Dato for udgivelse
17 jul 2003 13:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
31. januar 2003
SKM-nummer
SKM2003.331.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
1. afdeling, B-2284-01, B-2338-01
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse + Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse
Emneord
Selskabstømning - mellemformssag - alm. erstatningsansvar
Resumé

Købesummen for et overskudsselskab, der blev tømt i forbindelse med salget, blev tilvejebragt ved, at sælgernes advokat, som sælgerne måtte identificeres med, sendte selskabets midler på en check til købers advokat uden angivelse af, at beløbet skulle indsættes på en konto for selskabet. Da tilbageførsel af den ulovlige udbetaling var udelukket, blev sælgerne pålagt hæftelse for selskabets tab i medfør af den dagældende anpartsselskabslovs § 84, stk. 5. Sælgernes advokat og revisor blev solidarisk med sælgerne dømt til at udrede erstatning efter de almindelige erstatningsregler med procesrenter efter renteloven. Ansvaret for sælgernes advokat, der hverken var medlem af det solgte selskabs bestyrelse eller direktion, og som ikke "havde truffet eller opretholdt beslutningen", kunne ikke udstrækkes til at omfatte merforpligtelsen vedrørende renter efter skattelovgivningen og omkostningerne ved selskabets konkurs, jf. den dagældende anpartsselskabslovs § 84, stk. 5. Der blev endvidere taget stilling til den indbyrdes ansvarsfordeling mellem parter og procestilvarslede.

Reference(r)

Anpartssselskabsloven § 49, stk. 5 (dagældende § 84, stk. 5)

Redaktionelle noter
Dommen er anket til Højesteret.

Parter

B-2284-01

 1. Statsautoriseret revisor OP
  (advokat Peter Henrik Würtz)

 2. Revision R2 A/S
  (advokat Peter Henrik Würtz

mod

 1. A
  (advokat Helle Carlsen)

 2. Boet efter C
  (advokat Helle Carlsen)

 3. B
  (advokat Helle Carlsen)

 4. Advokatfirmaet R1 ApS
  (advokat Thomas Dall Jensen)

 5. F1-bank A/S
  (advokat Per Magid)

 6. advokat MT
  (advokat Thomas Dall Jensen)

og

B-2338-01:

 1. Advokatfirmaet R1 ApS
  (advokat Thomas Dall Jensen)

 2. advokat MT
  (advokat Thomas Dall Jensen)

mod

 1. H1 Aps under konkurs v/ kurator, advokat Henrik Andersen
  (Kammeradvokaten ved advokat John Larsen)

 2. A
  (advokat Helle Carlsen)

 3. Boet efter C
  (advokat Helle Carlsen)

 4. B
  (advokat Helle Carlsen)

 5. F1-bank A/S
  (advokat Per Magid)

 6. statsautoriseret revisor OP
  (advokat Peter Henrik Würtz)

 7. Revision R2 A/S
  (advokat Peter Henrik Würtz).

Afsagt af landsdommerne

Engler, A. F. Wehner og Anne Birgitte Thalbitzer (kst.)

Københavns Byrets dom af 13. juli 2001 (3C-4337/1999 m.fl.) er anket af statsautoriseret revisor OP og Revision R2 A/S med påstand over for A, C (nu boet efter C), B og F1-bank A/S principalt om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. For det tilfælde, at appellanterne, statsautoriseret revisor OP og Revision R2 A/S, måtte blive dømt helt eller delvist, er der nedlagt påstand om, at Advokatfirmaet R1 ApS, F1-bank A/S og advokat MT dømmes til principalt, in solidum, subsidiært alternativt, at friholde disse appellanter for ethvert beløb, herunder sagsomkostninger og renter, som appellanterne måtte blive dømt til at betale, subsidiært at Advokatfirmaet R1 ApS, F1-bank A/S og advokat MT dømmes til at friholde appellanterne for en del af et eventuelt idømt beløb. Over for de nedlagte friholdelsespåstande nedlægges påstand om frifindelse.

Dommen er tillige anket af Advokatfirmaet R1 ApS og advokat MT med påstand over for H1 ApS under konkurs principalt om frifindelse, subsidiært stadfæstelse. For det tilfælde, at disse appellanter måtte blive dømt til at betale erstatning til H1 ApS under konkurs er der nedlagt påstand om, at A, C (nu boet efter denne), B, F1-bank A/S, statsautoriseret revisor OP og Revision R2 A/S principalt in solidum, subsidiært alternativt, skal friholde Advokatfirmaet R1 ApS og advokat MT for ethvert beløb, herunder sagsomkostninger og renter, som disse måtte blive dømt til at betale til konkursboet. Subsidiært er der nedlagt påstand om, at A, C (nu boet efter denne), B, F1-bank A/S, statsautoriseret revisor OP og Revision R2 A/S skal friholde appellanterne for en del af et eventuelt idømt beløb. Over for de af A, C (nu boet efter denne), B, F1-bank A/S, statsautoriseret revisor OP og Revision R2 A/S nedlagte friholdelsespåstande nedlægges påstand om frifindelse.

Endelig er dommen anket af A, C (nu boet efter C) og B med påstand over for H1 ApS under konkurs om principalt frifindelse, subsidiært stadfæstelse. Over for F1-bank A/S er der nedlagt påstand om, at F1-bank A/S tilpligtes at friholde disse appellanter for ethvert beløb, som de måtte blive dømt til at betale til konkursboet. Over for statsautoriseret revisor OP, Revision R2 A/S, Advokatfirmaet R1 ApS og advokat MT er der nedlagt påstand om stadfæstelse.

H1 ApS under konkurs har over for Advokatfirmaet R1 ApS og advokat MT samt A, C (nu boet efter denne) og B principalt nedlagt påstand om, at:

 1. disse tilpligtes til H1 ApS under konkurs in solidum at betale 334.980,58 kr. med tillæg af 0,6% pr: påbegyndt: måned af 187.114 kr. fra den 1. december 2001 til betaling sker, og at

 2. disse tilpligtes at anerkende, at de in solidum er forpligtede til at betale boets omkostninger ved konkursens indtræden og boets behandling, jf. konkurslovens § 93, nr. 1 og 2, og rimelige omkostninger ved likvidation og retsafgift, jf. konkurslovens § 94, nr. 3 og 4, i den udstrækning disse krav godkendes af skifteretten og kan rummes indenfor maksimum for appellanternes hæftelse efter den dagældende anpartsselskabslovs § 84, stk. 4.

Subsidiært er der nedlagt påstand om stadfæstelse, dog således at det beløb, som Advokatfirmaet R1 ApS og advokat MT samt A, C (nu boet efter denne) og B ved byrettens dom er tilpligtet at betale, nedsættes til 177.114 kr. med tillæg af procesrente fra den 26. april 1999 til betaling sker.

F1-bank, A/S har påstået stadfæstelse.

H1 Aps under konkurs har oplyst, at beløbet i den principale påstand på 334.980,58 kr. fremkommer som den resterende del af selskabets skyldige skattetilsvar på 187.114 kr. inklusive kontrollovstillæg efter selskabsskattelovens § 28 med tillæg af rente efter selskabsskattelovens § 30 opgjort til og med november 2001 efter fradrag af F1-bank A/S' delindbetaling af erstatningskravet. Den principale påstand 2 vedrører de yderligere krav, der efter fast højesteretspraksis er omfattet af hæftelsen efter den dagældende anpartsselskabslovs § 84, stk. 5. Beløbet i den subsidiære påstand fremkommer som den resterende del af selskabets skyldige skattetilsvar eksklusive kontrollovstillæg og selskabsskattelovsrente efter delindbetalingen af erstatningskravet. Beregningen af konkursboets påstandsbeløb er ikke bestridt af de øvrige parter.

Det er oplyst, at C under nærværende sags behandling er afgået ved døden, og at hans enke, D, har overtaget boet til hensidden i uskiftet bo.

Advokatfirmaet R1 Aps og advokat MT samt statsautoriseret revisor OP og Revision R2 A/S har under sagens forberedelse for landsretten indgået forlig med advokat R3 ApS, advokat BL, advokat SB og Advokaterne R4 A/S, således at den del af ankesagen, der oprindeligt var anlagt vedrørende disse parter, er hævet, og således at disse parter bærer egne omkostninger for begge retter, idet advokat R3 ApS, advokat BL, advokat SB og Advokaterne R4 A/S har frafaldet krav om sagsomkostninger både for byret og landsret.

Forklaringer

Der er for landsretten afgivet forklaring af B og statsautoriseret revisor OP.

B har forklaret blandt andet, at hun er bekendt med indholdet af As forklaring for byretten, og at hun fuldt ud kan genkende dennes beskrivelse af forløbet. Det var hendes indtryk, at revisor OP formidlelede kontakten til DA. Hun husker ikke nærmere, hvad hun bygger dette indtryk på.

OP har i det væsentlige forklaret som for byretten. Han har endvidere forklaret, at køberen over for advokat MT havde stillet krav om en revisorindeståelse for, at al gæld i selskabet var betalt. Det havde derfor været naturligt, at han fik tilsendt aftaleudkastet, således at han på dette grundlag kunne fremkomme med bemærkninger til en eventuel revisorindeståelse. Han havde ikke anset det for sin opgave at vurdere aftaleudkastet, herunder dets skattemæssige aspekter. Han var ikke blevet bedt herom, og to advokater var involveret i udarbejdelsen af aftalen, hvorfor han ikke ville blande sig. Han brugte kun få minutter til at gennemlæse udkastet. Han kender ikke DA, og han har ikke været involveret i andre sager om selskabstømning.

Procedure

Parterne har i det væsentlige procederet som for byretten.

Landsretten udtaler

C, A og B underskrev den 26. april 1994 en aftale om overdragelse af selskabet H2 Aps. Køberen af selskabet var ifølge overdragelsesaftalen G1 Invest I/S, som var sælgerne ubekendt, og som havde c/o adresse hos advokat DA. Sælgerne og deres rådgivere foretog ikke nogen form for undersøgelse af køberselskabets forhold.

Forud for aftalens indgåelse havde advokat DA ved telefax af 18. marts 1994 til advokat MT fremsendt et foreløbigt udkast til aftale. I dette udkasts § 5 anførtes vedrørende overførelsen af selskabets midler, at "Købesummen indbetales hos sælgers advokat imod at køber samtidig modtager selskabets likvide midler". Efterfølgende fremsendte advokat DA ved telefax af 5. april 1994 et revideret aftaleudkast. I dette udkast var ordlyden af aftalens, § 5 ændret, idet det nu anførtes, at "Afviklingen af selskabet berigtiges således: Købesummen indbetales hos og selskabets likvide midler cleares ved bankoverførsler mellem sælgers og købers pengeinstitutter på afviklingsdagen". Efter at advokat MT ved telefax af 12. april 1994 fremkom med visse bemærkninger til to af aftaleudkastets øvrige bestemmelser samt anmodede om at købesummen enten medsendtes sammen med den endelige overdragelsesaftale eller blev deponeret, fremsendte advokat DA ved brev af 25. april 1994 den endelige overdragelsesaftale, underskrevet af køber, vedlagt kopi af en deponeringskvittering. I den endelige overdragelsesaftale var aftalens bestemmelse om overførelse af selskabets likvide midler formuleret således: "Afviklingen af selskabet berigtiges således: Købesummen deponeres i F1-bank. Beløbet frigives når selskabets midler er overført til købers advokats klientkonto".

Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at aftalens bestemmelser vedrørende overførelse af selskabets midler ikke havde været genstand for særskilte drøftelser under parternes forhandlinger, og at de ændringer, som aftalens § 5 undergik undervejs, alene skete på advokat DAs foranledning.

Selskabets midler blev herefter overført ved, at advokat MT, som sælgerne må identificeres med, fremsendte en check udstedt til "Advokaterne R4 A/S" - uden angivelse af, at midlerne var til kredit for selskabet.

Landsretten finder, at sælgerne og deres rådgivere, med hvem sælgerne må identificeres, under de angivne omstændigheder må have indset, at det solgte selskabs midler blev stillet til rådighed for køberen i forbindelse med dennes erhvervelse af selskabet. Herved overtrådte sælgerne den dagældende bestemmelse i anpartsselskabslovens § 84, stk. 2.

Det bemærkes, at det forhold, at selskabets midler ifølge parternes aftale skulle indsættes på købers advokats klientkonto, under de givne omstændigheder ikke kan føre til andet resultat. Idet samme gælder det forhold, at det i overdragelsesaftalens § 8 var forudsat, at midlerne efterfølgende skulle overføres til en selvstændig konto for selskabet. Sælgerne overlod det således til køberen eller dennes advokat at tage initiativ hertil.

Da det er ubestridt, at tilbageførsel af de ulovlige udbetalinger er udelukket, indestår sælgerne herefter for det solgte selskabs tab efter bestemmelsen i den dagældende anpartsselskabslovs § 84, stk. 5.

For så vidt angår advokat MT og revisor OP tiltræder landsretten af de af byretten anførte grunde, at de begge har virket som rådgivere for sælgerne og har deltaget i aftalens indgåelse i et sådant omfang, at et eventuelt ansvar må påhvile dem begge.

Landsretten finder ligeledes af de af byretten anførte grunde, at sælgerne og deres rådgivere på uforsvarlig måde har tilsidesat skattevæsenets interesser. Derved har sælgerne, advokat MT, revisor OP, Advokatfirmaet R1 ApS og Revision R2 A/S, i det omfang, der er nedlagt påstand herom, pådraget sig et solidarisk erstatningsansvar for skattevæsenets tab, der over for landsretten er opgjort til 177.114 kr. med tillæg af procesrente fra den 26. april 1999 til betaling sker.

Landsretten finder ikke, at advokat MT og advokatfirmaet R1 ApS over for konkursboet hæfter solidarisk med sælgerne for den merforpligtelse vedrørende renter efter skattelovgivningen og omkostninger ved selskabets konkurs, som følger af anpartsselskabslovens § 84, stk. 5. Advokat MT var ikke medlem af selskabets bestyrelse eller direktion, og der er ikke i øvrigt ført bevis for, at advokat MT har "truffet eller opretholdt beslutningen" i anpartsselskabslovens forstand.

Landsretten finder ikke i øvrigt grundlag for at ændre byrettens bestemmelser vedrørende ansvarets fordeling mellem de ansvarlige.

T h i   k e n d e s  f o r  r e t

A, boet efter C, B, Advokatfirmaet R1 ApS og F1-bank A/S skal solidarisk til H1 Aps under konkurs, betale 334.980,58 kr. med tillæg af 0,6 % pr, påbegyndt måned af 187.114 kr. fra den 1. december 2001 til betaling sker, dog således at Advokatfirmaet R1 og F1-bank A/S højst skal betale 177.114 kr. med tillæg af procesrente fra den 26. april 1999 til betaling sker. A, boet efter C og B skal endvidere anerkende, at de in solidum er forpligtede til at betale boets omkostninger ved konkursens indtræden og boets behandling, jf. konkurslovens § 93, nr. 1 og 2, og rimelige omkostninger ved likvidation og retsafgift, jf. konkurslovens § 94, nr. 3 og nr. 4, i den udstrækning disse krav godkendes af skifteretten og kan rummes indenfor maksimum for appellanternes hæftelse efter den dagældende anpartsselskabslovs § 84, stk. 4. Ved den indbyrdes fordeling af den fælles erstatningsbyrde på 177.114 kr. bærer A, boet efter C og B samt Advokatfirmaet R1 ApS det fulde beløb.

Advokatfirmaet R1 ApS og statsautoriseret revisor OP skal solidarisk friholde A, boet efter C og B for ethvert beløb, som de betaler i medfør af denne dom. I deres indbyrdes forhold hæfter Advokatfirmaet R1 ApS og statsautoriseret revisor OP hver for halvdelen.

For det tilfælde, at F1-bank A/S måtte indfri mere end halvdelen af det krav på betaling af selskabsskatter, herunder renter og sagsomkostninger, som banken er pålagt at betale til konkursboet, skal advokat MT, Advokatfirmaet R1 ApS, statsautoriseret revisor OP og Revision R2 A/S solidarisk friholde banken for ethvert beløb, der overstiger halvdelen af kravet på betaling af selskabsskatter, herunder renter og sagsomkostninger. I deres indbyrdes forhold hæfter advokaten og hans firma på den ene side og revisoren og hans firma på den anden side hver for halvdelen af dette beløb.

I sagsomkostninger for landsretten skal A, boet efter C, B, advokat MT og Advokatfirmaet R1 ApS solidarisk til H1 Aps under konkurs betale 30.000 kr. I det indbyrdes forhold skal A, boet efter C og B bære 20.000 kr./ medens advokat MT og Advokatfirmaet R1 ApS skal bære 10.000 kr.

Endvidere skal A, boet efter C, B, advokat MT, Advokatfirmaet R1 ApS, revisor OP og Revision R2 A/S i sagsomkostninger for landsretten solidarisk til F1-bank A/S betale 15.000 kr. I det indbyrdes forhold skal A, boet efter C og B bære 5.000 kr., medens advokat MT og Advokatfirmaet R1 ApS skal bære 5.000 kr., ligesom revisor OP og Revision R2 A/S skal bære 5.000 kr.

I øvrigt skal ingen af parterne betale sagsomkostninger til nogen anden part.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.