Dato for udgivelse
10 dec 2003 13:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29. august 2003
SKM-nummer
SKM2003.550.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
B-1394-03
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Inhabilitet, upartiskhed, landsdommer, landsret, Landsskatteretten
Resumé

I en stempelsag med hjemting ved Vestre Landsret havde den afgiftspligtige anmodet om, at sagen blev overført til Østre Landsret. To landsdommere fra Vestre Landsret havde deltaget i Landsskatterettens behandling af sagen. Vestre Landsret udtalte, at den omstændighed, at to af landsrettens dommere havde deltaget ved Landsskatterettens behandling af sagen, ikke i sig selv er egnet til at rejse tvivl om den fuldstændige upartiskhed hos landsrettens øvrige dommere. Begæringen blev derfor ikke tager til følge.

Reference(r)

Retsplejeloven § 61

Henvisning

Processuelle regler 2003 - 2, I

Parter

H1 A/S
mod
Skatteministeriet,

Afsagt af landsdommerne

Deleuran, Bjarne Bjørnskov Jensen og Hans-Jørgen Nymark Beck (kst.)

Det fremgår af sagens dokumenter, at landsdommerne C. Haubek og Kirsten Thorup deltog i Landsskatterettens behandling af den sag, som sagsøgeren ved stævningen har indbragt for landsretten.

Landsretten har forstået sagsøgerens henvendelse således, at det gøres gældende, at der herefter kan rejses tvivl om upartiskheden for så vidt angår Vestre Landsrets øvrige dommere, jf. retsplejelovens § 61.

Da den omstændighed, at to af landsrettens dommere har deltaget ved Landsskatterettens behandling af sagen, ikke i sig selv er egnet til at rejse tvivl om den fuldstændige upartiskhed hos landsrettens øvrige dommere, tages sagsøgerens begæring ikke til følge, hvorfor

b e s t e m m e s

Sagsøgerens begæring om, at sagen behandles af dommere fra Østre Landsret som sættedommere, tages ikke til følge.

Sagen udsat.

Retten hævet.