Landsskatterettens kendelse
af 17. juli 2001
2-4-1847-0522

Klagen vedrører opgørelsen af indkomsten på følgende punkt:

"...

Indkomståret 1998

                          

Avance ved salg af ejendommen .... 17-19 ikke godkendt genanbragt i køb af ejendommen .... 20,

628.690 kr.

Selskabets advokat har anmodet om adgang til at udtale sig for retten under et retsmøde.

I henhold til bestemmelsen i skattestyrelseslovens § 27, stk. 3, kan retten undlade at imødekomme en sådan begæring, hvor denne behandlingsform efter forholdene må anses for åbenbart overflødig. Under henvisning til denne bestemmelse har Landsskatteretten ikke imødekommet begæringen om retsmøde, idet sagen må anses for tilstrækkeligt oplyst på det foreliggende grundlag.

Det fremgår af sagens oplysninger, at selskabet ved købsaftale af 30. december 1997 solgte ejendommen .... 17-19, for en kontant salgssum på 3.050.000 kr. Kommunens Skatteafdeling har i henhold til ejendomsavancebeskatningsloven opgjort avancen ved salget til 745.816 kr. efter ejertidsnedslag.

Selskabet har med overtagelsesdag den 1. april 1998 erhvervet ejendommen .... 20, for en kontant købesum på 1.784.652 kr. På ejendommen, der er vurderet som et fritliggende enfamilieshus, er opført et hus med et samlet beboet areal på 207 m2, hvoraf stueetagen udgør 155 m2, og tagetagen udgør 102 m2 Endvidere er der et kælderareal på 132 m2.

En del af ejendommen har været stillet vederlagsfrit til rådighed for A, som er direktør og eneanpartshaver i selskabet. A betaler ikke husleje herfor, men der sker beskatning af værdien af fri bolig. Ejendommens kælder benyttes af As hustru til hundesalon, og i forbindelse herned betaler hustruen et fællesbidrag til ejendommen på 2.000 kr. pr. måned. A har i forbindelse med beskatningen af værdien af den frie bolig over for ligningsmyndigheden oplyst, at en del af ejendommen har været udlejet til H2 ApS.

Selskabet har i forbindelse med erhvervelsen af ejendommen .... 20 ønsket at genanbringe en del af avancen ved salget af ejendommen .... 17-19 i købet af .... 20.

Af selskabets årsregnskab for indkomståret 1998 fremgår det, at selskabet har haft indtægter på i alt 58.945 kr., der udgøres af indtægt vedrørende .... 20 og udleje af .... 17 med henholdsvis 30.000 kr. og 28.000 kr., samt indtægt ved serviceydelser på 945 kr. Endvidere fremgår det, at avancen ved salget af ejendommen .... 17-19 er opgjort til 991.842 kr. Endelig fremgår det af selskabets skatteregnskab, at selskabet i den skattepligtige indkomst for indkomståret 1998 har selvangivet skattepligtig fortjeneste ved salg af ejendommen .... 17-19 med 117.126 kr., idet selskabet har genanbragt 874.716 kr. af den opgjorte avance på 991.842 kr. i købet af ejendommen .... 20.

Skatteankenævnet har ved den påklagede ansættelse forhøjet selskabets indkomst for indkomståret 1998 med 628.690 kr., idet nævnet har nægtet genanbringelse af den opgjorte avance på 745.816 kr.

Nævnet har herved bl.a. henvist til, at avancen ved salg af ejendommen .... 17-19 er opgjort efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven, og at avancen ikke er godkendt genanbragt i køb af ejendommen .... 20, idet denne ejendom er et fritliggende enfamilieshus, der anvendes til udlejning. Det fremgår af ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, at der ikke kan genanbringes i ejendomme, der anvendes til udlejning, hvad enten der er tale om udlejning til beboelse eller udlejning til en lejer, der anvender ejendommen til erhvervsmæssig virksomhed. Det fremgår endvidere, at reglerne ikke finder anvendelse for så vidt angår en- og tofamilieshuse. Nævnet har henvist til punkt 5.1.1. i cirkulære nr. 166 af 12. september 1994 til ejendomsavancebeskatningsloven, hvor det bl.a. fremgår, at reglerne ikke finder anvendelse i de tilfælde, hvor ejendommen udelukkende er en udlejningsejendom.

Selskabets advokat har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 1998 nedsættes med 628.690 kr.

Advokaten har til støtte herfor bl.a. gjort gældende, at forudsætningerne for genanbringelse af avance efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A er opfyldt. Der er herved henset til, at ejendommen .... 20 er omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, idet ejendommen ikke er omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, da ejeren af ejendommen er et selskab og ikke en fysisk person. En eventuel avance ved salg af ejendommen vil derfor også være skattepligtig for selskabet.

Der er ikke tale om, at ejendommen har været anvendt til udlejning til beboelse eller til erhvervsvirksomhed til tredjemand, idet ejendommen vederlagsfrit stilles til rådighed for selskabets hovedaktionær, A, da As hustrus anvendelse af et værelse i ejendommen til ....salon vederlægges med 2.000 kr. om måneden som et fællesbidrag til ejendommen, og da indtægtsførslen af en lejeindtægt på 2.000 kr. fra H2 ApS reelt dækker over løn til A, hvilket er anerkendt i en verserende retssag. Det er advokatens opfattelse, at beskatningen af fri bolig ikke kan betragtes som udlejning af ejendommen. Advokaten har oplyst, at der ikke er oprettet nogen form for lejekontrakt mellem selskabet og As hustru. Der er henvist til Landsskatterettens kendelse af 22. juni 1999, j.nr. 641-1842-0322.

Landsskatteretten skal udtale

I henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 2, finder genanbringelsesreglen i lovens § 6 A alene anvendelse ved afståelse og erhvervelse af ejendomme, der anvendes helt eller delvist i ejerens erhvervsvirksomhed. Dette gælder dog ikke virksomhed ved udlejning af fast ejendom.

Retten finder ikke, at selskabet har anvendt den erhvervede ejendom .... 20, i dets erhvervsvirksomhed. Retten har herved henset til, at en del af ejendommen udlejes, og at den resterende del af ejendommen stilles vederlagsfrit til rådighed for selskabets direktør og eneanpartshaver. Retten bemærker, at selskabets erhvervelse af ejendommen ikke i sig selv kan anses for erhvervsmæssig anvendelse af ejendommen, uanset om selskabets aktivitet er at eje fast ejendom. Idet selskabets advokat ikke har bestridt den af de stedlige skattemyndigheder opgjorte avance ved salget af ejendommen, stadfæstes den påklagede afgørelse. Det af selskabets advokat anførte findes ikke at kunne føre til et andet resultat.

Herefter bestemmes

Indkomståret 1998

 

Avance på 628.690 kr. ved salg af ejendommen .... 17-19 ikke godkendt genanbragt i køb af ejendommen .... 20.

Stadfæstes.