Dato for udgivelse
15 Aug 2003 12:12
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25. juni 2003
SKM-nummer
SKM2003.346.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-7-1807-0039
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Nedrivningsfradrag, ejertid, succession
Resumé

Der kunne ske succession i ejertiden i relation til bedømmelsen af 5-års reglen for erhvervsmæssig anvendelse i forbindelse med nedrivningsfradrag.

Reference(r)

Afskrivningsloven § 22
Kildeskatteloven § 33 C

Henvisning
Ligningsvejledningen 2003-2 E.C.4.5

A's klage vedrører spørgsmålet, om der kan ske succession i ejertiden i relation til bedømmelse af 5-års reglen for erhvervsmæssig anvendelse i forbindelse med nedrivningsfradrag.

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 1999

Skatteankenævnet har ikke godkendt nedrivningsfradrag, selvangivet med 20.836 kr.

Landsskatteretten godkender fradrag med 20.836 kr.

Sagens oplysninger

Klager, der har regnskabsår 01.06 - 31.05., har i interessentskab med sin far drevet landbrug fra ejendommen X indtil 31.05.1998.

Med virkning fra 01.06.1998 har klageren købt faderens andel af I/S, og overdragelsen er sket efter reglerne om succession.

Under henvisning til ordlyden i kildeskattelovens § 33 C, stk. 2, har klageren anset 5-års fristen for nedrivningsfradrag for opfyldt.

Skatteankenævnets  afgørelse

"Det er skatteankenævnets opfattelse, at der ikke kan succederes i ejertid vedr. 5-års reglen om nedrivningsfradrag, jfr. udtalelse fra Skattedepartementet og afskrivningslovens § 22, stk. 1, idet De ikke har ejet hele ejendommen i mindst 5 år."

Skattedepartementet har i en udtalelse af 10.04.1990, spørgsmål 6, udtalt, at køber ikke succederer i ejertiden vedr. nedrivningsfradrag. Skatteankenævnet har under henvisning hertil nægtet det selvangivne fradrag.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har påstået det selvangivne fradrag godkendt med følgende begrundelse:

"Der henvises til teksten i kildeskattelovens § 33 C, stk. 2, hvori bl.a. anføres:

"Fortjeneste ved overdragelsen beskattes ikke hos overdrageren. Ved beskatning af erhververen skal virksomhedens aktiver med hensyn til skattemæssige af- og nedskrivninger samt til beskatning af fortjenester og fradrag af tab ved salg behandles, som om de var anskaffet af erhververen på de tidspunkter og til de beløb, hvortil de i sin tid var anskaffet af overdrageren. Eventuelle skattemæssige af- og nedskrivninger, som er foretaget af overdrageren, skal anses for foretaget af erhververen."

Den omhandlede udtalelse fra skattedepartementet anser vi ganske enkelt for at være i strid med teksten i kildeskattelovens § 33 C, stk. 2.

Et nedrivningsfradrag må anses for at være en afskrivning på lige fod med andre afskrivninger.

Ved den skattemæssige succession må erhververen tåle alle de forhold, der med hensyn til afskrivninger og genvundne afskrivninger har været gældende for overdrageren. Dette gælder også med hensyn til erhvervelsestidspunkt, hvilket jo klart er nævnt i lovteksten.

Vi finder ikke, at der findes noget sagligt belæg for, at der ikke kan succederes i ejertiden lige netop i forbindelse med nedrivningsfradraget. Modsvarende har vi en forståelse for, at man ikke succederer i ejertiden i relation til vedligeholdelsesbegrebet, idet vedligeholdelse i modsætning til nedrivningsfradrag ikke er en afskrivning.

I forbindelse med succession i ejendomsavance, skal erhververen både i relation til erhvervelsespris og til erhvervelsestidspunkt indgå i overdragerens situation. Det virker derfor ikke rigtigt, at dette ikke skulle være tilfældet f.s.v. angår en situation, hvor der er succederet i afskrivningerne."

Klagerens repræsentant har efterfølgende henvist til, at Ligningsrådet nu har indtaget samme standpunkt, jf. bindende forhåndsbesked af 21. januar 2003, gengivet i SKM2003.79.LR, sagsnr. 99/02-4234-00165/TfS 2003.254.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det er en betingelse for nedrivningsfradrag, at den skattepligtige i mindst 5 år før nedrivningen har ejet bygningen eller installationen og i en periode af mindst samme længde, mens den skattepligtige har ejet bygningen eller installationen, har anvendt den til et afskrivningsberettiget formål, jf. afskrivningslovens § 22, stk. 1, sidste punktum.

Ved succession beskattes fortjeneste ikke hos overdrageren. Ved beskatning af erhververen skal virksomhedens aktiver med hensyn til skattemæssige afskrivninger og nedskrivninger samt beskatning af fortjenester og fradrag af tab ved salg behandles, som om de var anskaffet af erhververen på de tidspunkter og til de beløb, hvortil de i sin tid var anskaffet af overdrageren. Jf. kildeskatteloven § 33 C, stk. 2, 1. og 2. punktum.

Efter de foreliggende oplysninger finder Landsskatteretten at den af  Ligningsrådet nu afgivne bindende forhåndsbesked kan lægges til grund ved bedømmelsen af nærværende sag.

Klageren anses derfor  i relation til 5- års reglen om erhvervsmæssig anvendelse forud for nedrivningen som betingelse for foretagelse af nedrivningsfradrag at have succederet i overdragerens anskaffelsestidspunkt, og det selvangivne nedrivningsfradrag på 20.836 kr. godkendes derfor.

Den ændrede skatteberegning vil fremgå af en revideret årsopgørelse, som senere vil blive udskrevet af skattemyndighederne.