Dato for udgivelse
08 Jul 2003 09:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27. juni 2003
SKM-nummer
SKM2003.318.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
2. afdeling, 43-2002
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Salg, videresalg, handelsværdi, kursværdi, interesseforbundne, hovedanpartshaver, hovedaktionær, uafhængig, tredjemand
Resumé

Ikke grundlag for tilsidesættelse af skattemyndighedernes skøn over handelsværdien af anparter, der var overdraget mellem interesseforbundne selskaber (stadfæstelse af SKM2002.101.ØLR)

Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven § 2
Henvisning

Ligningsvejledningen 2002 S.F.2.3.3

Henvisning

Ligningsvejledningen 2002 S.G.2.4.4

Henvisning

Ligningsvejledningen 2002 S.G.2.4.6

Parter

ApS H1
(landsretssagfører I.A. Strobel)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli)

Afsagt af højesteretsdommerne

Poul Sørensen, Torben Melchior, Peter Blok, Niels Grubbe og Thomas Rørdam.

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 4. afdeling den 25. januar 2002.

Appellanten, ApS H1, har gentaget sine påstande.

Indstævnte, Skatteministeriet, har principalt påstået stadfæstelse og har subsidiært gentaget påstanden om hjemvisning af sagen til ligningsmyndighederne.

Til brug for Højesteret er der tilvejebragt yderligere oplysninger og afgivet nye forklaringer.

Højesterets bemærkninger

Overdragelsen den 5. januar 1994 til H2 A/S af appellantens anparter i Ejendomsanpartsselskabet F1 skete mellem interesseforbundne parter, og salgssummen på 610.000 kr. kan derfor ikke uden videre lægges til grund som handelsværdien.

Det tiltrædes, at der ved fastsættelsen af anparternes handelsværdi også må tages hensyn til muligheden for at sælge dem til hovedanpartshaveren, F2 Aktieselskab.

Anparterne blev den 2. juni 1994 videresolgt til F2 Aktieselskab for 2 mio. kr. As forklaring om, at appellanten forud for salget af anparterne til H2 for 610.000 kr. havde tilbudt anparterne til F2 Aktieselskab til samme pris, men fået afslag, må som anført af landsretten forkastes. Der er heller ikke i øvrigt oplyst forhold, som kan begrunde, at anparterne var væsentligt mindre værd i januar 1994 end i juni 1994.

På denne baggrund må det lægges til grund, at salgssummen på 610.000 kr. ved salget til H2 var væsentligt lavere end anparternes handelsværdi. Skattemyndighederne var derfor berettiget til skattemæssigt at korrigere salgssummen.

Højesteret tiltræder, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skøn, hvorefter anparternes handelsværdi den 5. januar 1994 var 2 mio. kr. svarende til, hvad der faktisk blev opnået ved salget den 2. juni 1994.

Højesteret stadfæster herefter landsrettens dom.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal appellanten, ApS H1, betale 50.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.