Landsskatterettens kendelse af 18. december 2001, 2-1-1811-0583

Klagen vedrører

Særlig indkomst

                         

Fortjeneste på båd ved overgang til udelukkende privat benyttelse, jf. lov om særlig indkomstskat § 2, ansat til

236.551 kr.

Sagen har været forhandlet med klagerens repræsentant. Sagen har endvidere været forelagt til afgørelse på et retsmøde.

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren i april 1991 købte en glasfibersejlbåd af typen .... 36 for 942.000 kr. ekskl. moms. Båden blev gennem et fransk udlejningsbureau udlejet til sejlads ved Korsika indtil udgangen af 1995. Båden blev bragt til Danmark den 24. november 1995, hvorefter klageren indgik en lejeaftale med G1 Charter. Den 23. oktober 1997 indgik klageren en lejeaftale med G2 Danmark. Båden var udlejet i 1996, 1997 og 1998. Den nedskrevne saldoværdi udgjorde den 1. januar 1995 193.449 kr.

Båden blev den 25. november 1995 vurderet til 460.000 kr. af Marinecenter A/S. Af en skrivelse af 6. december 1995 fra Marinecenter A/S til klageren fremgår følgende:

"Vedr.: Vurdering af .... 36 - H1

Som aftalt pr. telefon d.d., fremsendes hermed en ny vurdering af ovenfor nævnte båd.

Den nye vurderingspris på de ca. kr. 460.000 skal forstås på den måde, at dette ca. vil være bådens salgspris i dag, hvis der ikke blev gjort noget ved båden for at forbedre standen.

Den tidligere vurdering på de ca. kr. 550.000; vil være den salgspris man kan opnå, hvis båden blev renoveret (skrog + sejlgarderobe etc.).

..."

Klageren har oplyst, at der i forbindelse med et havari i 1998 blev konstateret en iboende skade i båden, hvorfor klagerens forsikringsselskab ikke ville dække hele skaden. Omkostningerne til reparation af den iboende skade blev opgjort til 70.000 kr., hvoraf klageren betalte de 30.000 kr.

Der er fremlagt kopi af en havarirapport af 20. juli 1998.

Repræsentanten har fremlagt en oversigt over resultaterne af udlejningsvirksomheden, hvoraf følgende fremgår (resultaterne er anført i 1000 kr.):

År.

Resultat

1990

-141,3

1991

-188,0

1992

-82,2

1993

-146,0

1994

10,0

1995

-211,0

1996

-156,2

1997

-19,1

1998

 -47,0

I alt

-980,8

Klageren har for indkomstårene 1990-1997 selvangivet fradrag for underskud i bådudlejningsvirksomheden. For indkomstårene 1995-1997 har skattemyndighederne nægtet fradrag, idet virksomheden ikke er anset for erhvervsmæssigt drevet. Myndighederne har ikke for indkomstårene forud for 1995 foretaget en gennemgang af klagerens selvangivelse med henblik på at vurdere, om virksomheden var erhvervsmæssigt drevet.

Skatteankenævnet har ved den påklagede afgørelse anset båden for udelukkende erhvervsmæssig benyttet frem til 24. november 1995, hvor den er anset for overført til udelukkende privat benyttelse. Fortjenesten ved overførslen er ansat til 236.551 kr. Nævnet har ikke fundet grundlag for at ændre skatteforvaltningens skøn, hvorefter bådens værdi i handel og vandel er ansat til 430.000 kr. Fortjenesten er beregnet som forskellen mellem saldoværdien, 193.446 kr. og den skønnede handelsværdi. Ved afgørelsen har nævnet taget udgangspunkt i syns- og vurderingsattesten af 25. november 1995 fra Marinecenter A/S. Der er herudover blandt andet henset til bådens anskaffelsespris og udlejningsperioden på 4½ år, og at det af vurderingsattesten fremgår, at der er taget højde for bådens fejl og mangler, samt at båden bærer præg af chartersejlads. Nævnet har bemærket, at den iboende skade muligvis kunne være konstateret ved et eventuelt salg i 1995, hvorfor der i forhold til vurderingen er givet et skønnet nedslag på 30.000 kr. svarende til, hvad skaden kostede klageren i 1999. Udgifter og værdi af eget arbejde afholdt efter overgang til privat benyttelse er anset at være uvedkommende. Der er henvist til den dagældende afskrivningslovs § 32, stk. 1 og stk. 4, samt § 2 i lov om særlig indkomstskat.

Klagerens repræsentant har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at klagerens skattepligtige særlige indkomst nedsættes med 236.551 kr. Til støtte for den nedlagte påstand har repræsentanten i første række gjort gældende, at udlejningsvirksomheden også før 1995 var hobbyvirksomhed, hvorfor der ikke skal foretages en avanceopgørelse i 1995. Båddriften må efter praksis stedse karakteriseres som privat i kraft af hobbybetragtningen, jf. afgørelserne i TfS 1984.332, TfS 1996.28 og TfS 2000.425. Han har til støtte herfor henvist til den fremlagte oversigt over virksomhedens resultater for perioden 1990-1998 og anført, at virksomheden kun i et enkelt år havde givet overskud. Afskrivningslovens bestemmelser om genvundne afskrivninger må forudsætte, at der er tale om en erhvervsmæssig virksomhed i perioden, og der er derfor ikke grundlag for at gennemføre beskatning af genvundne afskrivninger. Der er ikke sket en ændring i rentabiliteten i bådudlejningsvirksomheden i 1995. Virksomheden må derfor bedømmes ens i hele perioden.

I anden række har repræsentanten gjort gældende; at klageren skal beskattes af den merværdi, som båden havde ved overgang til privat benyttelse, idet denne er udtryk for værdien i handel og vandel, at den værdi, som er fastsat af skattemyndighederne, ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold, idet der var skader på båden, som først blev opdaget senere, men som var skader for tidspunktet for overgang til privat anvendelse, at vurderingen foretaget af Marinecenter A/S ikke tager hensyn til skaden, der ikke var opdaget på det tidspunkt, at det afgørende i sagen er at få fastlagt den reelle værdi af båden på tidspunktet for overdragelsen til privat anvendelse, at såfremt den skjulte skade ikke var blevet opdaget ved et evt. salg i 1995, ville der være gjort et mangelansvar gældende over for klageren, hvorfor det ved ansættelsen af handelsværdien i 1995 er uden betydning at fastslå, om skaden ville være konstateret i forbindelse med et salg.

Landsskatteretten skal udtale

Landsskatteretten bemærker, at det på baggrund af de i sagen foreliggende oplysninger kan konstateres, at klagerens bådudlejningsvirksomhed efter gældende praksis ikke på noget tidspunkt har kunnet anses for erhvervsmæssigt drevet.

Retten bemærker imidlertid, at klageren for indkomstårene 1990-1997 har selvangivet fradrag for underskud ved bådudlejningsvirksomheden og således over for skattemyndighederne tilkendegivet, at virksomheden har været erhvervsmæssigt drevet. Myndighederne har for indkomstårene 1990-1994 ikke tilsidesat de selvangivne fradrag. Godkendelsen af fradraget skyldes således klagerens egne oplysninger over for myndighederne, og Landsskatteretten finder ikke anledning til at ændre myndighedernes bedømmelse af virksomheden for indkomstårene 1990-1994 ved ansættelsen af klagerens indkomst for indkomståret 1995. Retten lægger derfor til grund, at båden er overført fra udelukkende erhvervsmæssig til privat benyttelse pr. 24. november 1995.

Efter § 2, nr. 2, i den dagældende lov om særlig indkomstskat medregnedes ved opgørelsen af særlig indkomst fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af maskiner, inventar og lignende driftsmidler, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, eller skibe, når afhændelsen m.v. skete i forbindelse med afhændelsen m.v. af den pågældende virksomhed, og fortjenesten eller tabet omfattedes af bestemmelserne i §§ 6 og 13 i lov om skattemæssige afskrivninger m.v.

Det fremgik af den dagældende afskrivningslovs § 13 (lovbekendtgørelse nr. 920 af 2. december 1993), at reglerne i afskrivningslovens afsnit I - om afskrivning m.v. på maskiner, inventar og lignende driftsmidler, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt - med undtagelse af reglerne i afsnit III i det hele fandt anvendelse på skibe, der benyttes erhvervsmæssigt.

Efter lovens § 6, stk. 3, jf. stk. 1, fradragedes forskelsbeløbet i overensstemmelse med reglerne i lov om særlig indkomstskat, såfremt salgssummerne for de i ophørsåret afståede driftsmidler var mindre end saldoværdien ved ophørsårets begyndelse med tillæg af beløb, der i ophørsårets løb var anvendt til nyanskaffelser. Det samme gjaldt, hvis salgssummerne med tillæg af et til en eventuel negativ saldo ved ophørsårets begyndelse svarende positivt beløb var mindre end udgifterne til nyanskaffelser i ophørsåret.

Efter lovens § 32, stk. 1, sidestilledes overførsel af formuegoder af den i afsnit I og III omhandlede art til benyttelse enten til udelukkende private formål eller til både erhvervsmæssige og private formål med salg og køb af de pågældende formuegoder.

Som salgssum og købesum betragtedes efter lovens § 32, stk. 4, værdien i handel og vandel på overførselstidspunktet.

Landsskatteretten finder ikke grundlag for at fravige de stedlige skattemyndigheders skøn over handelsværdien på overførselstidspunktet. Der er herved henset til, at myndighederne ved skønsudøvelsen har henset til vurderingsattesten af 25. november 1995, anskaffelsessummen, udlejningsperiodens længde, samt at den skjulte skade muligvis kunne være konstateret ved et salg i 1995, og at der herefter er givet et skønnet nedslag på 30.000 kr. svarende til, hvad udbedringen af skaden kostede klageren i 1999. Ved skønsudøvelsen har myndighederne endvidere lagt vægt på, at det af vurderingsattesten fremgår, at der er taget højde for fejl og mangler, samt at båden bærer præg af chartersejlads.

Den påklagede ansættelse stadfæstes derfor.

Herefter bestemmes

Særlig indkomst

 

Fortjeneste på båd ved overgang til udelukkende privat benyttelse, jf. lov om særlig indkomstskat § 2, ansat til 236.551 kr.

stadfæstes

Bilag 3

Sammenstilling båd

 

1990

 1991

1992

 1993

 1994

 1995

1996

 1997

1998

I alt

Indtægter

 

Lejeindtægter

0

113

113

114

113

55

51

70

65

694

 

Udgifter

Afskrivninger

141,3

242

169,2

119

83

58

44,5

31,0

0

888,0

Forsikring

0

0

0

0

0

14

12,0

12,0

12,0

50,0

Klargøring

0

0

0

0

0

10

12,0

10,5

11,0

43,5

Havneleje

0

0

0

0

0

0

6,0

6,0

6,0

18,0

Transport

0

0

0

0

0

0

3,3

1,0

3,0

7,3

Rep./Vedlige-
holdelse

0

0

0

0

0

0

34,0

4,0

30,0

68,0

Ny anskaffelser

0

0

0

0

0

0

34,0

2,6

0

36,6

Revisor

0

0

0

0

0

3

7,4

7,0

7,0

24,4

Advokat

0

0

0

0

0

0

5,0

3,0

4,0

12,0

Tab debitorer

0

0

0

0

0

0

16,0

0

30,0

46,0

Hjemtagelses
omk.

0

0

0

0

0

42

 

0

 

42,0

Vurdering

0

0

0

0

0

1

 

0

 

1,0

Finansiering

0

59

26,0

141

20

138

33,0

0

5,0

422,0

Rejseudgifter

0

0

0

0

0

0

0

12,0

4,0

16,0

 

141,3

301

195,2

260

103

266

207,2

89,1

112,0

1674,8

                     

Resultat

-141,3

-188

-82,2

-146

10

-211

-156,2

-19,1

-47,0

-980,8

                     

Restgæld

 

815

665,0

655

645

572

139,0

0

0

0

Notat

Båden kom hjem fra Frankrig i 1995

Hjemtagelsesomk. +
vinterstativ + forsikring =

87000

 

                                           

Båden skulle klarg. G1 Charter 1996

Klargøring diverse =

84000

     

Tab debitorer 1998 vedrører 1997

G2 konkurs

30000

     

Vedr. 1998 ( Ca. beregning) - Båden havarerede d. 24 juni og mangler derfor lejeindtægt

 

42000

     

Båden blev vuderet den 09.09.1998:

Salgspris

585000