Dato for udgivelse
12 Sep 2003 13:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28. august 2003
SKM-nummer
SKM2003.376.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
7. afdeling, B-2307-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Registreringsafgift, vurdering, skøn, værdiansætttelse, brugt
Resumé

Intet grundlag for at tilsidesætte det af de beskikkede vurderingsmænd, jf. registreringsafgiftslovens § 13, ved vurdering af køretøj udøvede skøn.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 10, stk. 1 
Registreringsafgiftsloven § 10, stk. 2
Registreringsafgiftsloven § 10, stk. 3, dagældende, jfr. § 13, dagældende
Skatteministeriets cirkulære nr. 139 af 19. juni 1991

Henvisning

Punktafgiftsvejledningen 2003-2 E.1.5.3

Parter

Jan Korshøj Jensen
(advokat Lars Kyhl Nielsen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Finn Jepsen).

Afsagt af landsdommerne

Würtzen, Torben Geneser og Tina Gehlert Schmidt (kst.)

Denne sag, der er anlagt den 17. oktober 2001, drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren, Jan Korshøj Jensens bil af mærket Audi 80 Coupé, årgang 1987 med rette er blevet fastsat til at have en afgiftspligtig værdi på 17.000 kr. i forbindelse med, at bilen af sagsøgeren blev indført brugt til Danmark og i januar 2001 anmeldt til afgiftsberigtigelse ved ToldSkat.

Sagsøgeren har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at bilen af mærket Audi 80, 2,2, Coupé, stelnummer .... skal værdiansættes således, at bilens afgiftspligtige værdi med tillæg af moms og registreringsafgift ikke overstiger et samlet beløb på 20.000 kr., subsidiært et af landsretten fastsat højere beløb, men mindre end fastsat af vurderingsmyndigheden, og at sagsøgte tilpligtes at foretage en regulering af den fastsatte registreringsafgift i overensstemmelse hermed. Sagsøgeren har mere subsidiært nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at anerkende, at den af sagsøgte den 18. juli 2001 trufne afgørelse og den af Vurderingsmyndigheden vedrørende Motorkøretøjer i Århus den 2. marts 2001 trufne afgørelse er ugyldig, mest subsidiært ulovlig, og at sagen hjemvises til fornyet behandling ved vurderingsmyndigheden.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagens nærmere omstændigheder

ToldSkat foretog den 20. oktober 2000 en foreløbig værdiansættelse af sagsøgerens bil med henblik på, at sagsøgeren skulle betale depositum for registreringsafgiften. Herved blev den afgiftspligtige værdi fastsat til 38.000 kr., og sagsøgeren blev afkrævet et depositum på 64.350 kr.

Sagsøgeren anmodede ved skrivelse af 5. november 2000 ToldSkat om en omvurdering af bilen. Af skrivelsen, der var vedlagt en række salgsannoncer, fremgår bl.a.:

"...

Yderligere vedlægges kopier af diverse danske salgsannoncer på tilsvarende biler eller biler i en bedre stand.

Ovenstående bil er købt som et renoveringsobjekt, og der skal laves en hel del på den. Bilen er købt "på roden" for kr. 9.000. Dette skal ses i forhold til de annoncerede biler, der alle er i velholdt stand og indregistrerede og/eller er i en højere udstyrs modelklasse. Deres første skøn må således bero på en forkert model/beregning og bør set i forhold til det medsendte materiale ligge på ca. 15-20.000 kr.

..."

Ved skrivelse af 22. november 2000 nedsatte ToldSkat den foreløbige værdi fra 38.000 kr. til 23.000 kr. Depositum for registreringsafgiften blev herved fastsat til 37.350 kr. Det blev videre anført, at den nu ansatte værdi svarede til en markedspris på 60.350 kr.

Bilen blev synet den 2. januar 2001 af Statens Bilinspektion og betinget godkendt.

Den 10. januar 2001 blev bilen besigtiget af Vurderingsmyndigheden vedrørende Motorkøretøjer i Århus.

Ved skrivelse af 25. januar 2001 blev registreringsafgiften af ToldSkat i Århus fastsat til 31.800 kr. på baggrund af en afgiftspligtig værdi på 20.000 kr. (Hertil kom en yderligere afgift på 1.098 kr.).

Den 11. februar 2001 anmodede sagsøgeren ToldSkat om at foretage en omvurdering. Han skrev bl.a. således:

"...

Ovenstående bil skønnes at være vurderet alt, alt for højt. Der blev ved vurderingen fra min side anført en række fejl og skader på bilen. Samtidig hermed konstaterede vurderingsmændene selv yderligere skader og mangler. Her kan nævnes:

Frontkofanger revnet i beslag, gitter defekt, hjelm og skærme bulede og skrammede, ruderamme pletvis rusten, døre skrammede, bagskærm skrammet, gitre mangler, begge baglygter revnede, bagspoiler defekt, gasdæmper for bagklap defekt, lakering generelt udbrændt af solen, motortopstykke defekt, kobling defekt, indsprøjtningssystem defekt, indtræk gennemslidt og mørt, indtræk mørnet og afbleget af solen, ekstra instrumenter defekte samt flere mindre fejl og mangler.

Ved vurderingen blev jeg spurgt om jeg havde nogen ide om hvad bilen skulle vurderes til. Jeg forelagde vedlagte bilannoncer og jeg oplyste, at en salgspris hos forhandleren skønnes at ligge på ca. kr. 15.000,00 - max. Kr. 20.000,00. Dette kommenterede vurderingsmændene som meget rimeligt for en bil i den alder og stand.

...

Jeg er yderligere blevet opmærksom på, at De i Deres vurderingsskrivelse har anført at det er en Audi GT Quattro 2,2 coupé; men der er IKKE tale om en model Quattro, bare en almindelig model Audi 80 coupé.

..."

Af et telefonnotat af 19. februar 2001, underskrevet af medarbejder hos ToldSkat Jette Mogensen, fremgår, at sagsøgeren samme dag havde ringet og oplyst, at bilen ikke var en Quattro-model, og at vurderingsmændene ved forevisning af bilen var enige i, at markedsprisen passede med 20-25.000 kr., eftersom bilen var meget ramponeret.

Den 2. marts 2001 skrev Vurderingsmyndigheden vedrørende Motorkøretøjer Århus bl.a. således til sagsøgeren:

"...

De har den 11. februar 2001 klaget over vurdering af en personbil Audi 80 2.2 coupé, stel nr. ...., registreret første gang i udlandet den 01. marts 1987.

Køretøjet er indført brugt til Danmark og anmeldt til afgiftsberigtigelse ved ToldSkat Århus den 02. januar 2001 ved ekspedition nr. A 0001.

Vurderingsmyndigheden har den 10. januar 2001 efter besigtigelse af køretøjet fastsat den afgiftspligtige værdi til 20.000 kr.

I klagen henviser De bl.a. til køretøjets vedligeholdelsesstand, og ved klagen er vedlagt kopi af salgsannoncer for sammenlignelige køretøjer. De skriver at disse priser er salgsprisen hos forhandlere inkl. skatter og afgifter og at køretøjerne er i meget velholdt stand samt nyere, større og dyrere modeller. Endvidere gør De opmærksom på at køretøjet ikke er en model Quattro - men en almindelig coupé model.

Vurderingsmyndigheden har behandlet klagen og har ved fornyet gennemgang af tilgængeligt prismateriale fundet grundlag for at ændre den afgiftspligtige værdi fra 20.000 kr. til 17.000 kr.

De vil fra regionen modtage meddelelse om afgiftsreguleringen.

Ved vurdering af et brugt køretøj ansættes en pris, som svarer til en almindelig markedspris i Danmark. Prisen skal være med moms, men uden registreringsafgift ved salg til bruger her i landet, i den stand hvori det skal indregistreres jf. registreringsafgiftslovens § 10.

Ved køretøjets almindelige pris forstås den pris, som en forbruger generelt må forvente at skulle betale for et køretøj af samme mærke og model. Dette svarer til hvad en dansk forhandler kan sælge et tilsvarende køretøj for i registreringsklar stand altså inkl. moms, forhandleravance og garanti.

Køretøjets afgiftspligtige værdi fastsættes uafhængigt af eventuelle deposita fastsat af told- og Skatteregionerne.

Markedsprisen for en personbil Audi 80 2.2 coupé, årgang 1987 i normal vedligeholdt stand er på anmeldelsestidspunktet af en størrelsesorden på ca. 50.000 kr., hvilket svarer til en afgiftspligtig værdi på 19.357 kr.

Den nu fastsatte afgiftspligtige værdi på 17.000 kr. svarer til en markedspris på 43.400 kr.

I vurderingsgrundlaget er vedlagte annoncer indgået i det samlede indhentede prismateriale for tilsvarende og sammenlignelige køretøjer - og under hensyn til køretøjets model, (alm. 2.2 coupé model), årgang og kilometerstand har myndigheden derfor ændret den afgiftspligtige værdi for køretøjet.

Myndigheden kan oplyse at køretøjet ikke er værdifastsat som en Quattro model, men som en Audi coupé 2.2 GT.

..."

Sagsøgeren klagede ved skrivelse af 22. april 2001, hvor han bl.a. redegjorde for sagens hidtidige forløb, over afgørelsen til ToldSkat, der ved skrivelse af 9. maj 2001 bl.a. oplyste sagsøgeren om, at hans klage sammen med sagens akter ville blive videresendt til Told- og Skattestyrelsen. Sagsøgeren blev samtidig meddelt en frist på 14 dage til at komme med yderligere bemærkninger til sagen. I skrivelse af 22. maj 2001 til Told og Skat fastholdt sagsøgeren klagen. Han anførte, at værdifastsættelsen af bilen fra starten var sket på et forkert grundlag og fremkom med sine synspunkter. Ved skrivelse af 15. juni 2001 til sagsøgeren gentog ToldSkat, at klagen og sagens akter ville blive sendt til Told- og Skattestyrelsen.

Ved skrivelse af 5. juli 2001 sendte Told- og Skatteregion Århus sagen til Told og Skattestyrelsen.

Ved skrivelse af 18, juli 2001 bevarede Told- og Skattestyrelsen klagen og skrev bl.a. følgende til sagsøgeren:

"...

Efter at have gennemgået sagen, finder vi, at Vurderingsmyndigheden vedrørende Motorkøretøjer, Århus, ved vurderingen af denne bil har fulgt de regler, der gælder for dens virksomhed, og vi må derfor fastholde afgørelsen.

Vurderingsmyndigheden fastsatte i januar måned 2001 bilens afgiftspligtige værdi til 20.000 kr. Denne værdi har vurderingsmyndigheden efter en klage fra Dem nedsat til 17.000 kr.

De har bl.a. anført, at der ikke ved vurderingen er taget hensyn til, at der er tale om en "udkørt" bil med en lang række skader, fejl og mangler. Endvidere, at der ikke er taget hensyn til de af Dem fremsendte salgsannoncer på sammenlignelige biler, og at værdifastsættelsen er sket på et forkert grundlag.

Som vurderingsmyndigheden også tidligere har meddelt, kan vurderingen påklages til styrelsen, dog kun for så vidt angår spørgsmålet, om de fastsatte bestemmelser for vurderingsmyndighedens virksomhed er fulgt. Det fremgår af § 4, stk. 3, i skatteministeriets cirkulære af 19. juni 1991, om vurdering af motorkøretøjer m.v.

Styrelsen har således ikke kompetence til at træffe afgørelse om selve prisfastsættelsen for det konkrete køretøj.

Ved vurderingen skal man efter lovens § 10, stk. 1, fastsætte køretøjets almindelige pris, inklusive moms, men uden registreringsafgift, ved salg til bruger her i landet i den stand, hvori det skal registreres (markedsprisen her i landet). Den afgiftspligtige værdi kan dog ikke overstige køretøjets oprindelige pris som ny.

Den fastsatte afgiftspligtige værdi på 20.000 kr.[ der er mellem sagens parter enighed om, at der skulle have stået 17.000 kr.] svarer til en handelspris på ca. 43.400 kr.

Vurderingsmyndigheden har oplyst, at der ved vurderingen af bilen er taget udgangspunkt i, at markedsprisen for tilsvarende køretøjer i normal stand på anmeldelsestidspunktet var på ca. 50.000 kr.

Vurderingsmyndigheden har oplyst, at der ved vurderingen er taget hensyn til bilens årgang og vedligeholdelsestilstand. I brev af 2. marts 2001 har vurderingsmyndigheden underrettet Dem om, at bilen ikke er vurderet som en Quattro model, men som en 2,2 coupé GT.

Det er styrelsens opfattelse, at vurderingen af bilen på denne baggrund må anses for at være sket i overensstemmelse med de fastsatte bestemmelser.

..."

Efterfølgende anmodede sagsøgeren Vurderingsmyndigheden vedrørende Motorkøretøjer i Århus om aktindsigt i sagen, herunder i vurderingsmyndighedens interne dokumenter. Begæringen om aktindsigt i interne dokumenter blev i første omgang afslået, men er senere blevet imødekommet under denne sag. Bilen blev indregistreret første gang i Schweiz den 1. marts 1987. Ved besigtigelsen den 10. januar 2001 havde bilen en kilometerstand på 220.000.

Sagsøgeren har fremlagt en række fotos af bilen. Der er endvidere fremlagt forskellige annoncer til belysning af markedsprisen for forskellige Audi-modeller.

Endelig er vurderingsmyndighedens interne arbejdsnotater fremlagt. Det drejer sig bl.a. om en standardblanket udarbejdet af ToldSkat og delvist udfyldt med håndskrevne notater den 10. januar 2001, en håndskreven protokol med fortløbende numre ligeledes dateret den 10. januar 2001 og et notat af 19. maj 2001 med håndskrevne beregninger, hvor priser fra forskelligt annoncemateriale er anvendt til beregning af en gennemsnitlig afgiftspligtig værdi.

Forklaringer

Sagsøgeren har forklaret, at han købte bilen som et renoveringsprojekt. Den blev importeret fra Schweiz og kostede 9.000 kr. Bilen havde forskellige skader, og han ville genopbygge den fra bunden. På fotoerne ser bilen ud, som da han købte den, og da den blev vurderet den 10. januar 2001 af vurderingsmændene. Han viste vurderingsmændene bilens skader, og de konstaterede selv yderligere fejl. Han blev spurgt om sin vurdering af bilens salgsværdi. Han viste dem salgsannoncer fra magasinet BIL Markedet og svarede 15-17.000 kr., maksimalt 20.000 kr. Vurderingsmændene syntes, at det lød rimeligt henset til bilens stand. Han blev derfor meget overrasket, da han modtog vurderingen. Han mente, der måtte være sket en fejl og anmodede derfor ToldSkat om en ny vurdering. Han specificerede samtidig, hvad der var galt med bilen. Herefter blev han ringet op af Jette Mogensen, og han forklarede også hende udførligt om bilens fejl, og at det ikke var en Quattro model. Han holdt fast ved, at bilens værdi lå et sted mellem 15.000 og 20.000 kr. En Audi Quattro er en speciel og dyr bil på grund af firehjulstrækket. Den har også en anden undervogn med et kraftigere karosseri. En Quattro og en coupé har rent prismæssigt intet med hinanden at gøre. Jette Mogensen bad ham om ikke at sende yderligere materiale, idet ToldSkat havde sit eget materiale. Han sendte dog alligevel i forbindelse med klagen af 22. maj 2001 yderligere annoncemateriale til ToldSkat. Han fik ikke mulighed for at udtale sig, da Told- og Skattestyrelsen behandlede sagen. Han fik først aktindsigt i sagsøgtes materiale under denne sag. Han mener ikke, at de biler, som sagsøgte har anvendt som sammenligningsgrundlag, er brugbare, idet det ikke er bilens alder, der er afgørende for salgsværdien, når den er mere end 10 år gammel, men derimod bilens stand. Hans bil var i væsentlig dårligere stand end de biler, der er sammenlignet med.

Frede Gøtler har forklaret, at han er fuldmægtig ved ToldSkat i Århus, hvor hans arbejde udelukkende består i at vurdere motorcykler og biler. Han vurderer ca. 2.500 biler om året. En Audi Quattro er en firehjulstrækker, og det er en dyrere bil end en Audi coupé. Han mener kun, at Audi har lavet den coupé model, som sagen vedrører. Han deltog i besigtigelsen af sagsøgerens bil den 10. januar 2001, men han husker ikke den konkrete bil. Der blev givet et nedslag for skader, så der må have været skader på bilen. En bil, der er 14-15 år gammel og har kørt 200.000 kilometer, vil altid have småskader, som der ikke bliver givet afslag for. De fleste af skaderne på billederne af bilen ses dagligt på biler med den alder. Nogle af skaderne er imidlertid ikke sædvanlige for en normalt vedligeholdt bil, og det er der taget hensyn til ved nedslaget på 3.000 kr. Han formoder, at han har talt med sagsøgeren i forbindelse med besigtigelsen, men han husker det ikke. Han spørger normalt folk, hvad de selv mener, at værdien er i handel og vandel, så deres bud kan indgå i vurderingen, særligt når der som her er tale om lidt specielle biler. På grundlag af notatet fra besigtigelsen går han ud fra, at sagsøgeren har oplyst de annoncepriser, der er nævnt i notatet på henholdsvis 40.000 kr., 45.000 kr. og 51.000 kr., idet alle oplysningerne i notatet bliver skrevet, mens de står ved bilen sammen med kunden. Det, kunden fremlægger, bliver bevaret på sagen. I notatet står "præg af hårdt brug - 3.000 kr.", hvilket betyder, at der er givet et nedslag på 3.000 kr. på grund af bilens stand. De 3.000 kr., som er nævnt to gange, er det samme beløb. De priser, der er nævnt i nederste højre hjørne under "sekretariatets noteringer", er prismateriale, som vurderingssekretariatet har fundet frem inden besigtigelsen. Vurderingsmændene får sagen fra sekretariatet, som forinden har behandlet sagen. Sagen er vedlagt bilag i form af annoncer m.v. og selve ekspeditionsbilagene. Det skulle gerne være en hjælp, men vurderingsmændene overvejer selvfølgelig, om det er noget, de kan bruge, og det sker, at de selv foretager yderligere undersøgelser. Det husker han ikke, om de gjorde i denne sag. Udskriften fra Bilbasen af 16. januar 2001 er formentlig supplerende materiale, som sekretariatet har fundet frem til dem, og har formentlig været det væsentligste grundlag for afgørelsen. Der bruges imidlertid priser på alle niveauer, både højere og lavere, og så finder man en middelpris ud fra det. Også sagsøgerens annoncemateriale er indgået i vurderingen. Vurderingssagen med afgørelsen på 20.000 kr. blev afleveret til sekretariatet den 23. januar 2001. Der har ikke indgået en Quattro model i vurderingsmyndighedernes overvejelser. Sekretariatets noteringer på notatet er således ikke indgået i vurderingen, da vurderingsmændene var klar over, at bilen ikke var en Audi Quattro. Det er rigtigt, at Quattro modellen har indgået i forbindelse med fastsættelse af depositum, men ikke siden. Notatet af 19. maj 2001 er lavet af en af de eksterne vurderingsmænd. Vidnet har efterfølgende regnet sig frem til, at der er beregnet et gennemsnit af de annoncepriser, der er markeret med et kryds. Priserne er uden afgift. Priserne på 69.000 kr. og 59.900 kr. er omregnet til 1987-priser, idet de sådan nogenlunde ved, hvordan priserne bevæger sig. De har ikke set bilernes stand. Det er også derfor, at der er givet et afslag nederst, så grundlaget for den afgiftspligtige værdi ender på 20.120 kr. Hver vurderingsmand har sine egne notater, som de udveksler. Vurderingsmændene havde sagen til behandling to eller tre gange. Ved klagebehandlingen blev den afgiftspligtige værdi nedsat til 17.000 kr., som senere blev fastholdt. Hvis motoren på en bil er skiftet på et uautoriseret værksted, kan det påvirke prisen i nedadgående retning. "Velholdt" i en annonce kan dække over mange ting. Ofte er der tale om anprisninger, der ikke holder stik.

Christian Schwennesen har forklaret, at han var udpeget af FDM som handelskyndig vurderingsmand i perioden 1. marts 1994 til 1. marts 2001. Han er uddannet mekaniker og teknikumingeniør og har i 37 år været ansat i Balticas autoafdeling, de sidste 25 år som chef for selskabets taksatorer vest for Storebælt. Han deltog i besigtigelsen den 10. januar 2001, men han husker ikke den konkrete bil. Han kan ikke ud fra billederne af bilen se, om den er velholdt. Alle biler på 14 år har en vis form for patina, og på mange biler ødelægges sædet ret hurtigt. Man kan ikke på billedet se, om bildøren hænger, eller den blot ikke er lukket. Han vil ikke udelukke, at han har talt med sagsøgeren i forbindelse med besigtigelsen, men han husker det ikke. Han husker heller ikke, om sagsøgeren udleverede annoncer. Der holder som regel mange og venter, og der er ikke megen tid til at tale med den enkelte ejer. Det er normalt ikke nødvendigt at spørge ejeren om markedsværdien, medmindre bilen er lidt speciel. Han førte den dag protokollen med de fortløbende numre til venstre, hvor sagsøgerens bil har nummer 297. Inden besigtigelsen havde han skrevet, hvor meget der var deponeret. Under besigtigelsen har han skrevet notater. Han vil tro, at der står "tæring ved højre stolpe, interiør slidt, bærer præg af hårdt brug". Han mener ikke, at de var i tvivl om, at det ikke var en Quattro model. Han har skrevet en coupé model, hvilket han i så fald ikke ville have gjort. Først efter besigtigelsen bliver værdien drøftet i plenum på kontoret. Han vil bestemt mene, at de har set på annoncer og andet materiale fra Bilinfo, bilblade eller Jyllands-Posten. Han var med til at nedsætte prisen til 17.000 kr. Han mener, der står, at det var den 19. februar 2001. Han deltog derimod ikke i klagesagen i maj måned. Han kan ikke ud fra billederne udtale sig om, hvad bilen skulle koste ved en forhandler. Man skal se køretøjet.

Knud Jensen har forklaret, at han er udpeget som teknisk sagkyndig vurderingsmand og har fungeret som sådan i 6 år. Han husker hverken sagsøgerens bil, vurderingsforretningen, eller hvad han vurderede bilen til. På billederne ser bilen ikke ud til at være vel vedligeholdt. Det fremgår af notatet fra vurderingsforretningen, at der er givet et fradrag. Han husker ikke, hvad der blev givet fradrag for, men det fremgår af notatet. Det er ikke altid, at de skriver, hvad der bliver givet fradrag for. Det, der er noteret nederst til højre, er sekretariatets noteringer. Han kender ikke noget til notatet af 19. maj 2001.

Procedure

Sagsøgeren har til støtte for sin principale påstand i første række gjort gældende, at de udmeldte vurderingsmænd under vurderingsforretningen mundtligt tilkendegav, at bilens værdi i handel og vandel og således inkl. moms og registreringsafgift maksimalt måtte ansættes til 15-20.000 kr., og at det følger af teori og praksis, at vurderingsmyndigheden er bundet heraf. Det følger af lov om registreringsafgift m.v. § 13, at skattemyndighedernes afgiftsberegning skal bygge på vurderingsmændenes skøn, hvorefter den afgiftspligtige værdi således er væsentlig mindre end de 17.000 kr., som fremgår af skattemyndighedernes afgørelse. Udtalelsen har haft afgørende betydning for sagsøgeren, der fortsat har bilen stående uden nummerplader, fordi han ikke har haft økonomisk mulighed for at få bilen registreret. Sagsøgeren har i anden række gjort gældende, at vurderingsmyndigheden ikke har truffet en korrekt afgørelse i medfør af lov om registreringsafgift m.v. § 10 og cirkulære nr. 139 af 19. juni 1991 om vurdering af motorkøretøjer m.v. § 6. Det fremgår bl.a. af de fremlagte fotos, at prisen på 43.400 kr. er væsentlig højere, end hvad en bruger generelt må forvente at skulle betale for et køretøj i den stand. Sagsøgeren har til støtte for sin hjemvisningspåstand i første række gjort gældende, at der er begået fejl ved vurderingsmyndighedens sagsbehandling, idet denne ikke har anvendt biler af samme model, type, årgang og stand til sammenligning med sagsøgerens bil i forbindelse med den trufne afgørelse. Afgørelsen bygger derfor på et forkert sammenligningsgrundlag. Endvidere har vurderingsmyndigheden i sin sagsbehandling fejlagtigt lagt til grund, at sagsøgerens bil er af typen "Quattro". Endelig har vurderingsmyndigheden ved prisfastsættelsen taget udgangspunkt i anslåede bilpriser m.v. og herefter reguleret for årgang m.v., men således at den skete regulering har været til sagsøgerens ugunst, og det til trods for at sagsøgeren har fremsendt dokumentation i form af annoncer med faktiske salgspriser for tilsvarende biler på markedet til væsentlig lavere priser. Sagsøgeren har i anden række gjort gældende, at den af vurderingsmyndigheden og sagsøgte trufne afgørelse ikke er i overensstemmelse med den i cirkulære nr. 139 af 19. juni 1991, § 4, stk. 2, 2. punktum, fastsatte bestemmelse om, at de væsentligste data, der ligger til grund for værdiansættelsen, skal fremgå af svaret til klageren, idet vurderingsmændene intet har anført om, hvad de har bygget deres vurdering på. Der burde i afgørelsen have været anført, hvilke biler der var anvendt som sammenligningsgrundlag. Sagsøgeren har i tredje række gjort gældende, at det er en sagsbehandlingsfejl, at vurderingsmændene havde kendskab til den pris, som ToldSkat havde vurderet bilen til i forbindelse med opkrævning af depositum, idet det ikke kan udelukkes, at vurderingsmændene har været påvirket heraf. Endelig har sagsøgeren til støtte for hjemvisningspåstanden gjort gældende, at det er en sagsbehandlingsfejl, at bilens værdi er reguleret med et standardfradrag på 3.000 kr., idet det følger af cirkulære om vurdering af motorkøretøjer m.v. § 13, stk. 2, at der skal foretages en egentlig vurdering af køretøjets vedligeholdelsesmæssige stand i forbindelse med fastsættelse af vurderingsprisen.

Sagsøgeren har vedrørende sagens omkostninger gjort gældende, at det bør få omkostningsmæssige konsekvenser for sagsøgte, at sagsøgeren først fik aktindsigt i samtlige sagens dokumenter, efter at denne sag var anlagt.

Sagsøgte har til støtte for sin påstand gjort gældende, at registreringsafgiften med rette er opkrævet på baggrund af den af vurderingsmyndigheden fastsatte afgiftspligtige værdi på 17.000 kr. Fastsættelsen af den afgiftspligtige værdi sker på baggrund af et af vurderingsmyndigheden foretaget skøn over køretøjets almindelige pris ved salg til bruger her i landet i den stand, hvori det skal registreres, jf. registreringsafgiftslovens § 10, stk. 1. Vurderingsmyndigheden skal således se bort fra eventuelle fejl og mangler, der måtte medføre, at køretøjet ikke kan registreres. Det udøvede skøn kan alene tilsidesættes, såfremt skønnet er udøvet på et urigtigt og ufuldstændigt grundlag eller i øvrigt medfører et åbenbart urimeligt resultat. Sagsøgeren har ikke godtgjort, at der er grundlag for at tilsidesætte det udøvede skøn. Vurderingsmyndigheden har foretaget vurderingen af sagsøgerens køretøj i overensstemmelse med de derom fastsatte bestemmelser i skatteministeriets cirkulære nr. 139 af 19, juni 1991, herunder cirkulærets § 12, stk. 1, hvorefter der tages udgangspunkt i den almindelige pris inkl. registreringsafgift for et tilsvarende brugt køretøj, eller et køretøj af så vidt muligt tilsvarende mærke og model på anmeldelsestidspunktet i normalt vedligeholdt stand. Vurderingsmyndigheden har ved vurderingen af sagsøgerens køretøj taget hensyn til priser på tilsvarende køretøjer, køretøjets stand, samt kilometerstanden. Det må endvidere tillægges betydning, at vurderingen er foretaget af særligt beskikkede vurderingsmænd, hvoraf to ud af tre er udpeget af Forenede Danske Motorejere. Værdiansættelsen må derfor antages at være sket, uden at der er indgået uvedkommende hensyn i skønnet. Det fremgår endvidere af den af Vestre landsret i ankesag B-1375-01 afsagte dom den 3. december 2002, at det må antages, at vurderingsmændene i kraft af deres virksomhed har en særlig sagkundskab på dette område, hvorfor det kræver et sikkert grundlag at tilsidesætte værdiansættelsen. Det fremgår klart af skrivelsen af 2. marts 2001, at vurderingsmændene var opmærksomme på, at der ikke var tale om en Quattro model, således at denne oprindelige misforståelse fra ToldSkats side blev ryddet af vejen ved vurderingsmyndighedens afgørelse. Afgørelsen er endvidere begrundet, og der er henvist til "vedlagte annoncer". Udgangspunktet for værdifastsættelsen har været 50.000 kr., og så er der givet fradrag på grund af bilens stand. Man må imidlertid fortsat være opmærksom på, at der er tale om et samlet skøn. Det bestrides som udokumenteret, at vurderingsmændene skulle have tilkendegivet, at værdien ville blive ansat, som anført af sagsøgeren. Uanset om Frede Gøtler måtte have diskuteret værdien med sagsøgeren, har der ikke dermed været truffet en forvaltningsmæssig afgørelse, som sagsøgeren kunne støtte en berettiget forventning på. Sagsøgeren har endvidere ikke lidt noget tab ved i givet fald først at få oplyst en værdi og efterfølgende en højere værdi.

Landsrettens begrundelse og resultat

I henhold til lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. § 10, stk. 1, fastsættes den afgiftspligtige værdi af brugte køretøjer ved vurdering. Ved vurderingen ansættes køretøjets almindelige pris uden registreringsafgift ved salg til bruger her i landet i den stand, hvori det skal registreres. I henhold til lovens § 13 er der beskikket tre vurderingsmænd til at udøve det skøn, som denne vurdering kræver.

Det må antages, at vurderingsmændene i kraft af deres virksomhed er i besiddelse af en særlig sagkundskab og erfaring på dette område, hvorfor det kræver et sikkert grundlag at tilsidesætte værdiansættelsen.

Sagsøgeren har ikke godtgjort, at der under vurderingsforretningen den 10. januar 2001 blev meddelt ham et forhåndstilsagn om, at bilens salgsværdi til bruger her i landet lå på mellem 15.000 og 20.000 kr. Det skal herved bemærkes, at uanset om vurderingsmændene måtte have udtalt sig om bilens værdi i forbindelse med besigtigelsen, er der intet grundlag for at antage, at der derved blev truffet en forvaltningsafgørelse, som sagsøgeren kan støtte det på.

Der er endvidere ikke på baggrund af de fremlagte fotos og annoncer eller i øvrigt grundlag for at tilsidesætte det skøn, som vurderingsmændene har udøvet.

Der er efter bevisførelsen ikke grundlag for at antage, at værdiansættelsen af sagsøgerens bil er sket i strid med de herom gældende regler eller på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag. Det bemærkes herved, at det på baggrund af Frede Gøtlers og Christian Schwennesens forklaringer samt indholdet af skrivelsen af 2. marts 2001 fra vurderingsmyndigheden må lægges til grund, at køretøjet ikke blev værdifastsat som en Quattro-model.

Efter det anførte og da det, som sagsøgeren i øvrigt har gjort gældende, ikke kan føre til et andet resultat, tager landsretten sagsøgtes påstand om frifindelse til følge.

T h i   k e n d e s  f o r  r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Inden 14 dage skal sagsøgeren, Jan Korshøj Jensen, betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgte.