Dato for udgivelse
26 jun 2003 14:18
SKM-nummer
SKM2003.294.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/03-414-00405
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Fiskere, fradrag, rejsereglerne, midlertidigt arbejdssted
Resumé

Forståelsen af "midlertidigt arbejdssted" og hvornår en "rejse" anses for afbrudt i relation til fiskeres anvendelse af fradrag efter rejsereglerne i LL § 9A.

Reference(r)

Ligningsloven § 9A
Ligningsvejledningen 2002 A.B.1.7.1.2

Told- og Skattestyrelsen blev af en kommune spurgt om forståelse af begrebet "midlertidigt arbejdssted", samt hvornår en "rejse" anses for afbrudt i relation til fiskeres anvendelse af fradrag efter LL § 9A.

I den anledning skal Told- og Skattestyrelsen meddele:

For at kunne anvende reglerne i LL § 9A skal en fisker være på et midlertidigt arbejdssted, der er så langt væk fra bopælen, at han ikke har mulighed for at overnatte på den sædvanlige bopæl.

Der må altså være tale om et "midlertidigt arbejdssted" som er beliggende i en vis "afstand" fra den sædvanlige bopæl.

Styrelsen oplyste, at den havn, hvor fiskerbåden er hjemmehørende, skal anses for at være det faste arbejdssted. Det er således først, når denne havn forlades, at der kan være tale om at en rejse begynder, og at der opstår et midlertidigt arbejdssted.

Rejsen afbrydes, når båden igen er i havneområdet.

Da en del af erhvervsfiskerne beskæftiger sig i kystnært fiskeri, vil disse sjældent opfylde betingelserne for at være på rejse, f.eks. betingelsen om at en rejse skal vare mindst 24 timer. Det er i denne forbindelse uden betydning, at arbejdsdagen varer mere end 24 timer, idet en eventuel "rejse" vil blive afbrudt, når skibet anløber havnen, også selvom personen fortsætter sit arbejde på den sædvanlige arbejdsplads (havnen), og af den grund ikke kan overnatte hjemme.

Herefter må der ses på "afstanden" mellem det midlertidige arbejdssted og den sædvanlige bopæl.

Ved bedømmelsen af, om afstandsbetingelsen er opfyldt, må henses til:

  • fiskerens ansættelses- og/eller arbejdsforhold,
  • den faktiske afstand mellem fiskerens bopæl og det midlertidige arbejdssted, f.eks. om fiskerbådens position har været i en sådan afstand fra den sædvanlige bopæl, at overnatning i hjemmet inden for de sidste 24 timer ikke har været mulig,
  • samt befordringsmulighederne på den omhandlede strækning jf. LV 2002 A.B.1.7.1.2.