Dato for udgivelse
11 Jul 2003 10:24
SKM-nummer
SKM2003.325.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/03-4260-48
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Virksomhedsordningen, særlige kapitalafkastordning, medarbejdere ansat i selskabet
Resumé

Ligningsrådet blev spurgt, om aktionærerne i A A/S kunne anvende reglerne i virksomhedsskattelovens § 22 c, stk. 2, nr. 3b på deres aktiebesiddelser i A A/S idet de alle arbejder i B A/S og sammen med andre ansatte i B A/S ejer mere end 25 pct. af aktierne i dette selskab, som er et aktivt driftsselskab.

Ligningsrådet fandt, at muligheden for at anvende kapitalafkastordningen ved køb af aktier mv. i et holdingselskab, som ejer aktier i det selskab, hvori skatteyderen lægger sin arbejdsindsats, ikke blot gælder for hovedaktionærer, som omfattes af VSL § 22 c, stk. 2, nr. 3a, men også for aktionærer, som omfattes af VSL § 22 c, stk. 2, nr. 3b.

Reference(r)

Virksomhedsskatteloven § 22 c, stk.2, nr. 3b
Ligningsvejledningen 2003-2 E.G.5

Henvisning
Ligningsvejledningen  2003-2 E.G.5.

I anmodning om bindende forhåndsbesked blev Ligningsrådet bedt om at besvare følgende spørgsmål:

Er aktionærerne i A A/S omfattet af reglerne i virksomhedsskattelovens § 22 c, således at de kan anvende kapitalafkastberegningen for investeringen i selskabet?

Hvis svaret er ja, kan aktionærerne opgøre et forholdsmæssigt kapitalafkast for 2002 baseret på, at de i 7 måneder af 2002 har opfyldt kravene til at anvende ordningen, jf. VSL § 22 c, stk. 6, 2. pkt.?

Hvis svaret er ja, kan aktionærerne i A A/S ved opgørelse af kapitalafkastgrundlaget tillige indregne aktiebesiddelser direkte i A A/S anskaffet efter den 1. januar 2001, også selvom disse ikke selvstændigt overstiger beløbsgrænsen i VSL § 22 c, stk. 2, nr. 2?

Beskrivelse af de faktiske forhold

Aktionærerne M1, M2, M3, M4 og M5 stiftede i maj 2002 selskabet A A/S. Tilsammen ejer de A A/S 100 pct. Alle aktier har samme stemmeret.

A A/S købte i maj 2002, 36,239 pct. af aktierne i B A/S for en anskaffelsessum på kr. 6,9 mio.

Alle aktionærerne i A A/S er medarbejdere i B A/S. Ligesom de alle tilhører den medarbejderkreds, der direkte ejer de 48,38 pct. af aktierne i B A/S som personlig investering.

Ingen af aktionærerne i A A/S ejer alene mere end 25 pct. af aktiekapitalen i A A/S. Ingen enkelt medarbejder ejer mere end 50 pct. af stemmerne i selskabet. Det er oplyst, at de alle har en anskaffelsessum på aktierne i B A/S, der overstiger kr. 515.100. Kravet i henhold til VSL § 22 c, stk. 2, nr. 2 for 2002. Det fremgår ikke af det oplyste, om anskaffelsessummen er opgjort incl. eller ekskl. den indirekte aktiebesiddelse i A A/S.

Ingen af aktionærerne i A A/S er ansatte i A A/S. Hvorimod alle aktionærerne arbejder i B A/S og sammen med andre ansatte i B A/S ejer mere end 25 pct. af aktierne i dette selskab, som er et aktivt driftsselskab.

Formålet med den særlige kapitalafkastordning er, på nærmere fastsatte vilkår med hensyn til fradragsværdien af renteudgifter, at sidestille en skattepligtig, der etablerer sin virksomhed i selskabsform, med en skattepligtig, der etablerer sin virksomhed i personlig regi, og som anvender virksomhedsordningen.

Personer, der erhverver aktier eller anparter i et selskab som led i en virksomhedsoverdragelse, kan efter virksomhedsskattelovens § 22 c, stk. 1, vælge at beregne et kapitalafkast af de erhvervede aktier eller anparter. Den særlige kapitalafkastordning giver på den måde mulighed for på skematisk vis at opnå fuld skatteværdi af fradraget for renteudgifterne.

For at begrænse ordningen til egentlige virksomhedsovertagelser er der i VSL § 22 c, stk. 2, fastsat en række betingelser, til henholdsvis skatteyderen og til selskabet hvori der erhverves aktier, for at kunne anvende ordningen.

VSL § 22 c, stk. 2, nr. 3a og 3b, blev ændret ved lov nr. 313 af 21/5 2002. I bemærkningerne til § 15, nr. 7, i lovforslag L 99 af 7. februar 2002, har skatteministeren om den senere vedtagne ændring af bestemmelsens formulering anført:

"Der er tale om en nyaffattelse af § 22 c, stk. 2, nr. 3a og 3b, der indeholder kravet om, at der skal ydes en ikke uvæsentlig arbejdsindsats i virksomheden, og at aktionæren enten alene eller sammen med andre ansatte skal eje mindst 25 pct. af aktie- eller anpartskapitalen eller råde over mere end 50 pct. af stemmeværdien.

Det foreslås at fjerne kravet om, at der skal ydes en arbejdsindsats i det selskab, hvori der erhverves aktier således, at det ikke længere en betingelse for anvendelse af kapitalafkastordningen for aktier og anparter, at skatteyderen deltager med personlig arbejdsindsats i selskabet. Herved fjernes hindringen for, at skatteyderen kan anvende ordningen på køb af aktier i et holdingselskab til det selskab, hvori skatteyderen lægger sin arbejdsindsats."

Det må på baggrund af disse bemærkninger til lovforslaget anses for forudsat, at muligheden for at anvende kapitalafkastordningen ved køb af aktier mv. i et holdingselskab, som ejer aktier i det selskab, hvori skatteyderen lægger sin arbejdsindsats, ikke blot gælder for hovedaktionærer, som omfattes af VSL § 22 c, stk. 2, nr. 3a, men også for aktionærer, som omfattes af VSL § 22 c, stk. 2, nr. 3b. Det skal bemærkes, at en sådan fortolkning tillige er i overensstemmelse med skatteministerens fortolkning i et svar til Folketingets skatteudvalg, jf. bilag 43 til lovforslag L 99 af 7. februar 2002.

På baggrund heraf skal styrelsen indstille, at der svares ja til spørgsmål 1.

Ad spørgsmål 2

Af Ligningsvejledningen Erhvervsdrivende, afsnit E.G.5.3 fremgår, at i det indkomstår hvor den skattepligtige erhverver eller afstår aktierne eller anparterne, beregnes et forholdsmæssigt kapitalafkast, svarende til det hele antal måneder, den skattepligtige har ejet aktierne eller anparterne i, jf. VSL 22 c, stk. 5, jf. stk 6.

Det indstilles, at der svares ja til spørgsmål 2.

Ad spørgsmål 3.

Kravet om, at der skal ydes en ikke uvæsentlig arbejdsindsats i selskabet hvori der erhverves aktier eller anparter, er ikke længere er en betingelse for anvendelsen af kapitalafkastordningen for aktier og anparter. Endvidere kan der ikke stilles krav om ansættelse i selskabet, hvori der erhverves aktier eller anparter. Det betyder, at der ses igennem holdingselskabet ved aktiebesiddelsen i driftsselskabet.

Denne gennemsigtighed medfører, at det er muligt at opgøre et samlet kapitalafkastgrundlag for de direkte og indirekte ejede aktier i driftsselskabet.

Det indstilles, at der svares ja til spørgsmål 3.

Ligningsrådet

tiltrådte Told- og Skattestyrelsens indstilling