Dato for udgivelse
12 sep 2003 12:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15. august 2003
SKM-nummer
SKM2003.364.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
23. afdeling, B-3054-00
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Skat + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Manegementaftale, salg, aktie, modsatrettede, interesser
Resumé

I forbindelse med et større aftalekompleks om salg af aktier i tre (datter)selskaber til henholdsvis G1 og G2 A/S blev der mellem det sælgende selskab (sagsøger) og G1 indgået en management-aftale. Sagsøgeren gjorde gældende, at ydelserne i henhold til managementaftalen reelt var vederlag for sagsøgerens salg af en mindre aktiepost aktier til G2 A/S. G2 havde ikke direkte ydet vederlag for den omhandlede aktiepost.

Landsretten fandt imidlertid ikke, at sagsøgeren over for den skriftlige management-aftale indgået med G1, der ikke var koncernforbundet med G2, havde løftet sin bevisbyrde for, at G1's betalinger i henhold til managementaftalen reelt udgjorde et kamufleret vederlag til sagsøgeren for dettes salg af aktier til G2. Det blev herved bl.a. tillagt vægt, at management-aftalen var indgået mellem parter med modsatrettede interesser, som endvidere var repræsenteret ved advokater. Herudover blev det tillagt vægt, at managementaftalen rent faktisk blev forlænget efterfølgende.

Ministeriet blev derfor frifundet.

Reference(r)
 
Henvisning

Ligningsvejledningen 2003 - 1 E.A.1.1

Henvisning

Ligningsvejledningen 2003 - 1 S.G.2.6.1

Parter

H1 ApS
(advokat Poul Gunnar Jensen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten v/advokat Jakob Krogsøe)

Afsagt af landsdommerne

Otto Werner, Karen-Anke Tørring og Henrik Bitsch (kst.)

Denne sag drejer sig om hvorvidt sagsøger, H1 ApS, kan kræve indtægter, som selskabet har erhvervet i 1996 og 1997, beskattet som indtægt ved salg af aktier, eller om disse indtægter skal beskattes som honorarindtægter for arbejde udført af ansatte hos sagsøger.

Sagsøger har nedlagt påstand om at sagsøgers indkomst-ansættelse for 1996 nedsættes med 893.332 kr., og for 1997 med 446.666 kr.

Sagsøgte Skatteministeriet, har påstået frifindelse, subsidiært hjemvisning til fornyet behandling af sagsøgers indkomstansættelse.

Sagens omstændigheder er følgende

Sagsøger, der er et holdingselskab, solgte i 1994 til G1 A/S 51% af sagsøgers aktier i det hidtil helejede datterselskab, HX ApS reg.nr....., herefter betegnet H2. Sideløbende hermed blev 16% af aktierne solgt til G2 A/S. Det var et led i aftalen mellem G1 A/S og sagsøgeren, at de tre direktører i H2, der via holdingselskaber er ejere af sagsøger, skulle fortsætte med at arbejde for H2. Der blev endvidere indgået en aktionæroverenskomst mellem parterne. Salgsaftalen blev endeligt indgået den 5.oktober 1994.

H2 var ejer af 67% af aktierne i tre udenlandske datterselskaber, herefter betegnet H2 UK, H2 Norge og H2 Sverige. Sagsøger ejede 33% af aktierne i disse selskaber.

Ved tilbudsskrivelse af 2. august 1995 erhvervede det G1 tilhørende datterselskab G3 Company A/S, herefter betegnet G3, de H2 tilhørende aktieposter i de tre nævnte selskaber. Sagsøger bevarede selv sine aktieposter i alle tre selskaber. G3's overtagelse fandt sted med virkning fra den 1.januar 1995. De kontraherende parter har tiltrådt skrivelsen ved udaterede påtegninger.

Sideløbende hermed erhvervede G2 yderligere 9% af aktierne i H2 ved køb af 1% fra G1, og 8% fra sagsøger. Endvidere overtog G3 G1's aktier i H2, således at sagsøger og G2 herefter ejede 25% hver, og G3 50%. G3 var sambeskattet med G1, og i øvrigt uden egentlig selvstændig aktivitet. Der er intet oplyst om hvilket vederlag, G2 skulle betale for aktierne. Aftalen mellem disse parter er ikke dateret, men angiver at være indgået samtidig med den foregående aftale.

Af aftalen mellem H2 og G3 fremgår, at det var en betingelse for denne, at der endvidere skulle indgås en samarbejdsaftale mellem G3 og sagsøger.

Af denne aftale, der er betegnet som Managementaftale, og er udateret, fremgår bl.a.

"...

1.0. 

Parter:

 
1.1.    

Managementaftalen indgås mellem G3 Company A/S (G3) og H1 ApS (herefter benævnt H1).

 
...
 
3.0.

Samarbejdet

 
3.1. 

Samarbejdet giver G3 ret til at anmode H1 om at måtte anvende de 3 Direktørers bistand. Det samlede tidsforbrug pr. år i Managementaftalens løbetid anslås til ca. 400 timer pr. år. Honoraret er aftalt til kr. 446.666 pr. år for årene 1995, 1996 og 1997.

 
3.2. 

Bistanden kan ske i form af udførelse af ledelsesmæssige opgaver fra G3s forretningsadresse.

 
3.3 

Bistanden i henhold til Managementaftalen skal dog ydes i den udstrækning, assistancen kan indpasses i de arbejdsopgaver, der er nødvendige for at sikre H2 Danmarks drift og overholdelse af Konsulentaftalen.

 
3.4. 

G3 er berettiget til uden yderligere betaling at anvende know-how, ideer, forslag og resultater af Direktørens indsats i enhver henseende, såvel i Managementaftalens løbetid som efter dennes ophør.

 
...
 
5.0.

HONORERING:

 
5.1. 

For de i henhold til Konsulentaftalen nævnte ydelser er G3 forpligtet til at betale nedennævnte beløb for årene 1995, 1996 og 1997 til H1 under nedennævnte yderligere betingelser og vilkår. Beløbene er efter fradrag af samtlige udbytteskatter.

 
                 1.       

Såfremt Datterselskaberne (H2 UK, H2 Norge og H2 Sverige) samlet efter skat i hvert af de 3 år udbetaler en dividende til G3 i overensstemmelse med de for Datterselskaberne gældende regler, skal et beløb svarende til de første kr. 446.666 i samlet dividendeudbetaling til G3 tilfalde H1.

 
  2.

Såfremt G3 modtager en større dividende end kr. 446.666 i et eller flere af årene, modtager H1 ikke yderligere betalinger. Såfremt der i et eller flere af årene ikke udbetales dividende til G3, men der udbetales dividende i et eller flere af de øvrige under pkt. 5.1 ovenfor nævnte 3 år på mindre end kr. 446.666, har H1 krav på, at de manglende betalinger aktiveres i de efterfølgende år inden for 3-års perioden.

 
  3. 

Der henvises endvidere til afsnit 3.1

 
  4.

H1s honorering i henhold til Managementaftalen udbetales først, når G3 har modtaget dividendebetalingen for de pågældende år for Datterselskaberne

..."

Den 16.oktober 1996 fremsendte sagsøger til G1 faktura med pålydende 466.666 kr. + moms, med følgende beskrivelse:

"Honorar for Management Aftale for 1995."

Ved skrivelse af 25.oktober 1996 fra sagsøger ved A, blev G3 anmodet om at kassere fakturaen, idet det angaves at være en fejl, at denne var påført moms. Der blev endvidere fremsendt en kreditnota og en ny faktura, stilet til G3, med pålydende bl.a.:

" 1. Indbetaling af 1.rate jf. Managementaftalen: 466.666,00 DKK"

Af skrivelse af 25.oktober 1996 fra sagsøgers revisor til sagsøger ved A fremgår:

"...

Personlig - fortroligt
A

Fra AB

Vedr. Fakturering til G3 Company A/S

I henhold til vores telefonsamtale skal jeg anmode om at du fremsender en kreditnota til G1 på det tidligere beløb på kr. 446.666 plus moms.

H1 har i årsregnskabet for 1995/96 behandlet Managementaftale, bilag nr. 9 til aftale af 2. august 1995 mellem G3, H2 og G2 som et salg af 8% af H2 til G3 for DKK 1.339.998.

H1 er ikke momsregistreret og driver ikke momspligtig virksomhed og betaling i henhold til Managementaftalen skal efter min vurdering ikke faktureres men du skal sende en anmodning til G3 om at indbetale i henhold til Managementaftalen paragraf 5, teksten kan for eksempel være således:

Anmodning om indbetaling af 1. rate for året 1995 i henhold til Managementaftalen mellem G3 og H1 af 2. august 1995 paragraf 3 og 5.

446.666

 

Renter i henhold til Managementaftalen Af 2. august 1995 paragraf 5, stk. 2, 5,25% af 446.666 i 6 måneder fra godkendelse af årsregnskabet for H2 UK Ltd den 29. april 1996 til betaling den 31. Oktober 1996

11.725

 

I alt til indbetaling den 31. oktober 1996

458.391

Hvis du har behov for oplysninger vedrørende særlige forhold vedrørende H2-koncernen skal jeg venligst anmode om, at du kontakter undertegnede direkte, således at vi kan undgå misforståelser vedrørende momsforhold m.v.

Med venlig hilsen

Sign. AB"

Der er efterfølgende fremsendt yderligere fakturaer fra sagsøger til G3 vedrørende managementaftalen. Således fremsendtes en yderligere faktura til G3 vedrørende 1. rate 1995 den 6. november 1996. En faktura for 2. rate 1996 er fremsendt den 9. september 1998, og en faktura for 1997 er fremsendt den 6. maj 1998. Der er for alle fakturaers vedkommende tale om et pålydende på 466.666 kr.

Ved aftale dateret 7. november 1997 erhvervede G1 Sverige den sagsøger tilhørende, resterende aktiepost i H2 Sverige. Samtidig indgik sagsøger aftale med G3 om en forlængelse af managementaftalen således at denne også skulle gælde i 1998, og i øvrigt på uændrede vilkår. Faktura for 1998 er udstedt af sagsøger til G3 den 7. marts 1998, og er ligeledes pålydende 466.666 kr.

Efter at sagsøger for 1996 og 1997 havde selvangivet indtægterne fra managementaftalen som vederlag for salg af aktier, foretog ToldSkat krydsrevision af sagsøger. I den forbindelse kontaktede ToldSkat G1. Af skatteforvaltningen i Kommunens afgørelse af 13. marts 2000 fremgår:

"...

H1 ApS har af flere omgange - senest ved aftale fra 1995 - solgt i alt 75% af aktierne i H2 A/S til G1 A/S og G2 A/S (G2). Aktiekapitalen i H2 A/S er på nom. 1.000.000 kr.

Ifølge aftale af 2.8.1995 har G1's datterselskab G3 Company ApS (G3) aftalt køb af op til 67% af aktierne i H2 A/S's 3 udenlandske datterselskab i UK, Norge og Sverige.

Ifølge regnskaberne ejer H1 selv følgende andele af de udenlandske selskaber, idet nogle af medarbejdere har købsoptioner på aktierne:

 

31.12.96

31.12.97

H2 UK Ltd

25%

25%

H2 Norge

29%

29%

H2 Sverige

33%

0%

Prisen på aktierne i de udenlandske selskaber er ved salget til G3 fastsat på grundlag af den bogførte regnskabsmæssige egenkapital, opgjort efter god og forsigtig regnskabsskik.

I forbindelse med aktiehandelen den 2.8.1995 er indgået en managementaftale mellem H1 og G3.

Formålet med den indgåede managementaftale er, at G3 efter erhvervelsen af aktierne har mulighed for at trække på de 3 direktørers ledelsesmæssige ekspertise inden for datterselskabernes virksomhedsområder.

Ifølge aftalen har G3 ret til at anmode H1 om at måtte anvende de 3 direktørers bistand. Det samlede tidsforbrug i aftalens løbetid anslås til 400 timer pr. år. Honoraret aftales til 446.666 kr. pr. år for årene 1995, 1996 og 1997.

Managementaftalen er uopsigelig frem til den 31.12.1997, hvorefter den ophører uden opsigelse. G3 er ikke forpligtet til at benytte H1 i henhold til aftalen, men H1 har fortsat i aftalens løbetid krav på honoraret, jf. punkt 4.1. i aftalen.

I aftalens punkt 5 er fastsat følgende yderligere betingelser og vilkår om betalingen af honoraret:

Honoraret betales, såfremt de 3 udenlandske selskaber samlet efter skat hvert af de 3 år udbetaler udbytte til aktionærerne efter gældende regler. Et beløb svarende til de første 446.666 kr. i samlet udbytteudbetaling til G3 skal i så fald tilfalde H1.

Såfremt der ikke udbetales udbytte eller der udbetales udbytte med mindre end 446.666 kr. pr. år til G3, har H1 krav på, at de manglende betalinger aktiveres i de efterfølgende år indenfor 3-års perioden.

G3 ApS behandling af honoraret

G3 har fratrukket udgiften til managementaftalen på 1.339.998 dkr. Fordelt over indkomstårene 1995, 1996 og 1997.

G1 har under Told Skat's revision af koncernens ansættelser oplyst, at ejerne af H1 ApS havde udviklet en god metode og ekspertise til implementering af det administrative system G4. G1 havde brug for den ekspertise, som disse personer besad.

G1 har oplyst, at man har udnyttet ekspertisen jf. aftalen, da man ikke selv var i besiddelse af denne på daværende tidspunkt.

Det foreligger oplyst, at der ikke er koncernforbindelse mellem G1 A/S og G2 A/S samt at G1 A/S er sambeskattet med det 100% ejede datterselskab G3 A/S.

H1 ApS behandling af honoraret.

H1 ApS har behandlet det modtagne beløb fra managementaftalen, som salg af aktier. Beløbet er betragtet som betaling for salg af 8% af aktierne i H2 A/S samt at G1 A/S er sambeskattet med det 100% ejede datterselskab G3 A/S.

I selvangivelsen for indkomståret 1996, der dækker perioden 1.7.95 til 31.12.1996, er under fortjeneste ved salg af aktier ejet under 3 år medtaget gevinst fra salg af H2's aktier på 269.059 kr., der fremkommer således:

Salg nom. 80.000 H2 A/S

1.339.998 kr.

Anskaffelsessum I forbindelse med den skattefri aktieombytning

1.070.939 kr.

                        

Fortjeneste

269.059 kr.

Den samlede fortjeneste 492.906 kr. ved salg af aktier ejet under 3 år, er modregnet i fremførelsesberettigede tab fra tidligere år.

Direktionen for H1 ApS har oplyst, at der ikke er ydet bistand for G3.

Selskabets revisor har oplyst, at efter hans opfattelse vedrørte betalingen for managementaftalen reelt salget af de 8% af aktierne i H2, idet der ikke var betalt på anden måde for disse aktier

..."

Forvaltningen traf efterfølgende afgørelse hvorved i alt 893.332 kr. for 1996, og 466.666 kr. for 1997, blev beskattet som honorarindtægt for sagsøger. Denne afgørelse blev af sagsøger indbragt for Landsskatteretten, der traf afgørelse i sagen den 8. august 2000.

Af Landsskatterettens kendelse fremgår bl.a.:

"...

G1 har over for Told- og Skattestyrelsen oplyst, at selskabets ejere havde udviklet en god ekspertise og metode til implementering af det administrative system G4. G1 havde behov for den ekspertise, som disse personer besad. G1 har oplyst, at man har udnyttet ekspertisen, jf. aftalen herom, idet man ikke selv var i besiddelse af denne viden på daværende tidspunkt. Selskabets repræsentant har i fobindelse med sagens behandling ved Landsskatteretten oplyst, at det af G1 anførte ikke er korrekt. Selskabets direktører har ifølge repræsentanten ikke udført arbejde for G1 A/S i henhold til managementaftalen. De arbejdede i forvejen for G1 via deres ansættelse i H2 A/S, og de omtalte konkurrenceklausuler er indgået med H2 A/S. Endvidere har repræsentanten fremlagt timeregnskaber for hver af de tre hovedaktionærer, hvoraf det fremgår at de arbejdede henholdsvis 2.691 timer/år, 2.391 timer/år og 2.512 timer/år. Ifølge repræsentanten dokumenterer dette med al tydelighed, at det var fysisk umuligt for hovedaktionærerne at udføre yderligere 400 timers arbejde pr. år for G1, uanset G1 har påstået dette.

Efter det oplyste, har G3 ApS fratrukket udgiften til managementaftalen på i alt 1.339.998 kr. fordelt over indkomstårene 1995, 1996 og 1997 med 446.666 kr. årligt.

Endeligt er oplyst, at der ikke er koncernforbindelse mellem G1 A/S og G2 A/S, samt at G1 A/S er sambeskattet med det 100% ejede selskab G3 A/S.

Det klagende selskab har behandlet det modtagne beløb som salg af aktier, idet beløbet er betragtet som betaling for salg af 8% af aktierne i H2 A/S, der i 1995 blev overdraget til G2 A/S i forbindelse med en ændring af den oprindelige aktionæroverenskomst mellem selskabet, G1 og G2 A/S.

I selskabets selvangivelse for indkomståret 1996 (perioden i. juli 1995 til 31. december 1996), har selskabet under fortjeneste ved salg af aktier ejet under 3 år, medtaget gevinst fra salg af H2 A/S aktier på 269.059 kr. Beløbet fremkommer således:

Salg nom. 80.000 H2 A/S

1.339.998 kr.

Anskaffelsessum I forbindelse med skattefri aktieombytning

1.070.939 kr.

Fortjeneste

269.059 kr.

Selskabets samlede fortjeneste på 492.906 kr. ved salg af aktier ejet under 3 år, er modregnet i fremførelsesberettigede tab fra tidligere år.

Selskabets revisor har overfor de stedlige skattemyndigheder oplyst, at efter hans opfattelse vedrørte betalingen af managementaftalen reelt salget af de 8% af aktierne i H2 A/S, idet der ikke var betalt for disse aktier på anden måde.

...

Landsskatteretten skal udtale

Retten har særligt henset til de mellem parterne indgåede aftaler samt til, at selskabet afhændede aktierne i H2 A/S til G2 A/S, men modtog det i sagen omhandlede vederlag fra G1 A/S. Retten har endvidere henset til, at G2 A/S' anskaffelsessum for i alt 25% aktierne i H2 A/S fortsat var 1.600.000 kr., svarende til det af G2 A/S oprindeligt erlagte vederlag ved erhvervelsen af 16% af aktierne i H2 A/S. På baggrund heraf finder retten ikke grundlag for at anse de omhandlede vederlag på i alt 1.339.998 kr. som vederlag for aktier i H2 A/S.

Den påklagede ansættelse stadfæstes dermed

..."

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af A, B, advokat SP, statsautoriseret revisor AB, RM og SL.

A har forklaret blandt andet, at han, B og C sammen grundlagde virksomheden H2. De havde tidligere alle tre arbejdet sammen med G4, der er et økonomi- og lagerstyringssystem. Det var målet, at H2 skulle blive førende i markedet med etablering af EDB-systemer. I 1993 ønskede G1 at få et samarbejde med H2. G1 købte en del af H2 og fik option på at købe resten. Også G2 fik en andel. Den oprindelige ledelse fortsatte. På et tidspunkt ønskede man at få G2 ud af ejerkredsen, men G1 ønskede ikke af koncernmæssige grunde påny at lægge penge på bordet. Derfor lavede man managementaftalen, der var et skjult vederlag for aktierne. Der blev ikke udarbejdet noget "side-letter" eller lignede, hvori det blev fastslået, at aftalen var en del af vederlaget for aktierne. Ideen med at oprette en managementaftale havde været drøftet med både revisor og advokat, men de skattemæssige konsekvenser blev ikke drøftet med G1. Vidnet har ikke ydet nogen form for vederlagsfri arbejdspræstation til G1 eller til selskaber relateret hertil. Det var fast rutine, at alle skulle registrere deres tid, uanset om den var debiterbar eller ej.

Vidnet kender intet til de indbyrdes aftaler mellem G1 og G2. H1 har drøftet prisen og givet også de skattemæssige konsekvenser med egen advokat og egen revisor.

B har forklaret blandt andet, at han er uddannet civilingeniør fra AUC i Aalborg. De tre ejere var alle tilknyttet det tyske firma G4, da de grundlagde H2 i juni 1991. I 1994 blev de kontaktet af G1, der ville købe aktier i selskabet. G1 fik 51% og G2 16% af aktiekapitalen, medens de tre oprindelige ejere beholdt de resterende 33%. Med G1's hjælp og i samarbejde med G1 etablerede selskabet sig med datterselskaber i Sverige, Norge og UK. G1 var imidlertid ikke tilfreds med at yde denne indsats, når G2 uden at yde noget til gengæld høstede gevinsten. Virksomheden blev derfor omstruktureret til fordel for G1. I G1 har man internt nogle regler for investering. Der er således grænser for hvilke og hvor store investeringer G1 i Danmark kan foretage uden en forudgåede godkendelse fra hovedkontoret. En sådan godkendelse kan forsinke beslutningstagningen i op til et halvt år. For at undgå at skulle spørge hovedkontoret blev handlen derfor camoufleret som en managementaftale. Vidnet deltog ikke i forhandlingerne, men var med til "closing". Da de tre oprindelige ejere havde forladt advokatfirmaet R1, hvor forhandlingerne havde fundet sted, blev der lavet "closing" mellem G1 og G2. Vidnet stolede på revisor og advokat, når de sagde, at løsningen med mangementaftalen var i orden. De sagde dog ikke udtrykkeligt, at den skattemæssigt var i orden. I oktober 1996, da såvel fakturaen med tillægget af moms som den senere berigtigelse blev fremsendt til G1, boede vidnet selv i udlandet.

G3 blev etableret med det formål, at løfte G2 ud af samarbejdet. G3 havde imidlertid ingen likvider hertil. Derfor skulle betalingen falde i tre rater. Likviditeten blev fremskaffet fra H2-selskaberne. Tillægget til managementaftalen, hvorved denne blev forlænget, blev udelukkende lavet for at undgå, at G1's hovedkontor skulle ind i sagen.

Advokat SP har blandt andet forklaret, at han har været advokat for H1, og fortsat er det i nogen sammenhænge. Vidnet deltog kun i den juridiske del af drøftelserne. Alt, hvad der blev opnået ved aftalen, blev betragtet som vederlag for aktierne. Ingen tænkte på, at det skattemæssige problem, der nu foreligger, kunne opstå. Vidnet beskæftiger sig ikke med skatterådgivning.

Statsautoriseret revisor AB har forklaret blandt andet, at han har været revisor for H1 siden stiftelsen i 1993. Det var hans opfattelse, at ydelserne i henhold til managementaftalen var aktieavance, i modsat fald var der blevet betalt 0 kr. for noget, der repræsenterede en betydelig værdi. I forbindelse med aktieoverdragelsen til G2 varetog vidnet H1's interesser. Han oplevede G1 og G2 som een part. Vidnet så først aftalen, efter at den var blevet indgået. Det undrede ham, at betalingen kom fra en anden end køberen. Forlængelsen af managementaftalen fandt sted i sammenhæng med salget af de svenske aktier.

Det var 1% af aktierne, der blev "udlånt" fra G1 til G2, således at denne havde 25%. Når vidnet siger "udlåne" og ikke "overdrage", som der står i aftalen, skyldes det oplysninger, som vidnet har fået.

RM, har forklaret blandt andet, at han er vicepræsident i G1. Han var direktør i G3, der var et rent holdingselskab med ham som den eneste ansatte. G3 var 100% ejet af G1.

I forbindelse med købet af H2 blev der gennemført due diligence over en 6 måneders periode. Det var vistnok aftalt at G2 senere kunne indtræde. Den efterfølgende omstrukturering blev lidt kompliceret, fordi der i duediligenceperioden var blevet etableret datterselskaber i Norge, Sverige og UK. Disse datterselskaber skulle "løftes ud" af H2, idet G1 ikke var interesseret i at G2 skulle få andel i disse selskaber.

Vidnet husker ikke, hvordan prisen blev fastsat. Den sidste procent blev overdraget, selvom G1 gerne ville have haft 51 % af aktiekapitalen. Vidnet mener, at G1 i en aktionæroverenskomst med G2 sikrede sig stemmeretten til den sidste procent. G1 havde således stemmemajoriteten. Vidnet husker ikke, at der tilsyneladende ikke blev betalt for de 8 procent, der blev erhvervet.

Vidnet sad i bestyrelsen for de udenlandske selskaber, men de tre oprindelige ejere stod for den daglige drift. Vidnet husker ikke, om der konkret er blevet krævet arbejde i henhold til managementaftalerne. Formålet var, at sikre at de tre oprindelige ejere forblev tilknyttet til virksomheden.

Vidnet husker ikke, hvorfor det blev bestemt, at managementaftalen skulle forlænges. I G3's regnskaber er aftalen behandlet som en driftsomkostning.

G1's investeringsgrænser har ændret sig. I dag kan der overhovedet ikke købes nye virksomheder. Vidnet ved ikke, hvad grænserne - hvis der da var sådanne - var, dengang handlen vedrørende H2 fandt sted.

SL har vedstået den erklæring dateret den 1. oktober 2001, som han har afgivet til brug for denne sag. Han har derudover forklaret blandt andet, at han i 1997 blev ansat som regnskabschef i H2, og at han ret hurtigt fik med de udenlandske datterselskaber at gøre. Han overtog det eksisterende EDB-system, herunder tidsregistreringssystemet, der var et decideret time/sagssystem. Man registrerede også ikke-debiterbar tid. Der blev ikke registreret tid i henhold til managementaftalen. Vidnet kan dog kun udtale sig for så vidt angår A og B, idet C var i USA.

Procedure

Sagsøger har til støtte for sin påstand bl.a. anført, at aftalen om salget af 8 % aktierne i H2 ikke indeholder nogen omtale af købsprisen, men det ville være ulogisk med en lang og kompliceret kontrakt, hvis der skulle ske overdragelse til 0 kr., som antaget af skattemyndighederne. Der kan ikke lægges vægt på, hvorledes G3 har behandlet udgifterne regnskabsmæssigt, da G3 ikke har nogen aktivitet. Det er usandsynligt, at et selskab uden aktivitet har udgifter til bistand fra de tre ejere af sagsøger. Det er endvidere dokumenteret ved fremlæggelse af tidsopgørelser for disse tre, at de umuligt kunne have nået at arbejde 400 timer hver for G3 i de relevante år. Aftalerne om salg af aktier viser også en klar sammenkædning af overdragelserne med den dividende, der forventedes indtjent af H2 og dettes datterselskaber. Der ville ikke være nogen anledning for G3 eller G1 for at interessere sig for dividenden, hvis det der var tale om var en ren konsulentaftale. Hvis man skulle lægge skattemyndighedernes opfattelse til grund, ville kursen på aktier i H2 være svinget fra kurs 1000 til kurs 0 og senere igen til kurs 6000, uden at de opnåede resultater i perioden kan forklare væsentlige kursudsving. Hvis den pågældende aftale om salg af aktier i H2 ikke er klar, er det ikke G1's fortolkning, der bør tillægges betydning, da G1 selv er koncipist. Sagsøgers opfattelse må derimod lægges til grund, og herefter bør der gives sagsøger medhold.

Sagsøgte har til støtte for sin påstand bl.a. anført, såvel selve aftalens ordlyd, i henhold til hvilken der betales et managementhonorar, som den ene kontraktspart. G1's opfattelse viser, at der er tale om honorar for arbejde og ikke om betaling for salg af aktier. Dette understreges af, at det var G2, der ikke er koncernforbundet med G1 eller G3, der erhvervede de 8 % aktier. Herefter må der pålægges sagsøger en meget tung bevisbyrde for, at de faktiske forhold ikke svarer til det, der fremgår af kontrakterne. Yderligere blev managementaftalen forlænget i 1998, hvilket ville have været helt ubegrundet såfremt der blot var tale om betaling for aktier. Det er endvidere påfaldende, at sagsøger skulle gøre G1 opmærksom på, at der var tale om vederlag for aktiekøb, hvis G1 allerede vidste det. Kun hvis sagsøger kunne dokumentere, at G1 har betalt G2 særskilt for de 8 % af aktierne, ville sagsøger kunne løfte bevisbyrden, men det er ikke sket.

Landsrettens bemærkninger

Ved afgørelsen af om de beløb, der er afregnet til sagsøger skal betragtes som vederlag for aktier eller betaling for en konsulentlignende ydelse, må der tages udgangspunkt i den skriftlige managementaftale mellem sagsøger og G3. Denne aftale er indgået mellem parter med modsatrettede interesser, og parterne var repræsenteret af advokater.

Det fremgår af aftalen, at sagsøgers tre direktører skal yde bistand svarende til ca. 400 timer årligt for et vederlag på 466.666 kr. for 1995-1997. Sagsøger har herefter bevisbyrden for, at aftalen i virkeligheden drejer sig om vederlæggelse for sagsøgers salg af aktier til en tredjepart, G2 A/S. Denne bevisbyrde er ikke løftet ved den stedfundne bevisførelse. Dette understreges af, at aftalen mellem de samme parter er forlænget for 1998, stadig med samme indhold.

Herefter tages sagsøgtes principale påstand til følge.

T h i   k e n d e s  f o r  r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Inden 14 dage skal sagsøger H1 ApS til sagsøgte Skatteministeriet betale 35.000 kr. i sagsomkostninger.