Dato for udgivelse
05 Dec 2003 15:02
SKM-nummer
SKM2003.546.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/02-4359-00208
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Datterselskab, medarbejderaktieordning
Resumé

Et moderselskab skal eje mere end 50% af et underliggende selskab, for at der er tale om et datterselskab i relation til LL § 7 A.

Reference(r)

Ligningsloven § 7 A

Henvisning

Ligningsvejledningen 2003-2 A.B.1.10

I en bindende forhåndsbesked spørges:

1. Vil medarbejderne i C A/S være omfattet af reglerne i ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 1 og 2 for tildelte aktier eller aktieretter i A, uanset om aktiekapitalen i C A/S ejes ligeligt af A A/S og B A/S med 50% til hver, eller om aktiekapitalen ejes af 3 eller flere aktionærer ?

2. Vil medarbejderen i C A/S kunne få tildelt medarbejderaktier, selv om medarbejderne i A A/S ikke modtager tildeling, og har antallet af ejere i den forbindelse nogen betydning, jf. spørgsmål 1?

3. Vil det ændre på besvarelsen af spørgsmål 1 og 2, såfremt mere end 50% af aktiekapitalen i C A/S ejes af en aktionær, som ikke er A A/S?

ad 1. Nej

ad 2. Se sagsfremstilling og begrundelse

ad 3. Se sagsfremstilling og begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

B A/S og A A/S har indledt et strategisk samarbejde, som bl.a. medfører, at der etableres et fælles driftsselskab - C A/S. Selskabet etableres med 50/50 ejerskab mellem A A/S og B A/S. Der ansættes ca. 50 medarbejdere i dette selskab. Heraf kommer halvdelen fra A A/S og er omfattet af den nuværende medarbejderaktieordning i A A/S. Den anden halvdel fra B A/S har indtil nu ikke været omfattet af nogen form for medarbejderaktieordning.

Reglerne for tildeling af aktier til medarbejderne i C A/S er endnu ikke fastlagt. Men det overvejes, at medarbejdere, som hidtil har været ansat i A A/S, vil oppebære ret til at modtage aktier for et helt år, selv om ansættelse i det nye selskab sker eksempelvis pr. 1. juli. De medarbejdere, der kommer fra B A/S, forventes først at oppebære ret til aktier fra ansættelsestidspunktet.

Det er hensigten at sidestille medarbejdere i C A/S med medarbejdere i A A/S for så vidt angår personalegoder, herunder medarbejderaktier omfattet af ligningslovens § 7 A, og muligheden herfor ønskes opretholdt i videst muligt omfang, såvel med den nuværende ejerkreds i C A/S, som hvis ejerkredsen på et senere tidspunkt udvides til 3 eller flere.

De givne kapitalandele i C A/S svarer til stemmeværdien af aktierne.

Uanset den ønskede ligestilling med medarbejderne i A A/S, er det under overvejelse at give medarbejderne i C A/S mulighed for at kunne modtage medarbejderaktier hvis egne kriterier for tildeling er opfyldt, og uanset at kriterierne for tildeling af medarbejderaktier i A A/S ikke er opfyldt.

Kriterierne for tildeling af aktier til medarbejderne i datterselskabet vil i øvrigt opfylde betingelserne i ligningslovens § 7 A. De tildelte aktier skal være i A A/S.

Rådgivers opfattelse

I cirkulære til ligningsloven nr. 199 af 16. december 1999, punkt 2.8.3.3 fremgår det, at adgangen til at modtage medarbejderaktier skal stå åben for alle ansatte i virksomheden. Begrænsninger, der er fastsat efter almene kriterier, kan dog anerkendes. Grupperne kan være opdelt efter tilknytningen til virksomheden ( moderselskab - datterselskab ).

Og videre anføres det i cirkulæret, at en ordning efter ligningslovens § 7 A endvidere kan oprettes for ansatte i datter- eller datterdatterselskaber og filialer af udenlandske moderselskaber, således at disse kan tegne aktier eller modtage udbytteandele i form af aktier eller obligationer i det udenlandske selskab på samme vilkår som medarbejderne i det udenlandske selskab, såfremt ordningen i øvrigt opfylder de almindelige regler herom.

Sidstnævnte giver ikke umiddelbart et klart svar på spørgsmålet om muligheden for etablering af en ordning, der alene omfatter medarbejdere i et givet datterselskab, herunder muligheden for at tildelingen kan ske i form af aktier i moderselskabet. Der er efter rådgivers opfattelse mulighed for at etablere en ordning, hvor medarbejderne i datterselskabet modtager aktier i datterselskabet.

Styrelsens indstilling og begrundelse

Ad 1

Efter LL § 7 A, stk. 1 kan et selskab give de ansatte ret til at købe eller tegne aktier i selskabet, uden at dette medregnes til den skattepligtige indkomst. Af LL § 7 A, stk. 2, sidste punktum fremgår det, at som ansatte i et selskab anses også ansatte i datter-, datterdatterselskaber og udenlandske filialer.

Der er således ikke noget til hinder for at medarbejderne tildeles aktier i et moderselskab.

Den selskabsretlige definition af et datterselskab fremgår af aktieselskabslovens § 2, stk.2. Det fremgår her, at et selskab er et moderselskab, hvis det f.eks. besidder flertallet af stemmerettighederne i et aktie- eller anpartsselskab.

Der findes flere skatteretlige definitioner, som varierer alt efter hvilken situation der er aktuel, f. eks. i forhold til at kunne modtage skattefrit datterselskabsudbytte efter SEL § 13.

Det er styrelsens opfattelse at det er den selskabsretlige definition af et datterselskab, der skal være opfyldt i relation til LL § 7 A.

A A/S og B A/S ejer hver 50% af C A/S. Stemmefordelingen følger ejerandelen. Der er således ingen af de to selskaber, der kan betragte C A/S som værende en dattervirksomhed.

Flere aktionærer i ejerkredsen af C A/S vil gøre problemet mere udtalt, forudsat at stemmefordelingen fortsat følger ejerandelen.

Ad 2

Som anført i svaret på spm. 1 - kan en ordning som beskrevet som udgangspunkt ikke være omfattet af LL § 7 A, dette uanset om der er to lige store aktionærer eller flere aktionærer, hvor ingen aktionærer opfylder moderselskabsdefinitionen i ASL § 2, stk.2.

Derfor kan medarbejderne i C A/S ikke, i en medarbejderaktieordning omfattet af LL § 7 A, tildeles aktier i A A/S.

Ad 3.

De aktier, der tildeles i den beskrevne ordning er aktier i A A/S. Såfremt mere end 50 % af aktiekapitalen ( og dermed stemmerne ) ejes af et andet selskab end A A/S, vil betingelserne for anvendelse af LL § 7 A ikke være opfyldt.

Det fremgår af LL 7 A, stk. 1, nr. 1, at det der i medfør af denne bestemmelse ikke skal medregnes til den ansattes skattepligtige indkomst er værdien af den ret, som et selskab giver de ansatte til at købe eller tegne aktier eller andelsbeviser i selskabet.

Ligningsrådet tiltrådte styrelsens indstilling.