Dato for udgivelse
26 nov 2003 15:11
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20. oktober 2003
SKM-nummer
SKM2003.524.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
LSR 2-2-1822-1527
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + SKAT internt
Emneord
Skuffeselskab, advokatudgifter, anpartshaveroverenskomst
Resumé
Advokatudgifter vedrørende køb af et skuffeselskab var fradragsberettiget. Udgifter til udarbejdelse af anpartshaveroverenskomst indgået mellem to hovedanpartshavere måtte anses for varetagelse af private interesser, og denne udgift var derfor ikke fradragsberettiget.
Reference(r)

Ligningsloven § 8 J, stk. 1

Henvisning
Ligningsvejledningen 2004-1 E.A.2.1.4.2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2003-2 E.B.5.3.1.

Der klages over, at advokatudgifter vedrørende køb af anparter og anpartshaveroverenskomst mv. ikke er godkendt fradraget ved selskabets indkomstopgørelse.

Landsskatterettens afgørelse

Ikke godkendt fradrag for udgifter ved køb af anparter, selvangivet med 8.500 kr.

Landsskatteretten godkender fradrag med 8.500 kr.

Ikke godkendt fradrag for udgift til anpartshaveroverenskomst mv., selvangivet med 7.500 kr.

Landsskatteretten stadfæster den kommunale skattemyndigheds afgørelse.

Sagens oplysninger

Selskabet blev stiftet den 1. januar 1999 af lægerne A (55 %) og B (45 %) ved køb af skuffeselskab. Første regnskabsår vedrører perioden 1. januar 1999 til 30. juni 2000.

Selskabet beskæftiger sig med rådgivning og medvirken til ansættelse af læger på sygehuse i Norden. Selskabet havde i indkomståret 2000 en omsætning på 852.237 kr. samt kapacitetsomkostninger på 1.615.954 kr., herunder løn og gager på 760.684 kr.

Selskabet har ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2000 fratrukket en advokatudgift på 8.500 kr. Det fremgår af fakturaen, at beløbet vedrører køb af selskab mv. Selskabet har endvidere fratrukket en advokatudgift på 7.500 kr., hvor det fremgår af fakturaen, at denne vedrører udarbejdelse af anpartshaveroverenskomst og direktørkontrakter med tilhørende møder og korrespondance.

Der er fremlagt kopi af anpartshaveroverenskomst  mellem A og B. Anpartshaveroverenskomsten indeholder bl.a. bestemmelser om overskudsdeling, beslutningskompetence, konkurrenceklausuler og forkøbsret.

Den kommunale skattemyndigheds afgørelse

Advokatudgifterne i alt 16.000 kr. kan ikke godkendes fradraget ved selskabets indkomstopgørelse for indkomståret 2000.

Udgiften på 8.500 kr. vedrører køb af selskab, hvorfor udgiften skal anses som en del af anparternes anskaffelsessum. Udgiften på 7.500 kr. vedrører udarbejdelse af anpartshaveroverenskomst, således at denne udgift må anses at vedrøre selskabets ejere og deres indbyrdes aftaler. Udgiften kan derfor ikke anses at vedrøre selskabet.

Klagerens påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har fremsat påstand om, at der godkendes fradrag for advokatudgifterne på i alt 16.000 kr.

Ifølge ligningslovens § 8 J kan udgifter til advokat og revisor, som er afholdt i forbindelse med etablering af en erhvervsvirksomhed fradrages. Det nævnes positivt i ligningsvejledningen, afsnit E.A.2.1.4.2, at der typisk vil være tale om udgifter til rådgivningshonorar samt udfærdigelse af kontrakter. I den foreliggende sag er der tale om etablering af en erhvervsvirksomhed, udarbejdelse af kontrakt (anpartshaveroverenskomst) som et naturligt dokument ved etablering af erhvervsvirksomhed drevet i selskabsform samt rådgivningshonorar fra advokat i forbindelse med etableringen.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Henset til det oplyste omkring selskabets virksomhed og aktivitet i det omhandlede indkomstår må der ved købet af skuffeselskabet anses at ske etablering af en erhvervsvirksomhed, således at advokatudgifter afholdt i forbindelse dermed må godkendes fradraget efter ligningslovens § 8 J, stk. 1. Udgiften på 8.500 kr. godkendes herefter fradraget ved selskabets indkomstopgørelse for indkomståret 2000.

Udgiften på 7.500 kr. afholdt til udarbejdelse af anpartshaveroverenskomst mv. må anses at vedrøre anpartshavernes private interesser, idet den omhandlede anpartshaveroverenskomst er indgået mellem de to hovedanpartshavere, og selskabet ikke er direkte part i overenskomsten, der efter sit indhold vedrører anpartshavernes indbyrdes forhold. Advokatudgiften på 7.500 kr. godkendes derfor ikke fradraget ved selskabets indkomstopgørelse for indkomståret 2000.