Dato for udgivelse
23 okt 2003 08:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28. marts 2003
SKM-nummer
SKM2003.468.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
19. afdeling, S-619-02
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momssvig, uregistreret virksomhed
Resumé

T var i en tilståelsessag tiltalt for overtrædelse af momslovgivningen med forsæt til momsunddragelse ved i perioden 1. januar 1994 - 31. december 1996 at have drevet uregistreret momsvirksomhed og uanset den manglende registrering at have udskrevet fakturaer med moms, hvorved statskassen blev unddraget 292.031 kr. i moms. Sagens behandling ved landsretten angik strafudmålingen, idet T ved byretten var straffet med ubetinget fængsel i 3 måneder og en tillægsbøde på 275.000 kr. Landsretten fandt det forsvarligt under hensyn til, at T havde betalt det unddragne momsbeløb, og den tid, der var forløbet siden overtrædelserne, samt det om T´s forhold i øvrigt oplyste, at straffen undtagelsesvis blev gjort betinget. Landsretten ændrede byrettens dom, således at T blev straffet med en betinget fængselsstraf på 40 dage og stadfæstede i øvrigt byrettens dom.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2
Straffeloven § 50, stk. 2

Østre Landsrets dom af 28. marts 2003, 19. afdeling, S-619-02

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Flemming Hessner besk.)

Afsagt af landsdommerne

Taber Rasmussen, John Mosegaard og Lone Andersen (kst.) med domsmænd

----------

Frederikssund Byrets dom af 3. januar 2002, SS 121/01

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift af 23. januar 2001 fra politimesteren i Frederikssund er modtaget 24. januar 2001.

T er tiltalt for overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2 (før 1. juli 1994 § 35, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2), jf. § 47, stk. 1 og 5 (tidligere § 5, stk. 1 og 5) samt § 52, stk. 3 (tidligere § 14, stk. 10 )

ved i perioden 1. januar 1994 til 31. december 1996 i X-by, med forsæt til at unddrage statskassen afgift, at have drevet uregistreret virksomhed samt udskrevet fakturaer med moms, uanset den manglende registrering, hvorved statskassen blev unddraget kr. 292.031 i moms.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om ubetinget frihedsstraf samt tillægsbøde.

Forsvareren har nedlagt påstand om rettens mildeste dom.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte. Forklaringen er gengivet i retsbogen.

Domsmandsrettens bemærkninger

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 3 måneder, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2 (før 1. juli 1994 § 35, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2), jf. § 47, stk. 1 og 5 (tidligere § 5, stk. 1 og 5) samt § 52, stk. 3 (tidligere § 14, stk. 10).

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 275.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Forvandlingsstraffen fastsættes til fængsel i 60 dage.

Retten finder ikke, at der efter omstændighederne er grundlag for en betinget dom.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med fængsel i 3 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på kr. 275.000.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte betaler sagens omkostninger.

-----------

Østre Landsrets dom af 28. marts 2003, 19. afdeling, S-619-02

Frederikssund Rets dom af 3. januar 2002 (SS 121/01) er anket af T med påstand om formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Tiltalte har i landsretten givet forklaring om sine personlige forhold.

Straffen nedsættes til fængsel i 40 dage.

Under hensyn til, at tiltalte har betalt det unddragne momsbeløb, og den tid, der er forløbet siden overtrædelserne, samt det om tiltaltes forhold i øvrigt oplyste findes det forsvarligt undtagelsesvis at gøre straffen betinget.

I øvrigt stadfæstes dommen, herunder dommens bestemmelse om tillægsbøde.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Frederikssund Rets dom ændres, således at T straffes med fængsel i 40 dage.

Fuldbyrdelsen af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år på vilkår, at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.