Dato for udgivelse
16 sep 2003 08:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23. april 2003
SKM-nummer
SKM2003.383.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
6. afdeling, S-0659-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momssvig, uregistreret virksomhed, strafudmåling
Resumé

T var i en tilståelsessag tiltalt for med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have overtrådt momslovgivningen ved i perioden 1. januar 1997 til 31. december 2001 ikke at have anmeldt sin afgiftpligtige virksomhed til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder og herunder at have udstedt fakturaer, hvorpå der var påført moms, og trods den manglende registrering og efterfølgende at have beholdt afgiftsbeløbene, hvorved statskassen blev unddraget i alt 148.473 kr. i moms. T blev ved byretten straffen med fængsel i 20 dage og en tillægsbøde på 140.000 kr. Landsrettens behandling af den indankede dom angik strafudmålingen, idet T ønskede formildelse, navnlig således at frihedsstraffen og tillægsbøden blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste. Landsretten fandt frihedsstraffen og tillægsbøden passende udmålt og fandt, at forholdets karakter talte for anvendelse af ubetinget frihedsstraf, og at der ikke forelå omstændigheder, der gav grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste , og at der endelig heller ikke var grundlag for at gøre tillægsbøden betinget. Landsrettten stadfæstede derfor dommen.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2

Vestre Landsrets dom af 23. april 2003, 6. afdeling, ankesag S-0659-03

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(Advokat Lars Buurgaard Sørensen).

Afsagt af landsdommerne

John Lundum, Olav D. Larsen og Bøgeskov Christensen (kst.) med domsmænd

----------

Brønderslev Byrets dom af 14.oktober 2002, SS 311/2002

Politimesteren i Hjørring har under denne sag, der er behandlet efter reglerne i retsplejelovens § 922 [§ 925.red], rejst tiltale mod

T

for overtrædelse af

momsloven, nu lovbekendtgørelse nr. 804 af 16. august 2000 om merværdiafgift § 47, stk. 1, 1. pkt. samt stk. 5 og § 52, stk. 3, jfr. § 81, stk. 1, nr. 2, jfr. stk. 3 -

ved i perioden fra den 1. januar 1997 til 31. december 2001 med fortsæt til at unddrage statskassen afgift ikke at have anmeldt sin afgiftspligtige virksomhed til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder, idet han fra adressen .... i Fjordby drev virksomhed med levering af ydelser, som ikke var fritaget efter momslovens § 13, og herunder udstedte fakturaer, hvorpå var anført moms, trods den manglende registrering og efterfølgende beholdt afgiftsbeløbene, hvorved statskassen blev unddraget afgift for i alt 148.473 kr.

Tiltalte har erkendt sig skyldig og har afgivet forklaring, hvorom henvises til retsbogen.

Rettens begrundelse og resultat

Ved tiltaltes uforbeholdne tilståelse, hvis rigtighed bestyrkes ved de i øvrigt foreliggende oplysninger, findes det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes efter momslovens § 81, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 2, jfr. § 47, stk. 1, 1. pkt., samt stk. 5 og § 52, stk.3, til fængsel i 20 dage.

Tiltalte skal i medfør af straffelovens § 50, stk. 2, betale en tillægsbøde på 140.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 30 dage.

T h i  k e n d e s   f o r  r e t

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 20 dage.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 140.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 30 dage.

Tiltalte betaler sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 23. april 2003, 6. afdeling, S-0659-03

Retten i Brønderslev har den 14. oktober 2002 afsagt dom i 1. instans (SS 311/2002).

Tiltalte, T, har påstået formildelse, navnlig således at frihedsstraffen og tillægsbøden gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

I forbindelse med ankesagen har Kriminalforsorgen, Afdelingen i Nordjylland, foretaget en personundersøgelse. I Kriminalforsorgens erklæring af 10. april 2003 er det anført, at tiltalte anses for egnet til at udføre samfundstjeneste.

Forklaringer

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han driver revisorvirksomhed fra bopælen. Den årlige bruttoindtægt udgør ca. 175.000 kr. Han vil hellere være lønmodtager, men han har ikke kunnet få et job. Han er frivillig idrætsleder.

Landsrettens begrundelse og resultat

Frihedsstraffen og tillægsbøden er passende udmålt.

Forholdets karakter taler for anvendelse af ubetinget frihedsstraf, og der foreligger ikke omstændigheder, der giver grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Der er heller ikke grundlag for at gøre tillægsbøden betinget.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s  f o r  r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.