Helsingør Skifterets kendelse
af 17. juni 2002
Sag Sks A 892/2000

Parter

Boet efter B

Afsagt af dommerfuldmægtig

Henrik Linde

Der fremlagdes:

Skrivelse af 14. juni 2002 modtaget i skifteretten den 14. juni 2002 fra A3.

Skifteforvalteren bemærker, at skifteretten den 17. maj 2002 udsendte afgiftsberegning i boet efter B

Skifteretten opfatter skrivelsen af 14. maj 2002 fra A3 som en indsigelse mod den af skifteretten foretagende afgiftsberegning jf. dødsboskiftelovens § 80, stk. 3.

Der afsagde sålydende:

Kendelse

A3 har på vegne af de privat skiftede arvinger fremsat anmodning om, at skifteretten omberegnede boafgiften således, at der ikke blev opkrævet tillægsboafgift.

Skifteretten opfatter A3 skrivelse af 14. juni 2002 afsnit 3 således, at det gøres gældende, at afdøde boede i et kollektiv med arvingerne.

Under hensyn til de af  A3 og  afgivende oplysninger, der er ført til skifteprotokollen den 3. maj 2002, om at afdøde boede alene i en af 2 lejligheder, indrettet i ejendommen ….. , og hvor begge lejligheder havde køkken og bad, og at det sociale samvær der har været mellem familiemedlemmerne, ikke har været af en sådan karakter, at det adskilt sig fra det sociale samvær som folk, der har hver deres bopæl normalt har med familiemedlemmer, finder retten ikke, at der er tale om, at nogle af arvingerne har haft fælles bolig med afdøde forud for dødsfaldet, hvorfor den af skifteretten foretagende afgiftsberegning fastholdes, hvorfor

det bestemmes

Den af skifteretten den 17. maj 2002 fremsendte afgiftsberegning, hvorved der i tillægsboafgift opkræves kr. 253.219,04 fastholdes.

T h i   b e s t e m m e s

I boet efter B vil der foruden normal boafgift og yderligere retsafgift være at opkræve tillægsboafgift med kr. 253.219,04.

Skifteretten bemærker til oplysning for boet, at nærværende kendelse kan kæres af boet til Østre Landsret.

Kæremålsfristen er 14 dage fra denne kendelses modtagelse.

Kæremålsafgiften udgør kr. 400,00.

Kæremål iværksættes ved at boet inden kærefristens udløb meddeler skifteretten, at den ønsker kæremål iværksat.

Nærværende retsbog forkyndes for boet ved A3. Kopi af nærværende retsbog med den deri indeholdte kendelse og kopi af skiftebogstilførsel af 3. maj 2002 og kopi af afgiftsberegning fremsendes til Told- og Skattestyrelsen jf. dødsboskiftelovens § 80, stk. 4.

Sagen udsat.

Retten hævet.