Dato for udgivelse
11 nov 2003 13:27
SKM-nummer
SKM2003.489.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/03-4748-00048
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Livrente, indskud, lønmodtager, arbejdsgiver, konkurs
Resumé

A spørger, om et indskud på en livrente foretaget til fordel for hende vil kunne ske uden at udløse indkomstskattepligt af selve indskuddet. As afdøde ægtefælle, direktør B, havde en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning som led i sit ansættelsesforhold i X Bank A/S. Ordningen var en uafdækket pensionsordning. Efter Bs død er pensionen blevet udbetalt til A. Pensionen var garanteret af Z Kaution A/S som en tabskaution. Efter X Banks konkurs ønsker konkursboet at blive frigjort fra sine forpligtelser ved betaling af et engangsbeløb.

Ligningsrådet fandt, at Pensionsbeskatningsloven § 19 om bortseelsesret omfatter både nuværende og tidligere arbejdsgivere, herunder udbetalinger fra et konkursbo. Indskuddet fra konkursboet vil derfor kunne ske uden skattemæssige konsekvenser. Der blev ved besvarelsen lagt vægt på, at midlerne til betaling af engangsbeløbet ikke kunne antages at hidrøre fra kautionsforsikringsselskabet.

Reference(r)

Pensionsbeskatningsloven § 19

Henvisning

Ligningsvejledningen 2003-2 A.C.1.1.2

Henvisning

Ligningsvejledningen 2003-2 A.C.3.1.2

Spørgsmål

Vil et indskud på en livrente foretaget af Y Finans A/S under konkurs og/ eller Danmarks Nationalbank til fordel for A være omfattet af Pensionsbeskatningsloven § 41 og således ikke udløse indkomstskattepligt eller pligt til betaling af arbejdsmarkedsbidrag af selve indskuddet for hende?

Svar

Ja, indskuddet vil kunne ske uden skattemæssige konsekvenser, se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

As advokat oplyser, at As afdøde ægtefælle, direktør B, havde en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning som led i sit ansættelsesforhold i X Bank A/S. Ordningen var en uafdækket pensionsordning.

Allerede i 1975 måtte B imidlertid fratræde som direktør på grund af sygdom og oppebar indtil sin død i 1990 pension fra ordningen. Efter hans død er pensionen blevet udbetalt til A. Det oplyses derefter, at pensionen var garanteret af Z Kaution A/S.

Kautionen blev stillet som en tabskaution, således at kautionsselskabet overtager forpligtelsen over for B som direkte berettiget, hvis banken måtte træde i likvidation. Hvis kautionen bliver aktuel, har kautionsselskabet ret til at anmelde den kapitaliserede værdi af pensionsydelsen i boet, dog således at kravet træder tilbage for bankens øvrige kreditorer.

X Bank A/S blev i 1980'erne fusioneret med Y Bank A/S, som imidlertid gik konkurs omkring 1995. I forbindelse med fusionen spurgte det fusionerede selskab i skrivelse af 27. august 1986 B, om kautionen kunne bortfalde. B ønskede ikke at frafalde kravet om, at banken stillede kaution.

I forbindelse med konkursen blev der oprettet et afviklingsselskab Y Finans A/S, for hvis forpligtelser, herunder pensionsforpligtelser, Danmarks Nationalbank påtog sig at indestå. Z Kaution A/S kautionerede dog fortsat for forpligtelsen. Konkursboet betaler fortsat præmien til Z Kaution A/S, ligesom den løbende udbetaling til A foretages af konkursboet.

I forbindelse med afslutningen af konkursboet og den endelige likvidation har Danmarks Nationalbank imidlertid nu meddelt, at man ønskede at optage forhandling med henblik på at blive frigjort fra sine forpligtelser.

Forhandlingerne har resulteret i et tilbud fra kurator om betaling af et engangsbeløb på 1.400.000 kr. enten til A eller som indskud på en livrente.

Advokaten har efterfølgende indhentet et tilbud på en livsvarig livsrente i F Forsikring A/S, hvis garanterede årlige betalinger på 106.863 kr. nogenlunde svarer til den årlige pensionsudbetaling, som i 2002 har udgjort 109.497 kr. før skat.

I den forbindelse beder advokaten Ligningsrådet bekræfte, at boets betaling på 1.400.000 kr. ikke vil udløse indkomstskattepligt eller pligt til betaling af arbejdsmarkedsbidrag af for A. Det understreges i den forbindelse, at det forudsættes, at indbetalingen til F Forsikring A/S foretages direkte, dvs. enten af boet eller af Danmarks Nationalbank, uden at A får rådighed over indskudsbeløbet.

Advokaten tilføjer, at de løbende udbetalinger selvsagt vil være indkomstskattepligtige/arbejdsmarkedsbidragspligtige.

Told- og Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Styrelsen bemærker indledningsvis, at den omhandlede pensionsordning ikke er omfattet af Pensionsbeskatningsloven § 41, da der er tale om en uafdækket ordning.

Spørgsmålet må derfor være, om indbetalingen er omfattet af Pensionsbeskatningsloven § 19 om bortseelsesret for indbetalinger fra en nuværende eller tidligere arbejdsgiver. Bestemmelsen gælder efter stk. 1, 3. pkt. ligeledes indbetalinger efter arbejdstagerens død til fordel for dennes ægtefælle, børn m.fl.

Udtrykket en tidligere arbejdsgiver dækker ligeledes en virksomhed, der er gået konkurs. I denne situation får den konkursramte virksomheds medarbejdere i visse tilfælde dækket deres krav på indbetaling til pensionsindbetalinger (navnlig krav efter overenskomst), enten af konkursboet eller af Lønmodtagernes Garantifond. Sådanne betalinger er efter praksis omfattet af bortseelsesretten.

Styrelsen finder herefter konkret, at konkursboet kan foretage det nævnte indskud på en livrente for en tidligere ansats enke med bortseelsesret. Der er herved lagt vægt på, at da der er tale om tabskaution, hæfter konkursboet for beløbet, indtil det ved retsforfølgning eller på anden måde er konstateret, at den berettigede enke har lidt tab i konkursboet. Da det er konkursboet, der fremsætter forslaget til afvikling af gældsforpligtelsen, antages midlerne til engangsbeløbet herefter ikke at hidrøre fra kautionsforsikringsselskabet. Det er således uden betydning, om kautionsforsikringsselskabet konkret kan sidestilles med en tidligere arbejdsgiver.

På denne baggrund finder Styrelsen, at betalingen på 1.400.000 kr. vil kunne indskydes på en pensionsordning uden skattemæssige konsekvenser. Der er herved lagt vægt på, at hele beløbet indskydes direkte på ordningen.

Det bemærkes, at Ligningsrådet ikke kan give bindende forhåndsbesked om spørgsmål om arbejdsmarkedsbidrag. Det kan dog vejledende oplyses, at der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag af den nævnte livrente, hverken ved udbetalingerne eller ved indbetalingen på ordningen, jf. Indeholdelse af A-skat, AM-bidrag mv. afsnit B.1.11.4.

Styrelsen indstillede derfor, at spørgsmålet besvaredes med "Ja".

Ligningsrådet tiltrådte indstillingen.