Dato for udgivelse
18 jul 2003 14:13
SKM-nummer
SKM2003.339.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/02-301-00898
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Dansk Kennel Klub, momsfritagelse, medlemskontingent, mark- og lydighedsprøver, salg af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter
Resumé

Skatteministeriet udtaler, at det er ministeriets opfattelse, at Dansk Kennel Klub (DKK) er fritaget for moms af de af foreningen opkrævede medlemskontingenter, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 4. Det er endvidere Skatteministeriets opfattelse, at Dansk Kennel Klub opfylder betingelserne for momsfritagelse i momslovens § 13, stk. 1, nr. 5, af agilitytræning og -konkurrencer. Endelig er det Skatteministeriets opfattelse, at Dansk Kennel Klub, foreningens kredse og specialklubber, kan være omfattet af fritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, for så vidt angår foreningen m.fl.´s salg i forbindelse med aktiviteter, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 18.

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 4
Momslovens § 13, stk. 1, nr. 5
Momslovens § 13, stk. 1, nr. 22

Henvisning

Momsvejledningen 2003-1, D.11.4

Henvisning

Momsvejledningen 2003-1, D.11.5

Henvisning

Momsvejledningen 2003-1, D.11.22

Indledning

På baggrund af en konkret henvendelse fra Dansk Kennel Klub (DKK) om, hvorvidt fritagelsesbestemmelserne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, finder anvendelse for foreningens kontingentfinansierede aktiviteter, samt om momslovens § 13, stk. 1, nr. 5, og nr. 22, finder anvendelse for foreningens aktiviteter, skal Skatteministeriet udtale nedenstående.

Dansk Kennel Klub

Dansk Kennel Klub er organiseret i 11 regionale kredse. Dansk Kennel Klub er endvidere "paraplyorganisation" for ca.70 landsdækkende racespecialklubber, der er selvstændige foreninger.

Dansk Kennel Klub har oplyst, at det er foreningens formål, at skabe interesse for typiske, fysiske og mentalt sunde racehunde, og at varetage hundeejerens og hundens interesser i samfundet.

Foreningen har endvidere oplyst, at det er de regionale kredses formål på lokalt plan, at fremme foreningens formål, blandt andet gennem afholdelse af hvalpemotivationskurser, familiehundekurser, lydighedstræning, agilitytræning, ringtræning, prøver, skuer, foredragsaftner m.v.

For så vidt angår specialklubberne er det oplyst, at klubberne har til formål, at skabe interesse for (race)hunde, samt mulighed for positive relationer og positivt samvær mellem hund og menneske.

Der er forskel på klubbernes størrelse og derfor også forskel på aktivitetsniveauet. Nedenstående liste viser repræsentativt, hvad der arbejdes med i de fleste af klubberne:

 • Udgivelse af medlemsblad
 • Informationsvirksomhed, foldere pjecer, bøger, hjemmesider mv.
 • Kurser: Før du køber hund kurser, hvalpemotivation , unghunde- og grundkurser, familiehundekurser (hundekørekort) og barn og hund undervisning .
 • Lydighedstræning og prøver.
 • Agilitytræning og konkurrencer.
 • Jagt- og apporteringstræning samt prøver, brugshundetræning og prøver, sportræning- og prøver, schweisshundetræning og prøver, Hyrdehundetræning og prøver.
 • Mentalbeskrivelse
 • Skuer og udstillinger
 • Trim- og marchture
 • Foredragsvirksomhed, kurser og rådgivning
 • Uddannelse af trænere, dommere, official, foredragsholdere
 • Stambogsføring
 • Sundhed og forebyggelse.

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 4

I overensstemmelse med praksis, som fastlagt i Mn. 575/79, skal Dansk Kennel Klub ikke opkræve og betale moms af det af foreningen opkrævede medlemskontingent, jf. momslovens § 13 stk. 1, nr. 4.

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 5

Kulturministeriet og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger har oplyst, at konkurrencer og træning indenfor agility, kan betragtes som en sportsgren.

Disse aktiviteter er derfor momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 5.

Øvrige aktiviteter med træning, prøver og konkurrencer, som udbydes af specialklubberne, kan ikke anses for sportsaktiviteter, og er derfor ikke omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 5.

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 3

I henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, er skoleundervisning og undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse, herunder omskoling og anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning, momsfritaget. Levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil er ligeledes momsfritaget.

De af Dansk Kennel Klub afholdte kurser i "Hundekørekort" eller øvrige kurser i f.eks. adfærd, pleje og avlslplanlægning, anses ikke for at have karakter af skolemæssig eller faglig uddannelse. Kurserne er derfor ikke omfattet af fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3.

Tilsvarende gælder, hvis specialklubberne udbyder de nævnte kurser.

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 22

Efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, er velgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. fritaget for at betale moms af foreningerne m.fl.'s salg af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter, under forudsætning af, at fritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning.

Det er en betingelse, at overskuddet fuldt ud anvendes til foreningens eget formål samt at overskuddets anvendelse kan dokumenteres. Det er endvidere en betingelse, at momsfritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrenceforvridning.

Levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter er ikke omfattet af fritagelsen.

De formål, som efter bestemmelsen i § 13, stk. 1, nr. 22, anses for at være af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter er de samme, som er begunstiget for så vidt angår overskuddets anvendelse efter "arrangementsreglen" i momslovens § 13, stk. 1, nr. 18.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at Dansk kennel Klub kan være omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, for det salg af varer og ydelser, hvor de således indsamlede midler anvendes til velgørende formål mv. i overensstemmelse med den hidtidige praksis efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 18.

For alt andet salg, der ikke er fritaget efter andre af bestemmelser i momsloven, skal Dansk Kennel Klub være momsregistreret.

Da der er forskel på specialklubbernes størrelse og derfor på hvilke aktiviteter den enkelte forening afholder, kan der ikke generelt tages stilling til, hvilke aktiviteter, der vil være omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 22.

Den enkelte specialklub skal derfor rette henvendelse til den regionale told- og skattemyndighed med henblik på en individuel stillingtagen til, hvorvidt aktiviteterne opfylder betingelsen for momsfritagelse i momslovens § 13, stk. 1, nr. 22.

Tilsvarende skal de regionale kredse rette henvendelse til den regionale told- og skattemyndighed med henblik på en individuel stillingtagen til, hvorvidt kredsens aktiviteter opfylder betingelsen for momsfritagelse i momslovens § 13, stk. 1, nr. 22.