Dato for udgivelse
05 nov 2003 10:12
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30. september 2003
SKM-nummer
SKM2003.479.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 364/2001
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Rette indkomstmodtager, virksomhedsoverdragelse, goodwill, kundekreds, revisionsvirksomhed, konsulentvirksomhed
Resumé

En revisor drev revisionsvirksomhed i et ApS samt konsulentvirksomhed i personligt regi, og "overdrog" retten til udførelse af henholdsvis revisionsopgaver og konsulentopgaver til to nyerhvervede anpartsselskaber med uudnyttede skattemæssige underskud mod årlig betaling af vederlag.

Højesteret udtalte, at det oprindelige ApS henholdsvis revisoren personligt overlod det til de to nyanskaffede ApS'er at udføre revisions- og konsulentopgaver, uden at fastlægge vilkårene herfor i en skriftlig aftale. Højesteret bemærkede videre, at der vedrørende revisionsopgaverne var tale om en tidsbegrænset overladelse for en periode på 10 år, og at ordningen vedrørende konsulentopgaverne kunne opsiges med 3 måneders varsel. Højesteret bemærkede videre, at der ikke skete overførsel af kundegrundlaget, ligesom der ikke skete overførsel af andre aktiver. Højesteret konkluderede herefter, at overladelserne skete mellem interesseforbundne parter, og at de indebar overførsel af et betydeligt årligt overskud reelt uden vederlag. På den baggrund fandt Højesteret, at en sådan overladelse af indtjening ved udførelsen af henholdsvis revisionsopgaverne og konsulentopgaverne i den grad afveg fra normale forretningsmæssigt begrundede dispositioner, at de i det hele måtte tilsidesættes i skattemæssig henseende.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4

Henvisning

Ligningsvejledningen 2003 - 2 S.C.1.1.1

Henvisning

Ligningsvejledningen 2003 - 2 S.I.1.1

Parter

H1 ApS,
H2 ApS,
H3 ApS og
A
(selv)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat David Auken)

Afsagt af Højesteretsdommerne

Marie-Louise Andreasen, Poul Sørensen, Jytte Scharling, Niels Grubbe og Jon Stokholm.

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 6. afdeling den 13. august 2001.

Appellanterne, H1 ApS og H2 ApS, H3 ApS og A, har gentaget deres påstande.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse og har gentaget sin subsidiære påstand om hjemvisning.

Til brug for Højesteret er der tilvejebragt yderligere oplysninger.

Det fremgår af årsregnskaberne, at H1s overskud var ca. 238.000 kr. i 1994/95 og i 1995/96 ca. 87.000 kr. efter fradrag af 84.000 kr. vedrørende regulering af skyldig løn og feriepenge. H3s overskud var ca. 141.000 kr. i 1994 og ca. 99.000 kr. i 1995.

Det fremgår endvidere af årsregnskaberne, at den bogførte værdi af H2 ApS' driftsmidler i 1994/95 udgjorde 227.000 kr. efter afskrivninger på ca. 38.000 kr. og i 1995/96 190.000 kr. efter afskrivninger på 37.000 kr.

Der er fremlagt fakturaer, der dækker hele udfaktureringen fra H1 i første halvår af 1995. Fakturaerne er udstedt af "H1 registreret revisionsanpartsselskab" med angivelse af H1s registreringsnummer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens 387.

Højesterets bemærkninger

Efter beslutningen på generalforsamlingen den 30. november 1994 overlod H2 ApS det til H1 ApS at udføre alle revisionsopgaver, som selskabet havde påtaget sig over for sine kunder, uden at fastlægge vilkårene herfor nærmere i en skriftlig aftale. Overladelsen skete for en periode på 10 år og indebar ikke en overførsel af kundegrundlaget. H1 indtrådte ikke i retsforholdet til kunderne. Der skete heller ikke overførsel af andre aktiver, idet selskabet stillede de hidtil benyttede lokaler og driftsmidler til rådighed for H1. H1 påtog sig at afholde de løbende omkostninger, herunder vedrørende lokaler, personale og kontorhold, og at betale et fast årligt vederlag på 75.000 kr. til selskabet bl.a. for benyttelse af edb-udstyr, -programmel og -modeller. Overladelsen skete mellem interesseforbundne parter og indebar overførsel af et betydeligt årligt overskud reelt uden vederlag. Højesteret finder, at denne overladelse af indtjening ved udførelsen af revisionsopgaverne i den grad afviger fra normale forretningsmæssigt begrundede dispositioner, at den i det hele må tilsidesættes i skattemæssig henseende.

Samtidig med at H2 ApS overlod udførelsen af revisionsopgaverne til H1, overlod A ligeledes uden nærmere fastlæggelse af vilkårene i en skriftlig aftale H3 ApS at udføre konsulentopgaver for revisionsvirksomhedens kunder. Ordningen kunne opsiges med 3 måneders varsel og indebar ikke en overførsel af kundegrundlaget eller andre aktiver. H3 påtog sig at betale et fast årligt vederlag på 10.000 kr. til H2 ApS bl.a. for benyttelse af edb-udstyr, -programmel og -modeller, men ikke at afholde andre løbende omkostninger. Også denne overladelse skete mellem interesseforbundne parter og indebar overførsel af et betydeligt årligt overskud reelt uden vederlag. Højesteret finder, at denne overladelse af indtjening ved udførelsen af konsulentopgaverne i det hele må tilsidesættes i skattemæssig henseende af de samme grunde som anført vedrørende H1.

Herefter tiltræder Højesteret, at appellanternes principale påstande ikke er taget til følge.

Af de grunde, der er anført af landsretten, tiltræder Højesteret endvidere, at appellanternes subsidiære og mere subsidiære påstande ikke er taget til følge.

Højesteret stadfæster herefter dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal H1 ApS, H2 ApS, H3 ApS og A in solidum betale 40.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.