Dato for udgivelse
27 jun 2003 11:03
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23. juni 2003
SKM-nummer
SKM2003.299.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
2. afdeling, 311/2002
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift + Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Lønsumsafgift, afgiftspligt, modydelse, driftstilskud, undervisning
Resumé

Højskole var lønsumsafgiftspligtig, da skolens virksomhed blev anset for omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 3.

Ikke grundlag for fritagelse for afgiften i medfør af lønsumsafgiftslovens § 2 a, jf. ek. nr. 742 af 18/91997, § 1, stk 2, da kommunernes betaling af ophold for unge på højskolen var betaling for konkrete modydelser og ikke driftstilskud. (Stadfæstelse af SKM2002.393.VLR)

Reference(r)

Lønsumsafgiftsloven § 1, stk. 1
Lønsumsafgiftsloven § 2 a
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 2 og 3
Lønsumsvejledningen 2002 B.3.2
Momsvejledningen 2002 D.11.3

Parter

Den Rejsende Højskole i Holsted
(advokat Flemming Heegaard)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat David Auken)

Afsagt af højesterets dommerne

Hermann, Poul Sørensen, Peter Blok, Jytte Scharling og Thomas Rørdam.

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 7. afdeling den 18. juni 2002.

Appellanten, Den Rejsende Højskole i Holsted, har principalt gentaget sin påstand og har subsidiært påstået sagen hjemvist til fornyet behandling ved afgiftsmyndigheden på det grundlag, at lønsumsafgiften alene påhviler højskolens "solidaritetsarbejderlinje".

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse og har subsidiært nedlagt påstand i overensstemmelse med Den Rejsende Højskoles subsidiære påstand.

Den Rejsende Højskole har ikke for Højesteret bestridt, at højskolens virksomhed vedrørende "solidaritetsarbejderlinjen" er lønsumsafgiftspligtig efter § 1, stk. 1, 1. pkt., i den dagældende lønsumsafgiftslov sammenholdt med § 13, stk. 1, nr. 3, i den dagældende momslov.

Til støtte for den principale påstand har højskolen for Højesteret anført, "at såfremt appellanten får medhold i anbringendet om, at appellantens virksomhed er omfattet af fritagelsesbestemmelsen i lønsumsafgiftslovens § 2 a, nr. 2, vil appellanten ikke være lønsumsafgiftspligtig for nogen del af sin virksomhed, idet 54 % af appellantens omsætning hidrører fra "fremtidskurset".

Højesterets bemærkninger

Af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen.

T h i  k e n d e s  f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal appellanten, Den Rejsende Højskole i Holsted, betale 20.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.