Dato for udgivelse
26 Nov 2003 15:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20. oktober 2003
SKM-nummer
SKM2003.531.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
LSR 2-6-1650-0008
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
SKAT internt + Afgifter + Moms og lønsumsafgift
Emneord
Tilbagebetaling, spilleautomater
Resumé

En forening, der drev spillehal og bankospil, anvendte overskuddet til støtte til bl.a. Nyreforeningen i Y amt. Der kunne ikke foretages efteropkrævning af afgift efter lov om afgift af spilleautomater vedrørende beløb, som var udloddet til Nyreforeningen.

Reference(r)

Lov om gevinstgivende spilleautomater
Momsloven § 13

A’s klage skyldes, at told- og skatteregionen i medfør af § 25, stk. 2, i lov om gevinstgivende spilleautomater har krævet tilbagebetaling af afgift, hvoraf der er givet nedslag i henhold til lovens § 25, stk. 1, jf. § 38, stk. 1.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten ændrer regionens afgørelse.

Sagens oplysninger

Foreningen, der har hjemsted i X Kommune, driver spillehal og bankospil. De indtjente midler anvendes til støtte af foreningerne: A, , C og Nyreforeningen i Y Amt. Af § 2 i foreningens vedtægter fremgår, at dens formål er at yde lokal økonomisk støtte til det velgørende og almennyttige arbejde, der udøves af de foreninger, der er anpartshavere i F ApS, og som arrangerer bankospil i et bankocenter. Videre fremgår, at det således er en forudsætning for at modtage støtte fra foreningen, at støttemidlerne af modtageren anvendes indenfor X Kommune, og at formålet falder inden for momslovens § 13. Yderligere fremgår, at foreningens formål opfyldes ved indtægt fra foreningens foranstaltning af spil på spilleautomater opstillet i dens lokaler, hvortil der er offentlig adgang. Af § 9 fremgår, at udlodning af foreningens midler sker i overensstemmelse med dens formålsparagraf ved bestyrelsens beslutning. Udlodning skal ske ligeligt over for de foreninger, der har anparter i F ApS, og som afholder bankospil i bankocentret, under forudsætning af, at disse opfylder betingelserne for at modtage økonomisk støtte. Udlodning skal ske mindst 1 gang pr. kvartal.

Foreningen har i perioden 1. januar 2002 – 31. august 2002 overført 79.825 kr. til Nyreforeningen i Y Amt. Foreningen har opgjort den nedslagsberettigede afgift til 95 % af beløbet eller 75.833 kr., som er fratrukket i den for perioden angivne spilleafgift.

Af vedtægterne for Nyreforeningen YAmtskreds fremgår, at dens hjemsted er formandens adresse, samt at den er en lokalforening under Nyreforeningen. Foreningen består af de medlemmer af Nyreforeningen, der er bosiddende i amtskredsen, samt de medlemmer, der efter begæring til landsforeningens forretningsudvalg er godkendt som medlem af foreningen. Dens formål er i samråd med landsforeningen at varetage kronisk nyresyges, herunder særligt dialysepatienters og nyretransplanteredes interesser i eget amt. Foreningen driver informations- og rådgivningsvirksomhed om nyresygdommens konsekvenser, og varetager udadtil medlemmernes interesser. Til opfyldelse af formålet kan foreningen bl.a. udbrede kendskabet til nyresygdomme og patientvilkår, skabe såvel praktisk som økonomisk baggrund for, at den enkelte dialysepatient og dennes familie kan leve et så normalt liv som muligt, samt støtte og indtræde i organisatorisk forbindelse med foreninger, som bl.a. virker til opfyldelse af foreningens formål.

Advokatfirmaet G har den 13. juli 2001 på vegne af Nyreforeningen Y Amtskreds rettet henvendelse til Told- og Skattestyrelsen med forespørgsel om, hvorvidt der kan godkendes nedslag i til foreningen udloddede midler, selv om foreningen i henhold til vedtægterne kan anvende disse til velgørende formål inden for Y Amt, og ikke kun indenfor X Kommune. Den 18. juli 2001 besvarede Told- og Skattestyrelsen, Spillemyndigheden, advokatens henvendelse. Det fremgår heraf, at såfremt foreningen har tilladelse til en stationær spillehal i X Kommune, skal de udloddede midler anvendes indenfor X Kommune. For så vidt angår spørgsmål om afgiften, herunder nedslag i denne, blev henvist til den lokale told- og skatteregion. Advokaten skrev herefter den 31. oktober 2001 til Told- og Skatteregionen, der i brev af 5. november 2001 henviste til Spillemyndighedens brev af 18. juli 2001.

Regionen har konstateret, at foreningen har angivet at have overført midlerne til Nyreforeningen i X Kommune, hvilken adresse er identisk med den adresse, hvor spillehallen er beliggende. Formanden for Nyreforeningen Y Amtskreds er bosiddende i Z.

ToldSkats afgørelse

Regionen har i medfør af § 25, stk. 2, i lov om gevinstgivende spilleautomater foretaget opkrævning af 75.833 kr. i afgift for perioden 1. januar 2002 til 31. august 2002. Regionen har herved ikke anset de af foreningen til Nyreforeningen Y Amtskreds overførte midler til velgørende formål for overført til anvendelse i den kommune, hvor spillehallen er beliggende, jf. lovens § 38, stk. 1. Regionen har konstateret, at der ikke findes en afdeling af Nyreforeningen i X Kommune. Det er videre anført, at det af vedtægterne for Nyreforeningen Y Amtskreds fremgår, at foreningens virke er i Y Amt. De midler, der modtages til velgørende formål, bliver derfor anvendt til arbejde indenfor amtet. Af lovens § 25, stk. 2, fremgår, at såfremt de udloddede midler ikke anvendes til velgørende formål i den kommune, hvor spillehallen er beliggende, jf. § 38, kan afgift, der er givet nedslag for, kræves tilbagebetalt af den spillehal, der har udloddet midlerne. Der foreligger således ikke hjemmel til at give fradrag i den nedslagsberettigede afgift for midler anvendt til velgørende formål i Y Amt.

Klagerens påstand og argumenter

Foreningens repræsentant har fremsat påstand om, at det foretagne nedslag i spilleafgiften er berettiget, hvorfor den foretagne efteropkrævning skal bortfalde.

Det er gjort gældende, at den af foreningen foretagne udlodning til Nyreforeningen Y Amt er sket i overensstemmelse med § 38, stk. 1, i lov om gevinstgivende spilleautomater, idet midlerne endnu ikke er anvendt, men vil blive anvendt inden for X Kommune, idet man afventer en egnet støttemulighed. Det fremgår af lovens § 38, stk. 1, at de lokale, velgørende formål, hvortil der kan udloddes midler fra automatspil, med den virkning, at afgiften for spillehallen nedsættes, er velgørende formål svarende til momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, når midlerne anvendes i den kommune, hvor spillehallen er beliggende. Dette fremgår tillige af Told- og Skattestyrelsens nyhedsbrev nr. 2 af oktober 2000 samt af Told- og Skattestyrelsens vejledning af 18. juli 2001 til Advokataktieselskabet G, hvori det tillige er anført, at det er uden betydning, hvor tilladelsesindehaveren er hjemmehørende. Da tilladelsesindehaveren (den klagende forening) har hjemsted i X Kommune, og spillehallen er beliggende i X Kommune, medføre dette, at de udloddede midler skal anvendes indenfor X Kommune. Det kan således ikke tillægges betydning, hvor modtageren af midlerne er hjemmehørende, men udelukkende hvor midlerne finder anvendelse. Nyreforeningen i Y Amtskreds opfylder formålsbestemmelsen i vedtægterne ved at anvende midlerne indenfor X Kommune, idet X Kommune er et delområde af Y Amt. Sammenfattende er det konkluderet, at idet midlerne endnu ikke er anvendt og idet midlerne vil blive anvendt indenfor X Kommune, kan der ikke være sket en overtrædelse af lovens § 38, stk. 1, med efterfølgende krav om tilbagebetaling i henhold til lovens § 25, stk. 2. Nyreforeningen opfylder betingelserne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, og har tillige mulighed for, inden for sit vedtægtsmæssige formål, at opfylde betingelsen om konkret anvendelse inden for X Kommune.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Følgende fremgår af § 25 i lov om gevinstgivende spilleautomater:

”Indehaveren af en tilladelse til en stationær spillehal kan til de i § 38 nævnte lokale, velgørende formål udlodde midler, der giver nedslag med 95 pct. i den del af afgiften efter § 23, der overstiger 30 pct. af bruttospilleindtægten. (…)

Stk. 2. Anvendes de i stk. 1 nævnte midler ikke til velgørende formål i den kommune, hvor spillehallen er beliggende, jf. § 38, kan den afgift, der er givet nedslag for, kræves tilbagebetalt af den spillehal, der har udloddet midlerne.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler om betingelserne for udlodning af afgiften.”

Endvidere fremgår følgende af lovens § 38:

”De lokale, velgørende formål, hvortil der kan udloddes midler fra automatspil med den virkning, at afgiften for en spillehal nedsættes, jf. § 25, er velgørende formål svarende til formål omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, når midlerne finder anvendelse i den kommune, hvor spillehallen er beliggende.

Stk. 2. (…)”

Bestemmelserne blev indsat ved den oprindelige lov nr. 462 af 31. maj 2000. Af de generelle bemærkninger til lovforslaget (L 268) fremgår bl.a., at lovforslaget har til formål at sikre udlodningsmidler til velgørende formål. For at bevare de midler til lokale, velgørende formål, som nogle spilleklubber i dag udlodder, vil stationære spilleklubber med spilleautomater kunne få nedslag i afgiften for midler, der er udloddet til et lokalt, velgørende formål. Endvidere fremgår, at for spillehaller, der udlodder beløb til lokale velgørende formål, kan der opnås et afgiftsnedslag i den del af afgiften, der overstiger 30 pct. af bruttospilleindtægten. For at opnå afgiftsnedslag skal der fremlægges dokumentation for, at hele det udloddede beløb tilfalder lokale velgørende formål. Af bemærkningerne til lovens § 38 fremgår følgende:

”(….)

Med lokale formål forstås, at midlerne skal anvendes til de omhandlede formål indenfor grænsen af den kommune, hvor spillehallen er beliggende.

(…)”

Af bemærkningerne til lovens § 25 fremgår bl.a., at anvender en forening, organisation mv., der har modtaget udloddede midler, for hvilke der er givet nedslag i afgiften, ikke disse midler til de godkendte lokale, velgørende formål, foreslås det, at det beløb, der er givet nedslag i afgiften for, kan kræves tilbagebetalt af spillehallen. Videre fremgår, at Skatteministeren ifølge forslaget kan fastsætte de nærmere regler om betingelserne for at kunne nedsætte afgiften, herunder kravene til dokumentation for midlernes anvendelse til lokale velgørende formål. Det bemærkes, at bemyndigelsen er ikke udnyttet.

Af Told- og Skattestyrelsens nyhedsbrev nr. 2 af oktober 2000 om gevinstgivende spilleautomater fremgår bl.a., at for at få nedslag skal der senest ved indbetaling af afgiften vedlægges dokumentation for, at det velgørende formål har modtaget beløbet. Videre fremgår, at midlerne skal anvendes inden for den kommune, hvor spillehallen er beliggende.

Det kan efter de foreliggende oplysninger lægges til grund, at de af støtteforeningen til Nyreforeningen Y Amtskreds udloddede og modtagne midler ikke endnu er anvendt af modtageren. Af vedtægterne for Nyreforeningen Y Amtskreds fremgår, at dens formål er at varetage medlemmernes interesser i eget amt. Det må derfor lægges til grund, at foreningen inden for sit vedtægtsmæssige formål har mulighed for at anvende udloddede beløb til sådan interessevaretagelse indenfor X Kommune, som er en del af Y Amt. Under disse omstændigheder og henset til, at Nyreforeningen Y Amtskreds i øvrigt opfylder betingelserne i lovens § 38, stk. 1, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, finder Landsskatteretten, at der ikke i lovens § 25, stk. 1 og 2, foreligger hjemmel til at foretage efteropkrævning, som sket ved den påklagede afgørelse, hvilket er tiltrådt af Told- og Skattestyrelsen.