Dato for udgivelse
15 Aug 2003 11:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11. juni 2003
SKM-nummer
SKM2003.344.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-3-1216-0297
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Bil, lease, virksomhedsordning
Resumé

En indehaver af en virksomhed, der var omfattet af virksomhedsskatteordningen, havde leaset en varebil, der var erhvervsmæssig anvendt i virksomheden. Beskatning af indehaverens private kørsel i bilen skulle ske på samme måde, som hvis bilen var stillet til rådighed af en arbejdsgiver.

Reference(r)

Virksomhedsskatteloven § 1, stk. 3
Ligningsloven § 16, stk. 4

Henvisning
Ligningsvejledningen E.G.2.1.6.3

A klager over, at en leaset varebil ikke er tilladt at indgå i virksomhedsordningen. I konsekvens heraf er kun 50 % af udgifterne vedrørende varebilen godkendt fratrukket i driftsregnskabet, og klageren er ikke beskattet af fri bil.

Landsskatterettens afgørelse

Virksomhedsordning

Skatteankenævnet har godkendt fradrag for driftsudgifter til en leaset varebil med 38.606 kr. Selvangivet fradrag 67.211 kr.

Landsskatteretten godkender fradrag på 67.211 kr.

Skatteankenævnet har ikke godkendt værdi af fri bil i 2 måneder, selvangivet med 10.000 kr.

Landsskatteretten godkender værdi af fri bil i 2 måneder med 10.000 kr.

Sagens oplysninger

Klageren driver virksomhed med tagdækning og håndværkerservice. Den 5. oktober 2000 har klageren leaset en WW Transporter i henhold til leasingkontrakt med B. Bilen anvendes både erhvervsmæssigt og privat.

Klageren har oprindeligt indsendt regnskabet for 2000 uden anvendelse af virksomhedsordningen. I regnskabet var fratrukket samtlige udgifter vedrørende den leasede bil, og den private benyttelse af bilen var medregnet efter reglerne om beskatning af fri bil til rå­dighed med 10.000 kr. Efterfølgende er indsendt et tillæg til det oprindelige regnskab,  hvor reglerne i virksomhedsskatteloven anvendes. Klageren har i den forbindelse anmodet om, at reglerne om beskatning af fri bil anvendes, idet der nu sker beskatning efter virksomhedsskatteordningen. Skatteansættelsen er derfor genoptaget og fortaget efter reglerne i virksomhedsskatteloven.

Skatteankenævnets afgørelse

Skatteankenævnet har til støtte for ansættelsesændringerne anført, at en leaset bil ikke kan indgå i virksomhedsordningen, og at cirkulære nr. 202 af 13. december 1993, punkt 2.4.2.3, alene vedrører situationen, hvor firmaet stiller en leaset bil til fri rådighed for den ansatte. Der tages således ikke stilling til, hvorvidt en leaset bil kan indgå i virksomhedsordningen. Svaret herpå må søges i reglerne omkring virksomhedsordningen. Virksomhedsskattelovens § 1, stk. 3, 1. pkt. angiver hovedreglen: "Aktiver, der benyttes både til erhvervsmæssige og private formål, indgår ikke i den selvstændige erhvervsvirksomhed". I den resterende del af lovens § 1, stk. 3, angives nogle undtagelser hertil, bl.a. 5. pkt., hvorefter biler der benyttes både privat og erhvervsmæssigt, kan indgå i virksomheden.

Når lovens § 1, stk. 3, anvender formuleringen, at aktiver ikke indgår/kan indgå i virksomhedsordningen, ligger der en forudsætning om, at aktiverne indskydes i virksomheden, jf. lovens § 3. og Told- og Skattestyrelsens Ligningsvejledning 2000, punkt E.G.2.1.6.3. I lo­vens § 3, stk. 1, 1. pkt., står følgende: "Overførsel af værdier fra den skattepligtige til virksomheden anses for indskud". Eftersom bilen er leaset, er klageren ikke ejer heraf. Bilen kan af denne årsag ikke indskydes som et aktiv i virksomheden. En leaset bil kan således ikke indgå i virksomhedsordningen.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at der godkendes fradrag for driftsudgifter til en leaset varebil med 67.211 kr., og at der godkendes beskatning af værdi af fri bil i 2 måneder med 10.000 kr. Til støtte herfor har repræsentanten anført, at en leaset bil, som anvendes både i virksomheden og privat, kan indgå i virksomhedsordningen. Der er henvist til virksomhedsskattelovens § 1, stk. 3, 6. pkt., hvorefter ligningslovens § 16, stk. 4, finder anvendelse for biler, der indgår i virksomheden og benyttes både erhvervsmæssigt og privat. Skatteankenævnet har fremhævet, at bilen ikke kan indskydes i virksomheden, idet klageren ikke ejer bilen. Der er imidlertid ikke tale om et indskud. Virksomheden har indgået en leasingaftale, og udgiften afholdes af virksomheden.

Det fremgår endvidere af cirkulære nr. 202 af 13. december 1993, pkt. 2.4.2.3, at reglerne om beskatning af fri bil også gælder for biler, som virksomheden har leaset. Det er uden betydning, om det er afskrivninger eller leasingudgiften, der fratrækkes i virksomhedens regnskab. Der er i den forbindelse henvist til den skematiske oversigt i Told- og Skattestyrelsens  Ligningsvejledning 2000, punkt E.G.2.1.6.3, hvoraf det fremgår, at samtlige omkostninger inkl. fulde afskrivninger fradrages ved opgørelsen af virksomhedens overskud, at et beløb svarende til værdien af fri bil medregnes ved opgørelsen af virksomhedens overskud, og at beløbet anses for overført fra virksomheden til den skattepligtige indkomst.

Såfremt Landsskatteretten ikke finder, at bilen kan indgå i virksomhedsordningen ønskes  den skønsmæssige fordeling mellem erhvervsmæssigkørsel og privatkørsel ændret, idet den private andel er ansat for højt.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Af virksomhedsskattelovens § 1, stk. 3, fremgår det, at biler, der benyttes både erhvervsmæssigt og privat, kan indgå i virksomheden. Den selvstændige erhvervsdrivende kan så­ledes vælge at medtage en blandet benyttet bil som et virksomhedsaktiv. Ved fastsættelsen af værdien af privat benyttelse af bilen finder ligningslovens § 16, stk. 4, tilsvarende anvendelse, som hvis bilen var stillet til rådighed af en arbejdsgiver.

Den omhandlede varebil har siden oktober 2000 været anvendt som et leaset driftsmiddel i virksomheden, der afholder lejeudgiften. Klageren ejer således ikke bilen, men han anven­der bilen til privat kørsel. Den omstændighed, at en leaset bil anvendes til ansattes private kørsel, er ikke til hinder for, at bilen anses for 100 % erhvervsmæssig anvendt i virksomheden. Som det fremgår af cirkulære nr. 202 af 13. december 1993, pkt. 2.4.2.3, gælder reglerne om beskatning af fri bil for ansatte i virksomheden også for biler, som virksomheden har leaset.

I Landsskatterettens kendelse af 28. november 1997, refereret i TfS 1998.142, skulle en blandet benyttet bil i virksomhedsordningen skattemæssigt behandles på samme måde som en bil, der var stillet til rådighed af en arbejdsgiver, idet det af forarbejderne til virksomhedsskattelovens § 1, stk. 3 fremgår, at hensigten med bestemmelsen var at præcisere,

"at hvis en selvstændig erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsskatteordningen, har valgt at placere sin bil, som anvendes både til erhvervsmæssig og privat formål, under virksomhedsskatteordningen, beskattes den pågældende af den private benyttelse, som om der var stillet bil til rådighed af en arbejdsgiver."

Retten er af den opfattelse, at beskatningen af indehaverens private kørsel i den leasede bil, der anvendes erhvervsmæssigt i virksomheden, skal ske på samme måde, som hvis bi­len var stillet til rådighed af en arbejdsgiver, hvilket Told- og Skattestyrelsen har tiltrådt. Der er lagt vægt på, at virksomhedsordningen bygger på en fuldstændig adskillelse af virksomhedens og ejerens økonomi.