Dato for udgivelse
23 okt 2003 08:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26. maj 2003
SKM-nummer
SKM2003.466.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
7. afdeling, S-0237-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Resumé

T var ved byretten dømt for med forsæt til skatteunddragelse for indkomstårene 1996 - 1999 til skattemyndighederne at have afgivet urigtige selvangivelser, hvorved det offentlige blev unddraget 257.082 kr. i skat, idet T i perioden 1. juli 1996 - 31. august 1999 undlod at selvangive overskud af selvstændig køreskolevirksomhed på 587.014 kr. og i perioden 1. september 1999 - 31. december 1999 undlod at selvangive modtaget A-indkomst på 89.737 kr. fra et selskab, hvori han var hovedanpartshaver og daglig leder. T blev desuden dømt for med forsæt til momsunddragelse dels som indehaver af en køreskolevirksomhed at have drevet momsregistreringspligtig virksomhed uden at anmelde virksomheden til registrering hos ToldSkat dels som hovedanpartshaver og daglig leder af et selskab for perioden 1. september 1999 - 31. marts 2000 at have afgivet urigtige momsangivelser, alt hvorved statskassen blev unddraget 211.333 kr. i moms. T blev endvidere dømt for overtrædelse af kildeskatteloven og arbejdsmarkedsfondsloven ved som hovedanpartshaver og daglig leder af et selskab med forsæt til skatteunddragelse og arbejdsmarkedsbidrag i perioden 1. september 1999 - 31. december 2000 at have undladt at foretage indholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af udbetalt løn til sig selv på henholdsvis 102.500 kr. og 22.625 kr., tillige overtrædelse af arbejdsmarkedsfondsloven med forsæt til unddragelse af arbejdsmarkedsbidrag for indkomstårene 1996 - 1999 som følge af de under skatteforholdet for samme periode omhandlede urigtige selvangivelser at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger om bidragsgrundlaget, hvorved det offentlige blev unddraget 47.307 kr. i arbejdsmarkedsbidrag. T var endelig dømt i 3 forhold med straffelovsovertrædelser vedrørende henholdsvis bedrageri, urigtig erklæring og skyldnersvig. Byretten straffede T med fængsel i 1 år, heraf 9 måneder betinget, og en tillægsbøde på 515.000 kr. Den indankede dom angik strafudmålingen og påstand om frifindelse i straffelovsovertrædelserne med urigtig erklæring og skyldnersvig i forhold 6 og 7. Landsretten tiltrådte også efter bevisførelsen for landsretten, at T var fundet skyldig i forhold 6 og 7. Med hensyn til strafudmålingen stemte 3 voterende for at stadfæste byrettens strafudmåling, medens 3 voterende stemte for, at straffen fastsattes til fængsel i 10 måneder, og efter voteringens udfald nedsattes straffen til fængsel i 10 måneder. Landsretten fandt, at tillægsbøden var passende fastsat, og fandt det efter tiltaltes alder og oplysninger om personlige forhold forsvarligt at gøre straffen som helhed betinget med vilkår om samfundstjeneste. Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at frihedsstraffen blev nedsat til 10 måneders betinget fængselsstraf.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 13, stk. 1
Momsloven § 81, stk. 3, jfr. stk. 1 og 2 Kildeskatteloven § 74, stk. 2, nr. 1
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 1, litra a og b
Straffeloven § 50, stk. 2

Vestre Landsrets dom af 26. maj 2003, 7. afdeling, S-0237-03

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(Advokat Sv. E. Albrechtsen).

Afsagt af landsdommerne

Elisabeth Mejnertz, Würtzen og Jan Strange (kst.) og med domsmænd

-----------

Holstebro Byrets dom af 26. november 2002, SS 186/2002

I denne sag, der er behandlet med domsmænd, tiltales T ifølge anklageskrift af til straf for overtrædelse af

1.

skattekontrollovens § 13. stk.1,

ved med forsæt til skatteunddragelse for indkomstårene 1996, 1997, 1998 og 1999 til .... kommune at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved skatteansættelse eller skatteberegning, hvorved det offentlige er unddraget kr. 257.082 i skat, idet tiltalte i perioden 1. juli 1996 - 31. august 1999 undlod at selvangive overskud af selvstændig køreskolevirksomhed på 587.014 kr og i perioden 1. september 1999 - 31. december 1999 undlod at selvangive modtaget A-indkomst på 89.737 kr. fra N.N. ApS.

2.

momslovens § 81 stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1 og 5 samt momslovens § 81 stk. 3, jf stk. 1, nr. 1,

ved i perioden 1. juli 1996 - 31. august 1999 som indehaver af køreskolevirksomhed med forsæt til momsunddragelse at have drevet momsregistreringspligtig virksomhed uden at anmelde virksomheden til registrering hos told- og skattemyndighederne samt som hovedanpartshaver og daglig leder af N.N. ApS med forsæt til momsunddragelse for perioden 1. september 1999 - 31. marts 2000 at have afgivet urigtige momsangivelser, hvorved Statskassen er unddraget i alt 211.333 kr i moms.

3.

A.

bekendtgørelse om opkrævning af indkomstskat § 53, stk. 1, jf. § 18, stk. 1 og 3,

ved som hovedanpartshaver og daglig leder af N.N. ApS, forsætlig at have undladt at tilmelde selskabet til registrering hos ToldSkat pr 1. september 1999 som indeholdespligtig efter kildeskattelovens bestemmelser.

B.

kildeskattelovens § 74, stk. 2, nr. 1,

ved som hovedanpartshaver og daglig leder af N.N. ApS med forsæt til skatteunddragelse i perioden 1. september 1999 - 31. december 2000 at have undladt at foretage indeholdelse af A-skat af udbetalt løn til sig selv på kr.102.950, heraf kr. 70.286 vedrørende perioden 1. januar 2000 til 31. december 2000.

4.

arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2. jf. stk. 1, litra a,

ved med forsæt til unddragelse af arbejdsmarkedsbidrag for indkomstårene 1996 - 1999 som følge af de under forhold 1 omhandlede urigtige selvangivelser at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger om bidragsgrundlaget, hvorved der er unddraget kr. 47.307 i arbejdsmarkedsbidrag, samt

arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk, 1, litra b,

ved som hovedanpartshaver og daglig leder af N.N. ApS med forsæt til unddragelse af arbejdsmarkedsbidrag for perioden 1. september 1999 til 31. december 2000 at undlade at foretage indeholdelse af arbejdsmarkedsbidrag af udbetalt løn til sig selv vedrørende kr. 22.625, heraf kr. 15.447 vedrørende perioden 1. januar 2000 - 31. december 2000.

5.

straffelovens § 279 bedrageri,

ved den 14. maj 1998 kl. 00.00 til 31. december 2000 kl 00.00 svigagtigt at have undladt at oplyse socialforvaltningen i X-by om, at han havde lønindtægter, ved selvstændig virksomhed som kørelærer, hvorved han bestemte socialforvaltningen til at udbetale 230.599 kr. i kontanthjælp.

6.

overtrædelse af straffelovens § 163,

ved i perioden 17. august 2001 til 20. august 2001 til motorkontoret på Holstebro politigård, i strid med sandheden at have indgivet erklæring om bortkommen registreringsattest til personbil ...., uagtet tiltalte var bekendt med, at den originale registreringsattest havde været i politiets varetægt siden 27. februar 2001 i forbindelse med verserende skattesag.

7.

skyldnersvig efter straffelovens § 283, stk. 1 nr. 2.

ved i tiden mellem den 19. september 2001 og 27. september 2001 fra firmaet N.N. ApS, der blev taget under likvidation den 31. august 2001 og den 10. januar 2002 taget under konkursbehandling, at have solgt personbil ...., uagtet bilen tilhørte selskabet.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf og om en tillægsbøde på ikke under 515.000 kr. samt at tiltalte til ToldSkat tilpligtes at betale 212.057 kr. i skyldig moms, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om erstatning på 230.599 kr. fra X-by kommune, jf. forhold 5.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Tiltalte har erkendt sig skyldig i forholdene 1, 2, 3B, 4 og 5, og i øvrigt nægtet sig skyldig.

Der er afgivet forklaring af tiltalte samt vidneforklaring af specialkonsulent V.1 til retsbogen.

Det fremgår af kopi af check i sagen, at tiltalte den 8. september 1999 har udstedt en check til N.N. ApS stor 125.000,00 kr.

Der er udfærdiget en Retspsykiatrisk erklæring. Det hedder i undersøgelsens konklusion:

"T er ikke ved den retspsykiatriske undersøgelse fundet sindssyg, og der er ikke holdepunkter for at antage, at han har været det på tidspunkterne for de påsigtede handlinger.

T må henføres til den i straffelovens § 69, stk. 1, omhandlede personkreds. Man kan dog ikke, såfremt han findes skyldig, pege på foranstaltninger, jf. straffelovens § 68, andet pkt., som værende mere formålstjenlige straf."

Rettens bemærkninger

Ad forhold 1, 2 og 4.

Tiltalte har erkendt sig skyldig. Det er derfor og efter det oplyste i øvrigt bevist, at tiltalte er skyldig i de rejste tiltaler.

Ad forhold 3A.

Efter bevisførelsen herunder tiltaltes egen forklaring, findes det ikke bevist, at tiltalte er skyldig i den rejste tiltale, og han frifindes.

Ad forhold 3B.

Tiltalte har erkendt sig skyldig. Det er derfor og efter det oplyste i øvrigt bevist, at tiltalte er skyldig i den rejste tiltale.

Ad forhold 5.

Tiltalte har erkendt sig skyldig. Det er derfor og efter det oplyste i øvrigt bevist, at tiltalte er skyldig i den rejste tiltale.

Ad forhold 6.

Efter bevisførelsen herunder den forklaring, der er afgivet af specialkonsulent V.1, finder retten det bevist, at tiltalte er skyldig i den rejste tiltale.

Ad forhold 7.

Efter bevisførelsen lægges det til grund, at tiltalte i sommeren 2001 anmodede ToldSkat om udlevering af registreringsattest, at han den 17. august 2001 underskrev erklæring om bortkomst af registreringsattest, efter at han i skifteretten den 16. august 2001 havde oplyst, at selskabet ejede en bil, hvilket blev gentaget i skifteretten den 31. august 2001, hvor selskabet blev taget under likvidation efter anmodning om opløsning fra Erhvervs- & Selskabsstyrelsen modtaget i skifteretten den 9. august 2001. Retten finder ikke, at tiltalte ved under domsforhandlingen at have fremlagt en købsaftale på den omhandlede bil underskrevet af ham, har sandsynliggjort, at bilen ikke tilhørte selskabet, da den blev solgt den 27. september 2001. Retten finder det derimod bevist, at tiltalte har været bekendt med selskabets økonomiske forhold, og at han ved sin handling har haft forsæt til at unddrage fordringshavere fyldestgørelse i bilen. Retten finder derfor, at tiltalte er skyldig i skyldnersvig, men at forholdet rettelig bør henføres under straffelovens § 283, stk. 1, nr. 3.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 163, § 285, stk. 1, jf. § 279 og § 283 stk. 1, nr. 3, og efter skattekontrollovens § 13, stk. 1, momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1 og 5 og § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, kildeskattelovens § 74, stk. 2, nr. 1, og arbejdsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a og b, til fængsel i 1 år.

2 dommere udtaler:

Under hensyn til sagens karakter finder disse dommere, at 9 måneder af straffen bør gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste i 150 timer, jf. straffelovens § 62, jf. § 64.

1 dommer udtaler:

Under hensyn til den retspsykiatriske erklæring finder denne dommer undtagelsesvis, at hele straffen bør gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste i 240 timer.

Der vil være at give dom efter stemmeflertallet.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 515.500 kr., jf. straffelovens § 58, stk. 2.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

En påstand om efterbetaling af skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag tages til følge som nedenfor bestemt.

En påstand om erstatning tages efter retsformandens bestemmelse til følge som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 1 år.

9 måneder af straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

Tiltalte må ikke begå nyt strafbart forhold i 18 måneder fra endelig dom.

Tiltalte skal indenfor en længstetid af 12 måneder indenfor prøvetiden udføre samfundstjeneste i 150 timer, og tiltalte skal i længstetiden være under tilsyn af kriminalforsorgen.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 515.500 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Tiltalte skal inden 14 dage betale 212.057 kr. til ToldSkat, og 230.599 kr. til X-by Kommune.

-----------

Retten i Holstebro har den 26. november 2002 afsagt dom i sagen i 1. instans (SS 186/2002).

Tiltalte, T, har påstået frifindelse i forhold 6 og 7 samt formildelse, navnlig således at straffen i sin helhed gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

I forbindelse med ankesagen har Kriminalforsorgen i .... foretaget en personundersøgelse.

Forklaringer

Tiltalte og vidnet V.1 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans. Endvidere har socialrådgiver Annette Stiel, kriminalforsorgen, afgivet forklaring for landsretten.

Tiltalte har om forhold 6 supplerende forklaret, at han husker at have afgivet erklæringen hos politiet. Han var sikker på, at han selv havde attesten, men at han blot ikke kunne finde den på grund af sine mange flytninger, hvorunder han havde måttet efterlade papirer forskellige steder. Ved ransagningen den 27. februar 2002 gennemgik han ikke de mapper, som politiet tog med. Foreholdt oplysningen i politirapport af 17. december 2002 om ransagningen den 27. februar 2002, om at ringbindene blev løseligt gennemset i tiltaltes overværelse, har tiltalte forklaret, at det ikke foregik på den måde, idet der var tale om ca. 60 fyldte ringbind. Ransagningen varede fra kl. 07.30 til ca. kl. 12.00. Hans mappe med registreringsattester blev ikke beslaglagt, men det har senere vist sig, at den omhandlede attest ikke var i dette ringbind. Det er ikke rigtigt, at han har bedt Told og Skat om at få registreringsattesten udleveret. Erklæringen om bortkomst var udfærdiget i juli 2001, og vognen overgik til ham den 9. august 2001. Det er en fejl, at han har dateret erklæringen den 17. august 2001 og ikke den 17. juli 2001.

Om forhold 7 har tiltalte supplerende forklaret, at han ikke kan svare på, hvorfor købsaftalen af 9. august 2001, som han har underskrevet på begge parters vegne, ikke kom ind i sagen før under straffesagen. Ved mødet i skifteretten den 16. august 2001 har han ikke oplyst noget om bilen og har ikke svaret bekræftende på et eventuelt spørgsmål fra dommeren herom. Ved skifteretsmødet den 31. august 2001 oplyste han ikke noget om overdragelsen, og det kan godt være, at han, som var sur og hører dårligt, ikke bemærkede, om V.1 fra Told og Skat omtalte bilen som tilhørende selskabet. Det sker undertiden, at han kobler fra på denne måde. Han havde hele tiden håbet på at få de beslaglagte ringbind tilbage, så at han for at få afsluttet regnskabet kunne betale en revisor med de kontante penge, som han havde anbragt i ringbindene. Han forestillede sig, at politiet ikke ville have opdaget pengene.

V.1, ToldSkat, har supplerende forklaret om forhold 6, at tiltalte på et tidspunkt i løbet af sommeren 2001 uanmeldt henvendte sig personligt for at få registreringsattesten udleveret. Vidnet havde ferie indtil den 15. juli. Tiltalte var bekendt med, at attesten var blandt de beslaglagte papirer. Om forhold 7 har vidnet forklaret, at han ved skifteretsmødet den 31. august 2001 gjorde opmærksom på, at et sommerhus og bilen formentlig var blandt boets midler. Tiltalte, som var til stede, oplyste, at sommerhuset var solgt, men ikke at bilen skulle være solgt. Tiltalte gav desuden forskellige oplysninger om nogle bankkonti. Det var først senere, at vidnet fra politiet hørte, at tiltalte hævdede, at bilen var overdraget til ham den 9. august 2001. Den 31. august 2001 var der endnu ikke opgjort et krav, som kunne danne grundlag for udpantning.

Tiltalte har om sine personlige forhold yderligere forklaret, at han gerne vil indordne sig under et eventuelt vilkår om samfundstjeneste. Han er stadig alene og vil gerne igen i gang med at give køreundervisning til personer, som skal generhverve førerretten.

Annette Stiel, kriminalforsorgen, har forklaret, at den i undersøgelsen nævnte betænkelighed ved at anbefale samfundstjeneste skyldes oplysninger om tiltaltes tilbøjelighed til at skælde ud. Der bør i givet fald fastsættes en rigelig længstetid.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig i forhold 6 og 7.

3 voterende stemmer for at stadfæste byrettens strafudmåling, medens 3 voterende stemmer for, at straffen fastsættes til fængsel i 10 måneder.

Efter voteringens udfald nedsættes straffen til fængsel i 10 måneder.

Bøden er passende fastsat.

Efter tiltaltes alder og oplysningerne om hans personlige forhold er det undtagelsesvis forsvarligt, at straffen i sin helhed gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste som fastsat nedenfor.

De juridiske dommere tiltræder dommens afgørelse om erstatning.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom ændres således, at fængselsstraffen nedsættes til fængsel i 10 måneder, der gøres betinget, idet fuldbyrdelse af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år fra denne dom på betingelse af, at tiltalte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold, at tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af kriminalforsorgen, og at tiltalte udfører ulønnet samfundstjeneste i 200 timer efter kriminalforsorgens bestemmelse inden for prøvetiden.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Erstatningen skal betales inden 14 dage.