Dato for udgivelse
19 Nov 2003 10:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30. oktober 2003
SKM-nummer
SKM2003.509.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
2. afdeling, B-2713-02
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Inddrivelse
Emneord
Udlæg, behæftet, bortsalg, hæftelse, registreringsattest, sagsomkostninger
Resumé

ToldSkat foretog udlæg i tysk indregistreret køretøj. Skyldner havde flere gange under udlægsforretninger oplyst, at køretøjet tilhørte skyldner og var ubehæftet. På baggrund af udlægget blev køretøjet bortsolgt på tvangsauktion til sagsøger, der efterfølgende videresolgte køretøjet til køber.

Det omhandlede køretøj viste sig efterfølgende at være behæftet med et gyldigt tysk ejendomsforbehold, hvorfor køber hævede handlen med sagsøger og anlagde retssag med krav om betaling af erstatning i medfør af købelovens § 59. Sagsøger adciterede ToldSkat med påstand om, at ToldSkat skulle friholde sagsøger for det af køber rejste krav.

Byretten fandt at sagsøger skulle betale erstatning til køber mod udlevering af det omhandlede køretøj. På baggrund af de konkrete omstændigheder fandt retten ikke, at ToldSkat ved at have undladt at foretage yderligere undersøgelser om køretøjet hos de danske og tyske myndigheder og via Interpol var erstatningsansvarlig overfor sagsøger. ToldSkat blev på denne baggrund frikendt mod afståelse af provenuet fra auktionen. Sagsøger ankede byettens dom vedrørende ToldSkat. Landsretten stadfæstede dommen.

Reference(r)

Retsplejeloven § 538 a

Parter

H1 Handelsfirma ved A
(Advokat Peder Fihl)

mod

ToldSkat
(Kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen ved advokatfuldmægtig Per Astrup Madsen).

Afsagt af landsdommerne

Fabrin, Mogens Heinsen og Torben ØstergreenJohansen (kst.)

Retten i Aalborg, 9. afdeling, har den 22. oktober 2002 afsagt dom i 1. instans (BS 9-1347/2001).

For landsretten har appellanten, H1 Handelsfirma ved A, nedlagt påstand om, at indstævnte, ToldSkat, tilpligtes at betale yderligere 65.509,24 kr., subsidiært 55.007,93 kr. til appellanten, alt med procesrente fra den 19. august 2003.

Indstævnte har påstået dommen stadfæstet.

Indstævnte har den 5. november 2003 opfyldt byrettens dom.

Den i sagen omhandlede bil blev efter parternes accept solgt den 18. august 2003 for 35.100 kr.

Appellanten har herefter i sit påstandsdokument opgjort påstandene således:

"Hovedstol ifølge dom

   

kr.

82.281,25

Idømte omkostninger iflg. dom

   

kr.

13.000,00

renter 12.11.99-6.11.02

   

kr.

  17.873,86

     

kr.

113.155,11

 

Indbetalt af appelindstævnte i henhold til dommen:

       

idømt beløb

kr.

29.000,00

                        

renter 13.8.01-6.11.02

-

3.003,93

       

- tilkendte omkostninger

-

8.300,00

kr.

23.703,93

Rest

                   

kr.

89.451,18

yderligere parkeringsafgift opkrævet af G1 Bilcenter

   

kr.

5.840,63

Yderligere renter 6.11.02-18.8.03

   

kr.

   5.317,43

Saldo pr. 18.8.2003

   

kr.

100.609,24

- provenu ved salg af bilen

   

kr.

35.100,00

Restkrav fra G1 Bilcenter

   

kr.

65.509,24

I den subsidiære påstand fratrækkes påløbne renter fra 12.11.1999 - 13.8.2001
(adcitationsstævningens dato)
17.873,86 x 631 =
       1074

   

kr.

10.501,31

Restkrav:

   

kr.

55.007,93

..."

Forklaringer

Det er for landsretten oplyst, at B den 11. december 2002 blev afhørt af politiet i Aalborg som sigtet for overtrædelse af straffelovens § 162. Han forklarede da bl.a., at han ikke under udlægsforretningerne havde givet udtryk for, at bilen var ubehæftet, tværtimod havde han gjort opmærksom på, at han skyldte penge på bilen i Tyskland.

KR har supplerende forklaret, at når der i forbindelse med auktionen blev angivet et konkret afgiftsbeløb, måtte der være rettet henvendelse til ToldSkats motorekspedition, men ikke Centralregistret for Motorkøretøjer, som anført i byrettens dom. Han har tidligere købt udenlandske biler og fået dem indregistreret i Danmark. Det bekymrede ham derfor ikke, at der ikke var papirer på bilen, der straks skulle videresælges. Ved hans henvendelse på motorekspeditionen blev det bekræftet, at der var rettet en forespørgsel om registreringsafgift, at der måtte være en registreringsattest, og at de ville sende en kopi heraf. Denne henvendelse skete forud for salget til G1 Bilcenter. Uden bekræftelsen på, at der var en registreringsattest, havde han ikke turdet videresælge bilen.

AB har som vidne forklaret, at hun er toldfoged og har været det i ca. 8 år. Hun har typisk 1-2 udlægsforretninger om dagen. Udlægsforretningen den 14. januar 1999 blev sluttet som forgæves, d.v.s. der blev ikke foretaget udlæg. Bilen var beslaglagt. Ved udlægsforretningen den 13. juli 1999 var hun med som vidne. Der blev heller ikke den dag foretaget udlæg. B ville forsøge at sælge bilen. Dette kunne give et bedre provenu end et tvangssalg. B har ikke under de udlægsforretninger, hun deltog i, oplyst, at bilen var behæftet. Bemærkningerne om, at B intet ejede til genstand for udlæg, gik på, om der var noget ud over bilen. Hun kan ikke huske, hvorfor B ikke skrev under på udlægsbogen af 13. juli 1999. I dag er det fast praksis at bede skyldnerne underskrive udlægsbogen. Når der er tale om en kontinuation, er skyldneren til stede. Hun har ikke haft med sagen at gøre efter den 13. juli 1999, hvor AP overtog behandlingen.

Procedure

Parterne har for landsretten i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten. Dog har appellanten frafaldet anbringendet om objektivt ansvar i medfør af købelovens § 59 eller dennes analogi.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det kan efter bevisførelsen for landsretten ikke anses for godtgjort, at B i forbindelse med udlæggets foretagelse den 26. august 1999 eller under de tidligere forgæves udlægsforretninger mod udlægsbogens udvisende skulle have oplyst, at bilen var behæftet. Herefter og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Sagens omkostninger for landsretten skal appellanten, H1 Handelsfirma ved A, betale til indstævnte, ToldSkat, med 12.000 kr.

Det idømte skal betales inden 14 dage.