Dato for udgivelse
27 Nov 2003 12:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
8. oktober 2003
SKM-nummer
SKM2003.540.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 517/2000
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse + Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse
Emneord
Selskabstømning, objektivt ansvar
Resumé

Anken til Højesteret omfattede kun sælgernes ansvar i forbindelse med en selvfinansieret overdragelse af et overskudsselskab, hvor sælgerne havde overført selskabets midler i form af et bankindestående til en klientbankkonto i købers advokats bank uden angivelse af, hvem der i advokatens klientbogholderi skulle godskrives for indbetalingen. Højesteret fandt, at sælger havde stillet selskabets midler til rådighed for køber og derfor indestod for selskabets tab, jf. aktieselskabslovens § 115, stk. 5. Ved den påankede dom, der var afsagt af Vestre Landsret 9/11 2000, var der endvidere taget stilling til spørgsmålet om erstatningsansvar og indbyrdes regres for selskabskøberne samt for en advokat, der havde medvirket ved selskabsoverdragelsen

Reference(r)

Aktieselskabsloven § 115, stk. 5

Parter

A
B og
C
(advokat Søren Bagger for alle)

mod

HX ApS under konkurs ved kurator, advokat Ole Erlich-Erichsen
(kammeradvokaten ved advokat Jacob Pindborg)

Afsagt af højesteretsdommerne

Wendler Pedersen, Torben Melchior, Poul Søgaard, Niels Grubbe og Jon Stokholm.

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 4. afdeling den 9. november 2000.

Appellanterne, A, B og C, har påstået frifindelse.

Indstævnte, HX ApS under konkurs, har påstået stadfæstelse.

Til brug for Højesteret er der tilvejebragt nye oplysninger og afgivet nye forklaringer.

Højesterets bemærkninger

Aftalen om overdragelse af overskudsselskabet havde ikke karakter af en normal forretningsmæssig disposition. Den blev indgået med en køber, G1 A/S, som sælgerne ikke kendte på forhånd.

Ifølge aftalen skulle overskudsselskabets likvide midler og købesummen afregnes ved overførsler via Nationalbanken i henhold til nærmere aftale mellem parterne.

Handelen blev afviklet ved, at sælgerne på et tidspunkt, hvor adgangen til at disponere over overskudsselskabets midler tilkom dem, instruerede selskabets bank, F1-Bank, om mod bankens indeståelse for indsætning af købesummen på sælgernes konto at overføre selskabets likvide midler til en af køber anvist konto med F2-Bank uden angivelse af, hvem der skulle være kontohaver. Overførslen skete til advokat JOs klientkonto i F2-Bank uden angivelse af, hvem han skulle godskrive indsætningen i sit klientbogholderi.

Højesteret finder, at sælgerne under disse omstændigheder må have indset, at de som aktionærer i det solgte selskab stillede dettes midler til rådighed for køberen i forbindelse med dennes erhvervelse af aktierne, og at de dermed overtrådte aktieselskabslovens § 115, stk. 2.

Advokat JO handlede efter instruks fra køber, og det kan ikke føre til et andet resultat, at overskudsselskabets midler, der samme dag blev anvendt til betaling af købesummen, forinden havde været godskrevet selskabet i hans klientbogholderi.

Herefter, og da tilbageførsel, jf. lovens § 115, stk. 4, er udelukket, tiltræder Højesteret, at A, B og C hæfter for overskudsselskabets tab efter § 115, stk. 5. Højesteret stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

A, B og C skal i sagsomkostninger for Højesteret in solidum betale 150.000 kr. til HX ApS under konkurs.

De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.