Dato for udgivelse
26 sep 2003 10:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20. maj 2003
SKM-nummer
SKM2003.403.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, S-4166-02
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momssvig, urigtige momsangivelser, manglende momsangivelser
Resumé

T var i en sag fremmet som tilståelsessag efter Retsplejeloven § 922 tiltalt for med forsæt til momsunddragelse at have overtrådt momslovgivningen ved som indehaver af et vikarbureau i tiden 1. januar 2000 - 30. juni 2000 at have undladt at angive størrelsen af virksomhedens salgsmoms og købsmoms samt at have afgivet urigtige momsangivelser for månederne juli og august 2000, alt hvorved statskassen blev unddraget 115.094 kr. i momset blev ved byretten idømt en fællesstraf tillige omfattende de ved dom af 10. april 2001 påkendte forhold, og fællesstraffen fastsat til 3 måneder, heraf 70 dage betinget. T blev tillige idømt en tillægsbøde på 100.000 kr. Landsrettens behandling af den indankede dom angik straffastsættelsen, idet T ønskede straffen formildet. Tiltalte mødte ikke op i landsretten. Landsretten fandt fællesstraffen passende og stadfæstede dommen.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 3, jf, stk 1
Straffeloven § 50, stk. 2
Straffeloven § 61, stk. 1

Østre Landsrets dom af 20. maj 2003, 8. afdeling, S-4166-02

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Jørgen Thomsen besk.)

Afsagt af landsdommerne

C. Levy, Henrik Waaben og Lone Kerrn-Jespersen (kst.) med domsmænd

----------

Nykøbing Falster Byrets dom af 24. september 2002, S 358/02

I denne sag, der er behandlet efter retsplejelovens § 922, tiltales T til straf for overtrædelse af momslovens § 81, jf. § 57, stk. 1,

ved som indehaver af virksomheden T's Bagervikar, som blev drevet fra adressen .... i Fjordby. og senere fra adressen .... i Havby, med forsæt til afgiftsunddragelse for perioden fra den 1. januar 2000 til 30. juni 2000 at have undladt at angive størrelsen af virksomhedens salgsmoms og købsmoms samt at have afgivet urigtige momsangivelser for månederne juli og august 2000, hvorved staten blev unddraget 115.094 kr. i moms.

Tiltalte er tidligere straffet

ved Nykøbing F. rets dom af 10. april 2001 med fængsel i 3 måneder, betinget mod 2 års prøvetid, for overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 1, jf. § 171, og § 285, stk. 1, jf. § 279.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte. Herom henvises til retsbogen.

Ved tiltaltes uforbeholdne tilståelse, hvis rigtighed bestyrkes ved de i øvrigt foreliggende oplysninger, finder retten tiltalte skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes efter momslovens § 81, stk. 3, jf. stk.1, jf § 57, stk. 1, således at tiltalte i medfør af straffelovens § 61, stk. 1, idømmes en fællesstraf omfattende tillige de ved dommen af 10. april 2001 påkendte forhold. Fællesstraffen fastsættes til fængsel i 3 måneder.

Da det findes upåkrævet, at straffen fuldbyrdes i sin helhed, udsættes fuldbyrdelsen af 70 dage af straffen i medfør af straffelovens § 58, stk. 1, som nedenfor bestemt.

Tiltalte idømmes en tillægsbøde på 100.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 40 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med en fællesstraf af fængsel i 3 måneder.

Fuldbyrdelsen af 70 dage af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år på vilkår af, at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 100.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

Tiltalte betaler sagens omkostninger.

----------

Østre Landsrets dom af 20. maj 2003, 8. afdeling, S-4166-02

Nykøbing Falster Rets dom af 24. september 2002 (SS 358/02) er anket af T med påstand om formildelse, således at straffen i det hele gøres betinget, subsidiært at alene 10 dage af straffen gøres ubetinget.

Anklagemyndigheden har anket til skærpelse.

Tiltalte har ikke givet møde for landsretten.

Fællesstraffen findes passende.

Landsretten stadfæster derfor dommen. Prøvetiden regnes fra landsrettens dom.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Nykøbing Falster Rets dom i sagen mod T stadfæstes, og således at prøvetiden regnes fra landsrettens dom.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.