Dato for udgivelse
16 Oct 2003 15:27
SKM-nummer
SKM2003.460.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/03-301-01050
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Moms, hjemmehjælp, frit valg
Resumé

Hjemmehjælpsydelser, som er visiterede af kommunen efter socialservicelovens § 71 momsfritages efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 2, også når de leveres af andre end kommunen efter reglerne om frit leverandørvalg i hjemmeplejen. Tilkøbsydelser er momspligtige, medmindre de i sig selv er fritaget efter en anden bestemmelse.

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 2

Henvisning

Momsvejledningen 2003-2 D.11.2

Redaktionelle noter

Under Fremtidige retningslinjer er 10. ord ændret fra mompligtige til momsfri.

Bemærk, at momsloven ved lov nr. 517 af 07/06/2006 er blevet ændret, således at fritvalgsydelser i hjemmeplejen fra og med 1. juli 2006 overvejende er momspligtige, se nærmere momsvejledningens afsnit D.11.2.2

Indledning

Told- og Skattestyrelsen er blevet spurgt om den momsmæssige behandling af ydelser i projektet "Gråzoneservice - Personlig gråzoneservice til ældre", der omhandler individuelle ydelser, som ældre kan købe efter eget valg.

Henvendelsen omkring gråzoneydelser har givet anledning til, at styrelsen har vurderet praksis omkring momsfritagelse af praktisk og personlig hjælp, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 2.

Projekt "Personlige gråzoneydelser til ældre"

Projektet omfatter en bred vifte af personlige pleje ydelser og praktisk bistand. Som eksempler kan nævnes: hjælp til badning, hårvask, påklædning mv. samt indkøb, vask og strygning af tøj, oprydning i hus og have, pasning af hus under ferie, udpakning og nedpakning af jule- og påskepynt, assistance ved læge- og tandlægebesøg, ledsagelse i teater, madlavning. assistance ved festarrangementer, gåture osv.

Ydelserne leveres af private hjemmeservicefirmaer til de ældre. Ydelserne leveres ikke i henhold til frit valgs ordningen i lov om social service.

ToldSkats praksis

I henhold til ToldSkat´s praksis, der er beskrevet i Momsvejledningen 2002, afsnit D.11.2 og ToldSkat Nyt 1992.280 er private hjemmehjælpsydelser i form af hjælp med personlig hygiejne, deltagelse i udflugter, ferieture og lign. fritaget for moms, mens levering af ydelserne rengøring og indkøb og lign. er momspligtige. Afsættes både momspligtige og momsfrie private hjemmehjælpsydelser, skal der på fakturaen ske en opsplitning af ydelserne med særskilt sammentælling.

Skatteministeriet har til brug for Socialministeriets vejledning fra 2000, om frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v., udtalt at i de tilfælde, hvor der under frit valgs ordningen leveres en kombination af momspligtige og momsfri ydelser, er det en konkret vurdering om ydelsen er momspligtig. I denne vurdering skal bl.a. indgå en afvejning af, om den samlede ydelse består af overvejende momsfri eller momspligtige ydelser.

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 2

For at en ydelse er omfattet af fritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 2, skal

  • ydelsen leveres af offentligretlige organer eller af andre organer, der er anerkendt som foretagender af almennyttig karakter, og
  • selve ydelsen karakteriseres som social forsorg og bistand, eller med nær tilknytning hertil,

jf 6. momsdirektivs art. 13, afsnit A, stk. 1, litra g og h, og EF-domstolens praksis.

Ad offentligretlige organer

Det fremgår af SKM2001.235.TSS, at en selvstændig erhvervsdrivende, herunder en fysisk person, kan være omfattet af fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 2.

Det fremgår desuden, at når ydelser er reguleret i lov om social service, kan de, som udfører ydelserne anses for at være offentligretlige organer.

Ad social forsorg og bistand

Hvorvidt en ydelse kan karakteriseres som social forsorg og bistand, eller med nær tilknytning hertil, vil bero på en konkret vurdering.

Lov om social service

Visiterede hjemmehjælpsydelser

Ifølge lov om social service § 71, har kommunalbestyrelsen pligt til at tilbyde

1) personlig hjælp og pleje og

2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

Tilbuddene gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.

De relevante ydelser tildeles efter en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp, dels på baggrund af lovgivningen og dels på baggrund af det serviceniveau kommunalbestyrelserne fastlægger.

Frit valgs ordningen

Lov nr. 399 af 6. juni 2002 ændrede bl.a lov om social service, således at der blev indført frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. Det overordnede formål med loven er, at skabe lige konkurrence mellem kommunale og private leverandører og give modtagerne af personlig og praktisk hjælp mulighed for at vælge mellem 2 eller flere godkendte leverandører af personlig og praktisk hjælp.

Både den personlige- og den praktiske hjælp som er omfattet af reglerne om frit leverandørvalg, er visiterede ydelser i medfør af socialservicelovens § 71.

Fremtidige retningslinjer

Det kan fremtidigt lægges til grund, at ydelser der ligger indenfor kommunens visitation efter lov om social service § 71, kan karakteriseres som social forsorg og bistand, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 2. Dette gælder også for visiterede indkøbs- og rengøringsydelser.

Dette betyder, at

  • Visiterede ydelser, jf. lov om social service § 71, der leveres af selvstændigt erhvervsdrivende efter reglerne om frit leverandørvalg i hjemmeplejen, vil være momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 2, da de erhvervsdrivende, i denne sammenhæng, må anses for at være offentligretlige virksomheder.
  • Ydelser, der leveres ud over de visiterede ydelser, som f.eks. gråzoneydelserne, vil være momspligtige, da de ligger uden for det, der kan betragtes som social forsorg og bistand eller ydelser i nær tilknytning hertil. Dette gælder også, hvis de tilkøbte ydelser er af samme art som de visiterede. Ydelserne kan i sig selv være fritaget efter en anden bestemmelse som f. eks. momslovens § 13, stk. 1, nr. 1.

Det skal bemærkes, at det kun er den, der leverer den sociale forsorg og bistand, der er omfattet af fritagelsen. Det skal således skelnes imellem om virksomheden leverer den momsfri ydelse, eller om virksomheden leverer en momspligtig driftsydelse til den, som reelt leverer den momsfrie ydelse.

Praksisændring

Da kvalifikationen af momsfrie ydelser i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 2, bygger på en ændret fortolkning af loven, begrundet i indholdet af den sociale servicelov, har denne ændring af praksis alene fremadrettet virkning.

Styrelsen har underrettet Socialministeriet og Kommunernes Landsforening om praksisændringen.