Dato for udgivelse
01 Oct 2007 10:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Sep 2007 13:05
SKM-nummer
SKM2007.668.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-148333
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Byggeri
Emneord
EU-varehandel, erhvervelse, varer, erhvervelsesmoms, bygningsmoduler
Resumé
En kontrakt mellem en dansk virksomhed og en virksomhed fra et andet EU-land om levering af præfabrikerede bygningsmoduler til brug for den danske virksomheds opførelse af boliger her i landet, skal anses som en aftale om levering af varer. Den danske virksomhed skal derfor betale erhvervelsesmoms i Danmark.
Hjemmel
07-122277
Reference(r)

Momsloven § 11, stk. 1, nr. 1

Henvisning
Momsvejledningen 2007-3 D.9
Spørgsmål

Skal erhvervelsen af varerne omfattet af den mellem os og A indgåede kontrakt anses for en EU-erhvervelse i henhold til momslovens § 11, stk. 1, nr. 1, 1. pkt. med den virkning, at vi skal beregne erhvervelsesmoms i Danmark.

Svar

Ja.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Vi har som bygherre indgået kontrakt med et estisk selskab om køb af præfabrikerede moduler til nogle boliger samt montage heraf i Danmark.

Køb af præfabrikerede moduler i Estland

Modulerne er præfabrikerede på en fabrik i Estland. Leveringsbetingelserne er i henhold til kontrakten FOB Tallinn havn, hvor vi betaler via remburs for de præfabrikerede moduler ved overtagelsen om bord på skib i Tallinn havn. Vi har inspiceret de præfabrikerede moduler og overtager ansvaret for varerne ved levering om bord i Tallinn havn. Vi betaler en speditør for transporten af de præfabrikerede moduler til en byggeplads i Danmark.

Køb af montageydelser

Vi har lavet fundamenterne, hvorpå husene skal monteres. I kontrakten er der aftalt et fast beløb for, at A´s montører kommer til byggepladsen i Danmark og tilslutter kabler, ledninger etc. og udfører udvendige samlinger af husenes vægge og tage.

I den indgåede kontrakt er der forudsat følgende i relation til dansk moms:

Køb af præfabrikerede moduler i Estland

A udsteder fakturaer til os eksklusive dansk moms for de præfabrikerede moduler. Vi afregner dansk moms ved erhvervelsen af varerne i Danmark i henhold til reglerne om omvendt betalingspligt (EU-varekøb).

Vi er blevet momsregistreret i henhold til momslovens § 48 pr. 1. maj 2007 for at kunne afregne momsen i forbindelse med EU-erhvervelsen af de præfabrikerede moduler.

Der er foretaget en forskudsbetaling primo maj for varefremstilling. Varerne er således endnu ikke sendt til Danmark. Der er ikke opkrævet eller afregnet moms i forbindelse hermed.

Køb af montageydelser

A udsteder særskilte fakturaer til os vedrørende montageydelserne udført i Danmark inklusive dansk moms. A er blevet momsregistreret i Danmark for montagedelen, og afregner momsen over denne registrering.

Lovgrundlag/praksis

I henhold til momslovens § 11, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., skal der betales afgift ved erhvervelse mod vederlag af varer fra andre EU-lande, når sælger er en virksomhed registreret for merværdiafgift og erhververen er en afgiftspligtig person eller en ikke-afgiftspligtig juridisk person, der er registreret i henhold til § 48

Ved erhvervelse af en vare forstås efter momslovens § 11, stk. 2, erhvervelse af retten til som ejer at råde over en vare, som af sælgeren eller erhververen eller for disses regning forsendes eller transporteres til erhververen fra et andet EU-land.

Ifølge § 22, stk. 1, er stedet for erhvervelse af en vare fra et andet EU-land her i landet, når varen befinder sig her efter afslutningen af forsendelsen eller transporten til erhververen.

I henhold til momslovens § 11, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., skal en række betingelser være opfyldt, før der foreligger erhvervelse. Disse er som følger:

 1. Erhvervelsen skal omfatte et materielt gode.
 2. Erhververen skal opnå retten til som ejer at råde over varen. Dette er ikke det samme, som at erhververen skal opnå juridisk ejendomsret til godet, men han skal kunne råde over den på samme måde som en ejer, herunder bl.a. kunne videresælge godet.
 3. Godet skal fysisk komme frem til erhververen.
 4. Godet skal være forsendt fra et andet EU-land for sælger eller købers regning.
 5. Leveringen fra et andet EU-land sker fra en momsregistreret virksomhed.
 6. Erhververen er en afgiftspligtig person eller en ikke-afgiftspligtig juridisk person, som skal registreres efter momslovens § 48.

Faktum i den konkrete sag:

 1. Der er tale om erhvervelse af præfabrikerede moduler (et materielt gode).
 2. Vi opnår retten til som ejer at råde over de præfabrikerede moduler i Tallinn havn.
 3. De præfabrikerede moduler sendes til en byggeplads i Danmark.
 4. De præfabrikerede moduler forsendes fra Estland for vores regning.
 5. Leveringen sker fra A i Estland, som er momsregistreret i Estland.
 6. Vi er momsregistreret i henhold til momslovens § 48 for at kunne erhverve de præfabrikerede moduler i Danmark.

Kontrakten mellem os og A opfylder således ovennævnte betingelser for at være en EU-erhvervelse i Danmark i henhold til momslovens § 11, stk. 1, nr. 1., 1.pkt.

Ud fra et dansk synspunkt er det på baggrund af ovenstående vores vurdering, at A i Estland skal udstede en faktura til os uden moms med angivelse af vores danske momsnummer. På baggrund af denne faktura skal vi beregne EU-erhvervelsesmoms i Danmark.

SKATs indstilling og begrundelse

Det er SKATs opfattelse, at den mellem spørger og A indgåede kontrakt om levering af præfabrikerede bygningsmoduler skal anses som en aftale om levering af varer.

Da varerne erhverves fra et andet EU-land, skal der betales erhvervelsesmoms her i landet, jf. momslovens § 11, stk. 1, nr. 1, 1. pkt.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares med ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstillingen.