Dato for udgivelse
16 Sep 2003 08:23
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
9. april 2003
SKM-nummer
SKM2003.380.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
14. afdeling, S-1036-02
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momssvig, undladelse af momsangivelse, samfundstjeneste
Resumé

T var som direktør for et ejendomsselskab tiltalt for overtrædelse af momslovgivningen ved i tiden 1. april 1995 - 31. december 1997 med forsæt til at unddrage det offentlige afgifter at have været ansvarlig for, at selskabet undlod at afgive de kvartalsvise momsangivelser, hvorved det offentlige blev unddraget ca. 950.000 kr. i moms. T blev af byretten efter bevisførelsen og sin egen forklaring fundet skyldig i den rejste tiltale og straffet med ubetinget fængselsstraf og en tillægsbøde på 900.000 kr. Landsrettens behandling af den indankede dom angik strafudmålingen. Landsretten fandt straffen og tillægsbøden passende udmålt, men fandt særligt i betragtning af den tid, der var gået siden forholdene blev begået og henset til T´s personlige forhold, at det var forsvarligt at gøre straffen betinget med vilkår om samfundstjeneste. Byrettens dom blev stadfæstet, men fuldbyrdelsen af fængelsstraffen blev udsat bl. a. med vilkår om samfundstjeneste til indenfor en længstetid på 1 år at udføre ulønnet samfundstjeneste i 180 timer.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, jf. § 57, stk. 1
Straffeloven § 50, stk. 2

Østre Landsrets dom af 9. april 2003, 14. afdeling, S-1036-02

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Manfred W. Petersen besk.)

Afsagt af landsdommerne

B. O. Jespersen, Benedikte Tegldal og Anders Sejer Pedersen (kst.) med domsmænd.

----------

Glostrup Byrets dom af 19. februar 2002, S 1247/01

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 22. november 2001.

T, A-vej, Fjordby er tiltalt for overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, jf. § 57, stk. 1,

ved i tiden 1. april 1995 - 31. december 1997 som direktør for Ejendomsselskabet A.A. A/S (reg. nr. A/S ...) med forsæt til at unddrage det offentlige afgifter at have været ansvarlig for, at selskabet undlod at afgive kvartalsvise momsangivelser, hvorved det offentlige blev unddraget ca. 950.000 kr. i moms.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf og idømmelse af en tillægsbøde.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af V.1.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Der har været foretaget personundersøgelse, jf. retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen har i erklæring af 14. februar 2002 udtalt, at tiltalte skønnes egnet at modtage en hel eller delvis betinget dom med vilkår om samfundstjeneste. Hvis sagen kan afgøres med en betinget dom uden vilkår om samfundstjeneste, har Kriminalforsorgen anbefalet, at der hertil alene knyttes vilkår om prøvetid.

Rettens bemærkninger

Tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Tiltalte var med til at stifte A.A. A/S, og han var medlem af bestyrelsen indtil 21. november 1995. Den 16. april 1996 tiltrådte tiltalte som direktør for selskabet.

Det er ubestridt, at A.A. A/S ikke indgav momsangivelser. Selskabet betalte den moms, der skønsmæssigt blev fastsat af ToldSkat, og som udgjorde et beløb, der var væsentligt mindre end det beløb, der reelt skulle betales.

Fra det tidspunkt, tiltalte tiltrådte som direktør, havde han - også efter sin egen forklaring - ansvaret for, at der blev foretaget momsangivelser. I forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet for 1995/96 blev tiltalte i august 1996 af revisoren orienteret om, at der ikke var foretaget momsangivelse for 4. kvartal 1995 og 1. kvartal 1996. Han blev opfordret til at bringe forholdet i orden. Uanset dette foretog han intet med henblik på de momsangivelser, der ikke var indgivet. Han foretog heller intet med hensyn til fremtidige momsangivelser. På den baggrund finder retten det bevist, at den manglende momsangivelse skete med fortsæt til at unddrage det offentlige afgift.

Det er ubestridt, at det offentlige derved blev unddraget ca. 950.000 kr. i moms.

Straffen fastsættes til fængsel i 9 måneder, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, jf. § 57, stk. 1.

Retten har ved fastsættelsen af straffen lagt vægt på størrelsen af det unddragne beløb. Retten har videre taget hensyn til den tid, der er gået siden det strafbare forhold blev begået herunder den langvarige sagsbehandling. Uanset dette har retten imidlertid ikke fundet tilstrækkelig grundlag for at gøre nogen del af straffen betinget heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 900.000 kr., jf, straffelovens § 50, stk. 2. Det forhold, at der ikke er realistisk udsigt til, at tiltalte vil kunne betale tillægsbøden giver ikke grundlag for at fravige fast praksis.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Efterforskningen i sagen har rettet sig mod flere forhold end det forhold, der blev rejst tiltale for. Derfor skal det salær og godtgørelse af udlæg, der tidligere er tillagt den beskikkede forsvarer betales af det offentlige.

T h i   k e n d e s  f o r  r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 9 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 900.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger dog betaler det offentlige det salær m.v. der tidligere er tillagt den beskikkede forsvarer.

----------

Østre Landsrets dom af 9. april 2003, 14. afdeling, S-1036-02

Glostrup Rets dom af 19. februar 2002 (S 1247/01) er anket af T med påstand om formildelse, navnlig således at straffen gøres betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Tiltalte har i landsretten givet forklaring om sine personlige forhold.

Straffen og tillægsbøden findes passende udmålt.

Særligt i betragtning af den tid, der er gået siden forholdene er begået, og henset til tiltaltes personlige forhold, finder landsretten det forsvarligt, at straffen gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste som nedenfor bestemt.

I øvrigt stadfæstes dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Byrettens dom stadfæstes, dog således, at fuldbyrdelsen af straffen på fængsel i 9 måneder udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år fra dato på betingelse af,

at tiltalte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold,

at tiltalte indenfor en længstetid af 1 år udfører ulønnet samfundstjeneste i 180 timer, og

at tiltalte i denne periode undergiver sig tilsyn af kriminalforsorgen.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.