Dato for udgivelse
28 okt 2003 15:42
SKM-nummer
SKM2003.472.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/03-4231-00731
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift + Skat
Overemner-emner
Afgifter + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Afskrivningssaldo, registreringsafgift, refusion
Resumé

Told- og Skattestyrelsen finder, at beløb der efter lov om registreringsafgift mv. tilbagebetales ved udførsel og salg af biler og motorcykler til udlandet, på linie med salgssummen, skal fragå ved opgørelsen af afskrivningssaldoen, jf. afskrivningslovens § 5, stk. 2.

Reference(r)

Afskrivningsloven § 5, stk. 2
Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.

Henvisning

Ligningsvejledningen 2003-2 E.C.2.4.1

Ved lov nr. 342 af 27. maj 2002 blev lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. ændret således, at der blev indsat en ny § 7 b, stk. 2, hvorefter afgiften af et brugt motorkøretøj efter nærmere fastsatte regler godtgøres, såfremt køretøjet afmeldes fra Motorregisteret og udføres fra landet. Afgiftsgodtgørelsen kan ikke overstige den afgift, der oprindelig er betalt, fratrukket 15 pct.

Den nævnte bestemmelse om refusion af registreringsafgift har givet anledning til en henvendelse til Told- og Skattestyrelsen, hvori Styrelsen er blevet spurgt, om ejerens afskrivningssaldo, jf. afskrivningslovens § 5, stk. 2, ved udførsel af en erhvervsmæssigt benyttet bil til salg i udlandet, udover afståelsessummen, skal reduceres med refusionsbeløbet.

Told- og Skattestyrelsen har som svar på forespørgslen udtalt, at refusionsbeløbet efter Styrelsens opfattelse skal fragå i afskrivningssaldoen på linie med bilens eller motorcyklens salgssum. Der er herved lagt vægt på, at der er tale om tilbagebetaling af en afgift, der er aktiveret som en del af købesummen på driftsmiddelsaldoen. Ligeledes er der lagt vægt på, at efterregulering af registreringsafgift findes at burde behandles på samme måde som efterregulering af købsmoms.