Vestre Landsrets forlig
af 27. august 2003
B-2659-01

Parter

A

mod

Skatteministeriet.

Sagen blev genoptaget.

Sagens dokumenter var til stede.

Af tidligere fremlagte skrivelser fremgår, at forliget ønskes ført til retsbogen som retsforlig således:

"Skatteministeriet anerkender, at indgåelsen af optionsaftalerne mellem A, H1 S.A. og H2 Holding ApS i december 2000 og en efterfølgende overdragelse af aktierne i H3 A/S i henhold til optionsaftalerne ikke giver grundlag for tilbagekaldelse af den tilladelse til skattefri aktieombytning, som A fik ved skrivelsen af 28. april 1999 fra ToldSkat.

Parterne overlader spørgsmålet om sagsomkostninger til landsrettens afgørelse under sædvanligt kæreforbehold."

Landsretten har den 26. august 2003 truffet afgørelse vedrørende spørgsmålet om sagsomkostninger.

Sagen sluttet på ny.

R e t t e n   h æ v e t.