Dato for udgivelse
11 nov 2003 12:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
31. oktober 2003
SKM-nummer
SKM2003.487.VLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
13. afdeling, B-2571-02
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning
Emneord
Grundværdi, lokalplaner, bebyggelsesprocent, faktiske bebyggelse
Resumé

Sagen vedrørte grundværdiansættelsen pr. 1. januar 1999 af en ejerlejlighed, der er en del af Feriehotel Nordsøen. Det omtvistede spørgsmål var, hvorledes lokalplanens bestemmelse om bebyggelsesprocent skulle forstås.

Landsretten fandt, at § 7.1 i Lokalplan nr. 180 i overensstemmelse med Skatteministeriets og Lokalplanmyndighedens opfattelse, efter sin ordlyd og i øvrigt sammenholdt med lokalplanens formål, måtte forstås således, at bebyggelsesprocenten på 40 skal beregnes på grundlag af det samlede areal for matr.nr. 68 bc og 68 mo, uanset at en del af matr.nr. 68 bc ikke var omfattet af lokalplanen. Landsretten anførte endvidere, at denne fortolkning støttes af den omstændighed, at byggetilladelse til det i lokalplanen omhandlede badeland var meddelt uden dispensation.

Der var herefter ikke grundlag for at tilsidesætte det af vurderingsmyndighederne udøvede skøn.

Landsretten anførte yderligere, at vurderingsmyndighederne ikke var bundet af tidligere afgørelser, allerede fordi det retlige og faktiske grundlag ikke var fuldstændigt overensstemmende med det nu foreliggende.

Reference(r)

Vurderingsloven § 13

Parter

H1 ApS
(advokat Anders Hedetoft)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Birgitte Kjærulff Vognsen).

Afsagt af landsdommerne

Gunst Andersen, M. Levy og Christina Breinstrup (kst.)

Påstande

Under denne sag, der er anlagt den 4. september 2002, har sagsøgeren, H1 ApS, nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at den af Landsskatteretten ved kendelse af 3. juni 2002 fastsatte grundværdi for sagsøgers ejerlejlighed matr. nr. 68 bc, Hune By, Hune, registreringsnr. ...., beliggende Høkervej 5A, 2. sal dør 309, Pandrup, pr. 1. januar 1999 nedsættes med 3.400 kr. fra 37.500 kr. til 34.100 kr.

Sagsøgte har påstået frifindelse, subsidiært at ansættelse af grundværdien for ejerlejligheden matr. nr. 68 bc, Hune by, Hune, reg.nr. 835-0120694 pr. 1. januar 1999 hjemvises til fornyet behandling hos vurderingsmyndighederne.

Sagens omstændigheder

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt vurderingsmyndighederne ved den almindelige vurdering pr. 1. januar 1999 af den i sagen omhandlede ejerlejlighed har lagt vægt på en anden bebyggelsesprocent end den, der er fastsat ved den for området gældende lokalplan. Det er under sagen omtvistet, hvorledes lokalplanens bestemmelse om bebyggelsesprocenten skal forstås.

Den omhandlede ejerlejlighed er en del af feriehotel Nordsøen (moderejendommen), som er beliggende på matr. nr. 68 bc, Hune By, Hune. Dette matr. nr. har et vurderet areal på 56.543 m2, heraf vej 3.813 m2. Moderejendommen er opdelt i 276 ejerlejligheder, og grundværdien er fordelt på ejerlejlighederne efter fordelingstal. Den omhandlede ejerlejlighed har fordelingstallet 176/46.322.

Den vestlige del af matr. nr. 68 bc på 27.543 m2, heraf 2.390 m2 vej, er omfattet af lokalplan 161 for et område ved Jens Bærentsvej m.m. i Blokhus, vedtaget af Pandrup Byråd den 5. marts 1991. I henhold til denne lokalplan må der ikke foretages nogen form for bebyggelse på arealet.

Den østlige del af matr. nr. 68 bc på 29.000 m2, heraf vej 1.423 m2, var omfattet af lokalplan 180 for feriehotellet Nordsøen i Blokhus, vedtaget af Pandrup Byråd den 6. september 1994. Af lokalplanens redegørelse fremgår bl.a.:

"...

LOKALPLANENS FORMÅL OG INTENTIONER.

Nærværende lokalplan omfatter det eksisterende Hotel Nordsøen i Blokhus og indeholder ligeledes bestemmelser for opførelse af et badeland i tilknytning til Hotel Nordsøen.

Hotel Nordsøen blev opført i midten af halvfjerdserne og opfyldte på det tidspunkt datidens krav om tilbud og faciliteter.

I dag stilles der større forventninger og krav til faciliteterne og et badeland vil øge aktiviteterne for turister, besøgende og kommunens borgere. Endvidere vil et badeland medvirke til at forlænge turistsæsonen til gavn for turisterhvervet og forretningslivet i Blokhus by og kommunen i øvrigt.

LOKALPLANENS INDHOLD.

Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan etableres en udbygning af hotellet samt til opfyldelse af gæsternes daglige fornødenheder - udsalgssted, cafeteria, restaurant med yderligere faciliteter såsom et badeland.

..."

Af lokalplanbestemmelserne fremgår bl.a.:

"Nærværende lokalplan omfatter et område med eksisterende hotelbebyggelse Hotel Nordsøen, et område til bebyggelse med et badeland samt et område til udvidelse af parkeringsforholdene ved hotellet.

Arealet omfatter en del af matr.nr. 68 bc, en del af matr.nr. 68 a, hele matr.nr. 68 mo, ejerlejlighed 1-276 incl. på matr.nr. 68 bc, samt ejerlejlighed 1, 2 og 3 på matr.nr. 68 a Hune by, Hune. Hele matr.nr. 68 bc udgør 5 ha. 6543 m2 heraf vej 3813 m2 og matr.nr. 68 mo 1516 m2 heraf vej 80 m2, i alt 5 ha. 8059 m2 heraf vej 3893 m2.

I henhold til planloven (lov nr. 388 af 6. juni 1991) fastlægges følgende bestemmelser for de i pgr. 2 nævnte områder:

PGR.1. 

LOKALPLANENS FORMÅL

 

...

 
 

at give mulighed for opførelse af servicebygninger i forbindelse med hotellets drift,

 

...

 
 7.1.

Bebyggelsesprocenten for hele området, matr.nr. 68 bc og 68 mo som helhed må tilsammen ikke overstige 40.

 

...

 
 7.4.

Indenfor delområde II må der opføres et badeland med en max. højde på 8,50 m. Tagkonstruktionen kan indeholde et mindre pyramideovenlys, således at den samlede højde ikke overstiger 10,50 m . .......

 

...

 
 11.1

Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i nærværende lokalplan kan imødekommes af byrådet såfremt karakteren af det område, lokalplanen søger at skabe eller fastholde, ikke derved ændres væsentligt.

..."

Den 14. oktober 1994 meddelte Pandrup Kommune byggetilladelse til ombygning/renovering og tilbygning af Hotel Nordsøen i Blokhus. Badelandet er opført i henhold til denne byggetilladelse. Det samlede etageareal udgjorde indtil ombygningen 17.781 m2. Efter ombygningen udgjorde det samlede etageareal incl. badeland 18.808 m2.

Grundværdien for den omhandlede ejerlejlighed er steget fra 34.000 kr. ved vurderingen pr. 1. januar 1998 til 37.500 kr. ved vurderingen pr. 1. januar 1999, svarende til en stigning på 3.500 kr. Ansættelsen er stadfæstet af Landsskatteretten ved kendelse afsagt den 3. juni 2002. Det hedder i Landsskatterettens afgørelse bl.a.:

"...

Ovennævnte ejendom er ved vurderingen pr. 1. januar 1999 af Skyldrådet for Nordjyllands Amts Nordre Skyldkreds ansat til:

Grundværdi 37.500 kr.

Grundværdien for moderejendommen er ansat med følgende specifikation:

Etagearealværdi

27.577 m2 x 880 kr./ m2 x 40%

9.707.104 kr.

Vejareal

3.813 m2 x 0 kr./ m2

0 kr.

Kvadratmeterpris

25.153 m2 x 6 kr./ m2

   150.918 kr.

 

   

9.858.022 kr.

 

Grundværdien for den omhandlede ejendom med fordelingstal 176/46.322 bliver herefter:

 

Grundværdi

176 x 9.858.022 kr./46.322

37.500 kr.

..."

Klagerens repræsentant, advokat Anders Hedetoft - Advokatfirmaet Kromann Reumert, har klaget over ansættelsen af grundværdien, 37.500 kr., med påstand om nedsættelse.

Repræsentanten har redegjort for sin opfattelse af sagen med henvisning til præmisserne i Skyldrådets afgørelse, hvori det bl.a. hedder:

"...

Det vurderede areal er på 56.543 m2, heraf vej 3.813 m2, er beliggende i grundværdiområde 75803, og ansat med 27.577 m2 á 880,00 kr. efter etagearealprincippet ved en bebyggelsesprocent på 40, samt 25.153 m2 sandflugtfredet areal på 6,00 kr. pr. m2.

Ifølge lokalplan 180, vedtaget af Pandrup Byråd den 6. september 1994, må bebyggelsesprocenten for hele området, matr.nr. 68 bc og 68 mo som helhed, excl. vejareal, tilsammen ikke overstige 40. Da den faktiske bebyggelsesprocent ligger omkring 60, er det vedtaget i vurderingsrådet, at grundværdien hæves over en 5 årige periode, så den svarer til den faktiske bebyggelsesprocent på 60.

I 1998 blev grundværdien ansat til 40% = 800 kr./m2 Ved en bebyggelsesprocent på 60 svarer det til 1.200 kr.

..."

Det fremgår tilsvarende af Vurderingsrådets agterskrivelse af 10. september 1999, at Vurderingsrådet ved sin behandling af sagen har lagt vægt på en såkaldt faktisk bebyggelsesprocent, der af rådet er anslået til 68%.

Hovedejendommen, matr.nr. 68 bc Hune by, Hune, har tidligere været genstand for klagebehandling, for så vidt angår grundværdien, hvor Landsskatteretten har afsagt kendelser af 30. maj 1996 og af 13. august 1997 omfattende vurderingen pr. 1. januar 1992.

Hovedejendommens størrelse og dens anvendelse er ikke ændret, siden klagebehandlingen af de to nævnte landsskatteretsafgørelser blev påbegyndt.

I Landsskatterettens kendelse af 30. maj 1996 nedsatte retten vurderingen på grundlag af den i dagældende lokalplan anførte bebyggelsesprocent på 30.

I Landsskatterettens kendelse af 13. august nedsattes vurderingen yderligere under hensyntagen til, at det mellemliggende fra repræsentantens side var blevet oplyst, at en del af ejendommen var beliggende i fredet strandklitarealer uden mulighed for bebyggelse. Landsskatteretten nedsætter herefter vurderingen på grundlag af oplysningerne om grundens retlige udnyttelsesmulighed og på grundlag af en bebyggelsesprocent på 30 efter dagældende lokalplan nr. 143.

Senere er der vedtaget en ny lokalplan for området, hvorefter bebyggelsesprocenten ikke må overstige 40%.

På et tidspunkt, vist nok i løbet af 1993, ansøgte Danske Feriehoteller Management a/s på vegne af ejerne af de 276 ejerlejligheder om byggetilladelse til opførelse af et badeland. Pandrup Kommune udstedte byggetilladelse, og må i den forbindelse formodes at have påset, at ejendommens bebyggelsesprocent ikke oversteg de i lokalplanen anførte grænser på 40%.

Efter, at Landsskatteretten har afsagt vedlagte kendelse 13. august 1997, er principperne for vurderingen ændret, idet vurderingsmyndighederne nu lægger vægt på den såkaldte faktiske bebyggelsesprocent på mere end 40 - altså en begrebsmæssig anden bebyggelsesprocent end den, der blev anvendt i forbindelse med udstedelse af byggetilladelsen til opførelse af badelandet, og den der blev anvendt i forbindelse med afgørelsen af de nævnte kendelser fra Landsskatteretten.

Repræsentanten gør herefter principalt gældende, at vurderingsmyndighederne er bundet af de principper, der er anvendt af Landsskatteretten i de førnævnte kendelser. Den del af ejendommen, der kan bebygges, skal herefter vurderes efter etagearealprincippet, men på grundlag af de i lokalplanen angivne grænser for bebyggelsesprocenten, nemlig 40. Repræsentanten bemærker særligt, at vurderingsmyndighederne i forbindelse med Landsskatterettens tidligere afgørelser vedrørende ejendommen har accepteret, at ejendommens bebyggelsesprocent skal opgøres som anført i lokalplanen, altså p.t. 40%.

Repræsentanten henviser herved til, at netop dette emne under klagesagen var genstand for omfattende korrespondance fra vurderingsmyndighedernes side, og at vurderingsmyndighederne heri har tilkendegivet, at bebyggelsesprocenten var 40 og ikke en højere procent opgjort efter andre - og ulovhjemlede - kriterier.

Allerede som følger heraf bestrider repræsentanten, at vurderingsmyndighederne har hjemmel til at lægge vægt på den såkaldte faktiske bebyggelsesprocent på mere end 40.

I forbindelse hermed henvises supplerende til vurderingslovens § 13, stk. 1, hvorefter grundværdien udgør grundens handelspris i ubebygget stand under hensyntagen til beskaffenheden og beliggenheden og til en i økonomisk henseende god anvendelse. Under hensyntagen til, at en del af ejendommen er beliggende i fredede klitarealer, der ikke må bebygges, er det givet, at der ved vurderingen af ejendommen i ubebygget stand vil skulle tages hensyn til de begrænsninger, der følger heraf. Forestiller man sig således ejendommen i ubebygget stand på vurderingstidspunktet, ville der ikke ifølge lokalplan 180 kunne udstedes en byggetilladelse og foretages bebyggelse med en byggeprocent på mere end 40.

Subsidiært gør klageren gældende, at de værdistigninger, der er lagt til grund i Skyldrådets afgørelse ikke er realiseret, ......

Landsskatteretten bemærker, at grundværdien i henhold til bestemmelserne i vurderingslovens § 6, jf. § 13, stk. 1, udgør grundens handelsværdi i ubebygget stand under hensyn til beskaffenhed og beliggenhed og til en i økonomisk henseende god anvendelse. Ved ansættelsen skal der tages hensyn til de til grunden knyttede rettigheder og byrder af offentligretlig karakter, jf. vurderingslovens § 13, stk. 2.

Ifølge vurderingslovens § 16 skal grundværdien ansættes til det beløb, som efter de gældende handelspriser antages at kunne opnås for den pågældende ejendom i ubebygget stand ved salg til en efter samtlige forhold økonomisk god anvendelse, i hvilken henseende hensyn må tages til såvel ejendommens form og størrelse samt til udstyknings- og omlægningsmuligheder.

Landsskatteretten er af den opfattelse, at bestemmelserne i vurderingslovens § 13 om ansættelsen af grundværdien under hensyn til en i økonomisk henseende god anvendelse af grunden i ubebygget stand må forstås som den bedste anvendelse ved salg på det åbne marked til en fornuftig køber, hvori indgår hensyn til grundens beliggenhed, form og udnyttelsesmulighed i forhold til de gældende planlægningsbestemmelser.

Retten bemærker herefter, at moderejendommen beliggende matr.nr. 68 bc, Hune by, Hune, retlige udnyttelsesmulighed på vurderingstidspunktet pr. 1. januar 1999 var reguleret af såvel lokalplan nr. 161 af 5. marts 1991, der regulerer den del af ejendommen, der er beliggende efter strandfredningslinjen ud mod stranden, og lokalplan nr. 180 af 6. september 1994, der regulerer den bebyggede del af ejendommen før fredningslinjen.

Retten bemærker herefter, at det klart fremgår af indholdet af lokalplan nr. 180, at dennes formål er at hjemle opførelsen af et vandland i tilknytning til den allerede eksisterende bebyggelse på ejendommen, idet det bl.a. hedder i planen, at: "Nærværende lokalplan omfatter det eksisterende Hotel Nordsøen i Blokhus og indeholder ligeledes bestemmelser for opførelsen af et badeland i tilknytning til Hotel Nordsøen." og videre: "Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan etableres en udbygning af hotellet..." Denne fortolkning af formålet underbygges yderligere af det tegnings- og kortmateriale, der er en del af lokalplanen. Det fremgår imidlertid samtidig af bestemmelsen i lokalplanens § 7, stk. 1, at: "Bebyggelsesprocenten for hele området, matr.nr. 68 bc og 68 mo som helhed excl. vejareal, må tilsammen ikke overstige 40..."

Landsskatteretten bemærker herefter, at da formålet med lokalplan nr. 180 er at udvide den eksisterende bebyggelse med et vandland, og da denne er lovligt vedtaget, da må der ved vurderingen af ejendommens retlige udnyttelsesmulighed efter omstændighederne ses bort fra bestemmelsen i § 7, stk. 1, idet denne umuliggør lokalplanens gennemførelse, hvilket ikke kan have været intentionen bag bestemmelsen. § 7, stk. 1 er således formentligt vedtaget ud fra en antagelse om, at også området foran strandfredningslinjen (ud mod stranden) var inddraget under lokalplanens gyldighedsområde, hvorfor dette areal kunne medregnes ved beregningen af hvilken bebyggelsesprocent, der muliggjorde opførelsen af det nødvendige etageareal.

Ejendommens retlige udnyttelsesmulighed er således ikke en bebyggelsesmulighed på 40, men derimod den faktiske bebyggelse på ejendommen, plus vandland, som beskrevet i lokalplanen.

Ifølge det oplyste er der den del af ejendommen, der er omfattet af lokalplan nr. 180, i alt 11 byggefelter med et samlet areal på 9.399 m2, der er fuldt udbygget med et samlet etageareal på 18.808 m2. Dette giver en faktisk bebyggelsesprocent på ca. 68,2 (18.808 m2 x 100/ (29.000 m2 - 1.423 m2)) for den del af matr.nr. 68 bc, der omfattes af lokalplan nr. 180, eller en bebyggelsesprocent på ca. 34,7 (18.808 m2 x 100/54.166 m2) for matr.nr. 68 bc som helhed, hvilket ligeledes indicerer rigtigheden af ovennævnte antagelse.

På denne baggrund findes Skyldrådets ansættelse af denne del af ejendommen at være foretaget yderst forsigtigt.

...

Landsskatteretten bemærker således, at vurderingsmyndighederne ved den fremtidige ansættelse af grundværdien for moderejendommen, matr.nr. 68 bc, Hune by, Hune, passende kan tage udgangspunkt i følgende specifikation:

Etagearealværdi

27.577 m2 x 800 kr./m2 x 68,2%

15.046.011 kr.

Vejareal

3.813 m2 x 0 kr./ m2

0 kr.

Kvadratmeterpris

25.153 m2 x 6 kr./ m2

     150.918 kr.

 
   

15.196.929 kr.

Landsskatteretten finder herefter ikke, at der er grundlag for at nedsætte grundværdien, 37.500 kr., for den omhandlede ejendom ved vurderingen pr. 1. januar 1999. Grundværdien stadfæstes.

..."

Til brug for sagen har Pandrup Kommune ved kommuneingeniør Knud Nørgaard ved skrivelse af 24. juni 2003 til Kammeradvokaten oplyst følgende:

"...

Den 14. oktober 1994 blev der meddelt byggetilladelse til ombygning/renovering af og tilbygning til Hotel Nordsøen, herunder etablering af et badeland.

Det kan bekræftes, at der ikke er ansøgt eller meddelt dispensation fra den i Lokalplan 180, § 7, stk. 1 fastsatte maksimale bebyggelsesprocent på 40.

Jf. § 7, stk. 1 må bebyggelsesprocenten for hele området, matr.nr. 68 bc og 68 mo som helhed, ekskl. vejareal, tilsammen ikke overstige 40.

Matr.nr. 68 bc:

56.543 m2 heraf vej

3.813 m2

Matr.nr. 68 mo:

  1.516 m2 heraf vej

     80 m2

I alt:

58.059 m2 heraf vej

3.893 m2

Jf. lokalplanen er den tilladte bebyggelse når vejarealet er fratrukket:

54.166 m2 x 40 = 21.666 m2
100

Samlet etageareal incl. badeland er iflg. byggeansøgning:

18.631 m2 hvilket giver en bebyggelsesprocent på 34.

Det bemærkes, at etagearealet med badeland iflg. BBR er anført til 18.808 m2, hvilket giver en bebyggelsesprocent på 36.

Det ansøgte krævede ikke dispensation fra lokalplanens § 7, stk. 1, idet bebyggelsesprocenten ikke oversteg 40."

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af kommuneingeniør Knud Nørgaard, som har forklaret bl.a., at bebyggelsesprocenten efter kommunens opfattelse skal beregnes på grundlag af det samlede areal af hele matr.nr. 68 bc. Hensigten med lokalplanen var at give plads til et badeland. På baggrund af dette ønske blev bebyggelsesprocenten beregnet. Det er kommunens opfattelse, at hotel og badeland vil kunne genopføres, hvis det nedbrændte.

Procedure

Parterne har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumenterne.

I påstandsdokument af 26. august 2003 har sagsøgeren anført:

"Det gøres til støtte for den nedlagte påstand gældende:

 

at    

grundværdien i henhold til bestemmelsen i vurderingslovens § 6, jfr. § 13, stk. 1, udgør grundens handelsværdi i ubebygget stand under hensyn til beskaffenhed, beliggenhed og til i en økonomisk henseende god anvendelse,

 

at

det afgørende i den forbindelse er, i hvilket omfang en ejer af en ubebygget grund på vurderingstidspunktet havde ret til at opføre bebyggelser på ejendommen,

 

at

den retlige udnyttelsesgrad således skal lægges til grund i forbindelse med den skattemæssige vurdering af ejendommens grundværdi,

 

at

det af Lokalplan 180 ... § 7, stk. 1, følger, at bebyggelsesprocenten på matrikelnummer 68 mo og den del af matrikelnummer 68 bc, der reguleres af Lokalplan 180, ikke må overstige 40. Det gøres i den forbindelse gældende,

 

at

Lokalplan 180 § 7, stk. 1 såvel efter sit indhold som i henhold til de i lokalplanen vedhæftede illustrationsplaner alene omfatter en del af matrikelnummer 68 bc, og at enhver henvisning til lokalplanen til matrikelnummer 68 bc herefter må forstås i overensstemmelse med lokalplanens egne definitioner og områdeangivelser, således at matrikelnummer 68 bc skal forstås som den del af matrikelnummer 68 bc, der er reguleret af lokalplan 68 bc,

 

at

der ikke kan lægges vægt på formålsbestemmelserne i lokalplanens redegørelse, idet redegørelsen ikke har bindende virkning som en lokalplanbestemmelse, og det fastlæggelse af bebyggelsesprocenten på baggrund af formålsbestemmelserne i øvrigt forudsætter allerede eksisterende bygninger, hvilke som nævnt er uden relevans ved opgørelsen af bebyggelsesprocenten.

 

Det gøres endvidere gældende,

 

at

såvel Skyldrådet for Nordjyllands Amts Nordre Skyldkreds ... som Landsskatteretten ... i sin afgørelse lægger til grund, at områderne omfattet af henholdsvis lokalplan 180 og lokalplan 161 skal opgøres hver for sig, jf. at der i opgørelsen sondres mellem de kvadratmeter (27.577 m2. ekskl. vejareal), der er omfattet af Lokalplan 180 og de kvadratmeter (25.153 m2 ekskl. vejareal), der er omfattet af Lokalplan 161,

 

at

sagsøgtes forsøg på at inddrage den del af matrikelnummer 68 bc, som ligger udenfor Lokalplan 180's anvendelsesområde i forbindelse med opgørelse af bebyggelsesprocenten således beror på en efterrationalisering fra sagsøgtes side.

 

Det gøres således gældende,

 

at

en køber af grunden i ubebygget stand ikke på baggrund af Lokalplan 180 ville have ret til at bebygge grunden på en sådan måde, at bebyggelsesprocenten på matrikelnummer 68 mo og den del af matrikelnummer 68 bc, der reguleres af Lokalplan 180, overstiger 40.

 

Det gøres desuden gældende,

 

at

vurderingsmyndighederne er bundet af sin egen tidligere praksis,

 

at

vurderingsmyndighederne i forbindelse med Landsskatterettens afgørelse af klagesagerne ... har accepteret, at ejendommens bebyggelsesprocent skal opgøres som anført i lokalplanen, altså pt. 40%, i hvilken forbindelse sagsøger henviser til, at netop dette emne under de pågældende klagesager var genstand for omfattende korrespondance fra vurderingsmyndighedernes side, og at vurderingsmyndighederne heri har tilkendegivet, at bebyggelsesprocenten var 40,

 

at

vurderingsmyndighederne således ikke som sket ved afgørelsen af 3. september 2002 kan foretage afvigelser fra den foreliggende praksis uden angivelse af saglig begrundelse for forskelsbehandlingen,

 

at

den i sagen omhandlede ejendom på tidspunktet for Landsskatterettens som ... kendelse af 3. juni 2002 såvel faktisk som retlig var identisk med den ejendom, der blev truffet afgørelse om i ... fremlagte landsskatteretskendelser af henholdsvis 30. maj 1996 og 13. august 1997,

 

at

skattemyndighederne administrativt er bundet af de begunstigende forvaltningsakter som disse afgørelser udgør, således at ejendomsværdien skal ansættes på baggrund af den retlige bebyggelsesprocent på 40.

 

Det gøres endelig gældende,

 

at

det i praksis fastslåede princip om anvendelse af den retlige bebyggelsesprocent i forbindelse med opgørelsen af grundværdien ikke kan tilsidesættes ved at forhøje kvadratmeterprisen i stedet for bebyggelsesprocenten, men med det formål at ramme den grundværdi, som ville have været gældende ved en højere bebyggelsesprocent."

Sagsøgte har i sit påstandsdokument af 20. august 2003 anført:

"Til støtte for den nedlagte frifindelsespåstand gøres det gældende, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte det af Landsskatteretten udøvede skøn.

Det gøres herved for det første gældende, at skønnet ikke er udøvet på et forkert eller mangelfuldt grundlag.

Det følger af vurderingsloven, at der ved ansættelsen af grundværdien skal tages hensyn til grundens udnyttelsesmuligheder i henhold til gældende planlægningsmæssige bestemmelser.

De retlige udnyttelsesmuligheder for ejendommen matr.nr. 68 bc Hune by, Hune var pr. 1. januar 1999 reguleret af lokalplan 180 ... og af lokalplan 161 ... . Af ejendommens samlede areal på 56.543 m2 er ca. 29.000 m2 heraf vej, 1.423 m2 omfattet af lokalplan 180, medens den resterende del af arealet er omfattet af lokalplan 161 (arealet vest for byggelinien, hvor der ikke må bygges).

Til støtte for, at skønsgrundlaget er korrekt, gøres det navnlig gældende,

at    

det i § 7, stk. 1, i lokalplan 180 fastslås, at bebyggelsesprocenten for hele området, matr.nr. 68 bc, og 68 mo, som helhed tilsammen ikke må overstige 40,

 

at

denne lokalplanbestemmelse skal forstås således, at det er ejendommen matr.nr. 68 bc's samlede areal,. der skal indgå ved beregningen af den fastsatte bebyggelsesprocent, d.v.s. også den del af ejendommen, der er omfattet af lokalplan 161,

 

at

denne forståelse af lokalplanbestemmelsen er i overensstemmelse med lokalplanens formål, der var at muliggøre opførelsen af et badeland i tilknytning til den eksisterende bebyggelse,

 

at

lokalplanens gennemførelse ikke ville være mulig, såfremt det alene var det areal, der er omfattet at lokalplan 180, og ikke ejendommens samlede areal, der skulle indgå ved beregningen af bebyggelsesprocenten;

 

at

det er planlægningsmyndighedens opfattelse, at det er ejendommens samlede areal, der indgår ved beregningen af bebyggelsesprocenten,

 

at

byggetilladelsen til tilbygningen er meddelt på dette grundlag, og

 

at

bygningsreglementet fra 1995 ikke er til hinder for, at hele matr.nr. 68 bc's areal medregnes ved beregningen af bebyggelsesprocenten, jf. reglementets punkt 3.1 og punkt 3.2, sammenholdt med udstykningslovens § 2, hvorved bemærkes, at hele arealet er noteret som byzone, d.v.s. også det af lokalplan 161 omfattede areal, jf. § 2, stk. 3, 4. punktum, i denne lokalplan.

Til støtte for, at det udøvede skøn ikke kan tilsidesættes, gøres det endvidere gældende, at skønnet ikke falder udenfor den margen, der tilkommer vurderingsmyndighederne i sager af den foreliggende karakter.

Til støtte for den subsidiære påstand gøres det gældende, at domstolene efter fast retspraksis ikke selv udøver skønnet. Hvis landsretten måtte finde, at der er grundlag for at tilsidesætte det udøvede skøn, skal sagen derfor hjemvises til fornyet behandling hos vurderingsmyndighederne."

Sagsøgte har for landsretten i øvrigt bestridt, at der foreligger en praksis ved de tidligere afgørelser, som myndighederne er bundet af. Forholdene er ændret både i faktisk og retlig henseende, idet lokalplan 180 er vedtaget og tilbygningen opført efter det tidspunkt, som disse afgørelser vedrører. I øvrigt gøres det gældende, at myndighederne ikke er bundet af tidligere afgørelser, hvis de hviler på et fejlagtigt grundlag. Hvis grundlaget for de tidligere afgørelser, som hævdet af sagsøger, er det samme som ved denne afgørelse, er disse afgørelser forkerte og derfor ikke bindende.

Parterne har under proceduren i øvrigt uddybet deres synspunkter.

Rettens bemærkninger

Landsretten finder, at § 7.1 i lokalplan nr. 180 for Feriehotellet Nordsøen i Blokhus efter sin ordlyd og i øvrigt sammenholdt med lokalplanens formål, som fremgår af lokalplanredegørelsen og lokalplanbestemmelsernes § 1, må forstås således, at bebyggelsesprocenten på 40 skal beregnes på grundlag af det samlede areal for matr. nr. 68 bc og 68 mo, uanset at en del af matr. nr. 68 bc ikke er omfattet af lokalplanen. Denne fortolkning støttes af den omstændighed, at byggetilladelse til det i lokalplanen omhandlede badeland er meddelt uden dispensation.

Der er herefter ikke grundlag for at tilsidesætte det skøn, der er udøvet af vurderingsmyndighederne.

Vurderingsmyndighederne findes ikke bundet af tidligere afgørelser allerede, fordi det retlige og faktiske grundlag ikke var fuldstændigt overensstemmende med det nu foreliggende.

Herefter vil sagsøgte, Skatteministeriet, være at frifinde.

Med sagsomkostninger forholdes som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøger, H1 ApS, betaler inden 14 dage sagsomkostninger til sagsøgte, Skatteministeriet, med 25.000 kr.