Dato for udgivelse
10 nov 2003 11:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30. oktober 2003
SKM-nummer
SKM2003.482.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 70/2002
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Resumé

Moderselskabs låneoptagelse hos koncernforbundent selskab, der blev anvendt til en kontant kapitalforhøjelse i et datterselskab, der var et finansielt underskudsselskab, med henblik på indtjening i dette selskab. Datterselskabet udlånte beløbet til et koncernforbundent selskab, som anvendte det til anskaffelse af aktier.

Den valgte fremgangsmåde var begrundet i et ønske om at etablere en ordning, som gjorde det muligt for datterselskabet at udnytte den adgang til at fremføre tidligere års underskud til modregning i renteindtægter, som bestod efter de dagældende bestemmelser i ligningslovens §15, stk. 1, jf. stk. 5 og stk. 7, nr. 3. En sådan ordning, der kunne have været etableret, uden at der blev ydet lån mellem de koncernforbundne selskaber, må karakteriseres som en lovlig udnyttelse af den udtrykkelige undtagelse for finansielle underskudsselskaber i ligningslovens § 15, stk. 7, nr. 3.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra e
Ligningsloven § 15, stk. 7, nr. 3 (dagældende)

Henvisning

Ligningsvejledningen 2003 - 2 A.E.1.4.4

Parter

H1 ApS
(advokat Hans Severin Hansen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat H.C. Vinten)

Afsagt af højesterets dommerne

Hermann, Torben Melchior, Peter Blok, Niels Grubbe og Marianne Højgaard Pedersen.

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 4. afdeling den 5. februar 2002.

Appellanten, H1 ApS, har gentaget sin påstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

H1 ApS har anført, at den skattefordel, som blev opnået, var forudset af lovgiver, jf. undtagelsen i den dagældende § 15, stk. 7, nr. 3, i ligningsloven.

Tilbagebetalingen af lånet til H3 AB skete ikke i form af differenceafregning. Landsrettens gengivelse af selskabets procedure for landsretten er på disse punkter ikke rigtig.

Til brug for Højesteret er der tilvejebragt yderligere oplysninger.

Højesterets bemærkninger

H1 ApS modtog ved låneoptagelsen hos H3 AB et provenu på 120 mio. kr. og anvendte det til en kontant kapitalforhøjelse i H2 ApS, der var et finansielt underskudsselskab, med henblik på indtjening i dette selskab. H2 ApS udlånte beløbet til F1 Services A/S, som anvendte det til anskaffelse af aktier i A/S F2 Holding.

Den valgte fremgangsmåde var begrundet i et ønske om at etablere en ordning, som gjorde det muligt for H2 ApS at udnytte den adgang til at fremføre tidligere års underskud til modregning i renteindtægter, som bestod efter de dagældende bestemmelser i ligningslovens § 15, stk. 1, jf. stk. 5 og stk. 7, nr. 3. En sådan ordning, der kunne have været etableret, uden at der blev ydet lån mellem de koncernforbundne selskaber, må karakteriseres som en lovlig udnyttelse af den udtrykkelige undtagelse for finansielle underskudsselskaber i ligningslovens § 15, stk. 7, nr. 3.

De omstændigheder, der er påberåbt af Skatteministeriet, giver på den anførte baggrund ikke grundlag for at anse lånet fra H3 AB til H1 ApS for at være uden realitet eller for at fastslå, at der er sket en vilkårlig forvridning af selskabernes indkomstgrundlag.

Højesteret tager herefter H1 ApS' påstand til følge.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet skal anerkende, at H1 ApS' skattepligtige indkomst for skatteåret 1996/97 og indkomståret 1996 nedsættes med henholdsvis 4.902.266 kr. og 6.063.424 kr.

Skatteministeriet skal i sagsomkostninger for landsret og Højesteret inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse betale 600.000 kr. til H1 ApS.