Dato for udgivelse
11 Jul 2003 14:20
SKM-nummer
SKM2003.328.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/03-305-00179
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Moms, sektorisk opdeling, udlejning, fast ejendom
Resumé

Told- og Skattestyrelsen har som klageinstans truffet afgørelse om, at der kan gives tilladelse til sektorisk opdeling, jf. momslovens § 38, stk. 3, af hver af et selskabets udlejningsejendomme, der udlejes både med og uden moms.

Reference(r)

Momslovens § 38, stk. 3
Momsvejledningen 2002 J.2.1.3

Told- og Skattestyrelsen har som klageinstans truffet afgørelse om, at der kan gives tilladelse til sektorisk opdeling, jf. momslovens § 38, stk. 3, af hver af et selskabs udlejningsejendomme, der udlejes både med og uden moms, jf. momslovens § 51, og § 13, stk. 1, nr. 8.

Beskrivelse af virksomheden

Selskabet ejer et antal udlejningsejendomme, hvoraf nogle ejendomme:

  • fuldt ud udlejes uden moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8,
  • fuldt ud udlejes med moms, jf. momslovens § 51
  • delvis udlejes med moms, jf. momslovens § 51 og § 13, stk. 1, nr. 8.

Sektorisk opdeling, jf. momslovens § 38, stk. 3

Det fremgår af ordlyden i momslovens § 38, stk. 3, at:

  • De statslige told- og skattemyndigheder kan efter forudgående ansøgning give tilladelse til eller påbyde, at fradragsretten i virksomheder med flere sektorer opgøres særskilt for hver sektor inden for virksomheden. Virksomheden anses for at bestå af flere sektorer, når en afgiftspligtig person har flere virksomheder, der er registreret under et, eller når der er forskellige driftsaktiviteter i samme virksomhed. Fastsættes fradragsretten sektorvis, skal virksomheden føre et særskilt regnskab for hver af disse sektorer.

Styrelsen er af den opfattelse, at en ejendom kan anses som en virksomhed i relation til momslovens § 38, stk. 3.

Styrelsen er endvidere af den opfattelse, at tilladelse til sektorisk opdeling er betinget af, at sektoren har omsætning, der hidrører fra både momspligtige og ikke-momspligtige aktiviteter, således at sektoren kan opgøre en selvstændig delvis fradragsprocent, jf. momslovens § 38, stk. 1, for moms af udgifter, der udelukkende vedrører sektorens aktivitetsområde.

Konsekvenserne af afgørelsen

Selskabets fradragsret skal herefter opgøres på følgende måde:

  • ingen fradragsret for moms af udgifter, der udelukkende vedrører ejendomme, som udlejes uden moms,
  • fuld fradragsret, jf. momslovens § 37, stk. 1 - med de begrænsninger, der gælder i lovens § 42 - for moms af udgifter, der udelukkende vedrører ejendomme, som fuldt ud udlejes med moms,
  • delvis fradragsret, jf. momslovens § 38, stk. 1, opgjort forholdsmæssigt på grundlag af den enkelte ejendoms momspligtige og samlede omsætning, for moms af udgifter, der udelukkende vedrører den enkelte ejendom, som udlejes både med og uden moms, og som er omfattet af tilladelsen til sektorisk opdeling, jf. lovens § 38, stk. 3,
  • delvis fradragsret, jf. momslovens § 38, stk. 1, opgjort forholdsmæssigt på grundlag af hele selskabets momspligtige og samlede omsætning, for moms af udgifter, der ikke udelukkende kan henføres til én af ovennævnte tre ejendomskategorier.