Dato for udgivelse
14 Oct 2003 12:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27. august 2003
SKM-nummer
SKM2003.450.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
LSR 2-5-1871-0005
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Pris, beskatning, hædersgave
Resumé
En uddannelsespris, der blev uddelt af en virksomhed, og ikke af en fond, stiftelse eller anden sammenslutning etableret på et særligt retsgrundlag, kunne ikke henføres under ligningslovens § 7 O, men måtte anses skattepligtig efter statsskattelovens § 4.
Reference(r)
 Statsskatteloven § 4, ligningslovens § 7 O

A’s klage skyldes, at skatteankenævnet ikke har anset en uddannelsespris fra B A/S for omfattet af ligningslovens § 7 O men for indkomstskattepligtig efter statsskattelovens § 4.

Landsskatterettens afgørelse

Skatteankenævnet har forhøjet klagerens personlige indkomst med 100.000 kr.

Klageren har selvangivet 100.000 kr. som indkomst efter ligningslovens § 7 O.

Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse.

Sagens oplysninger

Klageren er gymnasielektor i matematik, fysik, naturfag og astronomi.

I det påklagede indkomstår modtog klageren en uddannelsespris fra B A/S indstiftet i anledning af B´s 100-årsjubilæum. Prisen var på 100.000 kr., og tildeltes klageren efter ansøgning i henhold til gældende statutter.

Det fremgår statutterne bl.a., at prisen uddeles af B A/S efter indstilling af en uafhængig komité, hvortil ansøgning stiles. Komitéen består af 6 personer, der udpeges fra hver af følgende foreninger: Fysiklærerforeningen, Kemilærerforeningen, Matematiklærerforeningen samt 2 repræsentanter for Danmarks Fysik- og Kemilærerforening. B A/S deltager i priskomitéen som observatør og som sekretær for komitéen.

Prisens formål er at støtte udbredelsen af kreative og fornyende formidlingsmetoder og projekter, der virker stimulerende på unges interesse og forståelse for naturvidenskab og teknik. Prisen gives til den gode underviser eller for det gode projekt i relation til fagene matematik, fysik og/eller kemi på folkeskoleniveau henholdsvis det gymnasiale område.

Tildeling sker til personer eller grupper af personer, der er aktive inden for undervisning eller anden formidling af naturvidenskab og teknik til danske unge på folkeskole- og gymnasieniveau. Ved grupper af personer forstås skole- og gymnasieklasser (inklusive lærer eller lærere), institutioner, foreninger samt projektforbundne individer.

Prisen skal udtrykke anerkendelse af modtagerens formidlingsindsats eller læringsmæssige potentiale, som skal være af særlig bemærkelsesværdig kvalitet, og som skal kunne tjene som eksempel eller inspiration for andre formidlere af naturvidenskabelig og teknisk viden. Prisen kan have karakter af en egentlig belønning såvel som påskønnelse til hel eller delvis dækning af projektudgifter.

Med sin modtagelse af prisen forpligter prismodtageren sig til at medvirke aktivt til at dokumentere og formidle det prisbelønnede projekt eller undervisningspraksis for herved at stille den erhvervede erfaring til rådighed for andre personer og grupper af personer med forbindelse til det danske uddannelsessystem. Dog skal dette ske på en sådan måde, at prismodtageren ikke herved pålægges kontante forpligtelser eller en urimelig grad af tidsanvendelse. En plan for formidling af det prisbelønnede projekt eller undervisningspraksis skal aftales mellem priskomitéen og prismodtageren og under medvirken af de samarbejdende foreninger. I særlige tilfælde kan en del af prisen øremærkes til selve formidlingsdelen; foruden samtykke fra prismodtageren kræver dette særskilt godkendelse af prisuddeleren, B A/S.

Prisen indberettedes af B A/S som B-indkomst, hvilket efter undersøgelser af de skattemæssige aspekter ansås for mest korrekt. I forbindelse med udbetaling af prisen gøres modtagerne i almindelighed opmærksomme på dette forhold.

Skatteankenævnets afgørelse

Skatteankenævnet har ved den påklagede afgørelse forhøjet klagerens personlige indkomst med 100.000 kr.

Nævnet har bl.a. henvist til, at den omhandlede pris ikke omfattes af ligningslovens § 7 O, da prisen ikke uddeles af en fond, stiftelse eller anden sammenslutning etableret på særligt retsgrundlag. Efter praksis er der herefter ikke grundlag for beskatning som hædersgave, idet der er tale om indkomst i henhold til statsskattelovens § 4. Der er henvist til Landsskatterettens afgørelse af 12. august 1986 refereret i TfS 1986.540.

Der er endvidere henvist til, at Told- og Skatteregionen den 3. oktober 2001 har vurderet, at prisen skal anses for B-indkomst.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har overfor Landsskatteretten nedlagt påstand om, at indkomsten nedsættes til det selvangivne, således at den omhandlede pris beskattes i henhold til ligningslovens § 7  O uden indeholdelse af arbejdsmarkeds- og SPbidrag.

Til støtte for den nedlagte påstand har klageren bl.a. gjort gældende, at prisen er uddelt som anerkendelse af klagerens arbejde med formidlingsprojekter inden for matematik og fysik. Det drejer sig bl.a. om projekter bygget op omkring analyser af forlystel­serne i em forlystelsespark. Det er en uafhængig priskomité, der har foretaget indstilling til B A/S om udvælgelsen af klageren, og prisuddeleren er således fondslignende. Fonde har udviklet sig over de seneste 20-30 år, og oprettes måske mest i dag af skattetekniske årsager, hvorfor praksis bør revurderes. Der er ikke tvivl om, at B A/S har ment, at klageren skulle hædres. Hædersmomentet er anført at være afgørende ved bedømmelsen af beskatningen i relation til beskatning efter ligningslovens § 7 O, hvilket ligeledes danner baggrund for klagerens forventning om skattepligt efter denne bestemmelse. 

Det er oplyst, at prisen i klagerens tilfælde blev uddelt under højtidelige former og en del presseomtale. Prisen blev overrakt klageren af rektor for et universitet.

I fortsættelse af modtagelsen af prisen holdt klageren bl.a. i efteråret 2000 oplæg på Dansk Naturvidenskabsfestival. 

Klageren har ikke haft noget lønforhold til B A/S eller forlystelsesparken.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det følger af ligningslovens § 7 O, stk. 1, nr. 1, at skattepligtige personer ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i stk. 2 skal medregne gave- og legatbeløb, der er ydet som et engangsbeløb af offentlige midler, legater, kulturelle fonds og lignende her i landet eller i udlandet, når gaven eller legatet udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester, jf. dog § 7, litra v.

Efter det oplyste, herunder at den omhandlede pris uddeltes af B A/S og ikke af en af selskabet stiftet egentlig selvstændig fond, hvorimod der alene er nedsat en særlig komité til udvælgelse af, hvem der skal modtage de pågældende prisbeløb, kan den omhandlede pris ikke henføres under bestemmelsen i ligningslovens § 7 O, stk. 1, nr. 1, men må anses skattepligtig efter statsskattelovens § 4. 

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.