Dato for udgivelse
25 nov 2003 14:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
2. oktober 2003
SKM-nummer
SKM2003.517.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
LSR 2-2-1938-0109
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Virksomhedsomdannelse, skattemæssig avance, ejendom
Resumé
En virksomhed, der alene omfattede drift af en ejendom, solgte ejendommen ved skøde af 1.4.2000. Virksomheden kunne ikke overdrages efter reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse til et selskab, der var stiftet den 23.6.2000 med tilbagevirkende kraft til den 1.1.2000.

 

Reference(r)
 Lov om særlig indkomst § 2, stk. 1, nr. 5

A ApS klager over, at en avance efter ejendomsavancebeskatningsloven og afskrivningsloven er overført fra selskabet til beskatning hos stifterne af selskabet.

Det fremgår af sagens faktiske omstændigheder, at A ApS af blev stiftet den 23. juni 2000 i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse. Selskabet blev stiftet ved overdragelse af en ejendom med virkning fra den 1. januar 2000. Ejendommen havde tidligere været drevet af B I/S. Selskabet, hvis første regnskabsår var fra den 1. januar 2000 til 31. december 2000, havde i regnskabsåret 2000 beskæftiget sig med udlejning af ejendommen. Ejendommen blev imidlertid afhændet i regnskabsåret 2000 ved skøde af 1. april 2000 til C ApS, og selskabets eneste aktiv ved regnskabsårets udløb var herefter et tilgodehavende hos søsterselskabet D ApS.

De stedlige skattemyndigheder har ikke fundet, at ejendommen B kan omdannes efter reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Som begrundelse herfor har de stedlige skattemyndigheder bl.a. anført, at lov om skattefri virksomhedsomdannelse ikke anvendes, idet omdannerne har solgt ejendommen og dermed virksomheden inden tidspunktet for selskabets stiftelse, hvorfor selskabet ikke på noget tidspunkt har været ejer af virksomheden. Som følge heraf har de stedlige skattemyndigheder anført, at den medregnede avance efter ejendomsavancebeskatningsloven og afskrivningsloven i alt 1.611.608 kr. skal tilbageføres til beskatning hos de oprindelige ejere, og ligeledes skal det medregnede overskud for perioden 1. januar 2000 til 31. marts 2000 ved udleje af ejendommen tilbageføres til beskatning hos de oprindelige ejere. De stedlige skattemyndigheder har henvist til TfS 1997.794 og TfS 1997.16.

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at den påklagede skatteansættelse nedsættes til det selvangivne således, at fortjeneste på ejendommen og resultatet af driften af  ejendommen beskattes i selskabet. Som begrundelse herfor har selskabets repræsentant bl.a. anført, at ejendommen er overdraget til selskabet med virkning fra den 1. januar 2000. Det er videre anført, at ejendommen var ejet af stifterne af selskabet pr. 1. januar 2000, og at selskabet blev stiftet med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2000, hvorfor den skattemæssige behandling af aktiver efter den 1. januar 2000 må ske i selskabet. Han har videre anført, at det er uden betydning, at ejendommen ikke skødemæssigt har været overdraget til selskabet, idet stifterne hæftede for de juridiske dispositioner fra den 1. januar 2000 til selskabets registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Han har yderligere begrundet den nedlagte påstand med, at der ved enhver omdannelse af virksomhed efter bestemmelserne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse vil ske mange dispositioner i perioden fra eksempelvis den 1. januar til stiftelsesdatoen såsom salg af varebeholdninger, driftsmidler og ejendomme m.m. Den skattemæssige virkning heraf  skal altid beskattes i selskabet og ikke hos stifterne af selskabet. Desuden har repræsentanten for selskabet anført, at samtlige regler om anvendelse af lov om skattefri virksomhedsomdannelse er fulgt. Endelig har repræsentanten anført, at den artikel og den afgørelse, som de stedlige skattemyndigheder har henvist til,  efter repræsentantens opfattelse ikke er relevant for sagen, dels fordi disse alene omhandler problemstillingen om opgørelse af skattepligtige avancer, men ikke spørgsmålet om,  hvor beskatningen skal ske, og dels fordi de vedrører en skattepligtig virksomhedsomdannelse.

Landsskatterettens skal udtale:

Det bemærkes, at virksomheden alene består i at drive og eje en ejendom, som er afhændet ved skøde af 1. april 2000, forud for selskabets stiftelse den 23. juni 2000. Dette medfører, at de hidtidige ejere af virksomheden – selskabets stiftere – ikke på overdragestidspunktet ved selskabets stiftelse, den 23. juni 2000, driver virksomhed. Stifterne har således ikke adkomst til at overdrage virksomheden den 23. juni 2000, og virksomhedsomdannelsesloven kan derfor ikke anvendes.