Dato for udgivelse
27 Nov 2003 12:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10. september 2003
SKM-nummer
SKM2003.537.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, B-2866-96
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse + Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse
Emneord
Selskabstømning, erstatningsansvar, objektivt ansvar
Resumé

Sælgerne i en selvfinansieret overdragelse af et overskudsselskab, havde erkendt erstatningsansvar som ved "bruttoafregning" for skattevæsenets tab og indbetalt erstatningsbeløbet med renter. Sælgerne afviste imidlertid, at der var tale om "mellemforms-afregning" med det videregående objektive ansvar efter den dagældende anpartsselskabslovs § 84, stk. 5, der omfatter hæftelse for renter efter selskabsskatteloven og boomkostninger m.v. Landsretten fandt det imidlertid ikke med tilstrækkelig sikkerhed godtgjort, at overførslen af selskabets midler var sket efter instruks eller accept fra sælgerne eller nogen, der var bemyndiget til at handle på deres vegne, og det fandtes af denne grund ej heller for godtgjort, at sælgerne eller nogen med hvem de må identificeres måtte have indset, at selskabets midler blev stillet til rådighed for køber i forbindelse med dennes erhvervelse af selskabet. Sælgerne blev derfor frifundet. De assisterende rådgivere, der selvstændigt havde taget initiativet til og i vidt omfang forestået salget, blev hver især fundet erstatningsansvarlige overfor sælgerne for halvdelen af sælgersidens del af det resterende krav efter, at sælgerne havde fralagt sig berigelsen.

Reference(r)

Dansk rets almindelige erstatningsregel

Parter

HX ApS under konkurs v/kurator advokat Erik Malberg
(Kammeradvokaten ved advokat John Larsen)

mod

1) A
2) B
3) C
4) D
5) E
(alle v/advokat Phillipp N. Quedens)

og

1) A
2) B
3) C
4) D
5) E
(alle v/advokat Phillipp N. Quedens)

mod

adcit. 1) Advokat R2
(advokat Jakob Huttel Larsen, prøvesag)

adcit. 2) R1 A/S
(advokat Niels FischThomsen).

Afsagt af landsdommerne

Lodberg, Michael Dorn og Anne Birgitte Thalbitzer (kst.)

Hovedsagen, der er anlagt den 6. november 1996, vedrører spørgsmålet om, hvorvidt de sagsøgte som sælgere af anparterne i H1 Entreprise ApS (senere HX ApS) ifalder hæftelsesansvar efter den dagældende anpartsselskabslovs § 84, stk. 5, for selskabets tab ved, at selskabet efterfølgende blev tømt for midler.

Adcitationssagen, der er anlagt den 3. december 1996, drejer sig om, hvorvidt og i hvilket omfang sælgerne kan kræve sig friholdt af den advokat, der har optrådt på sælgersiden (adciterede 1), og af sælgernes revisor (adciterede 2). Adcitationssagen vedrører ligeledes den indbyrdes fordeling mellem de adciterede.

Det bemærkes, at landsretten den 22. april 1997 har afsagt udeblivelsesdom over SR (oprindeligt adciterede 3), og den 31. marts 1998 har afsagt udeblivelsesdom over G1 Invest A/S (oprindeligt adciteret 4).

Parterne har nedlagt følgende påstande

Sagsøgeren, HX ApS under konkurs, ved kurator advokat Erik Malberg (konkursboet)

Overfor de sagsøgte, A, B, C, D og E (sælgerne)

1. De sagsøgte tilpligtes til sagsøgeren in solidum at betale 431.842,27 kr.

2. De sagsøgte tilpligtes herudover at anerkende, at de in solidum skal erstatte sagsøgeren omkostningerne ved konkursens indtræden og boets behandling, jf. konkurslovens § 93, nr. 1 og 2, samt rimelige likvidationsomkostninger og retsafgift, jf. konkurslovens § 94, nr. 3 og 4, i den udstrækning disse krav endelig godkendes af skifteretten og kan rummes indenfor maksimum for de sagsøgtes hæftelse efter den dagældende anpartsselskabslovs § 84, stk. 4.

De sagsøgte, A, B, C, D og E (sælgerne)

Over for sagsøgeren (konkursboet)

Frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et af retten fastsat mindre beløb.

Adcitanterne, A, B, C, D og E (sælgerne)

Over for adciterede 1 og 2, advokat R2 og R1 A/S

1) Adciterede 1 og 2 tilpligtes in solidum at friholde adcitanterne (sælgerne) for ethvert beløb, herunder renter og sagsomkostninger, disse måtte blive dømt til at betale sagsøgeren i hovedsagen (konkursboet).

2) Adciterede 1 tilpligtes herudover til adcitanterne (sælgerne) at betale 64.631,50 kr. med procesrente fra den 2. december 1996.

3) Adciterede 2 tilpligtes at anerkende at hæfte for betalingen af det oven for nævnte beløb in solidum med medadciterede 1.

Adciterede 1, advokat R2

Over for adcitanterne (sælgerne):

Principalt frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af 43.088 kr. med procesrente fra den 2. december 1996, og mere subsidiært frifindelse mod betaling af 64.632 kr. med procesrente fra samme dato.

Over for medadciterede 2

Principalt at medadciterede 2 tilpligtes at friholde adciterede i principalt for ethvert beløb, subsidiært for ethvert beløb udover 43.088 kr., og mere subsidiært for ethvert beløb udover 64.632 kr., som adciterede 1 måtte blive dømt til at betale, i alle tilfælde inklusive renter og sagsomkostninger samt med tillæg af procesrenter fra den 2. december 1996. Herudover påstås frifindelse over for medadciterede 2's friholdelsespåstand.

Adciterede 2, R1 A/S

Over for adcitanterne (sælgerne)

Frifindelse mod anerkendelse af, at adciterede 2 hæfter solidarisk med medadciterede 1 for friholdelse over for adcitanterne (sælgerne) for 64.632 kr. med procesrente fra den 2. december 1996.

Over for medadciterede 1

Medadciterede 1 tilpligtes at friholde adciterede 2 for ethvert beløb, inklusive renter og omkostninger, som adciterede 2 måtte blive dømt til at betale til adcitanterne (sælgerne).

Herudover påstås frifindelse over for medadciterede 1's friholdelsespåstand.

Det er om den beløbsmæssige baggrund for konkursboets påstand oplyst, at sælgerne under sagen har anerkendt at være erstatningsansvarlige for skattevæsenets tab, svarende til at der er tale om en såkaldt "bruttosag", og at de i overensstemmelse hermed den 18. marts 2003 har betalt selskabets skyldige selskabsskatter, opgjort til 1.561.534 kr., med tillæg af procesrente (i alt 2.413.047,18 kr.)

Konkursboets påstand, der beløbsmæssigt anerkendes af sælgerne, udgør herefter den merforpligtelse vedrørende renter efter selskabsskatteloven og boomkostninger m.v., der er omfattet af en hæftelse efter den dagældende bestemmelse i anpartsselskabslovens § 84, stk. 5, svarende til at der er tale om en såkaldt "mellemformssag".

Det er endvidere oplyst, at købers pengeinstitut, F1 Finans ApS under konkurs (tidligere F1-Bank A/S) den 26. marts 2003 har betalt 129.263 kr. med tillæg af procesrente (i alt 157.006,98), og at adciterede 2 den 27. marts 2003 betalt 64.632 kr. med tillæg af procesrente (i alt 99.555 kr.).

De af køberbanken og af adciterede 2 indbetalte beløb er ligesom de i adciterede 1's påstand indeholdte beløb på henholdsvis 64.632 kr. og 43.088 kr. - baseret på følgende opgørelse:

Anmeldte selskabsskatter

kr.

1.561.534

Forlods fratrukket sælgers berigelse (overkurs og likviditetsfordel)

kr.

1.303.007

Herefter tab til fordeling

kr.

258.527

 

Heraf bærer 50% køberside

kr.

129.263

og sælgerside bærer 50%

kr.

129.264

 

Sælgersidens tab fordelt i 2 lige dele

kr.

64.632

Sælgersidens tab fordelt i 3 lige dele

kr.

43.088

Sagens omstændigheder

H1 Entreprise ApS havde gennem en årrække drevet virksomhed med opstilling af kraner, men i løbet af 1991 blev selskabets erhvervsmæssige aktiviteter afviklet og driftsmateriel m.v. afhændet, således at selskabets aktiver i efteråret 1991 i alt væsentligt alene bestod i kontante indeståender. Samtlige anparter i selskabet var på daværende tidspunkt ejet af de sagsøgte, der sammen med HA ligeledes udgjorde bestyrelsen i selskabet. På en ekstraordinær generalforsamling den 23. oktober 1991 blev det besluttet at lade selskabet træde i solvent likvidation, og til likvidator valgtes advokat AJ, der var ansat hos advokat R2.

Efter at likvidationsproklama havde været indrykket i Statstidende den 9. november 1991, modtog advokat AJ flere henvendelser fra potentielle købere til selskabet, herunder en henvendelse af 11. november 1991 fra M1 AB. Af denne henvendelse fremgik blandt andet, at man havde flere store og mellemstore klienter, der ønskede at erhverve overskudsselskaber med visse nærmere angivne karakteristika, ligesom det oplystes, at "[detailleret] dokumentation og referencer vedr. køber kan gives med henblik på kontrol og godkendelse". I henvendelsen henvistes endvidere til en forudgående telefonsamtale mellem advokat AJ og MC.

Advokat AJ tog på denne baggrund kontakt til selskabets sædvanlige revisor, statsautoriseret revisor SM, R1 A/S, der ved skrivelse af 19. november 1991 orienterede de sagsøgte om de modtagne henvendelser. I skrivelsen, der ligeledes var underskrevet af revisor KJ, er anført blandt andet:

"...

Fordelen for en eventuel investor ligger i, at det er skatteteknisk muligt at udskyde og eliminere selskabsskatterne.

Dette medfører, at eventuelle investorer vil give en kurs for anparterne, der er højere end den, der vil kunne opnås ved likvidationen, således at anpartshavernes provenu vil blive højere. Provenuet skønnes at blive i alt ca. kr. 300.000 højere, såfremt det lykkes at sælge anparterne.

Vi har derfor i samråd med likvidator fremsendt oplysninger om selskabet til 4 interesserede investorer/virksomhedsmæglere, hvorefter vi forventer at modtage eventuel tilbud på selskabet.

..."

Blandt de virksomhedsmæglere, der modtog oplysninger om selskabet, var MC, nu under adressen M2, København.

På et ikke nærmere oplyst tidspunkt modtog advokat AJ en erklæring af 14. november 1991, der var udstedt af Revision R3 A/S til porteføljechef MM, hvori der om køberen er oplyst følgende:

"På Deres forespørgsel kan vi som generalforsamlingsvalgte revisorer i de af direktør SR beherskede aktie- og anpartsselskaber oplyse, at direktør SR disponerer over kr. 50 - 60 mio. Køber til det selskab, De har tilbudt, vil være G2 Invest A/S. Såfremt de ønsker yderligere oplysninger, er De velkommen til at tage kontakt til undertegnede eller direktør SR, G3-formidling A/S".

Den 26. november 1991 afgav G2 Invest A/S købetilsagn, hvorefter advokat AJ udarbejdede et udkast til overdragelsesaftale, som han - efter at have modtaget revisorens bemærkninger hertil - sendte til MC. I følgeskrivelsen af 29. november 1991 er anført:

"...

Jeg bemærker, at selskabet som bekendt er i likvidation, og der derfor skal afholdes ekstraordinær generalforsamling med henblik på vedtagelse af, at likvidationen ophæves. Endvidere fremhæver jeg, at det fremsendte udkast ikke er godkendt af mine klienter, men for at fremme sagens behandling mest muligt har jeg valgt at telefaxe ud til alle de i sagen involverede parter samtidigt.

..."

Den endelige overdragelsesaftale blev underskrevet af de sagsøgte og af G2 Invest A/S v/SR den 6. december 1991. I aftalen hedder det blandt andet:

"...

 1.

Overtagelsesdag.

 
 1.1.

Overdragelsen finder sted med overtagelsesdag pr. 6. december 1991 på grundlag af en af sælgers revisor udfærdiget balance pr. 6. december 1991.

 
 2.

Købesummens betaling.

 

...

 
 2.3.

Beregnede skatter af det løbende års overskud forventes at blive afsat med kr. 127.623,00. Selskabsskat vedrørende skatteåret 1992/93 andrager kr. 1.474.058,00, således at skyldig selskabsskat i alt forventes at andrage kr. 1.601.681,00.

 
 2.4.

Herefter fastsættes købesummen til et beløb svarende til 70,5% af skyldig selskabsskat samt 100% af selskabets egenkapital.

 
 2.5.

Efter disse principper kan købesummen tilnærmelsesvis pr. overtagelsesdagen opgøres som følger:

       
 

Egenkapital i henhold til balance pr. overtagelsesdagen ca.

kr.

4.200.000,00

 

70,5% af det under punkt 2.3. anførte skattebeløb

kr.

1.129.185,10

 

Anslået pris i alt

kr.

5.329.185,10

 
 2.6.

Den nøjagtige fastlæggelse af købesum mens størrelse afgøres endeligt på grundlag af et af statsaut. revisor SM pr. overtagelsesdagen udarbejdet regnskab.

 
 3.

Købesummens berigtigelse.

 
 3.1.

Købesummen berigtiges på grundlag af den af revisor udarbejdede balance senest overtagelsesdagen kl. 11.00 ved bankoverførsel over Nationalbanken til en af sælger anvist konto.

 
 4.

Levering af selskabets protokoller m.v.

   

...

 
 
 4.3.

Selskabets protokoller tilsendes køber straks efter købesummens erlæggelse.

 
 4.4.

Straks efter køber har modtaget selskabets protokoller afholdes ekstra ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

   
 

a. Nyvalg af bestyrelsen.

 

b. Valg af direktør.

 

c. Nyvalg af generalforsamlingsvalgt revisor.

 

d. Ændring af selskabets navn.

 

e. Ændring af selskabets hjemsted.

 
 5.

Selskabets pengeinstitut.

 
 5.1.

Sælger sørger for, at selskabets midler senest pr. overtagelsesdagen indestår som kontant indestående på bankkonto i anerkendt pengeinstitut.

 
 5.2.

Efter overførelsen af købesummen til den af sælger anviste konto, er køber legitimeret til at disponere over de selskabet tilhørende konti i overensstemmelse med den af revisor udfærdigede balance.

..."

Den 9. december 1991 fremsendte F1-Bank A/S en telefax til selskabets pengeinstitut, F2- Bank, med følgende indhold:

"Vedr. G2 Invest A/S's køb af selskabet H1 Entreprise ApS, reg.nr....

På foranledning af G2 Invest A/S skal vi hermed bekræfte, at vi d.d. via Danmarks Nationalbank overfører

kr. 5.329.185,10

til kredit for konto ....1 - E, v/ advokat AJ.

Beløbet overføres under forudsætning af, at H1 Entreprise ApS's papirer overføres til køber i henhold til købsaftale af 06.12.1991, samt at H1 Entreprise ApS's kontante indestående kr. 5.679.681,38 dal. overføres til A/S F1 via Danmarks Nationalbank."

Om de betalingstransaktioner, der herefter gennemførtes, er følgende oplyst:

Af kontoudskrift fra F2-Bank A/S vedrørende standardkonto (konto nr. ....2), tilhørende H1 Entreprise ApS, fremgår, at kontoen den 9. december 1991 blev debiteret 5.685.956,46 kr. I den tilhørende tekst er anført "overførsel". Der henstod herefter 124.201,90 kr. på kontoen. Af en bankmeddelelse af 9. december 1991 , stilet til selskabet, fremgår videre, at det oven for nævnte beløb blev indsat på en anden standardkonto i F2-Bank, ligeledes tilhørende H1 Entreprise ApS (konto nr. ....3),. med følgende tekst: "Overført til nyoprettet konto ifølge aftale med revisor KJ". Af kontoudskrift vedrørende den nyoprettede konto (konto nr. ....3) fremgår, at det indsatte beløb på 5.685.956,46 kr. blev hævet samme dag.

Herudover fremgår det af kontoudskrift fra F1-Bank A/S vedrørende en konto tilhørende G1 Invest A/S, at denne konto den 9. december 1991 blev krediteret 5.685.956,46 kr., hvorefter kontoens samlede saldo udgjorde 22.007.085,52 kr., samt at kontoen samme dag debiteret 5.329.185,10 kr., hvorefter saldoen udgjorde 16.677.400,42 kr. G1 Invest A/S var moderselskab for køberselskabet, G2 Invest ApS.

Endelig fremgår det af en kreditopgavemeddelelse fra F2-Bank A/S, dateret den 9. december 1991, at banken havde krediteret en konto, tilhørende H1 Entreprise I/S v/advokat AJ, og at dette var sket "på foranledning af G2 Invest" samt at ordregivende bank var F1-Bank A/S. Kontonummeret for denne konto er identisk med det i telefaxen fra F1-Bank A/S anførte kontonummer.

I forbindelse med afslutningen af anpartsoverdragelsen udarbejdede statsautoriseret revisor SM endelig refusionsopgørelse, der udviste en saldo på 103.881,63 kr. i købers favør. Opgørelsen blev fremsendt til advokat AJ ved skrivelse af 13. december 1991, og i fremsendelsesskrivelsen anmodedes advokaten om at opsige selskabets konto i F2-Bank A/S, "således at de beregnede renter ca. 18.500 kr. bliver tilskrevet kontoen".

Ved skrivelse af s.d. sendte advokat AJ forskelligt materiale vedrørende selskabet til G2 Invest A/S, herunder referat af afholdt ekstraordinær generalforsamling den 6. december 1991. Dette referat er ikke blevet fremlagt under nærværende sag. Endvidere fremsendtes en check på et beløb svarende til det beløb, som ifølge revisor var i købers favør.

Om disse afsluttende transaktioner fremgår ligeledes af kontoudskrift fra F2-Bank A/S vedrørende selskabets sædvanlige konto (konto nr. ....2), at kontoen den 13. december 1991 blev krediteret renter med 18.592,87 kr., hvorefter kontoens saldo udgjorde i alt 142.794,77 kr. Dette beløb blev samme dato hævet, hvorefter kontoen afsluttedes.

Ved faktura af 6. december 1991 afregnede revisor sagen over for de sagsøgte med et honorar på 18.000 kr. + moms. 3 fakturaen anførtes vedrørende det udførte arbejde:

"Konsultativ assistance, herunder udarbejdelse af skrivelse til interesserede investorer, vurdering af tilbud, telefoniske drøftelser samt forhandlinger om kursen på selskabets skyldige selskabsskat, gennemgang af overdragelsesaftale samt diverse drøftelser med virksomhedsmægler, advokat og tidligere bestyrelsesmedlemmer"

På tilsvarende vis afregnede advokat AJ den 13. december 1991 sagen over for henholdsvis H1 Entreprise ApS med 28.000 kr. + moms for "foretagelse af de forskellige dispositioner i forbindelse med selskabets nu ophørte likvidation", dels over for de sagsøgte med i alt 6.000 kr. + moms for "deltagelse i forhandlinger m.v. med potentielle købere samt udarbejdelse af diverse dokumenter" i forbindelse med anpartsafståelsen.

Ved skrivelse af 20. december 1991 fremsendte advokat BO, nyt generalforsamlingsreferat af samme dato, hvoraf blandt andet fremgik, at selskabets nye bestyrelse var tiltrådt.

Af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens database, Publi-com, fremgår, at der i tiden efter anpartsoverdragelsen er foretaget blandt andet følgende registreringer vedrørende selskabet.

"...

 

Registeret

13.05.1992

Offentliggjort

03.06.1992

...

Navn

H1 Entreprise ApS

...

Vedtægter ændret

25.02.1992

...

Likvidationen hævet og selskabet er trådt i virksomhed på ny den 25.02.1992. ...

 

Fratrådt som likvidator

AJ

...

Indtrådt i direktionen

Direktør SR, ...

...

 

Registeret

13.07.1992

Offentliggjort

05.08.1992

...

Navn

H1 Entreprise ApS

...

Nyt navn

HX ApS

...

...

 

Registeret

23.03.1993

Offentliggjort

16.04.1993

...

Navn

HX ApS

...

Anmodning om opløsning, jfr. Anpartsselskabslovens § 86 sendt til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling den 23.03.1993.

 
 

Registeret

31.05.1994

Offentliggjort

22.06.1994

...

Navn

HX ApS UNDER TVANGSOPLØSNING

...

Den 29.10.1993 har Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling udnævnt advokat Erik Malberg, ..., til likvidator.

 

Registeret

15.12.1994

Offentliggjort

04.01.1995

...

Navn

HX ApS UNDER KONKURS

...

Konkursdekret afsagt den 08.12.1994 af Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling. "

Det fremgår ligeledes af Publi-com, at G2 Invest blev opløst efter likvidation pr. 29. marts 1992, og at G1 Invest A/S blev begæret tvangsopløst i januar 1998.

Der er under sagen fremlagt et regnskab for G2 Invest A/S for perioden 1. januar til 25. november 1991. Af revisorpåtegningen, der er dateret den 28. november. 1991, fremgår, at selskabskapitalen på daværende tidspunkt var tabt.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af E, B, advokat AJ, statsautoriseret revisor SM og revisor KJ.

E har forklaret blandt andet, at han havde været med til at starte H1 Entreprise ApS i 1964. Hans bror, A, og hans søn, C, var ligeledes anpartshavere i selskabet. Ingen af anpartshaverne havde nogen uddannelse. De var alle beskæftigede i virksomheden, der herudover havde cirka 10 ansatte. Han havde været den daglig leder af virksomheden og havde i den forbindelse varetaget det administrative arbejde, herunder kontakten til selskabets bank, revisor og advokat.

Grunden til, at de i 1991 besluttede at afvikle virksomheden og at likvidere selskabet, var, at han selv, der på daværende tidspunkt var omkring 67 år, og hans bror ønskede at gå på pension. Det var ham, der havde forestået salget af virksomhedens materiel m.v. De havde oprindeligt valgt at likvidere selskabet, da de ikke kendte til andre måder, hvorpå de kunne realisere selskabets egenkapital. Han var således blevet meget overrasket over at erfare, at der var interesserede købere til selskabet. Han havde ikke overvejet, om der kunne være særlige problemer forbundet med et salg, idet han gik ud fra, at advokaten og revisoren havde "styr på det".

Statsautoriseret revisor SM, R1 A/S, havde været selskabets revisor gennem en årrække. Normalt blev kontakten varetaget af dennes medarbejder, revisor KJ. De kendte ikke i forvejen til advokat AJ, der sandsynligvis blev valgt til likvidator for selskabet efter forslag fra det eksterne bestyrelsesmedlem, HA.

Han har i dag ikke længere nogen præcis erindring om forløbet i forbindelse med anpartsoverdragelsen, der i vidt omfang blev ordnet mellem revisoren og advokaten indbyrdes, og uden at anpartshaverne var inddraget heri. Han og de øvrige anpartshavere må dog i sagens natur på et tidspunkt have samtykket til, at selskabet blev solgt. Han mener imidlertid ikke, at de så overdragelsesaftalen, før den skulle underskrives, hvilket vistnok fandt sted på advokat AJs kontor. Han kan ikke huske, at der blev truffet beslutning om at ophæve likvidationen, men dette er muligvis sket samtidig med, at overdragelsesaftalen blev underskrevet. Hans kontakt med banken ophørte i forbindelse med, at der blev udpeget en likvidator, og han var således ikke involveret i pengeoverførslerne. Han kendte ikke noget til den for selskabet nyoprettede konto med F2-Bank A/S eller til, at selskabets midler efterfølgende blev overført til F1-Bank A/S.

B har forklaret blandt andet, at han som ganske ung kom ind i H1 Entreprise i begyndelsen af 1970'erne. Han havde ikke været direkte involveret i salget af selskabet. Han erindrer ikke, at han så skrivelsen af 19. november 1991 fra revisoren vedrørende de interesserede købere eller, at han modtog udkast til overdragelsesaftale. Han mener, at han og de øvrige anpartshavere underskrev overdragelsesaftalen på et møde, der fandt sted på advokat AJs kontor. Han kan ikke huske, at aftalens indhold blev gennemgået med dem på mødet. Det praktiske vedrørende pengeoverførslerne blev varetaget af advokat AJ og af revisoren. Han vidste ikke, hvem køberen var, udover at han på et tidspunkt fik fortalt, at der var tale om en velhavende person.

Advokat AJ har forklaret blandt andet, at han i 1991 var ansat som advokat i Advokatfirmaet R2. Han er i dag interessent i firmaet.

Det var efter forslag fra HA, at han blev udpeget til likvidator for H1 Entreprise ApS. Han havde ikke haft noget forudgående kendskab til selskabet. Der havde efter hans opfattelse været tale om en personlig udnævnelse, og han havde kørt likvidationen helt selvstændigt uden på nogen måde at inddrage sin arbejdsgiver heri. Han kan ikke med sikkerhed sige, om hans arbejdsgiver kunne have udøvet indflydelse på hans arbejde i forbindelse med likvidationen. Han erindrer ikke, at der blev tegnet en selvstændig ansvarsforsikring vedrørende hans funktion som likvidator.

I forbindelse med, at han modtog henvendelserne fra de interesserede købere, havde han kontaktet selskabets revisor for at få en vurdering af, om det ville være mere hensigtsmæssigt at sælge selskabet. Han havde bedt de interesserede købere om at fremkomme med oplysninger om deres soliditet, og MC havde i den forbindelse fremsendt erklæringen af 14. november 1991 fra Revision R3 vedrørende SR og G2 Invest A/S. Han erindrer ikke, at han og revisor drøftede, om der skulle foretages nærmere undersøgelser vedrørende SR eller de bagvedliggende selskaber. Han er dog sikker på, at hverken han eller revisor indhentede G2 Invest A/S' regnskaber.

Han havde ikke tidligere beskæftiget sig med salg af overskudsselskaber, og han havde derfor i forbindelse med, at han udarbejdede udkast til overdragelsesaftale, hentet inspiration fra nogle aftaleudkast, som han havde modtaget fra andre interesserede købere. Han mener ikke, at han havde gjort sig nærmere overvejelser omkring formuleringen af aftalens punkt 5. Den er formentligt tale om afskrift fra en anden aftale. Efter at han havde udarbejdet et udkast til overdragelsesaftale, blev dette "handlet af" med henholdsvis KJ og MC. De havde begge haft visse ændringsforslag, der blev indarbejdet i den endelige aftale. Han havde ikke drøftet aftalen med anpartshaverne. Han erindrer ikke under hvilke omstændigheder, aftalen blev underskrevet af anpartshaverne, men den er muligvis blot blev sendt til anpartshaverne til underskrift. Han erindrer heller ikke omstændighederne omkring ophævelsen af likvidationen.

Han var gennem hele forløbet i tæt kontakt med KJ, idet han selv varetog kontakten til MC, mens KJ varetog kontakten til anpartshaverne. Han mener ikke, at han på noget tidspunkt havde direkte kontakt med anpartshaverne vedrørende anpartsoverdragelsen. KJ har formentlig også varetaget kontakten til banken. Han havde ikke set brevet af 9. december 1991 fra F1-Bank A/S, og han har ikke kendskab til, hvorfra F1-Bank A/S havde fået oplyst sælgernes kontonummer i F2-Bank A/S. Han er først i forbindelse med nærværende sag blevet bekendt med, at F1-Bank A/S har været inddraget i handlen. Han kan ikke huske, at han havde haft noget at gøre med oprettelsen af den nye konto med F2-Bank A/S. Han havde muligvis givet KJ fuldmagt til at varetage kontakten til banken, idet revisionsfirmaet næppe har kunnet foretage dispositioner vedrørende selskabets midler uden likvidators accept.

Statsautoriseret revisor SM har forklaret blandt andet, at han har været statsautoriseret revisor siden 1981, og at han er partner hos R1 A/S.

Anpartshaverne modtog vistnok kun en skriftlig orientering om de modtagne købstilbud. De revisionsmæssige ekspeditioner i forbindelse med anpartsoverdragelsen blev varetaget af KJ, der således også varetog kontakten til anpartshaverne og advokat AJ. Han havde selv haft lejlighed til at gennemgå det udkast til overdragelsesaftale, som advokat AJ havde udarbejdet, og han havde haft visse ændringsforslag hertil. Han havde ikke haft bemærkninger til aftalens punkt 5, som han havde forstået som et krav om, at selskabets likvide midler skulle samles på en konto. Han havde ikke opfattet det således, at de likvide midler "skulle flyttes". Han var ikke selv personligt involveret i de forskellige pengeoverførsler, men han går ud fra, at advokat AJ og KJ havde været i løbende kontakt med hinanden omkring de forskellige bankkonti. Han var ikke bekendt med, at køberselskabets bank var F1-Bank A/S, og han har ingen viden om, hvorfra F1-Bank A/S har fået oplyst det kontonummer i F2-Bank A/S, som er omtalt i bankens telefax af 9. december 1991. Han husker ikke, hvorvidt revisionsfirmaet varetog kontakten til anpartshaverne. Han går ud fra, at revisionsfirmaet alene har haft ganske sporadisk kontakt med MC. Han har hverken før eller siden medvirket ved salg af et overskudsselskab.

KJ har forklaret blandt andet, at han i 1991 var ansat som revisor hos R1 A/S, hvor statsautoriseret revisor SM var hans overordnede. Han er ikke i dag ansat i firmaet. Hans opgaver i forbindelse med anpartsoverdragelsen var primært at udarbejde et perioderegnskab, hvilket skete i tæt samarbejde med E. Kontakten til F2-Bank A/S blev vist nok stadig varetaget af E, der var god til at placere midlerne på højtforrentede konti. Grunden til, at selskabets likvide midler i alt væsentligt blev overført til en ny konto i anpartsselskabets navn den 9. december 1991, var, at det var en forudsætning for en nøjagtig opgørelse af rentetilskrivningen, at den gamle konto blev lukket. Overførslen til denne nye konto skete efter aftale med advokat AJ. Han var ikke bekendt med, at F1-Bank A/S var køberselskabets bank, og han havde ikke haft nogen kontakt til F1-Bank A/S.

Procedure

Sagsøgeren har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokument af 3. juni 2003, hvori er anført blandt andet:

"Ifølge overdragelsesaftalen skulle købesummen berigtiges ved bankoverførsel senest kl. 11.00 på overtagelsesdagen til en af sælger anvist konto, hvorefter køber skulle være legitimeret til at disponere over de selskabet tilhørende konti. Overdragelsen blev rent faktisk berigtiget ved, at samtlige overskudsselskabets midler blev overført fra F2-Bank A/S til køberens pengeinstitut F1-Bank A/S, hvor pengene blev indsat på køberselskabets moderselskabs konto, hvorfra købesummen samtidig var blevet hævet og overført til de sagsøgtes pengeinstitut. Ved transaktionerne blev overskudsselskabets midler således i strid med den dagældende anpartsselskabslovens § 84, stk. 2, stillet til rådighed for køberen. Beslutningen om at stille samtlige selskabets midler til rådighed for køberen blev truffet eller opretholdt af de sagsøgte/deres rådgivere. Tilbageførsel af overskudsselskabets midler fra køberen, jf. den dagældende anpartsselskabslovs § 84, stk. 4, er udelukket. De sagsøgte indestår derfor som dem, der traf eller opretholdt den ulovlige disposition, for selskabets tab, jf. den dagældende anpartsselskabslovs § 84, stk. 5.

..."

Sagsøgeren har under domsforhandling blandt andet fremhævet, at den nyoprettede konto med F2-Bank A/S, hvorfra selskabets midler blev overført til F1-Bank A/S, var oprettet i selskabets hidtidige navn og adresse, at køberen endnu ikke havde afholdt generalforsamling, som gjorde køber i stand til at tegne selskabet, og at det således var de sagsøgte, som på overførselstidspunktet var dispositionsberettigede.

De sagsøgte har - til støtte for deres frifindelsespåstand over for sagsøgeren - i det væsentlige procederet i overensstemmelse med deres påstandsdokument af 27. maj 2003, hvori er gjort gældende blandt andet:

"...

 

at

de sagsøgte forud for overdragelsen af selskabet ved generalforsamlingsbeslutning havde truffet beslutning om, at selskabet skulle tages under solvent likvidation, idet adciterede 1 ved den ansatte advokat, AJ, blev udpeget som likvidator,

       

at

likvidator derved overtog alle ledelsesfunktioner i selskabet, der ikke længere drev virksomhed,

   

at

de sagsøgte ingen forudsætninger har for at bedømme juridiske dokumenter eller revisionsmæssige opgørelser, idet bemærkes, at de sagsøgte drev virksomhed ved opstilling af kraner,

   

at

de sagsøgte således må bedømmes efter samme principper som sælgeren i "Thrane-sagen",

   

at

samtlige økonomiske dispositioner, der er foretaget, herunder udarbejdelse af dokumenter, aftaler samt dispositioner vedrørende pengeoverførsel, er udført af sagsøgtes rådgivere, adciterede 1 og 2,

   

at

de sagsøgte alene har bidraget til nærværende sag ved deres underskrift på overdragelsesaftalen og ikke været involveret under nogen form i øvrige dispositioner, herunder betalingsoverførsler til de nu dømte SR og G1 Invest A/S,

 

at

...

...

 

at

det bestrides, at nærværende sag skal betragtes som en "mellemformssag", samt at bevisbyrden herfor i det hele påhviler sagsøgeren i hovedsagen,

 

at

de sagsøgte ikke har foretaget nogen dispositioner, der skulle medføre, at sagen bliver en "mellemformssag", og

 

at

de sagsøgte ikke bærer noget ansvar for gennemførelsen af de bankmæssige transaktioner, idet de ikke har givet nogen instruks herom, og idet de ikke bærer noget ansvar for, om sælgerbanken måtte have handlet anderledes end den instruks, sagsøgtes rådgivere, adciterede 1 og 2, måtte have meddelt F2-Bank A/S i egenskab af de sagsøgtes pengeinstitut.

..."

I adcitationssagen har adcitanterne (sælgerne)- til støtte for deres friholdelsespåstande over for advokat R2 og R1 A/S - ligeledes i det væsentlige procederet i overensstemmelse med deres påstandsdokument af 2. maj 2003, hvori det hedder:

"Over for de adciterede gøres følgende hovedanbringender gældende:

at   

begge de adciterede som henholdsvis selskabets advokat og selskabets revisor var rådgivere for selskabet og adcitanterne i forbindelse med salget af selskabet til SR og G1 Invest A/S,

 

at

ethvert erstatningskrav, der herefter som følge af den skete overdragelse kan rejses over for adcitanterne, kan videreføres over for de adciterede in solidum, og

 

at

samtlige dokumenter, der er udarbejdet, samt dispositioner, der er foretaget, er foretaget af de adciterede 1 og 2, efter fælles indbyrdes aftale mellem de to adciterede.

 

Over for adciterede 1, advokat R2, gøres det særskilt gældende:

 

at

denne skal betale adcitanterne et beløb stort kr. 64.631,50 med tillæg af procesrente fra den 2. december 1996, svarende til denne rådgivers andel i overensstemmelse med "Thrane-dommen",

 

at

denne adciterede i medført af DL 3-19-2 som arbejdsgiver for advokat AJ hæfter for enhver disposition, denne i egenskab af likvidator i H1 Entreprise ApS og som advokat for anpartshaverne måtte have foretaget, og som måtte medføre et rådgiveransvar,

 

at

advokat AJ som likvidator i selskabet erstattede såvel bestyrelse som direktion, og således i medfør af den dagældende anpartsselskabslovs § 36, jf. § 90, stk. 1, skulle varetage den daglige drift i selskabet,

 

at

advokat AJ som likvidator og dermed som leder af selskabet havde pligt til at påse, at bestemmelsen i den dagældende affattelse af anpartsselskabslovs § 84, stk., 2, blev overholdt, og at advokat AJ som likvidator ved at træffe og opretholde dispositionen har pådraget sig et erstatningsansvar over for anpartshaverne i medfør af den dagældende affattelse af anpartsselskabslovens § 84, stk. 5, samt efter dansk rets almindelige erstatningsregler for selskabets tab,

 

at

advokat AJ som likvidator, jf. den dagældende affattelse af anpartsselskabslovens § 110, jf. § 90, stk. 1, og dansk rets almindelige erstatningsregler har pådraget sig et erstatningskrav over for adcitanterne, og

 

at

advokat AJ som rådgiver for adcitanterne i disses egenskab af anpartshavere har pådraget sig et rådgiveransvar over for anpartshaverne, i det omfang at anpartshaverne gøres erstatningsansvarlige som krævet af sagsøger i hovedsagen, ud fra betragtningen, at han som advokat og professionel rådgiver med mange års erfaring i branchen burde have indset, at salget af selskabet ved en ikke forretningsmæssig sædvanlig disposition indebar en risiko for tab for skattevæsenet.

 

Overfor adciterede 2, R1 A/S, gøres det særskilt gældende,

 

at

Revisionsaktieselskabet ved sin rådgivning om overdragelse af anparterne, hvorved den udskudte skat blev handlet til en høj kurs, i overensstemmelse med principperne i "Thrane-sagen" har handlet ansvars- og erstatningspådragende over for adcitanterne,

 

at

adcitanterne anerkender, at denne adciterede har betalt i overensstemmelse med "Thrane-modellen",

 

at

denne adciterede uanset dette hæfter in solidum for ethvert krav, adcitanterne mødes med i hovedsagen, og

 

at

denne adciterede sammen med adciterede i sammen bærer ansvaret for det skete salg, at denne adciterede sammen med adciterede 1 har rådgivet om og gennemført samtlige dispositioner foretaget i forbindelse med salget, herunder betalingsoverførslerne.

 

Over for begge de adciterede gøres herefter gældende:

 

at

de adciterede in solidum på denne baggrund skal friholde adcitanterne for ethvert krav, herunder renter og omkostninger, disse måtte blive pålagt at betale sagsøgeren i hovedsagen, ud over den berigelse, bestående af overkurs og likviditetsfordele, de sagsøgte har opnået ved salget af overskudsselskabet, og at den indbyrdes fordeling skal fastlægges efter principperne i "Thrane-dommen", og

 

at

de adciterede in solidum hæfter over for adcitanterne for ethvert krav, disse måtte blive pålagt at betale til sagsøgeren i hovedsagen i den situation, at det statueres, at nærværende sag er en "mellemformssag", idet dette alene i så fald er rådgivernes ansvar med den virkning, at det fulde erstatningskrav kan videreføres til de adciterede."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adciterede 1 har - til støtte for sin frifindelsespåstand overfor adcitanterne (sælgerne) og sine friholdelses- og frifindelsespåstande over for adciterede 2, R1 A/S i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument af 3. juni 2003, hvori er anført blandt andet:

"Anbringender (ad samtlige påstande).

 

1. Ansvarsgrundlag.

 

Til støtte for frifindelsespåstanden gøres gældende,

 

at 

DL 3-19-2 ikke kan anvendes over for adciterede 1, da advokat AJ personligt - og ikke adciterede 1 - var udnævnt som likvidator, samt at adcitanterne har accepteret de risici, der måtte være forbundet med at gennemføre en handel af pågældende art.

 

2. Bruttokravet.

 

Såfremt retten måtte finde, at adciterede 1 har handlet ansvarspådragende gøres det vedrørende bruttokravet gældende,

 

at

adciterede 1 af det beløb på kr. 129.264, der [efter fradrag af overkurs likividitetsfordele m.v., jf. parternes opgørelse af sagsgenstanden] påhviler adcitanterne,

 
 

principalt skal bære 1/3 heraf, i alt kr. 43.088,

 
 

subsidiært 1/2 heraf, i alt kr. 64.632.

 

3. Mellemformskravet.

 

Såfremt retten måtte finde, at der er tale om en mellemformssag, og såfremt retten måtte finde, at adciterede i har handlet ansvarspådragende, gøres det vedrørende mellemformskravet gældende

 

at

ansvaret vedrørende selskabsskattelovsrenterne og konkursboomkostningerne m.v. ikke kan udstrækkes til adciterede 1, da denne adciterede ikke har medvirket til rådgivningen om, at udvekslingen af selskabets midler og købesummen skulle ske på den måde, som det er sket i nærværende sag, og at ansvaret derfor enten påhviler adciterede 2 eller adcitanterne,

 

at

adcitanterne og adciterede 2 er nærmere end adciterede 1 til at bære sælgers eventuelle tab vedrørende selskabsskattelovsrenterne samt konkursboomkostningerne m.v., da den nærmere koordinering og tilrettelæggelse af pengeoverførslerne blev foretaget af adciterede 2, og adcitanterne eller adciterede 2 derfor hæfter herfor,

 

at

adciterede 1 hverken har rådgivet adcitanterne eller adciterede 2 om udvekslingen af selskabets midler og købesummen, og at risikoen for denne udveksling derfor påhviler enten adcitanterne eller adciterede 2,

 

at

adcitanterne hæfter for adciterede 2's handlinger,

 

at

advokat AJ ikke havde eller burde have haft kendskab til de betalingstransaktioner, der blev gennemført for, at køber kunne opfylde handlen,

 

at

et eventuelt økonomisk tab ikke er en påregnelig følge af en ansvarspådragende adfærd, samt

 

at

der ikke er årsagssammenhæng mellem adcitanternes eventuelle tab og ansvarspådragende forhold udvist af adciterede 1.

 

Såfremt retten måtte finde, at ansvaret for mellemformskravet kan udstrækkes til adciterede 1 gøres det gældende,

 

at

adcitanterne under alle omstændigheder må fralægge sig et beløb svarende til de påløbne procesrenter af den berigelse, de skal fralægge sig i henhold til Thrane-dommen (UFR 2000.365H), og

 

at

det beløb, der herefter resterer, skal bæres af adcitanterne og adciterede 2, da disse er nærmere til at bære dette beløb end adciterede 1."

Adciterede 1 har under domsforhandling blandt andet nærmere henvist til, at sælgerne havde drevet erhvervsvirksomhed gennem en årrække, ligesom sælgerne v/E selv havde forestået afhændelsen af virksomhedens øvrige aktiver, hvorfor der ikke foreligger sådanne særlige omstændigheder, som kan begrunde en fravigelse af det udgangspunkt om ligedeling mellem samtlige de ansvarlige på sælgersiden, som er fastslået af Højesteret i "Thrane-dommen".

Adciterede 2 har - til støtte for sin frifindelsespåstand over for adcitanterne og for sin friholdelses- og frifindelsespåstand over for adciterede 1 - i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument af 28. maj 2003, hvori det blandt andet er præciseret, at adciterede 2 ved de nedlagte påstande anerkender solidarisk hæftelse med adciterede 1 for halvdelen af adcitanternes "bruttotab" efter Thrane-principperne, at adciterede 2 påstår sig frifundet for ethvert erstatnings- eller friholdelseskrav for adcitanternes "mellemformstab", og at adciterede 2 påstår friholdelse hos adciterede 1 for ethvert beløb, adciterede 2 måtte blive tilpligtet af betale ud over det allerede betalte.

Adciterede 2 har i påstandsdokumentet endvidere anført blandt andet:

"...

 

ANBRINGENDER OG INDSIGELSER

 

I

Vedrørende adciterede 2's andel i hændelsesforløbet gøres det gældende

 

at

adciterede 2 ved statsautoriseret revisor SMs medarbejder, revisor KJ, til brug for sin udarbejdelse af [dette] perioderegnskab skulle beregne renter på selskabets bankkonto ....2 med F2-Bank A/S, og - alene med dette formål og som en praktisk fremgangsmåde bad banken opgøre indestående på denne konto med renter til skæringsdagen og overføre denne saldo til en nyoprettet konto i F2-Bank A/S, selvsagt på navnet H1 Entreprise ApS, og at dette - og dette alene - er baggrunden for overførelsesbilaget af 9. december 1991, hvormed 5.685.956,46 kr. overføres fra selskabets gamle konto ... til den nyoprettede konto i selskabets navn, konto nr . ...,

 

...

 
 

II Vedrørende det hævdede ansvarsgrundlag for adciterede 2 gøres det

 

A

Overordnet og generelt gældende

 

at

adciterede 2 ikke har medvirket til den af F2-Bank A/S effektuerede ulovlige selvfinansiering af købesummen for anparterne i selskabet og hverken har indset eller burde have indset, at køberen ville tømme det solgte selskab for midler til skade for dets kreditor (Told og Skat), eller at F2-Bank A/S - forsætligt - ville medvirke til ulovlig selvfinansiering

 

at

adciterede 2 - desuagtet - på baggrund af den med Højesterets dom i Thrane-sagen (UFR 2000.365H) fastlagte retstilstand har akkviesceret ved sit medansvar for adcitanternes såkaldte bruttotab og har betalt sin erstatningsandel beregnet efter Thrane-dommens principper, men

 

at

adciterede 2 ikke kan anerkende noget ansvar eller medansvar for adcitanternes videregående tab ("mellemformsdelen" i form af selskabsskatterenter, konkursomkostninger mv.)

 

B

Uddybende

...

at

adciterede 2 som revisor - i modsætning til adciterede 1 som likvidator - ikke havde nogen form for dispositionsbeføjelse over det solgte selskabs (likvidationsbos) midler

 

at

adciterede 2 ej heller -uden sådan beføjelse - de facto har forsøgt på nogen måde at disponere over selskabets midler

 

at

adciterede 2 uden dispositionsret over selskabets midler ikke er omfattet af tilbageførelsesforpligtelsen i den dagældende anpartsselskabslovs § 84

 

at

adciterede 2 på ingen måde har medvirket til overførelsen af selskabets midler fra F2-Bank til køberens bank, F1-Bank

 

at   

adciterede 2 ikke har rådgivet nogen - hverken adcitanterne, likvidator eller F2-Bank - om gennemførelsen af betalingstransaktionerne, herunder om overførelsen af selskabets midler til køberens bank, og

 

at

adciterede 2 har været uden kendskab af nogen art til F2-Banks planer om og/eller effektuering af overførelsen af selskabets midler til køberens bank, F1-Bank.

 

C

Til støtte for friholdelsespåstanden over for adciterede 1

 
 

gøres særskilt gældende, at denne må være lagt nærmere til at bære et ansvar for det passerede end adciterede 2, hvorved henvises til,

 

at

adciterede 1 som likvidator havde dispositionskompetence for selskabet og i det hele trådte i bestyrelsens sted

 

at

adciterede 1 således er den eneste, som har kunnet give F2-Bank gyldig ordre til at overføre selskabets midler

 

at

adciterede 1 som likvidator er omfattet af den dagældende anpartsselskabslovs § 84

 

at

adciterede 1 har udfærdiget anpartsoverdragelsesaftalen

 

at

adciterede 1 - modsat adciterede 2 - har ført forhandlingerne med køberen, og

 

at

adciterede 1 - som både likvidator og advokat var langt nærmere til at sikre det overdragne selskabs kreditorer end adciterede 2 som revisor."

Landsrettens bemærkninger

Konkursboets krav mod sælgerne (hovedsagen).

Aftalen vedrørende anpartsoverdragelsen, der blev underskrevet af de sagsøgte den 6. december 1991, havde ikke karakter af en normal forretningsmæssig disposition, og sælgerne har under sagen anerkendt, at de herved på uforsvarlig måde har tilsidesat skattevæsenets interesser og derfor er erstatningsansvarlige for skattevæsenets tab.

I overdragelsesaftalens punkt 5 vedrørende "selskabets pengeinstitut" var det bestemt, at sælgerne skulle sørge for, at selskabets midler senest pr. overtagelsesdagen indestod som kontant indestående på bankkonto i anerkendt pengeinstitut, og at køberen - efter overførsel af købesummen - skulle være legitimeret til at disponere over selskabets konto.

Den 9. december 1991 blev selskabets midler overført fra selskabets hidtidige konto med F2-Bank A/S til en for selskabet nyoprettet konto med F2-Bank A/S. Herfra blev midlerne samme dag videreført til G1 Invest A/S' konto med F1-Bank A/S.

Efter bevisførelsen findes det ikke med tilstrækkelig sikkerhed at kunne lægges til grund, at overførslen af selskabets midler til købers pengeinstitut skete efter instruks eller med accept fra sælgerne eller nogen, der var bemyndiget til at disponere på disses vegne. Retten finder således ikke at kunne bortse fra, at F2-Bank A/S, da den overførte selskabets midler til købers pengeinstitut, kan have handlet udelukkende på grundlag af F1-Bank A/S' telefax af 9. november 1991 og uden, at de personer, der optrådte på sælgersiden, havde viden herom.

Under disse omstændigheder finder landsretten det ikke godtgjort, at sælgerne eller nogen, med hvem disse kan identificeres - må have indset, at selskabets midler blev stillet til rådighed for køberen i forbindelse med dennes erhvervelse af anparterne i selskabet. Da der herefter ikke kan rejses krav mod de sagsøgte i medfør af den dagældende anpartsselskabslovs § 84, stk. 5, tager landsretten de sagsøgte frifindelsespåstand til følge.

Efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder, herunder navnlig at sælgerne har vundet den del af sagen, som har været genstand til domsforhandling, sammenholdt med, at de forud for domsforhandlingen har anerkendt at være erstatningsansvarlige for "bruttotabet" og har indbetalt dette tab til konkursboet, ophæves sagens omkostninger mellem sagsøgeren og de sagsøgte.

Sælgernes krav mod de adciterede og den indbyrdes fordeling på sælgersiden (adcitationssagen).

Landsretten finder det ubetænkeligt at lægge til grund, at advokat AJ har optrådt som advokat for sælgerne i forbindelse med anpartsoverdragelsen. Retten har herved blandt andet lagt vægt på karakteren af det arbejde, som advokat AJ udførte i forbindelse med anpartsoverdragelsen, samt på, at han i sin skrivelse af 29. november 1991 til MC har omtalt sælgerne som "mine klienter", ligesom han ved faktura af 13. december 1991 har afregnet det af ham udførte arbejde i forbindelse med anpartsoverdragelsen særskilt over for sælgerne. Den omstændighed, at advokat AJ samtidig har været udpeget til likvidator for selskabet, findes således ikke føre til et andet resultat.

Landsretten finder det endvidere ubetænkeligt at lægge til grund, at advokat AJ har spillet en aktiv rolle i forbindelse med anpartsoverdragelsen, og at han herunder har udarbejdet overdragelsesaftalen, der som anført oven for ikke havde karakter af en sædvanlig forretningsmæssig disposition, idet han samtidig undlod at iværksætte nærmere undersøgelser vedrørende af den for ham ukendte køber.

På denne baggrund findes adciterede 1 som arbejdsgiver for advokat AJ at havde pådraget sig et erstatningsansvar over for sælgerne.

Ved den indbyrdes fordeling af erstatningsansvaret mellem sælgerne og deres rådgivere lægges det efter bevisførelsen til grund, at advokaten og revisoren i realiteten på egen hånd tog initiativ til at foranledige selskabet solgt frem for likvideret, ligesom de i vidt omfang varetog realiseringen af salget gennem forhandlinger med køberen og udfærdigelse af udkast til overdragelsesaftale uden at inddrage sælgerne heri. Henset hertil findes der at foreligge sådanne særlige omstændigheder, at der er grundlag for at fravige det sædvanlige udgangspunkt om ligedeling, således at revisoren og advokaten hver især er erstatningsansvarlig for halvdelen af det beløb, som resterer efter, at sælgerne har fralagt sig den berigelse, som de har opnået ved salget.

Adciterede 2 har under sagen anerkendt at være erstatningsansvarlig som nævnt oven for og har i den forbindelse indbetalt 64.631,50 kr. med tillæg af procesrente. Adciterede 2 har endvidere anerkendt at hæfte solidarisk med adciterede 1 for betalingen af det beløb, som adciterede 1 (advokaten) eventuelt måtte være erstatningsansvarlig for.

På denne baggrund tages pkt. 2 og 3 i adcitanternes påstand til følge, således at adciterede 1 skal betale 64.631,50 kr. til adcitanterne med procesrente fra den 2. december 1996, og adciterede 2 skal anerkende at hæfte solidarisk med adciterede 1 for betalingen af dette beløb.

Endvidere skal adciterede 1 betale 12.000 kr. i sagsomkostninger til adcitanterne, mens adciterede 2 skal betale 8.000 kr. i sagsomkostninger til adcitanterne.

I det indbyrdes forhold mellem de adciterede lægger landsretten til grund, at såvel advokat og revisor har deltaget i forløbet omkring anpartsoverdragelsen i et sådant omfang, at de bør hæfte på lige fod. Herefter frifindes adciterede 2 for adciterede 1's påstand om friholdelse.

Sagsomkostningerne mellem de adciterede ophæves.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

De sagsøgte, A, B, C, D og E, frifindes.

Adciterede 1, advokat R2, skal betale 64.631,50 kr. med procesrente fra den 2. december 1996 til A, B, C, D og E.

Adciterede 2, R1 A/S, skal anerkende at hæfte for betalingen af det oven for nævnte beløb in solidum med advokat R2.

R1 A/S frifindes for advokat R2s påstand om friholdelse.

Advokat R2 skal betale 12.000 kr. i sagsomkostninger til A, B, C, D og E.

R1 A/S skal betale 8.000 kr. i sagsomkostninger til A, B, C, D og E.

I øvrigt betaler ingen af parterne sagsomkostninger til nogen anden part.

De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter afsigelsen af denne dom.