af sagsøgerens restance med betaling af kontingent og efterfølgende afkrævet sagsøgeren. En sådan inkassoomkostning kan ikke anses for en driftsomkostning omfattet af bestemmelsen i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Udgiften benævnt lønninger udgøres af en tidligere medarbejders feriepengetilgodehavende. Den pågældende medarbejders ansættelse hos sagsøgeren ophørte den 31. august 1998, hvorfor feriepengetilgodehavendet forfaldt til betaling den 1. i den måned, der fulgte efter medarbejderens fratræden, med sidste rettidige betalingsdag den 10. i forfaldsmåneden, jf. den dagældende bekendtgørelse nr. 16 af 12. januar 1993 om feriegodtgørelse, § 13, stk. 2. Da betalingsforpligtelsen således opstod i indkomståret 1998, og da det ikke kan føre til andet resultat, at kravet først er rejst af medarbejderens fagforening i 1999, kan beløbet ikke fratrækkes i indkomståret 1999.

De af sagsøgeren opgjorte udgifter til annoncer og reklame er afholdt i forbindelse med salgsbestræbelserne vedrørende ejendommen ...2. Det lægges til grund, at sagsøgeren og dennes tidligere ægtefælle havde anvendt ejendommen til familiens private beboelse i omkring 10 år. Under disse omstændigheder påhviler det sagsøgeren at godtgøre, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, der giver grundlag for at anse udgifterne for en driftsomkostning i sagsøgerens virksomhed.

Da sagsøgeren ikke har godtgjort, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder og henset til BAs forklaring om, at udgifterne blev udlignet i forbindelse med parternes skilsmisse, findes udgifterne ikke at kunne anses som fradragsberettigede driftsomkostninger i sagsøgerens advokatvirksomhed.

Det af sagsøgeren rejste krav på fradrag for udgifter til autodrift angår indkomståret 1999. Ændringen i ligningslovens § 16, stk. 4, der blev gennemført ved lov nr. 342 af 27. maj 2002 om ændring af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., og som medførte en ændring af de hidtidige bevisbyrde- og dokumentationskrav for de i bestemmelsen omhandlede biler, har virkning fra indkomståret 2002, jf. ændringslovens § 4, stk. 6. Sagsøgerens krav er således ikke omfattet af disse bestemmelser.

Det påhviler herefter sagsøgeren at godtgøre omfanget af den erhvervsmæssige anvendelse af køretøjet. Sagsøgeren har ikke ved fremlæggelse af kørselsregnskab eller lignende løftet denne bevisbyrde, hvorfor der ikke findes grundlag for at tilsidesætte det af skattemyndighederne udøvede skøn, hvorefter den private anvendelse af bilen udgør 25 % af den samlede kørsel.

Efter bevisførelsen findes det ikke godtgjort, at de af sagsøgeren anførte udgifter til småanskaffelser udgør fradragsberettigede driftsomkostninger i sagsøgerens virksomhed.

De af sagsøgeren opgjorte lokaleomkostninger vedrører ejendommen ...1. Ejendommen er i BBR-registreret som en beboelsesejendom. I forbindelse med sagsøgerens erhvervelse af ejendommen i 1998 blev afgivet en erklæring overfor stempelmyndighederne, hvorefter ejendommen udelukkende var bestemt til helårsbeboelse. Sagsøgerens tidligere ægtefælle og dennes søn var i foråret og sommeren 1999 tilmeldt folkeregisteret som havende bopæl på ejendommen. Under disse omstændigheder finder landsretten det ikke godtgjort, at ejendommen er anvendt erhvervsmæssigt, hvorfor de af sagsøgeren opgjorte udgifter til lokaleomkostninger ikke findes at kunne anses for fradragsberettigede driftsomkostninger efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

De af sagsøgeren afholdte udgifter til bøder til Advokatnævnet findes ikke at være en sådan naturlig og sædvanlig driftsomkostning i en advokatvirksomhed, at der er grundlag for at anse udgifterne for fradragsberettigede i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Vedrørende udgiften afholdt til regnskabsassistance lægges det efter sagsøgerens egen forklaring og Rettens dom af 28. maj 1999 til grund, at kravet fra R3 var forfaldent til betaling forud for indkomståret 1999. Herefter kan udgiften ikke fradrages i indkomståret 1999.

Udgifter til gennemførelse af en undersøgelse af, hvorvidt en advokat overholder reglerne om behandling af betroede midler, afholdes af Advokatsamfundet, såfremt det viser sig, at advokatens forhold er i orden. I modsat fald afholdes udgifterne af advokaten selv, jf. den dagældende bekendtgørelse nr. 1074 af 19. december 1997 om godkendelse af ændring af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler, bilag 2, §16. Sagsøgeren har ikke bestridt, at han berettiget er blevet pålagt at betale udgiften til undersøgelsen af advokatvirksomhedens forhold. Den omhandlede udgift findes på denne baggrund ikke at være en sådan naturlig og sædvanlig driftsomkostning, at der er grundlag for at anse udgiften for fradragsberettiget i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

De opgjorte udgifter til forsikring vedrører ejendommen beliggende ...1. Da ejendommen ikke kan anses for at være anvendt erhvervsmæssigt, er der ikke grundlag for at anse udgiften til forsikringer som en fradragsberettiget udgift i sagsøgerens virksomhed.

Efter bevisførelsen lægges det til grund, at sagsøgte ved ansættelsen af sagsøgerens skattepligtige indkomst for indkomståret 1999, har fradraget halvdelen af udgiften til kontingent til Advokatsamfundet og Erstatningsfonden. For så vidt angår den resterende halvdel af kontingentbetalingen findes det ikke dokumenteret, at sagsøgeren ikke ved henvendelse til Advokatsamfundet har eller kunne have modtaget en delvis tilbagebetaling af kontingentet i overensstemmelse med Advokatsamfundets vedtægt, § 43, stk. 3. Der findes derfor ikke grundlag for at anse udgiften for en fradragsberettiget driftsomkostning.

Som følge af det anførte tages Skatteministeriets påstand til følge.

Med sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt, hvorved bemærkes, at beløbet dækker udgifter til advokatudgifter samt udgifter til udarbejdelse af ekstrakt og materialesamling.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet frifindes mod anerkendelse af, at sagsøgeren, A, for indkomståret 1999 er berettiget til yderligere fradrag for driftsomkostninger med 1.945,00 kr.

I sagsomkostninger skal sagsøgeren inden 14 dage betale 40.000 kr. til Skatteministeriet.