Dato for udgivelse
03 Nov 2003 14:00
SKM-nummer
SKM2003.474.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/02-4764-210
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Goodwill, finansielle virksomheder, afskrivning, koncernintern overdragelse, finansielle indtægter, finansielle udgifter
Resumé

Et finansieringsselskab i en automobilkoncern spurgte om det kunne anvende Ligningsrådets vejledende beregningsmodel for goodwill i TSS-cirkulære 2000-10 tilpasset finansieringsselskabets særlige karakter ved overdragelse af sine aktiviteter til et koncerninternt selskab. Ligningsrådet fandt, at Ligningsrådets vejledende beregningsmodel kan tilpasses finansieringsselskabets særlige karakter ved, at der som beskrevet i beregningsmodellen ikke skal ske regulering af de finansielle poster.

Ligningsrådet forudsatte, at der ved en sådan tilpasning skulle ske en opdeling af de finansielle poster, som henregnes til virksomhedens primære aktivitet og til virksomhedens sekundære aktivitet, så de finansielle poster, der reelt ikke vedrører virksomhedens kundekreds, bliver udskilt selvstændigt. Yderligere var det en betingelse, at der skulle ske en forrentning af de finansielle aktiver, der som følge af selskabets hovedaktivitet anses som driftsfremmende.

Reference(r)

Afskrivningsloven § 40
TSS-cirkulære 2000-10

Henvisning

Ligningsvejledningen 2003-2 E.I.4.1.2.4

Henvisning
Ligningsvejledningen 2003-2 - E.I.4.1.2.8
Henvisning
Ligningsvejledningen 2003-2 E.I.4.1.2.1

Et finansieringsselskab stillede følgende spørgsmål til Ligningsrådet:

1. Kan goodwill i forbindelse med overdragelse af forhandlerfinansieringsaktiviteten og forbrugerserviceaktiviten i finansieringsselskabet inden for de næste 6 måneder til et koncernforbundet selskab fastsættes til 0 kr. opgjort efter Ligningsrådets seneste vejledende anvisning tilpasset finansieringsselskabets særlige karakter?

2. Hvis spørgsmål 1 besvares benægtende, bedes det oplyst, til hvilken værdi goodwill kan fastsættes, og efter hvilke principper denne goodwill er fastsat.

Svar:

1. Ja. Se sagsfremstilling og begrundelse.

2. Bortfalder, da spørgsmål 1 besvares bekræftende.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Finansieringsselskabet er et dansk indregistreret aktieselskab og indgår i en udenlandsk automobilkoncern.

Finansieringsselskabet udførte tre aktiviteter: detailfinansiering, forhandlerfinansiering og forbrugerservice.

Detailfinansieringen er overdraget til en uafhængig køber, mens aktiviteterne vedrørende forhandlerfinansieringen og forbrugerservice skulle overdrages til et koncerninternt selskab.

Forhandlerfinansiering omfatter alle de aktiviteter, der har til formål at lette forhandlerens og importørerens likviditet. Finansieringen omhandler følgende aktiviteter:

 • Floor Plan:
Automobilimportøren fakturerer forhandleren, og finansieringsselskabet afkøber fordringen straks. I en startperiode er fakturaen rentefri for forhandleren. I stedet betaler importøren rente til finansieringsselskabet.
 • Dealer Fin:
 • Når fakturaen bliver rentebærende, overgår rentebetalingen til forhandleren. Ellers er alt uændret.
 • Demo Fin:
 • Når forhandleren skal benytte bilen til demonstrationsbrug, må forhandleren nødvendigvis indregistrere denne. Dette medfører betaling af registreringsafgift. Denne kan også finansieres af finansieringsselskabet. Når bilen på et givet tidspunkt i forløbet sælges til en slutkunde, forfalder det finansierede beløb selvsagt til betaling.
 • Finansiering af forhandleres lager af brugte/indbyttede biler
 • Den anden aktivitet er forbrugerservice, og omfatter forskellige tillægsydelser, som kunden i forbindelse med køb/drift af bil har behov for. Det er:

  • "Vejhjælpsabonnement" udbydes for ikke-fabriksnye biler. Produktet har lighed med de produkter, der tilbydes af vejhjælpsfirmaer.
  • Forsikringsordninger, som finansieringsselskabet kan tilbyde gennem forskellige samarbejdspartnere på fordelagtige vilkår.
  • Garantiforsikringer for en supplerende periode, som finansieringsselskabet tilbyder udover bilens normale garantiperiode på to år.

  Til grund for forhandlerfinansieringen ligger en lagerfinansieringsaftale, som er indgået mellem automobilimportøren og forhandlerne. Kontrakterne bliver efterfølgende overdraget til finansieringsselskabet. Ifølge aftalen kan der ske finansiering af fabriksnye biler, kundevogne samt nye og brugte demonstrationsbiler indkøbt hos automobilimportøren med henblik på videresalg. Ejendomsretten forbliver hos automobilimportøren indtil købesummen og evt. renter, omkostninger m.v. fuldt ud er betalt. Lagerfinansieringsaftalen har forrang i tilfælde af uoverensstemmelse med forhandleraftalen.

  Aftalen kan opsiges af forhandleren eller automobilimportøren med det i aftalen fastsatte varsel. Ophører forhandleren med at være autoriseret forhandler, kan aftalen opsiges uden varsel, dog tidligst til ophør på det tidspunkt, hvor forhandleraftalen ophører.

  Endelig fremgår det af aftalen, at automobilimportøren er berettiget til at transportere sine rettigheder til tredjeperson. I tilknytning til lagerfinansieringsaftalen underskriver finansieringsselskabet derfor en transporterklæring, hvorefter samtlige rettigheder i henhold til lagerfinansieringsaftalen overdrages til eje til finansieringsselskabet.

  Repræsentanten har oplyst, at forhandlerne ikke er bundet til at anvende automobilimportørens finansieringstilbud, men at de kan anvende andre udbydere.

  Repræsentantens vurdering

  Repræsentanten henviste til Ligningsvejledningens definition af det skattemæssige goodwill, hvorved der forstås den til en erhvervsvirksomhed knyttede kundekreds, forretningsforbindelse eller lignende (jf. Ligningsvejledningen 2003-2, afsnit E.I.4.1.1).

  Ved overdragelse mellem interesseforbundne parter skal goodwill ansættes til handelsværdien. Handelsværdien for goodwill værdiansættes ud fra et skøn under hensyntagen til de konkrete foreliggende omstændigheder.

  I mangel af særlige holdepunkter, herunder eksistensen af en eventuel branchekutyme og eventuelt dokumenterede købstilbud fra tredjeperson, må værdiansættelsen ske på grundlag af et skøn, hvor der tages hensyn til samtlige de i det konkrete tilfælde foreliggende omstændigheder, der er kendt på tidspunktet for værdiansættelsen, herunder navnlig virksomhedens hidtidige overskud.

  Foreligger der ikke andre holdepunkter for udøvelsen af skønnet over handelsværdien, bruges den vejledende beregningsmodel i TSS-cirkulære 2000-10 som udgangspunkt for værdiansættelse af goodwill mellem interesseforbundne parter. Ved at bruge denne beregningsmodel har repræsentanten opgjort goodwillen til 0 kr.

  Repræsentanten henviste til TSS-cirkulærets pkt. 2, om, at Ligningsrådets beregningsmodel er vejledende, og at der kan foreligge konkrete omstændigheder, der gør, at der skal korrigeres i resultatet, så værdiansættelsen svarer til den pris, som en uafhængig tredjeperson antages at ville betale for goodwill.

  Repræsentanten oplyste videre, at der ikke fandtes nogen branchekutyme for beregning af goodwill, og da der i Danmark ikke er handlet virksomheder af samme type, kunne der ikke fremskaffes et sammenligningsgrundlag.

  Da TSS-cirkulæret er vejledende, fandt repræsentanten, at det kunne overvejes, om der i den konkrete sag forelå sådanne omstændigheder, der gjorde, at der skønsmæssigt skulle korrigeres i det beregnede resultat for at komme frem til den værdi, som en uafhængig tredjeperson måtte forventes at ville betale for virksomhedens goodwill.

  I Ligningsrådets vejledende beregningsmodel for goodwill reguleres for finansielle indtægter og udgifter, men da disse indtægts- og udgiftsposter er en del af virksomhedens primære drift, mente repræsentanten, at beregningsreglen burde tilpasses, så der ikke sker regulering i beregningsmodellen for de finansielle indtægter og udgifter.

  Med disse korrektioner i beregningsmodellen har repræsentanten regnet sig frem til, at goodwillværdien bliver 0 kr.

  Selskabet oplyste, at det ikke var muligt at udskille finansieringsindtægter og -omkostninger vedrørende selskabets administration, drift m.v. fra finansieringsindtægter og -omkostninger vedrørende dets hovedaktiviteter. Selskabet benyttede samme finansiering til driften som til finansiering af hovedaktiviteten.

  Indtægter og udgifter, som relaterer sig til forhandlerfinansieringen og forbrugerservicen, har repræsentanten opgjort i et særskilt bilag.

  Fremtidige forventninger

  Repræsentanten henviste til årsregnskabet for 2001, som viste et stadigt faldende marked for nye biler. Finansieringsselskabet havde på denne baggrund måttet konstaterer en nedgang i debitorporteføljen.

  Overskuddet før skat af forhandlerfinansieringsaktiviteten og forbrugerserviceaktiviteten viser i perioden 1999-2001 følgende:

  1999

  2000

  2001

  1.743.000 kr.

  1.442.000 kr.

  1.854.000 kr

  Som følge af usikkerheden i branchen og markedsudviklingen har automobilkoncernen foretaget omstruktureringer i deres netværk af bilforhandlere.

  For året 2002 og 2003 forventes et overskud før skat af forhandlerfinansieringsaktiviteten og forbrugerserviceaktiviteten på henholdsvis 328.000 kr. og 936.000 kr.

  Repræsentanten vurderede således, at handelsværdien af goodwill for den pågældende virksomhedstype var 0 kr.

  Told- og Skattestyrelsens indstilling

  Goodwill, der handles mellem interesseforbundne parter, værdiansættes efter et skøn over handelsværdien under hensyntagen til de konkret foreliggende omstændigheder. I mangel af en branchekutyme eller øvrige holdepunkter for værdiansættelse af goodwill, kan værdien baseres på en vejledende beregningsmodel, jf. pkt. 1 i TSS-cirkulære 2000-10.

  Repræsentanten har i sagen oplyst, at der ikke foreligger nogen branchekutyme for beregning af goodwill for den pågældende type virksomhed. I sagen er der heller ikke dokumenteret andre særlige holdepunkter for beregning af goodwillen.

  Før der skal ske beregning af goodwillværdi, skal der reelt være tale om overdragelse af en kundekreds, der berettiger til beregning af goodwill ( jf. Ligningsvejledningen 2003-2, afsnit E.I.4.1.1). Dernæst skal det afgøres, om den vejledende beregningsmodel kan anvendes på selskaber med finansieringsselskabets særlige karakter.

  Ad goodwill for forhandlerfinansiering og forbrugerservice

  I den foreliggende sag er det alene en del af finansieringsselskabet, der skal overdrages til det nystiftede selskab. TSS-cirkulæret finder anvendelse ved hel eller delvis overdragelse af en virksomhed.

  Beregningsmodellen skal i en sådan situation alene indeholde de talmæssige oplysninger, der er knyttet til lige netop den del af virksomheden, som påtænkes overdraget. Repræsentanten har i et bilag foretaget en sådan opsplitning.

  Om der herefter kan anses for at være knyttet en goodwill til forhandlerfinansieringen og forbrugerservicen afhænger af, om de to aktiviteter repræsenterer en kundekreds, og om denne kundekreds kan overdrages.

  For forbrugerservice består kundekredsen af forhandlernes kunder, der har tegnet en forsikring. Efter styrelsens opfattelse var det derfor knyttet en goodwillværdi til forbrugerserviceaktiviteten.

  Efter styrelsens opfattelse var der også knyttet en kundekreds til forhandlerfinansieringen. Kundekredsen består af automobilimportørens egne forhandlere, som har indgået en lagerfinansieringsaftale. Formålet med lagerfinansieringsaftalerne er at sikre forhandlerne en billig adgang til at finansiere varelageret af nye og brugte biler samt demonstrationsvogne og kundebiler. Lagerfinansieringsaftalerne indgås mellem forhandlerne og automobilimportøren. Aftalerne kan overdrages til tredjeperson, hvilket også sker, idet automobilimportøren overdrager samtlige rettigheder i henhold til lagerfinansieringsaftalen til finansieringsselskabet. Lagerfinansieringsaftalerne er et tilbud til forhandlerne, hvorfor forhandlerne har en mulighed for at vælge en anden udbyder.

  De enkelte forhandlere kan således samlet ses som en kundekreds knyttet til finansieringsselskabet via lagerfinansieringsaftalerne. Da lagerfinansieringsaftalerne kan overdrages, vil forhandlerne gennem aftalerne repræsentere en værdi for en uafhængig tredjeperson, hvorfor de kan udgøre et grundlag for goodwill.

  De særlige ophørsbetingelser i lagerfinansieringsaftalen gældende for de tilfælde, hvor forhandleren opsiges som autoriseret forhandler, ændrer ikke på, at der er tale om en kundekreds. Betingelserne har alene indflydelse på værdien af goodwillen.

  I øvrigt bemærkede styrelsen, at der kunne knyttes en forventning til den fremtidige indtjeningsevne fra kundekredsen, hvilket adskilte den foreliggende sag fra virksomheder, som handler med værdipapirer for egen regning, hvor den fremtidige indtjening ikke er knyttet til en oparbejdet kundekreds (se hertil SKM2002.509.VLR).

  Ad tilpasning af beregningsmodellen for goodwill i TSS-cirkulære 2000-10

  Ved goodwill forstås i skattemæssig henseende den til en erhvervsvirksomhed knyttede kundekreds, forretningsforbindelse eller lignende. Virksomhedens indtjening skal kunne begrunde eksistensen af goodwill (Ligningsvejledningen 2003-2, afsnit E.I.4.1.1 og E.I.4.1.1.3.).

  Den vejledende beregningsmodel tager derfor udgangspunkt i virksomhedens resultatopgørelse for de seneste tre år ved fastsættelse af goodwillens værdi. I denne beregning reguleres for finansielle indtægter og udgifter, da finansieringen af selskabet/virksomheden hovedsageligt ikke er relateret til kundekredsen og dermed goodwillens værdi. De finansielle indtægts- og udgiftsposter, som reguleres i Ligningsrådets vejledende beregningsmodel, omfatter bl.a. renteindtægter og -omkostninger m.v. af omsætningsaktiver.

  Endvidere skal der i beregningsmodellen ske fradrag for forrentning af aktiver, dog ikke de aktiver, som anses for at være driftsfremmede såsom f.eks. obligationer og pantebreve (cirkulærets pkt. 3.6).

  Styrelsen er af den opfattelse, at en tilpasning af den vejledende beregningsmodel således at den passer til finansieringsselskabets særlige karakter ikke må medføre en ændring af de bærende principper for opgørelse af goodwill efter Ligningsrådets anvisninger i TSS-cirkulæret 2000-10.

  Tager beregningsmodellen udgangspunkt i årsregnskabet, vil nettoomsætningen i Ligningsrådets vejledende beregningsregel og i årsregnskabsloven være sidestillede begreber. I årsregnskabslovens bilag 1, afsnit C, nr. 15, er nettoomsætningen defineret som "salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v., der henhører under selskabets ordinære aktiviteter [...]".

  Ved ordinær aktivitet forstås traditionelt gevinst og tab, som stammer fra virksomhedens årligt tilbagevendende aktiviteter (se herom side 321 i "Håndbog i Årsregnskab", 3. udg., redigeret af Palle Hansen og Dennis Clausen. Se også § 30 i årsregnskabsloven samt "Årsrapporten. Kommentarer til årsregnskabsloven", 3. udg., side 289).

  Virksomheds ordinære aktivitet deles op i en primær og en sekundær aktivitet. Den primære aktivitet er virksomhedens hovedformål, mens den sekundære aktivitet vedrører forskellige former for tilbagevendende aktivitet, som må betragtes som virksomhedens biformål ("Håndbog i Årsregnskab", side 327 og anførte sted i "Årsrapporten. Kommentarer til årsregnskabsloven").

  Finansielle poster regnes sædvanligvis ikke som en primær aktivitet, men hvis virksomhedens hovedaktivitet er af finansiel karakter, må de finansielle poster i vidt omfang anses for primære (side 290 i "Årsrapporten. Kommentar til årsregnskabsloven").

  Som nævnt består finansieringsselskabets aktivitet i overvejende grad af finansiering af biler, herunder detailfinansiering ved købekontrakter og leasingkontrakter, samt lagerfinansiering for bl.a bilforhandlere. Indtægter og udgifter forbundet med disse aktiviteter er således fremmende for selskabets drift. De finansielle indtægter og udgifter, som reguleres i Ligningsrådets beregningsmodel er derimod driftsfremmede.

  Det fremgår af årsregnskabslovens § 11, at årsrapporten (årsregnskabet) skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Hvis anvendelse af årsregnskabslovens bestemmelser i særlige tilfælde vil stride mod kravet om det retvisende billede, skal de fraviges, således at kravet opfyldes. En sådan fravigelse skal oplyses i noterne.

  I årsregnskabet for finansieringsselskabet har revisor påført de finansielle indtægter og udgifter som selskabets primære aktivitet, og om den anvendte regnskabspraksis bemærker revisor i noterne til årsregnskabet for 2001, at regnskabsopstillingen er tilpasset selskabets særlige karakter for at give et retvisende billede af årets indtjening i en finansieringsvirksomhed.

  På baggrund heraf mener styrelsen, at Ligningsrådets vejledende beregningsmodel kan tilpasses finansieringsselskabets særlige karakter ved, at der som beskrevet i beregningsmodellen ikke skal ske regulering af de finansielle poster.

  Der bør dog ved en sådan tilpasning ske en opdeling af de finansielle poster, som kan henregnes til virksomhedens primære aktivitet og til virksomhedens sekundære aktivitet, så de finansielle poster, der reelt ikke vedrører virksomhedens kundekreds bliver udskilt selvstændigt. Yderligere er det en betingelse, at der skal ske en forrentning af de finansielle aktiver, der som følge af selskabets hovedaktivitet skal anses som driftsfremmende.

  Styrelsen fandt, at en fastsættelse af goodwillværdien efter en sådan tilpasset beregningsmodel ikke ville ændre de bærende principper bag Ligningsrådets anvisning for beregning af goodwill, og således ikke forvride beregningen af goodwillværdien for selskaber med finansieringsselskabets særlige karakter. Beregningsmodellens nytteværdi reduceres derfor ikke ved en sådan tilpasning.

  Ad beregning af goodwill for finansieringsselskabet

  Repræsentanten har som nævnt tilpasset Ligningsrådets vejledende beregningsmodel, så den svarer til finansieringsselskabets særlige karakter. Herefter har repræsentanten beregnet goodwillværdien for forhandlerfinansieringen og forbrugerservicen til 0 kr.

  Styrelsen indstillede til Ligningsrådet, at goodwillværdien for finansieringsselskabets overdragne aktiviteter blev fastsat efter Ligningsrådets vejledende beregningsmodel i TSS-cirkulære 2000-10 tilpasset finansieringsselskabets særlige karakter, sådan som det fremgik af repræsentantens opgørelse.

  Styrelsen indstillede til Ligningsrådet, at finansieringsselskabets goodwillværdi for forhandlerfinansieringen og forbrugerservicen fastsættes til 0 kr.

  Styrelsen fandt, at det i den foreliggende sag er uden betydning, at finansieringsindtægter og -omkostninger vedrørende selskabets administration, drift m.v. ikke kan udskilles fra finansieringsindtægter og -omkostninger vedrørende dets hovedaktiviteter. Styrelsen lagde ved denne vurdering særlig vægt på, at goodwillværdien efter Ligningsrådets vejledende beregningsmodel, hvor der sker regulering af de finansielle omkostninger, også beregnes til 0 kr.

  Efter styrelsens opfattelse forelå der i sagen ikke andre oplysninger, der kunne føre til en fravigelse af denne værdi.

  Ligningsrådet tiltrådte styrelsens indstilling.