Dato for udgivelse
16 Sep 2003 08:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
1. april 2003
SKM-nummer
SKM2003.377.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
7. afdeling, S-2156-02
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Skattesvig, momssvig, medvirken, unddraget A-skat, rettighedsfrakendelse
Resumé

Landsretten stadfæstede byrettens dom, hvorefter T.1 til dels i medfør af straffelovens § 89 blev straffet med fængsel i 6 år og idømt en tillægsbøde på 3.450.000 kr. i en omfattende sag om skattesvig, momssvig, unddragelse af indeholdt kildeskat og arbejdsmarkedsbidrag, medvirken til moms- og skattesvig, og 29 forhold med dokumentfalsk ved brug af stjålne checks. T.1 blev indtil videre frakendt retten til at drive virksomhed som revisor eller at være beskæftiget i en sådan virksomhed, og indtil videre frakendt retten til at være stifter af eller direktør eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab eller en forening, som kræver offentlig godkendelse eller en fond. Blandt de pådømte forhold skal fremhæves: Skattesvig af særlig grov karakter vedrørende indkomstårene 1999 og 2000, hvor det offentlige blev unddraget 808.234 kr. i skatter, idet honorarer for udfærdigelse af salgsfakturaer på vegne af anpartsselskaber, som T.1 ejede og beherskede, ikke blev selvangivet, endvidere momssvig af særlig grov karakter vedrørende perioden 1. maj - 28. november 2000, hvor statskassen blev unddraget 739.245 kr. i moms, og ved forsætlig momssvig i perioden 1. oktober 1998 til 1. maj 2000, hvor statskassen blev unddraget 4.318.646 kr.i moms, alt ved at T.1 havde anstiftet og medvirket til, at 9 klienter, som han udførte revisionsarbejde for, afgav urigtige oplysninger om afgiftstilsvaret på de indsendte momsangivelser, idet købsmoms på opgørelserne over afgiftstilsvaret, som han sendte til sine klienter indeholdt moms på henholdsvis 739.245 kr. og 4.318.646 kr. af uberettigede fradrag af omkostninger, dokumenteret med dels fakturaer med fiktivt indhold dels med fakturaer, der var en del af en momskarrusel, som havde til formål at skabe et uberettiget momsfradrag.

Reference(r)

Straffeloven § 289, jf. skattekontrolloven § 13, stk. 1, og jf. momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1
Skattekontrolloven § 13, stk. 1
Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1
Opkrævningsloven § 17, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1
Kildeskatteloven § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 2, jf. stk. 1
Straffeloven § 21
Straffeloven § 23
Straffeloven § 50, stk.2
Straffeloven § 89

Henvisning

Straffeloven § 289, jf. skattekontrolloven § 13, stk. 1, og jf. momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1
Skattekontrolloven § 13, stk. 1
Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1
Opkrævningsloven § 17, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1
Kildeskatteloven § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 2, jf. stk. 1
Straffeloven § 21
Straffeloven § 23
Straffeloven § 50,stk. 2
Straffeloven § 89

Østre Landsrets dom af 1. april 2003, 7. afdeling, S-2156-02

Parter

Anklagemyndigheden .

mod

T.1
(advokat Peter B. Hjørne besk.)

Afsagt af landsdommerne

Ejler Bruun, Inge Neergaard Jessen og Henrik Waaben med domsmænd

----------

Holbæk byrets dom af 28. maj 2002, 1.00291/02

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 27. marts 2002.

T.1, T.2 og T.3 er tiltalt for overtrædelse af

T.1

1.

straffelovens § 171 - dokumentfalsk -

ved mellem den 12. og 16. april 1999 overfor BG Bank, Girostrøget 1, Høje Tåstrup at have gjort brug af 2 stjålne checks fra BG Bank, check nr. 5252873 og 52522874, reg.nr. 1628, konto ...., på henholdsvis 82.750 kr. og 77.250 kr., som han foranledigede udfyldt og underskrevet med falsk navn samt fremsendt til BG Bank, Høje Tåstrup (kuvertordning) og indsat på konto registreret til anpartsselskabet S nr. 1 ApS, ...., København, i hvilket selskab han var direktør, hvorefter han tilegnede sig 82.750 kr.

2.

straffelovens § 171 - dokumentfalsk -

ved den 13. juli 1999 i BG Bank, Girostrøget 1, Høje Tåstrup at have gjort brug af stjålne check fra Unibank, check nr. 3255300, reg.nr. 2000, kontonr. .... på 69.000 kr., som han foranledigede udfyldt og underskrevet med falsk navn samt fremsendt til BG Bank, Høje Tåstrup (kuvertordning) og indsat på konto registreret til anpartsselskabet S nr. 2 Aps, ...., Øst-by, i hvilket selskab han var direktør, hvorefter han ved hævninger henholdsvis den 13. juli og 14. juli 1999 tilegnede sig 36.500 kr., hvorved BG Bank led et tilsvarende formuetab.

3.

straffelovens § 171 - dokumentfalsk -

ved den 16. december 1999 i N.C. A/S, ...., København, at have gjort brug af en stjålen check fra Unibank, check nr. 2943585, reg.nr. 2000, på 125.398,01, der fremstod som en bankcheck fra Unibank Glostrup, som han foranledigede udfyldt og underskrevet med falsk navn samt afleveret til N.C. A/S, ...., København som betaling for huslejerestance.

[forholdene 4 til og med forhold 29 er udeladt - alle omfattende straffelovens § 171 - dokumentfalsk med stjålne checks.red]

30A- 1 (42).

straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk.1 - skattesvig af særlig grov karakter -

ved med forsæt at unddrage statskassen skat for indkomstårene 1999 og 2000 at have afgivet urigtige oplysninger til brug for skatteansættelsen ved at have indsendt selvangivelser med urigtige oplysninger til Vest-by Kommune, Skatteafdelingen, Vest-by, idet honorarer 1.516.280 kr. for udfærdigelse af salgsfakturaer på vegne af anpartsselskaber, som han ejede og beherskede, ikke blev selvangivet, hvorved indkomsten efter fradrag af bidrag til arbejdsmarkedsfonde med 136.463 kr. blev ansat for lavt med i alt 1.379.817 kr. og det offentlige blev unddraget 808.234,49 kr. i skat.

30 A-2

straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 - momssvig af særlig grov karakter -

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift i perioden fra den 1. maj til den 28. november 2000 bl.a. fra adressen A-gade 2, Øst-by at have anstiftet og medvirket til at 9 klienter, som han udførte revisionsarbejde for, afgav urigtige oplysninger om afgiftstilsvaret på indsendte momsangivelser, idet købsmoms på de opgørelser over afgiftstilsvaret, som tiltalte sendte til sine klienter indeholdt moms af uberettigede fradrag af omkostninger 739.245 kr. dokumenteret med dels fakturaer med fiktivt indhold, og dels med fakturaer der var en del af en momskarrusel, som havde til formål at skabe et uberettiget momsfradrag hvorved statskassen blev unddraget 739.245 kr. i moms.

30 B

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 - forsætlig momssvig -

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift i perioden fra den 1. oktober 1998 til den 1. maj 2000 bl.a. fra adressen A-gade 2, Øst-by, at have anstiftet og medvirket til at 9 klienter, som han udførte revisionsarbejde for, afgav urigtige oplysninger om afgiftstilsvaret på indsendte momsangivelser, idet købsmoms på de opgørelser over afgiftstilsvaret, som tiltalte sendte til sine klienter indeholdt moms af uberettigede fradrag af omkostninger 4.318.646 kr. dokumenteret dels med fakturaer med fiktivt indhold og dels med fakturaer, der var en del af en momskarrusel, som havde til formål at skabe et uberettiget momsfradrag, hvorved statskassen blev unddraget 4.318.646 kr. i moms.

30 C

opkrævningslovens § 17, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 3, jf. tidligere kildeskattelovens § 74,stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2 og arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra c,

ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat i sin egenskab af direktør for og daglig Ieder af S nr. 3 ApS, S nr. 8 ApS og S nr. 7 ApS og dermed ansvarlig for indeholdelse og betaling af A-skat, bidrag til arbejdsmarkedsfonde og arbejdsgiverbidrag at have undladt at indbetale indeholdt A-skat, bidrag til arbejdsmarkedsfonde og arbejdsgiverbidrag i rette tid af løn udbetalt til 9 ansatte i årene 1998 og 1999, hvorved det offentlige blev unddraget 351.461 kr. i indeholdt A-skat og staten 90.119 kr. i indeholdt bidrag til arbejdsmarkedsfonde.

30 D

kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1,

ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat for indkomstårene 1999 og 2000 at have anstiftet og medvirket til at 4 klienter, som han udførte revisionsarbejde for fra adressen A-gade 2, Øst-by, udbetalte lønninger uden at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, idet han udstedte fakturaer uden reelt indhold til klienterne, hvilket havde til formål at give de pågældende klienter mulighed for et fradrag, der skulle dække klienternes udbetaling af "sort løn" til ansatte med et anslået minimum 1.000.000 kr., hvorved det offentlige blev unddraget ca. 450.000 kr., i A-skat.

30 E-1

arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a, jf. § 10, stk. 1, 1. pkt.,

ved med forsæt til at unddrage staten bidrag for indkomstårene 1999 og 2000, fra adressen A-gade 2, Øst-by, hvor han drev revisionsvirksomhed, at have indsendt selvangivelser med urigtige oplysninger til skattemyndighederne til brug ved skatteansættelsen og grundlaget for beregning af bidrag, idet honorarer 1.516.280 kr., for udfærdigelse af salgsfakturaer på vegne af anpartsselskaber som han ejede og beherskede, ikke blev selvangivet, hvorved bidragsgrundlaget blev ansat for lavt med i alt 1.516.280 kr. og staten blev unddraget 136.463 kr. i bidrag til arbejdsmarkedsfonde.

30, E-2

arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra b, jf. § 8, stk. 1,

ved med forsæt til at unddrage det offentlige bidrag for indkomstårene 1999 og 2000 at have anstiftet og medvirket til at 4 klienter, som han udførte revisionsarbejde for fra adressen A-gade 2, Øst-by, udbetalte lønninger uden at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, ved at have udstedt fakturaer uden reelt indhold, som havde til formål at give de pågældende klienter mulighed for et fradrag, der skulle dække klienternes udbetaling af "sort løn" med anslået minimum 1.000.000 kr. hvorved staten blev unddraget ca. 80.000 kr. i bidrag til arbejdsmarkedsfonde.

T.1 og T.3

31 ( 43)

skattekontrolloven § 13, stk. 1, og momslovens § 81 stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, tildels forsøg herpå jf. straffelovens § 21,

ved i perioden fra 28. november 2000 til den 13. november 2001 med forsæt til at unddrage statskassen skatter og afgifter i forening fra adresserne A-gade 2, Øst-by, B-vejen 6, Vest-by og Fjordby Statsfængsel, Fjordby, at have anstiftet og medvirket til, at 3 klienter, som de udførte revisionsarbejde for afgav eller i den hensigt at klienterne skulle afgive urigtige oplysninger om skattepligtige indkomster og om afgiftstilsvaret på indsendte momsangivelser ved at have ladet anpartsselskaber, som de havde rådigheden over udfærdige nedennævnte fakturaer med fiktivt indhold, alt med det formål at klienterne i indkomstårene 2000 og 2001 skulle opnå et uberettiget fradrag i den skattepligtige indkomst og et uberettiget momsfradrag:

Udsteder: Transportfirmaet S nr. 4 Aps,

Klient: N.N. Trucking

     

1.

faktura nr. 18 af 30. november 2000,

49.550,63 kr.

2.

faktura nr. 19 af 31. december 2000,

42.435,00 kr.

 

Udsteder: S nr. 5 ApS

Klient: S nr. 3 Service ApS (S nr. 9 Trading ApS)

     

1.

faktura nr. 43 af 21. august 2001,

121.764,23 kr.

 

Udsteder: S nr. 6 ApS

Klient: Computer O.O.

     

1.

faktura nr. 33 af 23. februar 2001,

11.037,50 kr.

2.

faktura nr. 51 af 29. juni 2001,

35.218,75 kr.

3.

faktura nr. 83 af 5. september 2001,

71.875,00 kr.

4.

faktura nr. 96 af 20 december 2001,

86.148,75 kr.

 

i alt

 

418.029,86 kr.

alt hvorved de tiltalte unddrog eller søgte at unddrage det offentlige ca. 209.014,93 kr. i skatter og ca. 104.507,46 kr. i moms.

T.2 og T.1

32. ( 44 )

straffelovens § 171, tildels jf. § 23 - dokumentfalsk og medvirken til dokumentfalsk -

ved den 22. til 24. oktober 2001 i forening med V.Ø., hvis sag er udskilt til særskilt behandling, og efter forudgående aftale at have indsat 2 stjålne checks, konto nr. ...., check nr 0072412 og nr 0072413, som de foranledigede udfyldt og underskrevet med falsk navn, på henholdsvis 262.500 kr. og 271.697 kr. på V.Ø.s konto i BG Bank og T.2s konto i Danske Bank, hvorefter 397.200 kr. heraf via Net Bank overflyttedes til en bankkonto i Dansk Bank, Vest-by Afdeling, tilhørende S nr. 2 ApS , hvilket selskab T.1 har rådighed over, og fra hvilken konto T.1 efterfølgende overførte 283.045 kr. til selskabets bankkonto i Sparekassen Fjordby, hvorefter han fra begge konti, hævede og forbrugte i alt 223.819 kr.

T.2

33(45)

straffelovens § 290 - hæleri -

ved på et tidspunkt efter den 5 juni 2000 på et ikke oplyst sted af en ikke ideritificeret person at have købt et B&O fjernsyn, serie nummer 13824127 til en værdi af 12.500 kr. uagtet han vidste eller bestemt formodede, at fjernsynet hidrørte fra en berigelsesforbrydelse.

T.3 og T.1

34(47)

T.1, straffelovens § 131, stk. 1, og T.3, straffelovens § 131, stk. 2, idet T.1 som anført i forhold 31 i perioden fra den 10. oktober 2000 til den 25. oktober 2001 drev virksomhed som revisor, ligesom han deltog i stiftelsen og forestod den faktiske ledelse som direktør af selskaberne S nr. 9 Trading ApS, S nr. 10 ApS, S nr. 2 ApS, S nr. 6 ApS, S nr. 5 ApS, Transportfirmaet S nr. 4 ApS, S nr. 11 ApS, uagtet at han ved Østre Landsrets dom af 10. oktober 2000 er frakendt retten hertil.

T.3 bistod herved T.1, idet hun dels udførte revisionsarbejde efter instruktioner fra ham og dels lod sig registrere som direktør i anpartsselskabet S nr. 2 Aps indtil den 20. december 2000, ligesom hun bistod ham i at indsætte N.D. som registreret direktør i selskaberne S nr. 10 ApS, S nr. 6 ApS, S nr. 5 ApS, Transportfirmaet S nr. 4 Aps, uagtet at T.1 havde den faktiske ledelse som direktør af selskaberne.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte T.1 idømmes en tillægsbøde på ikke under 3.450.000 kr., jf, straffelovens § 50, stk. 2, samt at han indtil videre frakendes retten til at drive virksomhed som revisor eller at være beskæftiget i en sådan virksomhed, jf. straffelovens § 79 stk. 2, 1. pkt., og at han indtil videre frakendes retten til at være stifter af eller direktør eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab, eller en forening som kræver offentlig godkendelse eller en fond, jf. straffelovens § 79, stk. 2, 2. pkt.

Anklagemyndigheden har endelig nedlagt påstand om, at der hos tiltalte T.2 konfiskeres en bærbar pc, mrk. Mitac, model 5033, serienr. TN 84012008 med tilhørende internetopkobling jf. straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1.

De tiltalte T.3 og T.2 har nægtet sig skyldige.

Tiltalte T.1 har nægtet sig skyldig i forholdene 2, 3, 31, 32 og 34. Han har helt eller delvis erkendt sig skyldig i de øvrige forhold.

Der er under sagen afgivet forklaring af de tiltalte og vidneforklaring af specialkonsulent V.1, specialkonsulent V.2, V.3, V.4, V.5, fængselsfunktionær V.6 og V.7.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

ad forholdene 1-29

De omhandlede falske checks har været fremlagt.

Til forhold 3 er fremlagt et brev af 15. december 1999 fra S nr. 13 underskrevet af tiltalte T.1 til N.C. A/S. Heri hedder det:

... idet jeg vil garantere, at du i morgen den 16/12-99 får overbragt en udstedt bankcheck stor kr. 125. 393.01 til dækning af den samlede huslejerestance for Lavprismarked T.A. APS.

ad forholdene under 30:

Told- og Skatteregion Kalundborg har den 31. januar 2002 fremsat tiltalebegæring som er vedlagt en ansvarsvurderingsrapport og bilag med opgørelser af tiltalte T.1s, honorarindtægter og af de unddragne skatter, bidrag til arbejdsmarkedsfonde og momsbeløb.

ad forholdene 31 og 34

Af fremlagt bilag fremgår, at Told- og Skatteregion Kalundborg den 30. oktober 2001 anmodede politimesteren i Fjordby om bistand til indhentning af regnskabsmateriale i en sag mod tiltalte T.1. Efter indhentet retskendelse foretog kriminalpolitiet i Fjordby bistået af personale fra told- og skatteregionen den 13. november 2001 ransagninger på tiltalte T.1s bopæl, B-vejen 6, Vest-by, i tiltaltes stue i Statsfængslet i Fjordby og på tiltalte T.3s bopæl i Øst-by. I ransagningsrapport af 19. november 2001 anføres om ransagningen den 13. s.m. på adressen B-vejen 6, Vest-by:

På 1. sal fandtes over en længe et lokale, der umiddelbart fremstod som kontor. Der var ca. midt i lokalet en halvvæg, så der opstod en lille deling af lokalet. I den forreste ende af lokalet var et skrivebord med bærbar pc koblet til ekstern skærm, tastatur og printer. Endvidere var et par lave reoler med ringbind, nogle flyttekasser med div. papirer, ligesom der på skrivebord og reoler lå spredt papir, som om der blev arbejdet med disse papirer. I den bageste ende af lokalet var opstillet et skrivebord, hvorpå var en bærbar pc koblet til ekstern skærm, tastatur og printer. Umiddelbart fremstod lokalet som kontor, der jævnligt blev benyttet. Fra kontoret på 1. sal blev sikret: [der opregnes herefter 16 punkter om papirer, ringbind og 2 bærbare pc-ere]

I en telefax af 13. december 2001 oplyser Told- og Skatteregion Kalundborg politimesteren i Fjordby om, at der ved gennemgang af beslaglagt regnskabsmaterialer fra B-vejen 6 i Vest-by er fundet de i forhold 31 omhandlede fakturaer. Kopier af disse fakturaer er fremlagt under sagen.

Der er fremlagt kopier af en selvangivelse for 2000 for L.P., af brev 20. juni 2001 fra S nr. 12 Aps (underskrevet af tiltalte T.3) til Københavns Skatteforvaltning om ændringer til L.P.s selvangivelse, af brev af 30. juli .2001 fra samme revisionsfa. (underskrevet af T.3) til samme skatteforvaltning om dokumentation til L.P.s selvangivelse (de 4 i forhold 31 omhandlede fakturaer fra S nr. 6 Aps samt nogle fakturaer udstedt af Computer O.O. til J.H.'s Gulvservice), samt en efterangivelse af 20. juni 2001 til Told- og Skatteregion Frederiksberg (udfyldt af tiltalte T.1) om Computer O.O.s momstilsvar for oktober kvartal 2000.

Der er også fremlagt et omslag med kopier af breve, notater og andre dokumenter fra 2001 underskrevet eller skrevet af tiltalte eller med påtegninger fra tiltalte.

Der er endvidere fremlagt kopier af nogle dokumenter fundet ved ransagning den 25. oktober 2001 af tiltalte T.1s værelse i Statsfængslet i Fjordby. Dokumenterne vedrører ifølge tiltalte T.1 S nr. 11s køb pr. 15. oktober 2001 af ejendommen B-vejen 6 i Fjordby, hvor T.1 og hans hustru er lejere og administratorer. Der er om samme ejendom fremlagt en kuvert poststemplet 10. januar 2002 stilet til J.M., hvilken kuvert blev beslaglagt af personale i Fjordby Arrest. Kuverten indeholdt et brev fra T.3 om at videregive en indlagt kuvert til tiltalte T.1. Brevet til T.1 indeholdt 5 fotokopier om købet af ejendommen B-vejen 6, Vest-by.

Der er fremlagt udskrifter fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om de i forhold 34 nævnte anpartsselskaber.

Den 20. marts 2001 rettede Statsfængslet i Fjordby henvendelse til kriminalpolitiet i Fjordby om en mistanke om, at 2 strafafsonere, T.1 og C.G. udøvede revisionsvirksomhed og overtrådte forbud mod at være deltagere i selskaber med begrænset ansvar. Kriminalpolitiet foretog i den anledning en undersøgelse, som førte til, at politimesteren i Fjordby den 28. juni 2001 i medfør af retsplejelovens § 749, stk. 2, besluttede at indstille efterforskningen i sagen om/mod de mistænkte for overtrædelse af straffelovens § 131, idet politimesteren fandt, at der ikke var rimelig formodning om, at et strafbart forhold, som forfølges af det offentlige, var begået. Af politimesterens brev til Statsfængslet i Fjordby om indstillingen af efterforskningen fremgår:

For så vidt angår T.1 har efterforskningen kun afdækket, at han ved en enkeltstående lejlighed har bistået en tidligere klient med konkrete oplysninger til brug for en større verserende skattesag. Jeg finder ikke, at T.1 herved kan siges at have overtrådt forbuddet imod at drive virksomhed som revisor.

ad forhold 32:

Der er fremlagt oplysninger om følgende konti:

Danske Bank: konto .... tilhørende T.2:

 

18.10.2001

"Overførsel"

- 736,75 kr.

19.10 2001

"Netbank overførsel"

- 200,00 kr.

22.10 2001

"lejlighed 42"

+ 262.500,00 kr.

22.10 2001

"Netbank overførsel"

- 142.500,00 kr.

22.10 2001

"V.Ø."

+200,00 kr.

23.10 2001

"Netbank overførsel"

- 2.000,00 kr.

23.10 2001

"Netbank overførsel"

- 118.200,00 kr.

23.10 2001

"V.Ø."

+ 5.000,00 kr.

 

BG-Bank, konto .... tilhørende V.Ø.:

 

22.10 2001

"T.2"

+ 142.500,00 kr.

22.10 2001

"Netbank overførsel"

- 200,00 kr.

23.10 2001

"Netbank overførsel"

- 5.000,00 kr.

23.10 2001

"Netbank overførsel"

- 137.300,00 kr.

23.10 2001

"Afr. ejerlejlighed 41"

+ 271.697,35 kr.

24.10 2001

"Lejlighed 41"

-141.700,00 kr.

24.10 2001

"Overførsel"

-130.000,00 kr.

24.10 2001

"Overførsel"

- 130.000,00 kr.

25.10 2001

"Overførsel"

130.000,00 kr.

26.10 2001

"falsk check retur"

- 271.697,35 kr.

08.11 2001

"Indbetaling,"

271.697,35 kr.

 

Danske Bank konto .... tilhørende S nr. 2 Aps:

 

23.10 2001

"T.2"

+118.200,00 kr.

23.10 2001

"V.Ø."

+137.300,00 kr.

23.10 2001

"Spks Fjordby"

- 60.015,00 kr.

23.10 2001

"Spks Fjordby"

- 135.015,00 kr.

23.10 2001

"Udbetaling"

- 40.000,00 kr.

25.10 2001

"V.Ø."

+ 141.700,00 kr.

24.10 2001

"Overførsel"

- 10.200,00 kr.

24.10 2001

"Kundekort 3208 0049"

- 88.015,00 kr.

24.10 2001

"Kundekort 3208 0050"

- 60.000,00 kr.

Der er fremlagt en Kriminalteknisk Erklæring af 8. november 2001 om undersøgelse af en kuvert adresseret til Danske Bank A/S, Fjordby, en kuvert adresseret til BG Bank, .... og af checks nr. 0072412 og 007413 fra Unibank konto .... med pålydende 262.500 kr. og 271.697,35 kr. samt af en elektronisk skrivemaskine, mrk. TA Triumph/Adler, model SE 310, fabr.nr. 56102310. Skrivemaskinen er beslaglagt hos tiltalte T.1. Erklæringens konklusion er:

Undersøgelsen viser, at de omstridte effekter DS 1.1 - 1.4 er udfærdiget med skrivehjulet i DS 1.5. (De fundne overensstemmelser er af en sådan art, at der kan ses bort fra den mulighed at et andet skrivehjul kan være benyttet). Det undersøgte farvebånd i DS 1.5 ses derimod ikke benyttet ved udfærdigelsen af de omstridte effekter.

De i forhold 32 omhandlede 2 falske checks er begge udstedt den 19. oktober 2001 på checkblanketter fra Unibank, .....Boligservice, konto .... angiveligt af "Andelsboligforeningen H.H.". Checken på 262.500 kr. er udstedt til Danske Bank, Fjordby Afdeling. På den medfølgende talon er anført: "Til indsættelse på konto .... T.2 Afregning for lejlighed 42". Checken på 271.697,35 kr. er udstedt til BG Bank, .... Det er ikke oplyst, om der var en talon til sidstnævnte check.

Rettens bemærkninger

ad forholdene 1-29

Tiltalte T.1 har uden forbehold erkendt sig skyldig i forholdene 1 og 4-29. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig efter tiltalen i disse forhold.

2 dommere finder det ubetænkeligt at anse T.1 for skyldig i dokumentfalsk efter tiltalen i forhold 2. Disse dommere lægger herved vægt på, at T.1. var bekendt med, hvordan en bankcheck ser ud, og at han ikke anmeldte sig udsat for dokumentfalsk. I dommer finder det ikke tilstrækkeligt bevist, at tiltalte vidste eller bestemt formodede, at der var tale om en falsk check. Der gives dom efter stemmeflertallet.

Retten finder det ubetænkeligt at anse T.1 for medvirkende til dokumentfalsk i forhold 3. Retten lægger herved vægt på, at tiltalte vidste, at checken kom fra personer som han havde aftalt at begå organiseret dokumentfalsk for, og at tiltalte ifølge sit eget brev til N.C. vidste, at checken ville fremtræde som en bankcheck.

ad forholdene under 30

Tiltalte T.1 har uden forbeholdt erkendt at have bistået 9 klienter med at unddrage sig betaling af moms og skatter, idet tiltalte lod selskaber han kontrollerede udstede fiktive fakturaer til klienterne, som derved opnåede uberettigede fradrag med de i anklageskriftet nævnte beløb (mere end 5 mio kr., jf. forholdene 30 A-2 og 30-B).

Tiltalte T.1 har også uden forbehold erkendt, at han bistod 4 klienter med at skjule udbetalinger af lønninger for over 1 mio kr., idet tiltalte lod selskaber han kontrollerede udstede fakturaer som skulle dække over udbetalt løn. Derved undgik de 4 klienter at indbetale indeholdte A-skatter og arbejdsmarkedsbidrag i forhold til mindst 1 mio kr. (forholdene 30 D og 30 E-2).

Tiltalte T.1 har videre erkendt, at han som direktør og daglig leder af 3 selskaber (forhold 30 C) undlod at indbetale indeholdte A-skatter og arbejdsmarkedsbidrag med de i anklageskriftet nævnte beløb.

Tiltalte T.1 har endelig erkendt, at han for sin bistand til sine klienters skatte- og momssvig modtog honorarer som anført i anklageskriftet (forhold 30 A-1), og at han undlod at selvangive disse honorarer, hvorved han ville unddrage det offentlige skat af honorarindtægter og unddrage sig betaling af arbejdsmarkedsbidrag (forhold 30 E-1). Retten finder, at den manglende selvangivelse af de omhandlede honorarindtægter og den manglende betaling af arbejdsmarkedsbidrag kan tilregnes tiltalte som en forsætlig skatte- og bidragsunddragelse af særlig grov karakter.

Tiltalte T.1 findes således i det hele skyldig efter tiltalen under forholdene 30 A-1 til 30 E-2.

ad forhold 31

De 2 fakturaer fra Transportfirmaet S nr. 4 Aps til N.N. Trucking er udstedt på et tidspunkt, hvor tiltalte T.1 var varetægtsfængslet. Selv om udstedelsen skete som led i en aftale indgået af T.1 forud for hans varetægtsfængsling, findes han ikke at være strafansvarlig for at personale på hans kontor under varetægtsfængslingen fortsatte med at udstede fiktive fakturaer. Det er ikke under sagen bevist, at tiltalte T.3, som var varetægtsfængslet fra slutningen af november til lige før jul i 2000, har anstiftet til eller medvirket til, at disse 2 fakturaer blev udstedt.

Efter det under sagen oplyste udfærdigede tiltalte T.3 fakturaen dateret 21. august 2001 fra S nr. 5 til S nr. 3 Service Aps (S nr. 9 Trading Aps). Det er ikke bevist, at hun vidste, at fakturaen muligt skulle bruges til momssvig. Derimod findes det ved et af T.1 udfærdiget dokument til H.P. og styrket af specialkonsulent V.1s forklaring bevist, at tiltalte T.1 rådgav H.P. som ny ejer af S nr. 3 Service Aps (S nr. 9 Trading Aps) om, hvordan H.P. kunne begå moms- og skattesvig, og at T.1 i den sammenhæng lod den omhandlede faktura udfærdige.

De tiltalte T.3 og T.1 har forklaret, at de 4 fakturaer fra S nr. 6 Aps til Computer O.O. vedrørte 2000, og at fakturaerne da de blev (gen-)udskrevet i 2001 fik et forkert årstal. De tiltaltes forklaringer synes støttet af, at fakturaerne i juli 2001 blev sendt til Københavns Skattevæsen som dokumentation for L.P.s indtægter i 2000. Retten finder det herefter ikke bevist, at fakturaerne var beregnede til at begå moms- eller skattesvig.

Som følge af det anførte frifindes tiltalte T.3 i det hele for tiltalen i forhold 31, medens tiltalte T.1 findes skyldig i forsøg på medvirken til skatte- og momssvig med hensyn til fakturaen fra S nr. 5 til S nr. 3 Service Aps (S nr. 9 Trading).

ad forhold 32

De 2 falske checks må efter den kriminaltekniske erklæring antages at være skrevet på tiltalte T.1s skrivemaskine, som han havde hos sig i Statsfængslet i Fjordby. Efter indsættelse af checkene på T.2s og V.Ø.s konti blev i alt 397.200 kr. overført til S nr. 2 Aps's konto i Danske Bank. T.1 eller hans hustru hævede i Danske Bank 100.000 kr. og overførte endvidere 283.000 kr. til anpartsselskabets konto i Sparekassen Fjordby, hvor der blev hævet yderligere beløb. Overførslerne og hævningerne følger således et mønster lig dokumentfalskforholdene. De tiltaltes forklaringer om checkbeløbene er ikke sammenfaldende og har ikke kunnet efterprøves. Under disse omstændigheder anser retten det for ubetænkeligt, at anse T.1 for skyldig i dokumentfalsk og tiltalte T.2 for skyldig i medvirken dertil.

ad forhold 33

Tiltalte T.2 har forklaret, at han købte det omhandlede TV af en medfange uden at få kvittering for købet. Da TV-et ubestridt er stjålet, anser retten det herefter for ubetænkeligt at finde T.2 skyldig i hæleri.

ad forhold 34

De til sagen fremlagte dokumenter har ikke vist, at tiltalte T.1 efter den 10. oktober 2000 fortsat drev revisionsvirksomhed. Han frifindes derfor for denne del af tiltalen i forhold 34, og som følge heraf frifindes også tiltalte T.3 for at have udført revisonsarbejde efter instruktion fra ham.

Selskaberne S nr. 9 Trading Aps, S nr. 10 Aps, S nr. 2 Holding Aps, S nr. 6 Aps, S nr. 5 Aps og Transportfirmaet S nr. 4 Aps er alle ifølge udskrifter fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen stiftet før den 10. oktober 2000. Det er ikke blevet godtgjort, at tiltalte T.1 stiftede S nr. 11 Aps.

Selv om de fremlagte dokumenter viser, at tiltalte T.1 i et vist omfang efter den 10. oktober 2000 handlede på vegne de i forhold 34 nævnte anpartsselskaber, har hverken dokumenterne eller de om disse afgivne forklaringer med den til domfældelse nødvendige sikkerhed bevist, at T.1 også efter den 10. oktober 2000 forestod den faktiske ledelse af disse anpartsselskaber. Han frifindes derfor for tiltalen i forhold 34, og som følge heraf frifindes også tiltalte T.3 for at have bistået ham med at overtræde rettighedsfrakendelsen.

De tiltalte T.3 og T.1 frifindes således i det hele for tiltalen i forhold 34.

Tiltalte T.2 er ikke straffet af betydning før denne sag.

Tiltalte T.1 er straffet ved

  • Østre Landsrets ankedom af 2. december 1994 med fængsel i 60 dage for hæleri,

  • samme rets ankedom af 31. januar 1995 med tillægsstraf af fængsel i 4 måneder for bedrageri,

  • Københavns byrets dom af 6. februar 1997 med fængsel i 30 dage for dokumentfalsk,

  • Østre Landsrets ankedom af 10. oktober 2000 med fængsel i 2 år 6 måneder efter straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, tildels jf. straffelovens § 23, momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 1. pkt. og stk. 5, momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 52, stk. 3, kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2, og 3, jf. § 18 i bkg. 734 af 10. oktober 1998, arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra A, jf. § 10, stk. 1, 1. pkt., jf. straffelovens § 23, og litra C, jf. § 13, stk. 1, og stk. 4, samt § 41, jf § 1, stk. 1, 1 i bkg. nr. 1250 af 16. december 1996 om arbejdsmarkedsbidrag, tildels jf. straffelovens § 89, samt med en tillægsbøde på 4.390.000 kr. efter straffelovens § 50, stk. 2, hvorhos han indtil videre frakendtes retten til drive virksomhed som revisor eller til at være ansat i en sådan virksomhed, samt indtil videre frakendtes retten til at være stifter af eller direktør eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar.

Straffen fastsættes for tiltalte T.2 til fængsel i 3 måneder, jf. straffelovens § 172, stk. 1, jf. § 171, jf. § 23, og § 290.

Straffen fastsættes for tiltalte T.1 til fængsel i 6 år, jf. straffelovens § 172, stk. 1, jf. § 171 tildels jf. § 23, § 285, stk. 1, jf. § 279, jf. § 21, § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1., efter momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, efter opkrævningslovens § 17, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. tidligere kildeskattelovens § 74, stk.2, jf. stk 1, nr. 2 og arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra C, efter kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, efter arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra A, jf. § 10, stk. 1, 1. pkt., og samme lovs § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra B, jf. § 8,stk. 1, efter skattekontrollovens § 13, stk. 1 og momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1. Straffen er delvis fastsat i medfør af straffelovens § 89. Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på forholdenes antal og karakter, herunder at der har været tale om omfattende, organiserede og erhvervsmæssigt tilrettelagte overtrædelser i berigelseshensigt.

Tiltalte T.1 skal endvidere betale en tillægsbøde på 3.450.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2. Forvandlingsstraffen for tillægsbøden fastsættes til fængsel i 60 dage.

Tiltalte T.1 har under denne sag været frihedsberøvet dels fra den 28. november 2000 til den 15. januar 2001 og dels fra den 25. oktober 2001 til domsafsigelsen.

Tiltalte T.2 har under denne sag været frihedsberøvet fra den 25. oktober til den 19. november 2001.

Påstandene om rettighedsfrakendelse og konfiskation.

De i medfør af straffelovens § 79 overfor tiltalte T.1 nedlagte påstande om rettighedsfrakendelse bør tages til følge som neden for anført.

Den overfor tiltalte T.2 nedlagt konfiskationspåstand bør tages til følge som neden for anført, jf. straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1.

Erstatningspåstande.

Der er overfor tiltalte T.1 nedlagt erstatningspåstande af BG Bank (forholdene 1-29) på i alt 3.624.887,36 kr. og af Danske Bank (forhold 32) på i alt 223.819 kr.

Tiltalte T.1 har taget bekræftende til genmæle overfor de nedlagte erstatningsgåstande.

Efter retsformandens bestemmelse tages de nedlagte erstatningspåstande til følge som nedenfor anført.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Tiltalte T.3 frifindes.

Tiltalte T.2 skal straffes med fængsel i 3 måneder.

Tiltalte T.1 skal straffes med fængsel i 6 år.

Tiltalte T.1 idømmes en tillægsbøde på 3.450.000 kr.

Forvandlingsstraffen for tillægsbøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte T.1 frakendes indtil videre retten til at drive virksomhed som revisor eller at være beskæftiget i en sådan virksomhed, og frakendes indtil videre retten til at være stifter af eller direktør eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab, eller en forening, som kræver offentlig godkendelse, eller en fond.

Hos tiltalte T.2 konfiskeres en bærbar pc, mrk. Mitac, model 5033, serienr. TN 84012008.

De domfældte T.2 og T.1 skal hver især betale sagens omkostninger. Statskassen skal betale salæret til advokat J. Warrer og 15.000 kr. + moms af salæret til advokat Kaj Høj.

Tiltalte T.1 skal betale erstatning til

1) BG-Bank med 3.264.887,36 kr.
2) Danske Bank med 223.819 kr.

----------

Østre Landsrets dom af 1. april 2003, 7. afdeling, S-2156-02

Holbæk rets dom af 28. maj 2002 (1-00291/02) er anket af T.1 med påstand om frifindelse i forhold 2, 3, 30 A-1, 30 E-1, 31 og 32. Tiltalte har endvidere nedlagt påstand om formildelse og har i den forbindelse navnlig henvist til, at bestemmelsen i straffelovens § 89 må føre til en nedsættelse af straffen.

Anklagemyndigheden har nedlagt endelig påstand om stadfæstelse af byrettens bevisresultat samt skærpelse af straffen.

Anklagemyndigheden har med rettens tilladelse berigtiget anklageskriftet på følgende punkter:

I forhold 2 erstattes efter 69.000 kr. passagen "som han foranledigede udfyldt og underskrevet med falsk navn samt fremsendt" med "som han modtog, udfyldte og underskrev med falsk navn og fremsendte", og efter Øst-by erstattes hvilket selskab han var direktør" med ordene "hvilket selskabs kontor han havde rådighed over". I forhold 3 erstattes ordene "som han foranledigede" med ordene " som var", og ordene "samt afleveret til" erstattes med "hvilken check han foranledigede afleveret"

Anklageren har endvidere begrænset tiltalen under forhold 30 A-2, således at datoen "28. november 2000" erstattes med datoen "30. september 2000".

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaringer af tiltalte samt vidnerne V.4 og T.2, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

De i byretten af vidnerne V.1, V.6, V.5 og V.7 afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

I medfør af retsplejelovens § 877, stk. 3, er endvidere dokumenteret forklaring afgivet af V.Ø. i grundlovsforhør den 26. oktober 2001 og forklaring afgivet af T.3 i retsmøde den 22. maj 2002.

Landsrettens bemærkninger

Ad forhold 2, 3 og 32.

Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det af de grunde der er anført i dommen at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen, således som den for så vidt angår forhold 2 og 3 er berigtiget for landsretten.

Ad forhold 30 A-1 og 30 E-1.

Tiltalte har også under sagens behandling i landsretten erkendt, at han for bistand til sine klienters skatte- og momssvig modtog beløb som anført i anklageskriftet, og at han undlod at selvangive disse beløb. Efter karakteren af tiltaltes bistand indebærer den manglende selvangivelse af disse beløb objektivt en overtrædelse af de bestemmelser, der er nævnt i tiltalen vedrørende disse forhold. Forholdene kan tilregnes tiltalte som forsætlige unddragelser, der for skatteunddragelsens vedkommende er af særlig grov karakter, og byrettens domfældelse af tiltalte tiltrædes derfor.

Ad forhold 31

Tiltalte har erkendt, at han rådgav H.P. om, hvordan denne kunne begå moms- og skattesvig. Tiltalte har endvidere forklaret, at realiseringen af sådan svig beroede på H.P.s beslutning om at gøre brug af rådgivningen. Herefter og i øvrigt af de i dommen anførte grunde findes tiltalte skyldig i forsøg på medvirken til skatte- og momssvig som fastslået i byrettens dom.

Straffen, der fastsættes efter de i byretsdommen angivne bestemmelser og for så vidt angår skattekontrollovens § 13, stk. 1, og momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, tillige til dels jf. straffelovens § 21, findes passende.

Skæringspunktet for anvendelse af straffelovens § 89 er herved den af 29. marts 2000, hvor tiltalte blev dømt til straf ved Holbæk rets dom.

Landsretten stadfæster herefter dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Holbæk Byrets dom af 28. maj 2002 i sagen mod tiltalte T.1 stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.