Dato for udgivelse
24 Jul 2003 08:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11. april 2003
SKM-nummer
SKM2003.340.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 245/2001
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse + Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse
Emneord
Selskabstømning, regresfordeling
Resumé

2 medarbejderes overtagelse af en virksomhed drevet i selskabsform blev planlagt og gennemført efter en model, der indebar, at aktiviteterne blev overdraget til et nystiftet fortsættende selskab ejet af medarbejderne, medens det hidtidige selskab i en selvfinansieret handel blev afhændet for en overpris svarende til 78 % af skattegælden og tømt. Gevinsten kom som tilsigtet også de 2 medarbejdere og deres fortsættende selskab til gode. Da de 2 salgsaftaler måtte betragtes som en enhed, havde de 2 medarbejdere medvirket til en sådan tilsidesættelse af skattevæsenets interesser, at de havde pådraget sig ansvar for skattevæsenets tab på linje med virksomhedens oprindelige ejer og en række øvrige involverede. De blev derfor pålagt at bære halvdelen af den erstatning, som den oprindelige ejer, der var sagsøgt af overskudsselskabets konkursbo, efter Højesterets praksis vedrørende selskabstøming kan pålægges at betale.

Reference(r)

Ansvarsfordelingsreglerne
Dansk rets almindelige erstatningsregel

Parter

HX A/S i likvidation (tidl. H1 Division A/S), C og B
(advokat Michael Steffensen)

mod

A og G1 Data Systems ApS i likvidation
(advokat Poul Georg Laursen),

statsaut. revisor TJ og statsaut. revisor PN
(advokat Peer Meisner) og

advokat TP
(advokat Henrik Dichman)

Afsagt af højesteretsdommerne

Per Sørensen, Børge Dahl, Poul Søgaard, Jytte Scharling og Jon Stokholm.

I tidligere instans er afsagt dom af østre Landsrets 4. afdeling den 13. juni 2001.

Appellanterne, HX A/S i likvidation (tidligere og i det følgende benævnt H2 Data A/S), C og B, har over for de indstævnte A og G1 Data Systems ApS i likvidation principalt påstået frifindelse, subsidiært at appellanterne friholder disse indstævnte i et mindre omfang end bestemt ved landsrettens dom.

Appellanterne har påstået de øvrige indstævnte, statsaut. revisor TJ, statsaut. revisor PN og advokat TP, dømt principalt solidarisk, subsidiært alternativt til at friholde appellanterne for ethvert beløb, subsidiært et mindre beløb, som appellanterne måtte blive pålagt at betale til A og G1 Data Systems ApS i likvidation.

A og G1 Data Systems ApS i likvidation samt statsaut. revisor TJ og statsaut. revisor PN har påstået stadfæstelse. Advokat TP har over for appellanterne påstået frifindelse, subsidiært stadfæstelse.

Af skrivelse af 27. februar 1992 fra de statsautoriserede revisorer TJ og PN til B fremgår bl.a.:

"Vedrørende køb af G2 service Aktieselskab, vurdering af forskellige modelvalg og priser:

...

Vi vil ligeledes anbefale, at der i forhold til det udarbejdede budget foretages forskellige følsomhedsanalyser, herunder alternative beregninger på ændringer i forudsætningerne.

Udover vor skrivelse, som vi udleverede på mødet med F3 Bank, har vi udarbejdet vedlagte punktliste over de forhold som vi finder nødvendige at gennemgå, inden de endelige overdragelser vil kunne færdiggøres den 10. marts i år.

Vi forestiller os umiddelbart følgende tidsplan:

27. februar 1992

Forhandling med F4 Bank og F3 Bank.

                                    

28. februar 1992

Modtage positiv tilkendegivelse fra finansieringsinstitutter.

 
 

Påbegynde og gennemføre forhandlinger om endeligt køb og overdragelse af aktivitet og salg af aktier i det gamle G2 service Aktieselskab.

 
 

Skitsen til aftalekompleks skal således være klar, ligesom

 

aftale med køber af det tomme selskab skal foreligge.

 

2.-5. marts 1992

Selskab færdiggører regnskab indtil 29. februar.

 
 

Revisorforetager gennemgang og revision heraf, udarbejder oplæg til overdragelsesbalance, udarbejder oplæg til vurderingsberetning samt udarbejder anmeldelse til Toldvæsen omkring af- og tilmelding.

 
 

Advokat udarbejder oplæg til overdragelsesaftale, konkurrenceklausul, anmeldelse til registre, SE-numre, afholder ekstraordinære generalforsamlinger, gennemgår de udarbejdede overdragelseskontrakter om aktierne endeligt etc.

 

6. marts 1992

Kontrakterne godkendes endeligt og underskrives af A og C. Salgschef B bekræfter samtidig telefonisk, at han tiltræder aftalen,som inden da vil være telefax'et.

 
 

De finansielle forhold bringes, samme dag eller dog senest den 9. marts 1992, på plads, både hvad angår det nye, som det gamle selskab.

 

10. marts 1992

Der foretages overførsel af salgssum for aktierne for det gamle G2 Data. Der skal inden da være aftalt filial og bankkontonummer til begge selskaber.

 
 

Handlen er herefter afsluttet (forhåbentlig)."

Den i skrivelsen omtalte punktliste, som også er dateret 27. februar 1992, indeholder yderligere bl.a.:

"7. Overdragelsesaftale af aktier til køber af overskudsselskab."

Til brug for Højesteret er der tilvejebragt nye oplysninger og afgivet yderligere forklaringer af B, C og TP.

Højesterets bemærkninger

Af de grunde, der er anført af landsretten, tiltræder Højesteret, at drøftelserne om Bs og Cs køb af G2 service Aktieselskab førte til en aftale mellem dem og A om en overtagelsesmodel, hvorefter selskabet skulle gøres til et overskudsselskab ved overførsel af dets aktiviteter til et nyt selskab, H2 Data A/S, for ved salg af det herved skabte overskudsselskab - i kraft af dettes skattetilsvar - at opnå en gevinst, der som led i en fælles løsning ville få handlen til at hænge sammen og komme begge parter lige fuldt til gode. Det tiltrædes endvidere, at B og C - selv om de herved handlede i overensstemmelse med råd fra revisor og advokat - ved gennemførelsen af denne aftale medvirkede til en sådan tilsidesættelse af skattevæsenets interesser, at de har pådraget sig ansvar for skattevæsenets tab på linje med A og de øvrige involverede. Ved salget af overskudsselskabet fremkom en gevinst på 78 % af skattetilsvaret, der som anført af landsretten - også selv om B og C indsatte hvert deres anpartselskab som ejere af H2 Data A/S - må anses for at være kommet dem og det nye selskab således til gode, at disse må bære halvdelen af, hvad A og dennes selskab efter Højesterets praksis vedrørende selskabstømning kan pålægges at betale.

Højesteret stadfæster herefter dommen.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for Højesteret til nogen anden part.